141/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

141
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 136 ods. 3 písm. k) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Preukaz kontrolóra
[k § 143 ods. 1 zákona]
(1)
Poverenému zamestnancovi ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu vykonávajúcim štátny odborný dozor a poverenému zamestnancovi technickej služby vykonávajúcej odborný dozor (ďalej len „poverený zamestnanec“) sa preukaz kontrolóra vydáva na základe žiadosti
a)
ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorým preukazujú oprávnenie na vykonávanie štátneho odborného dozoru (§ 142 ods. 3 až 7 zákona),
b)
technickej služby, ktorým preukazujú oprávnenie na vykonávanie odborného dozoru technickej služby (§ 145 ods. 3 až 7 zákona).
(2)
Žiadosť o vydanie preukazu kontrolóra podanú vedúcim organizačného útvaru osoby oprávnenej vykonávať štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia osoby, pre ktorú žiada o vydanie preukazu kontrolóra,
b)
územie, na ktorom sa bude vykonávať štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
dve aktuálne fotografie formátu 30 mm × 35 mm s podobou povereného zamestnanca,
b)
kópia
1.
opisu štátnozamestnaneckého miesta pri štátnom odbornom dozore alebo
2.
pracovnej zmluvy pri odbornom dozore technickej služby,
c)
kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu povereného zamestnanca podľa § 143 ods. 5 a 6 zákona; technické služby predkladajú potvrdenie len za tú oblasť, v ktorej vykonávajú odborný dozor,
d)
kópia vodičského preukazu povereného zamestnanca.
(4)
Preukaz kontrolóra je platný päť rokov od ukončenia základného školenia podľa § 143 ods. 5 zákona alebo doškoľovacieho kurzu podľa § 143 ods. 6 zákona. Po skončení platnosti sa preukaz kontrolóra bezodkladne vracia ministerstvu.
(5)
Preukaz kontrolóra sa odoberie, ak
a)
došlo k zneužitiu preukazu kontrolóra,
b)
poverený zamestnanec skončí štátnozamestnanecký pomer pri štátnom odbornom dozore alebo dôjde k ukončeniu pracovného pomeru povereného zamestnanca pri odbornom dozore technickej služby,
c)
u povereného zamestnanca došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru tak, že štátny odborný dozor nemožno vykonávať, alebo došlo k zmene pracovného pomeru v technickej službe tak, že odborný dozor technickej služby nemožno vykonávať,
d)
o to požiadal príslušný vedúci organizačného útvaru osoby oprávnenej vykonávať štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby.
(6)
Ak poverený zamestnanec zomrie, vrátenie preukazu kontrolóra zabezpečuje príslušný útvar, v ktorom zamestnanec vykonával štátny odborný dozor alebo odborný dozor technickej služby.
(7)
Poverený zamestnanec bezodkladne oznámi ministerstvu odcudzenie, poškodenie alebo stratu preukazu kontrolóra.
§ 2
Evidencia preukazov kontrolóra
[k § 143 ods. 1 zákona]
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu preukazov kontrolóra o vydaných, odobratých, odovzdaných, odcudzených, poškodených a stratených preukazoch kontrolóra.
(2)
Evidencia preukazov kontrolóra obsahuje všetky údaje, ktoré sa vedú v preukaze kontrolóra, vrátane dátumu odobratia, odovzdania, odcudzenia, poškodenia alebo straty preukazu kontrolóra, ak sa tak stalo.
(3)
Evidencia preukazov kontrolóra sa vedie v evidenčnej knihe preukazov kontrolórov, ktorá obsahuje na
a)
titulnej strane
1.
názov knihy,
2.
dátum založenia, celkový počet strán a číslovanie každej strany,
3.
vzor odtlačku pečiatky,
4.
meno, priezvisko a vzor podpisu osoby zodpovednej za vedenie knihy,
b)
ďalších stranách
1.
číslo vydaného preukazu kontrolóra,
2.
priezvisko, meno, titul a dátum narodenia držiteľa preukazu kontrolóra,
3.
fotografiu držiteľa preukazu kontrolóra,
4.
dátum vydania preukazu kontrolóra,
5.
názov príslušného orgánu štátneho odborného dozoru alebo technickej služby vykonávajúcej odborný dozor,
6.
dátum prevzatia preukazu kontrolóra, podpis držiteľa preukazu kontrolóra alebo osoby, ktorá preukaz kontrolóra prevzala; pri doručení poštou sa za dátum prevzatia považuje dátum uvedený na poštovej doručenke, pri osobnom prevzatí držiteľom preukazu kontrolóra je potrebný podpis držiteľa preukazu kontrolóra, a ak preukaz kontrolóra prevezme iná osoba, uvádza sa meno, priezvisko a podpis tejto osoby,
7.
dátum odobratia, vrátenia, poškodenia, odcudzenia alebo straty preukazu kontrolóra, označenie konkrétnej udalosti (odobratie, vrátenie, poškodenie, odcudzenie alebo strata preukazu),
8.
dôvod odobratia alebo vrátenia preukazu kontrolóra podľa § 1 ods. 5 a 6,
9.
poznámky,
10.
dátum absolvovania základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(4)
Vzor evidenčnej knihy preukazov kontrolórov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
Náležitosti preukazu kontrolóra
[k § 143 ods. 1 zákona]
(1)
Preukaz kontrolóra je doklad bledozelenej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledozelenej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2)
Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie fotografie s aktuálnou podobou držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm × 35 mm, v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku zasahujúcu aj na tlačivo preukazu. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.
(3)
Pod fotografiou je uvedený text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, ďalej je vyznačený kruh na umiestnenie odtlačku pečiatky vydávajúceho orgánu a vyznačené miesto na podpis oprávnenej osoby.
(4)
Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR“, štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“, pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie údajov o držiteľovi v rozsahu priezvisko, titul, meno, orgán odborného dozoru, dátum vydania a platnosť preukazu kontrolóra.
(5)
Tmavozelený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“ tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra.
(6)
V dolnej časti preukazu kontrolóra je uvedený čiernymi písmenami text „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ“ (pre štátnych zamestnancov ministerstva „hlavný štátny odborný dozor“, pre štátnych zamestnancov okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov „štátny odborný dozor“ a pre poverených zamestnancov technickej služby „odborný dozor“) „nad dodržiavaním zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacích právnych predpisov, metodických pokynov a rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona na území“ (vyplní sa podľa správy územia, ktorá prislúcha príslušnému orgánu štátneho odborného dozoru, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu; „Slovenskej republiky“ pre poverených zamestnancov technickej služby vykonávajúcej odborný dozor).
(7)
Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia povereného zamestnanca pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 143 ods. 8 zákona alebo technickej služby vykonávajúcej odborný dozor podľa § 145 ods. 10 zákona.
(8)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Poverenie pre prizvanú osobu na vykonanie kontroly
[k § 143 ods. 2 zákona]
(1)
Poverenie pre zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo pre fyzické osoby prizvané na vykonanie kontroly (ďalej len „prizvaná osoba“) obsahuje
a)
označenie kontrolovanej osoby,
b)
meno a priezvisko prizvanej osoby,
c)
predmet kontroly,
d)
termín kontroly,
e)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia,
f)
odtlačok pečiatky orgánu štátneho odborného dozoru,
g)
meno a priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej na udelenie poverenia.
(2)
Vzor poverenia pre prizvanú osobu na vykonanie kontroly je uvedený v prílohe č. 3.
§ 5
Potvrdenie o prevzatí dokladov
[k § 143 ods. 9 písm. b) zákona]
(1)
Potvrdenie o prevzatí dokladov, ktoré vydajú poverení zamestnanci kontrolovanej osobe pri odobratí dokladov a iných písomností, obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho odborného dozoru alebo technickej služby vykonávajúcej odborný dozor,
b)
presné označenie, číslo, počet listov prebraných dokladov, písomností, informácií a údajov,
c)
miesto, dátum, meno, priezvisko a podpis preberajúceho povereného zamestnanca alebo prizvanej osoby,
d)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca kontrolovanej osoby, ktorá doklady odovzdala,
e)
miesto, dátum, meno, priezvisko a podpis zamestnanca kontrolovanej osoby, ktorej boli doklady vrátené.
(2)
Vzor potvrdenia o prevzatí dokladov je uvedený v prílohe č. 4.
§ 6
Protokol o kontrole
[k § 143 ods. 13 zákona]
(1)
Protokol o kontrole obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho odborného dozoru alebo označenie technickej služby vykonávajúcej odborný dozor, ktorá kontrolu vykonala,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
meno, priezvisko a titul poverených zamestnancov a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali, čísla preukazov kontrolórov poverených zamestnancov,
d)
čas a miesto vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
preukázané kontrolné zistenia,
h)
zoznam príloh protokolu o kontrole,
i)
dátum vypracovania protokolu o kontrole,
j)
dátum a miesto oboznámenia štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby s protokolom o kontrole,
k)
vlastnoručné podpisy poverených zamestnancov a prizvaných osôb,
l)
podpis štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby, ktorý bol s protokolom o kontrole oboznámený,
m)
prílohy k protokolu o kontrole.
(2)
Každý zistený nedostatok uvedený v protokole o kontrole sa detailne popíše, v prílohe zdokumentuje, uvedie sa konkrétne ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, metodického pokynu alebo rozhodnutia vydaného na základe zákona, ktoré bolo porušené. Súčasťou protokolu o kontrole je vyjadrenie štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby ku kontrolným zisteniam, dodatok k protokolu o kontrole pri opodstatnených námietkach, zdôvodnenie pri neopodstatnených námietkach, zápisnica o prerokovaní protokolu o kontrole a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.
(3)
Poverení zamestnanci vyhotovujú protokol o kontrole v počte
a)
troch výtlačkov, ak vedúcim kontrolnej skupiny je poverený zamestnanec ministerstva alebo okresného úradu a kontrola sa vykonala podľa § 143 ods. 17 zákona alebo ak kontrolu vykonala technická služba podľa § 145 ods. 11 zákona; jeden výtlačok ostáva orgánu štátneho odborného dozoru alebo technickej službe, druhý výtlačok sa odovzdá štatutárnemu orgánu kontrolovanej osoby, tretí výtlačok sa zasiela miestne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na konanie o správnom delikte,
b)
dvoch výtlačkov, ak vedúcim kontrolnej skupiny je poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja; jeden výtlačok ostáva okresnému úradu v sídle kraja ako orgánu štátneho odborného dozoru na konanie o správnom delikte a druhý výtlačok sa odovzdá štatutárnemu orgánu kontrolovanej osoby.
(4)
Vzor protokolu o kontrole je uvedený v prílohe č. 5.
§ 7
Dodatok k protokolu o kontrole
[k § 143 ods. 13 zákona]
(1)
Dodatok k protokolu o kontrole obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho odborného dozoru alebo označenie technickej služby vykonávajúcej odborný dozor, ktorá kontrolu vykonala,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
meno, priezvisko a titul poverených zamestnancov a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali, čísla preukazov kontrolórov poverených zamestnancov,
d)
čas vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
označenie konkrétnych častí textu protokolu o kontrole, ktoré sa vypúšťajú alebo nahrádzajú novým textom, uvedenie nového textu vykonanej zmeny,
g)
vlastnoručné podpisy poverených zamestnancov a prizvaných osôb,
h)
podpis štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby, ktorý bol s dodatkom k protokolu o kontrole oboznámený,
i)
dátum a miesto oboznámenia štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby s dodatkom k protokolu o kontrole.
(2)
Vzor dodatku k protokolu o kontrole je uvedený v prílohe č. 6.
§ 8
Zápisnica o prerokovaní protokolu o kontrole
[k § 143 ods. 14 zákona]
(1)
Zápisnica o prerokovaní protokolu o kontrole obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho odborného dozoru alebo označenie technickej služby vykonávajúcej odborný dozor, ktorá kontrolu vykonala,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
meno, priezvisko a titul poverených zamestnancov a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali, čísla preukazov kontrolórov poverených zamestnancov,
d)
čas vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
dátum oboznámenia štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby s protokolom o kontrole,
g)
dátum prerokovania protokolu o kontrole,
h)
mená a priezviská prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy,
i)
závery, v ktorých sa určí termín na splnenie povinností ustanovených v § 143 ods. 11 písm. b) a c) zákona.
(2)
Vzor zápisnice o prerokovaní protokolu o kontrole je uvedený v prílohe č. 7.
§ 9
Záznam o kontrole
[k § 143 ods. 15 zákona]
(1)
Záznam o kontrole obsahuje
a)
označenie orgánu štátneho odborného dozoru alebo označenie technickej služby vykonávajúcej odborný dozor, ktorá kontrolu vykonala,
b)
označenie kontrolovanej osoby,
c)
meno, priezvisko a titul poverených zamestnancov a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali, čísla preukazov kontrolórov poverených zamestnancov,
d)
čas vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
vyhodnotenie jednotlivých bodov kontroly,
h)
zoznam príloh záznamu o kontrole,
i)
dátum a miesto vypracovania záznamu o kontrole,
j)
vlastnoručné podpisy poverených zamestnancov a prizvaných osôb,
k)
podpis štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby, ktorému bol záznam o kontrole odovzdaný,
l)
prílohy k záznamu o kontrole.
(2)
Vzor záznamu o kontrole je uvedený v prílohe č. 8.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Preukazy kontrolóra vydané podľa právnej úpravy účinnej do 19. mája 2018 sa považujú za preukazy kontrolóra vydané podľa tejto vyhlášky a možno ich pri vykonávaní štátneho odborného dozoru používať do dátumu platnosti na nich vyznačenom, najdlhšie do 31. decembra 2018.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 141/2018 Z. z.