142/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

142
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 23. apríla 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 93 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášky č. 157/2013 Z. z. a vyhlášky
č. 113/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky,
b)
skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách,
c)
podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky,
d)
podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí,
e)
spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
f)
pokyny na vykonávanie externej časti maturitnej skúšky, písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a internej časti maturitnej skúšky,
g)
podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.“.
2.
V § 6 ods. 6 druhej vete a § 7 ods. 6 druhej vete sa slová „písomnú skúšku“ nahrádzajú slovami „písomnú formu internej časti maturitnej skúšky“.
3.
V § 6 ods. 8 sa vypúšťa slovo „vyhlášky“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk v škole s bilingválnym vzdelávaním alebo v triede s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.“.
5.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.
7.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
8.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa prílohy III. časti a pre jednotlivé predmety podľa pokynov uvedených v katalógu cieľových požiadaviek.“.
9.
V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.“.
10.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Žiak so sluchovým postihnutím si môže namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť predmet matematika alebo predmet občianska náuka.“.
11.
V § 15 ods. 2 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „percentilom sa hodnotí, ak ju vykoná viac ako 30 žiakov.“.
12.
V § 15 ods. 7 písmená a) a b) znejú:
„a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v
1.
písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
2.
externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.“.
13.
V § 15 ods. 8 písmená a) a b) znejú:
„a)
nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
b)
je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.“.
14.
V § 15 ods. 10 sa slová „viac ako 33 % z celkového počtu bodov“ nahrádzajú slovami „úspešnosť vyššiu ako 33 %“.
15.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.“.
16.
V prílohe I. časti sa vypúšťa riadok 11.
Doterajšie riadky 12 až 42 sa označujú ako riadky 11 až 41.
17.
V prílohe I. časti riadku 16 sa číslo „150´“ nahrádza číslom „90´“.
18.
V prílohe II. časti prvom bode sa slová „centrálne zadanej témy“ nahrádzajú slovami „štruktúrovaného centrálneho zadania“ a slová „Charakteristika témy“ sa nahrádzajú slovami „Charakteristika zadania“.
19.
V prílohe II. časti piatom bode druhom odseku prvá veta znie: „Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené žánrové formy podľa vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry.“.
20.
V prílohe III. časť vrátane nadpisu znie:
„III. ČASŤ
VŠEOBECNÉ POKYNY K SPÔSOBU KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY
1.
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
2.
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.
3.
Maturitné zadania a úlohy v nich možno schváliť, ak sú v súlade s katalógom cieľových požiadaviek pre príslušný predmet maturitnej skúšky.
4.
Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z viacerých tematických okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky.
5.
Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky pozostávajúcej z prípravy a odpovede.
6.
Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia. Maturitné zadania sa nezverejňujú.
7.
Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej škole.
8.
Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v škole k dispozícii počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním.
9.
Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným učebným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.
10.
Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.
11.
Skúšajúci riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.
12.
Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal vhodné podmienky na vyjadrenie svojich myšlienok.
13.
Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I bodov 5, 8 a 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019, a čl. I bodov 7, 10 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. septembra 2020.
Martina Lubyová v. r.