140/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

140
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa
§ 136 ods. 3 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení
[k § 71 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby montáže plynových zariadení (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
f)
platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,
g)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 2 zákona a
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo s bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
Podrobnosti o činnostiach technickej služby
§ 2
Počiatočné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
[k § 77 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona]
(1)
Počiatočné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení (ďalej len „počiatočné overenie“) sa vykonáva na základe kompletnej žiadosti žiadateľa o počiatočné overenie.
(2)
Žiadosť o počiatočné overenie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
adresu pracoviska montáže plynových zariadení,
c)
GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
kópiu výkresu pracoviska montáže plynových zariadení so zakreslením jednotlivých miestností tvoriacich pracovisko montáže plynových zariadení,
e)
kópiu situačného výkresu pracoviska montáže plynových zariadení vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,
f)
zoznam použitých zariadení technologického vybavenia vrátane označenia typu a výrobného čísla použitého zariadenia,
g)
kópiu odborného posúdenia vetrania pracoviska montáže plynových zariadení a
h)
vyhlásenie dodávateľa o zhode vybavenia priestoru pracoviska montáže plynových zariadení detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu s požiadavkami pre výbušné atmosféry podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(3)
Ak je počiatočné overenie súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, žiadosť podľa odseku 2 obsahuje aj
a)
kópiu oprávnenia na montáž plynových zariadení a
b)
údaje a doklady podľa odseku 2 písm. d) až g) existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení.
(4)
Počiatočným overením je kontrola
a)
priestorového vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 11,
b)
rozmerov pracoviska montáže plynových zariadení a ich brán,
c)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 12,
d)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
e)
plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia,
f)
platnosti overenia alebo kontroly zariadení technologického vybavenia,
g)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. g) k pracovisku montáže plynových zariadení a
h)
príslušnosti vyhlásení o zhode podľa odseku 2 písm. h) k pracovisku montáže plynových zariadení.
(5)
Ak je počiatočné overenie súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, kontrola podľa odseku 4 sa týka aj existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, pričom súčasťou kontroly je aj kontrola právoplatnosti oprávnenia na montáž plynových zariadení. Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) a h).
(6)
Počiatočné overenie podľa odseku 5 sa vykonáva ako kontrola jedného pracoviska montáže plynových zariadení s viacerými druhmi plynného paliva.
(7)
Výsledok počiatočného overenia sa uvedie v správe podľa odseku 8.
(8)
Správa z počiatočného overenia obsahuje
a)
poradové číslo správy z počiatočného overenia,
b)
dátum vydania správy z počiatočného overenia,
c)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
d)
splnenie podmienok podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
e)
poznámku,
f)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
g)
dátum vykonania počiatočného overenia,
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí počiatočné overenie vykonali, a
i)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby.
(9)
Ak správa z počiatočného overenia je súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, obsahuje aj
a)
identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na montáž plynových zariadení, a
c)
číslo a dátum vydania oprávnenia na montáž plynových zariadení a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(10)
Ak z celkového záveru správy z počiatočného overenia vyplýva, že ustanovené podmienky na montáž plynových zariadení sú splnené, technická služba pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je pracovisko montáže plynových zariadení evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z počiatočného overenia.
(11)
Ak správa z počiatočného overenia je súčasťou rozšírenia existujúceho pracoviska montáže plynových zariadení, identifikačným číslom v správe z počiatočného overenia zostáva číslo, pod ktorým je vedené existujúce pracovisko montáže plynových zariadení.
§ 3
Priebežné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení
[k § 77 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona]
(1)
Priebežné overenie plnenia podmienok na montáž plynových zariadení (ďalej len „priebežné overenie“) sa vykonáva na základe plánu priebežných overení vypracovaného technickou službou a schváleného typovým schvaľovacím orgánom.
(2)
Priebežným overením je kontrola
a)
priestorového vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 11,
b)
rozmerov pracoviska montáže plynových zariadení a ich brán,
c)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 12,
d)
plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia,
e)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
f)
platnosti overenia alebo kontroly zariadení technologického vybavenia,
g)
súladu stavu zásob tlačív dokladov a pečiatok so stavom vedeným v evidencii,
h)
označenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 15.
(3)
Výsledok priebežného overenia sa uvedie v správe podľa odseku 4.
(4)
Správa z priebežného overenia obsahuje
a)
poradové číslo správy z priebežného overenia,
b)
dátum vydania správy z priebežného overenia,
c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 157 ods. 3 zákona vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na montáž plynových zariadení,
e)
číslo a dátum vydania oprávnenia na montáž plynových zariadení,
f)
rozsah oprávnenia na montáž plynových zariadení podľa druhu montáže plynových zariadení, kategórií vozidiel a typu pracoviska montáže plynových zariadení,
g)
splnenie podmienok podľa odseku 2 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
dátum vykonania priebežného overenia,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí priebežné overenie vykonali, a
l)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby.
(5)
Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe montáže plynových zariadení a príslušnému schvaľovaciemu orgánu.
§ 4
Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení a o vykonaných periodických inšpekciách plynových nádrží
[k § 77 ods. 1 písm. f) a ods. 2 zákona]
(1)
Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok používaných v rámci všetkých pracovísk montáže plynových zariadení sa vedú v automatizovanom informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“) spĺňajúcom požiadavky podľa § 7.
(2)
Údaje o vykonaných periodických inšpekciách plynových nádrží sa vedú v celoštátnom informačnom systéme spĺňajúcom požiadavky podľa § 7.
(3)
Údaje podľa odsekov 1 a 2 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci všetkých pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a len o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a len o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe montáže plynových zariadení v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a
e)
technickej službe kontroly originality spravujúcej register prevádzkových záznamov podľa § 48 ods. 3 zákona.
(4)
Údaje podľa odseku 2 sa poskytujú technickej službe
a)
technickej kontroly a
b)
emisnej kontroly.
§ 5
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, inšpekčných nálepkách a pečiatkach používaných pri montáži plynových zariadení
[k § 77 ods. 1 písm. h) druhému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Centrálnu evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, o inšpekčných nálepkách plynovej nádrže a o pečiatkach vedie technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
V celoštátnom informačnom systéme sa o vyrobených a predaných tlačivách protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, o inšpekčných nálepkách plynovej nádrže a o pečiatkach zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(3)
Pri tlačivách dokladov a nálepiek je identifikačným označením séria a evidenčné číslo a pri pečiatkach je identifikačným označením identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení a kód technika montáže plynových zariadení.
§ 6
Spôsob a lehoty inventarizácie a likvidácie tlačív dokladov, inšpekčných nálepiek a pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení a postup pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení
[k § 77 ods. 1 písm. h) tretiemu bodu až piatemu bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, inšpekčných nálepiek plynovej nádrže a pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia sa v technickej službe vykonáva porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii.
(2)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva vždy k 31. decembru.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú znehodnotené alebo zničené tlačivá protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, inšpekčné nálepky alebo pečiatky, zaevidujú sa formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3, ak je zachované,
c)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
d)
počet kusov,
e)
dátum inventarizácie a
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Tlačivo protokolu o montáži plynového zariadenia alebo protokolu o inšpekcii plynovej nádrže, inšpekčná nálepka alebo pečiatka, ktoré sa nedajú z akéhokoľvek dôvodu použiť na svoj účel, sa považujú za
a)
znehodnotené, ak majú zachované identifikačné označenie, alebo
b)
zničené, ak sa nezachovalo identifikačné označenie.
(5)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, inšpekčných nálepiek a pečiatok technickej služby sa zabezpečí do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 3 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie a
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(6)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, inšpekčných nálepiek alebo pečiatok evidovaných technickou službou, spracuje sa zápis podľa odseku 3, pričom v písmene c) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Spracovaný zápis sa schvaľuje podpisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu technickej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu schválenia. Zabezpečí sa bezodkladné písomné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov, inšpekčných nálepiek alebo pečiatok príslušnému orgánu Policajného zboru.
(7)
Zoznamy znehodnotených a zničených tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia, prijatých od oprávnenej osoby montáže plynových zariadení sa evidujú formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
dátum prijatia,
b)
číslo, pod ktorým je zoznam prijatý technickou službou zaevidovaný,
c)
názov oprávnenej osoby montáže plynových zariadení,
d)
adresu pracoviska montáže plynových zariadení a jeho identifikačné číslo,
e)
druh evidovanej položky,
f)
počet kusov,
g)
identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3, ak je zachované,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá prijala zoznam.
(8)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív o montáži plynového zariadenia a pečiatok zaevidovaných podľa odseku 7 sa zabezpečí do dvoch mesiacov od ich prijatia od oprávnenej osoby montáže plynových zariadení. O vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 7 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(9)
Pri strate alebo odcudzení tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia alebo protokolov o inšpekcii plynovej nádrže, inšpekčných nálepiek alebo pečiatok podľa odseku 6, alebo pri strate alebo odcudzení tlačív o montáži plynového zariadenia alebo pečiatok nahlásenom oprávnenou osobou montáže plynových zariadení podľa odseku 7 sa v celoštátnom informačnom systéme zverejňuje upozornenie s uvedením týchto údajov:
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3,
c)
počet kusov,
d)
dátum straty alebo odcudzenia.
(10)
Technická služba uchováva päť rokov od vykonania zápisu alebo nahlásenia
a)
zápis podľa odseku 3 so záznamom podľa odseku 5,
b)
zápis a oznámenie o strate alebo odcudzení podľa odseku 6,
c)
zápis podľa odseku 7 so záznamom podľa odseku 8 a
d)
nahlásenie oprávnenou osobou montáže plynových zariadení podľa odseku 9.
(11)
Kópia zápisu alebo nahlásenia sa eviduje v celoštátnom informačnom systéme vo formáte PDF – Portable Document Format.
§ 7
Požiadavky na celoštátny informačný systém
[k § 77 ods. 3 zákona]
(1)
Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý pracuje na princípe klient-server v sieti internet.
(2)
Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na informačnú bezpečnosť:
a)
technická služba má vypracovaný postup na zabezpečenie informačnej bezpečnosti informačného systému,
b)
aplikačný aj dátový server informačného systému musí byť prevádzkovaný v zabezpečenom priestore,
c)
databázový server musí byť umiestnený vo virtuálnej privátnej sieti bez prístupu z verejného internetu,
d)
prenos údajov musí byť zabezpečený prostredníctvom https protokolu,
e)
poskytovateľom dôveryhodných služieb musí byť vydaný certifikát na zabezpečenie prenosu údajov s časovo obmedzenou platnosťou,
f)
prístup do informačného systému musí byť chránený autentifikáciou, ktorá zabraňuje prístupu neautorizovanej osoby.
(4)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na aplikáciu z pohľadu funkčnosti:
a)
zabezpečiť činnosti montáže plynových zariadení podľa zákona, vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
b)
neumožniť vykonanie montáže plynových zariadení technikovi montáže plynových zariadení bez platného osvedčenia a pracovisku montáže plynových zariadení bez platného oprávnenia,
c)
zabrániť použitiu odcudzených alebo falošných tlačív dokladov.
Podrobnosti o schvaľovaní vzorových výtlačkov tlačív dokladov, inšpekčných nálepiek a celoštátneho informačného systému
§ 8
Tlačivá dokladov a inšpekčné nálepky používané pri montáži plynových zariadení podliehajúce schvaľovaniu
[k § 80 ods. 1 písm. d) a f) zákona]
Schvaľovaniu podliehajú
a)
tlačivá protokolov o montáži plynového zariadenia,
b)
tlačivá protokolov o inšpekcii plynovej nádrže a
c)
inšpekčné nálepky plynovej nádrže používané pri inšpekcii nádrže.
§ 9
Návrh na schválenie tlačív dokladov a inšpekčných nálepiek používaných pri montáži plynových zariadení
[k § 80 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie tlačív dokladov a kontrolných nálepiek používaných pri montáži plynových zariadení obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov schvaľovaného tlačiva dokladu alebo inšpekčnej nálepky,
c)
údaje o výrobcovi tlačiva dokladu alebo inšpekčnej nálepky,
d)
vzorový výtlačok tlačiva dokladu alebo inšpekčnej nálepky a
e)
protokol o skúškach a testoch vypracovaný akreditovaným skúšobným laboratóriom, z ktorého vyplýva, že inšpekčná nálepka spĺňa ustanovené náležitosti, špecifikácie a charakteristické vlastnosti, ak ide o inšpekčnú nálepku.
§ 10
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje
a)
identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov informačného systému,
c)
identifikačné údaje dodávateľa informačného systému a
d)
prístup do informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.
Podrobnosti o oprávnení na montáž plynových zariadení
§ 11
Priestorové vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení
[k § 84 ods. 1 písm. d) druhému bodu zákona]
(1)
Pracovisko montáže plynových zariadení pozostáva z označených a oddelených priestorov
a)
prijímacej kancelárie a
b)
priestoru dielne.
(2)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení typu
a)
A1 pre dĺžku vozidla do 4,5 m musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi
1.
dĺžka 6,9 m,
2.
šírka 4,2 m,
3.
výška 3 m,
4.
šírka brány 2,3 m a výška brány 2,1 m,
b)
A2 pre dĺžku vozidla nad 4,5 m musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi
1.
dĺžka 8,9 m,
2.
šírka 4,7 m,
3.
výška 3 m,
4.
šírka brány 2,65 m a výška brány 2,85 m.
(3)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení typu B musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi
a)
dĺžka 13,4 m,
b)
šírka 5 m,
c)
výška 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírka brány 3,2 m,
e)
výška brány 4,1 m.
(4)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn (LPG) podľa odsekov 2 a 3
a)
nesmie byť pod úrovňou terénu a nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,
b)
musí byť bez nedovetraných montážnych jám, kanalizačných vstupov, vstupov do inžinierskych sietí a bez priehlbín,
c)
musí byť vybavený účinným vetraním podľa technickej normy4) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a
d)
musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu.
(5)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na zemný plyn alebo iný plyn podľa odsekov 2 a 3
a)
nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,
b)
musí byť vybavený účinným vetraním a
c)
musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu.
(6)
Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie pracoviska montáže plynových zariadení vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.5) Na prevádzkové priestory pracoviska montáže plynových zariadení vrátane prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch sa vzťahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.6)
§ 12
Technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení
[k § 84 ods. 1 písm. d) tretiemu bodu zákona]
(1)
Technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení tvoria tieto zariadenia:
a)
počítač so softvérovým vybavením umožňujúcim prístup do celoštátneho informačného systému vedeného technickou službou,
b)
pripojenie na internet,
c)
počítačová tlačiareň,
d)
kopírovací stroj a
e)
kovová uzamykateľná skriňa alebo trezor na uloženie tlačív dokladov a pečiatok.
(2)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn musí byť vybavený
a)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
b)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín,
c)
stacionárnymi detektormi úniku plynu,
d)
prenosným detektorom úniku plynu,
e)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom minimálne 0,8 MPa,
f)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a
g)
náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.
(3)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na zemný plyn musí byť vybavený
a)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
b)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín,
c)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
d)
stacionárnymi detektormi úniku plynu,
e)
prenosným detektorom úniku plynu,
f)
zdrojom stlačeného vzduchu na vykonávanie pevnostných a tesnostných skúšok rozvodu plynu pri pretlaku 22 MPa a hermetického obalu pri pretlaku 10 KPa,
g)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a
h)
náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.
(4)
Základné požiadavky a parametre na zariadenia podľa odseku 2 písm. b) až d) a f) a odseku 3 písm. b) až e) a g) sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 13
Návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení
[k § 84 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko montáže plynových zariadení,
d)
údaje k pozemku so stavbou alebo stavbe pracoviska montáže plynových zariadení potrebné na vyhľadanie v katastri nehnuteľností,
e)
nájomnú zmluvu s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo stavbu pracoviska montáže plynových zariadení, ak navrhovateľ nie je vlastníkom tohto pozemku alebo stavby,
f)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o splnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 84 ods. 1 písm. d) šiesteho bodu zákona,
g)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním montáže plynových zariadení,
h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
i)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona,
j)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. d) siedmeho bodu zákona,
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
l)
doklady o vlastníctve alebo finančnom lízingu technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení a
m)
správu z overenia plnenia podmienok na montáž plynových zariadení vydanú technickou službou.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. g) a l) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
§ 14
Poskytovanie údajov určeným osobám
[k § 89 ods. 1 písm. h) a ods. 3 zákona]
Údaje o vykonaných montážach plynového zariadenia a evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci všetkých pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode a
d)
oprávnenej osobe montáže plynových zariadení v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 15
Označenie pracoviska montáže plynových zariadení
[k § 89 ods. 1 písm. j) a ods. 3 zákona]
Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 16
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach používaných pri montáži plynových zariadení
[k § 89 ods. 1 písm. l) a ods. 3 zákona]
(1)
Evidencia príjmu a výdaja tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia sa vedie v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
O príjme a výdaji tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia sa zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(3)
Evidencia príjmu a výdaja pečiatok používaných pri montáži plynového zariadenia sa vedie v knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
identifikačné číslo a sídlo pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
dátum príjmu pečiatky,
c)
identifikačné označenie pečiatky podľa § 5 ods. 3,
d)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním určenej osoby na príjem pečiatok,
e)
odtlačok pečiatky,
f)
dátum výdaja pečiatky pridelenej technikovi montáže plynových zariadení,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na výdaj pečiatok pridelených technikom montáže plynových zariadení,
h)
meno, priezvisko a podpis preberajúceho technika montáže plynových zariadení.
§ 17
Spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení a lehoty ich odovzdania
[k § 89 ods. 1 písm. l) a o) a ods. 3 zákona]
(1)
Ak sa tlačivo protokolu o montáži plynového zariadenia znehodnotí alebo zničí, vyhotoví sa záznam do celoštátneho informačného systému, ktorý obsahuje
a)
druh položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3, ak je zachované,
c)
dátum znehodnotenia alebo zničenia,
d)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
e)
počet kusov,
f)
meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záznam.
(2)
Ak dôjde k znehodnoteniu alebo zničeniu pečiatky používanej pri montáži plynového zariadenia, prevezme sa pečiatka od technika montáže plynových zariadení, ktorému je pridelená, a prevzatie sa zaeviduje podľa § 16 ods. 3.
(3)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov alebo pečiatok evidovaných oprávnenou osobou montáže plynových zariadení, vyhotoví sa záznam podľa odseku 1, pričom v písmene d) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Zabezpečí sa bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov alebo pečiatok technickej službe.
(4)
Vyhotoví sa zoznam znehodnotených, zničených, stratených alebo odcudzených tlačív dokladov a pečiatok zaznamenaných podľa odsekov 1 až 3 vždy k 31. decembru.
(5)
Znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4 sa odovzdajú do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka technickej službe na likvidáciu.
(6)
Najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na montáž plynových zariadení sa odovzdá technickej službe
a)
nespotrebované tlačivá dokladov a pečiatky,
b)
znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4.
(7)
Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa uchováva päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na montáž plynových zariadení.
Podrobnosti o technikovi montáže plynových zariadení
§ 18
Požadované vzdelanie a znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná praktická skúsenosť
[k § 90 ods. 3 písm. d) tretiemu bodu zákona]
(1)
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore strojárstvo, elektrotechnika, doprava alebo v príbuznom študijnom odbore a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore alebo rovnocenná prax v oblasti vozidiel v uvedenom odbore najmenej dva roky,
b)
ukončené úplné stredné odborné vzdelanie skupiny študijných odborov – elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikácie, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba a následná najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore alebo rovnocenná praktická skúsenosť v oblasti vozidiel v uvedenom odbore najmenej dva roky,
c)
ukončené stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore autoopravár, autoopravár – mechanik, autoopravár – elektrikár, mechanik – opravár, mechanik opravár – plynárenské zariadenia, mechanik opravár – stroje a zariadenia, mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia, agromechanizátor, opravár alebo v príbuznom učebnom odbore uvedených odborov a následná najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore alebo rovnocenná praktická skúsenosť v oblasti vozidiel v uvedenom odbore najmenej tri roky, alebo
d)
úspešná skúška z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona preukázaná zápisnicou zo skúšky a najmenej štvorročná odborná prax v odboroch podľa písmen a) až c) alebo rovnocenná praktická skúsenosť v oblasti vozidiel najmenej štyri roky.
(2)
Ak ide o osobu, ktorá získala vzdelanie v inom štáte ako Slovenská republika, doklad o vzdelaní podľa odseku 1 písm. a) až c) sa preukazuje rovnocennými dokladmi vydanými v inom štáte a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Prax alebo rovnocenná praktická skúsenosť v oblasti vozidiel podľa odseku 1 sa preukazuje dokladmi, prípadne čestnými vyhláseniami alebo potvrdeniami iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach fyzickej osoby a o jej postavení, druhu a dĺžke činnosti u nich, a to samostatne alebo v spojení s inými dokladmi.
§ 19
Návrh na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení
[k § 90 ods. 4 písm. c) zákona]
(1)
Návrh na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo navrhovateľa, ktorý žiada o udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona osoby podľa písmena b),
e)
doklad preukazujúci požadované vzdelanie alebo znalosti o vozidlách,
f)
doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel podľa § 90 ods. 3 písm. d) tretieho bodu zákona,
g)
pracovnú zmluvu,
h)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo rozširovacieho školenia a
i)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na montáž plynových zariadení nie staršiu ako šesť mesiacov.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je občanom iného štátu ako Slovenská republika, navrhovateľ môže predložiť rovnocenné doklady uvedené v odseku 1 písm. e) a f) vydané v štáte, v ktorom má fyzická osoba bydlisko.
§ 20
Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz
[k § 92 ods. 5 písm. c) zákona]
(1)
Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je žiadateľom o základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz, a
c)
druh školenia alebo kurzu.
(2)
Pri základnom školení záväzná prihláška podľa odseku 1 obsahuje aj kópiu dokladu o vzdelaní alebo kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách.
§ 21
Spôsob a rozsah základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
(1)
Základné školenie zahŕňa 24 vyučovacích hodín teoretickej výučby, osem vyučovacích hodín praktického výcviku na pracovisku montáže plynových zariadení a osem vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce
1.
vykonávanie montáže plynových zariadení,
2.
schvaľovanie systémov plynových zariadení,
3.
výrobu a dovoz plynových zariadení,
4.
povolenie a schvaľovanie prestavieb vozidiel montážou plynových zariadení,
5.
inú technickú zmenu vozidla montážou plynového zariadenia,
6.
zápis plynového zariadenia do dokladov vozidla,
b)
medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,
c)
podmienky prevádzky vozidiel na plynné palivá,
d)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,
e)
technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu zariadení používaných pri montáži plynových zariadení,
f)
praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na pracovisku montáže plynových zariadení,
g)
vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení do príslušných dokladov,
h)
celoštátny informačný systém,
i)
bezpečnostné predpisy, poskytovanie prvej pomoci, spôsoby zisťovania úniku plynu a nádrží na plynné palivá,
j)
konštrukciu, vyhotovenie a funkciu jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,
k)
organizáciu overovania a kontroly zariadení používaných pri vykonávaní montáže plynových zariadení.
(2)
Rozširovacie školenie zahŕňa osem vyučovacích hodín teoretickej výučby a osem vyučovacích hodín praktického výcviku na pracovisku montáže plynových zariadení a osem vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 1 na iný druh plynného paliva.
(3)
Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení sa vykonáva v rozsahu ôsmich hodín vyučovacích teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií.
(4)
Doškoľovací kurz technika montáže plynových zariadení, ak to nariadil príslušný schvaľovací orgán, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu určenom typovým schvaľovacím orgánom.
(5)
Základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz musí byť ukončené do šiestich mesiacov od začatia školenia alebo kurzu.
§ 22
Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní školení a kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia, potvrdenie o absolvovaní rozširovacieho školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou montáže plynových zariadení je v písomnej forme a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je žiadateľom o základné školenie,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého sa základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu a
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby technickej služby.
§ 23
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 6 písm. c) zákona]
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo osoby, ktorá je žiadateľom o skúšku po základnom školení,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať, a
d)
kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
§ 24
Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu. Písomný test obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich
1.
vykonávanie montáže plynových zariadení,
2.
schvaľovanie systémov plynových zariadení,
3.
výrobu a dovoz plynových zariadení,
4.
povolenie a schvaľovanie prestavieb vozidiel montážou plynových zariadení,
5.
inú technickú zmenu vozidla montážou plynového zariadenia,
6.
zápis plynového zariadenia do dokladov vozidla,
b)
medzinárodných predpisov súvisiacich s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,
c)
podmienok prevádzky vozidiel na plynné palivá,
d)
metodík a metód používaných pri montáži plynových zariadení,
e)
technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení a funkcie zariadení používaných pri montáži plynových zariadení,
f)
vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do príslušných dokladov,
g)
celoštátneho informačného systému,
h)
bezpečnostných predpisov, poskytovania prvej pomoci, spôsobov zisťovania úniku plynu, obsluhy tlakových nádob a nádrží na plynné palivá,
i)
konštrukcie, vyhotovenia a funkcie jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,
j)
organizácie overovania a kontroly zariadení používaných pri montáži plynových zariadení.
(3)
Písomné testy sa skladajú z
a)
testov typu A obsahujúcich 30 všeobecne zameraných otázok,
b)
testov typu B obsahujúcich desať otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn,
c)
testov typu C obsahujúcich desať otázok zameraných na montáž plynových zariadení na zemný plyn,
d)
testov typu D obsahujúcich desať otázok zameraných na montáž plynových zariadení na iný plyn ako v písmenách b) a c).
(4)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávaná testom typu A trvá 45 minút, testom typu B, C a D trvá 20 minút.
(5)
Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri montáži plynových zariadení zameraných na správnosť vykonávania a vyznačovania výsledkov montáže plynových zariadení.
(6)
Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení dosiahol úspešnosť 90 % a viac, alebo
b)
„nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.
(7)
Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.
(8)
Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 sú hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
(9)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak je skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(10)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.
(11)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 25
Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na montáž plynových zariadení podľa druhu plynného paliva,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice,
i)
odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie a
j)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 24 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela technická služba osobe, ktorá je žiadateľom o skúšku po základnom školení alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie a
f)
podpisy členov skúšobnej komisie.
§ 26
Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,
b)
najmenej traja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci ministerstva dopravy,
2.
zamestnanci technickej služby alebo
3.
nezávislí odborníci z praxe.
§ 27
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynového zariadenia
[k § 98 písm. c) zákona]
(1)
Pečiatka používaná pri montáži plynového zariadenia má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ“, štvormiestne identifikačné číslo, názov obce alebo mesta, v ktorom má pracovisko montáže plynových zariadení sídlo, a poradové číslo pečiatky pridelenej technikovi montáže plynových zariadení.
(2)
Vzor pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení a jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 4.
Podrobnosti o montáži plynového zariadenia a inšpekcii plynových nádrží
§ 28
Členenie pracovísk montáže plynových zariadení
[k § 130 ods. 2 zákona]
(1)
Pracovisko montáže plynového zariadenia sa člení podľa druhu plynného paliva a podľa kategórie vozidla, do ktorého sa bude montáž plynového zariadenia vykonávať.
(2)
Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa druhu plynného paliva členia na pracovisko montáže plynového zariadenia na
a)
skvapalnený ropný plyn (LPG) určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn (LPG),
b)
zemný plyn určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
c)
iný plyn, ako je uvedený v písmenách a) a b), určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme iný plyn, ako je uvedený v písmenách a) a b).
(3)
Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa kategórií vozidiel členia na pracovisko montáže plynového zariadenia
a)
typu A určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií L, M1 a N1; pracovisko montáže plynového zariadenia typu A sa podľa vnútorných rozmerov dielne uvedených v § 11 ods. 2 členia na pracovisko montáže plynového zariadenia typu A1 alebo A2,
b)
typu B určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií L, M, N, T, C a PS.
§ 29
Vyznačovanie výsledku montáže plynového zariadenia
[k § 132 ods. 3 zákona]
(1)
Po vykonaní montáže plynového zariadenia sa do protokolu o montáži plynového zariadenia
a)
zapisujú údaje o namontovanom plynovom zariadení na základe údajov zo schválenia plynového zariadenia, a to:
1.
z osvedčenia o typovom schválení systému plynového zariadenia alebo retrofitného systému,
2.
zo správy o udelení homologizácie typu retrofitného systému,
3.
z osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
4.
z rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla,
b)
zapisujú údaje o vozidle na základe údajov z osvedčenia o evidencii časti I a z osvedčenia o evidencii časti II,
c)
vyznačí deň, mesiac a rok vykonania montáže plynového zariadenia, uvedie sa kód a priezvisko technika montáže plynového zariadenia.
(2)
Montáž plynového zariadenia sa zapisuje do protokolu o montáži plynového zariadenia prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(3)
Správnosť údajov sa potvrdzuje podpisom technika montáže plynového zariadenia a odtlačkom pečiatky.
(4)
Kópia vyplneného protokolu o vykonanej montáži plynového zariadenia sa uchováva päť rokov od vystavenia.
(5)
Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynového zariadenia evidovaného v celoštátnom informačnom systéme oprávnená osoba montáže plynových zariadení vyznačí poradové číslo opisu protokolu o montáži plynového zariadenia a tento text sa potvrdí podpisom technika montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo podpisom fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom technickej služby, a odtlačkom jej pečiatky, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení bola zrušená alebo zanikla. Opis protokolu o montáži plynového zariadenia sa vystavuje prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(6)
Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynového zariadenia, ktorý nie je evidovaný v celoštátnom informačnom systéme, sa postupuje podľa osvedčenia o typovom schválení systému a osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu. Oprávnená osoba montáže plynových zariadení na základe ohliadky vozidla a zistenia, že plynové zariadenie vo vozidle je zhodné so schválením, vydá potvrdenie o zhodnosti montáže plynového zariadenia pre vystavenie opisu protokolu o montáži plynového zariadenia. Opis protokolu o montáži plynového zariadenia vydá technická služba podľa odseku 5.
(7)
Pri prekročení povolenej lehoty používania plynovej nádrže a jej príslušenstva, funkčnosti filtra alebo ohybnej hadice na plyn ich výmenu môže vykonať
a)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak je montáž plynového zariadenia evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení zaznamená výmenu plynovej nádrže, jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn do ďalších záznamov protokolu o montáži plynového zariadenia,
b)
oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov,
c)
autorizovaná opravovňa, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; autorizovaná opravovňa vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov.
(8)
Plynovú nádrž možno vymeniť len za plynovú nádrž rovnakého tvaru, rovnakého materiálu, rovnakého druhu paliva a s objemom pôvodnej plynovej nádrže alebo menším. Plynová nádrž vrátane jej príslušenstva, filter a ohybná hadica na plyn musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov7a) č. 67 alebo 110.
§ 30
Vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri montáži plynového zariadenia
[k § 132 ods. 4 zákona]
(1)
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LPG, zoznam komponentov plynového zariadenia vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje pracoviska montáže plynového zariadenia, identifikačné údaje technikov montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o montáži plynového zariadenia LPG.
(2)
Tlačivo dokladu podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami žltej farby s odtieňom Pantone 102 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „LPG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva protokol o montáži plynového zariadenia LPG je uvedený v prílohe č. 5.
(4)
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení CNG, zoznam komponentov plynového zariadenia CNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje pracoviska montáže plynového zariadenia CNG, identifikačné údaje technikov montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o montáži plynového zariadenia CNG.
(5)
Tlačivo dokladu podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „CNG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(6)
Vzor tlačiva protokol o montáži plynového zariadenia CNG je uvedený v prílohe č. 6.
(7)
Protokol o montáži plynového zariadenia LNG je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LNG, zoznam komponentov plynového zariadenia LNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje pracoviska montáže plynového zariadenia LNG, identifikačné údaje technikov montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o montáži plynového zariadenia LNG.
(8)
Tlačivo dokladu podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „LNG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR-B typ 47 OCR-B1.
(9)
Vzor tlačiva protokol o montáži plynového zariadenia LNG je uvedený v prílohe č. 7.
(10)
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LPG, číslo homologizácie retrofitného systému, zoznam komponentov plynového zariadenia LPG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje pracoviska montáže plynového zariadenia LPG, identifikačné údaje technikov montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém.
(11)
Tlačivo dokladu podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami žltej farby s odtieňom Pantone 102 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „LPGR“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(12)
Vzor tlačiva protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém je uvedený v prílohe č. 8.
(13)
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení CNG, číslo homologizácie retrofitného systému, zoznam komponentov plynového zariadenia CNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje pracoviska montáže plynového zariadenia CNG, identifikačné údaje technikov montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém.
(14)
Tlačivo dokladu podľa odseku 13 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „CNGR“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(15)
Vzor tlačiva protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém je uvedený v prílohe č. 9.
(16)
Ochranné prvky tlačív dokladov podľa odsekov 1, 4, 7, 10 a 13, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, sa oznámia technickej službe v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
§ 31
Druhy plynových nádrží podliehajúcich inšpekcii
[k § 133 ods. 1 zákona]
Inšpekcii plynovej nádrže podlieha nádrž vozidla s pohonom na zemný plyn; nádrž na zemný plyn je úložný systém na uchovávanie stlačeného zemného plynu (CNG) alebo skvapalneného zemného plynu (LNG).
§ 32
Druhy inšpekcií plynových nádrží a ich rozsah
[k § 133 ods. 1 zákona]
(1)
Inšpekcia plynovej nádrže sa vykonáva v rozsahu
a)
pravidelná inšpekcia plynovej nádrže,
b)
zvláštna inšpekcia plynovej nádrže,
c)
opakovaná inšpekcia plynovej nádrže a
d)
administratívna inšpekcia plynovej nádrže.
(2)
Zvláštna inšpekcia plynovej nádrže sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej inšpekcie plynovej nádrže, najmä pri dopravnej nehode alebo požiari vozidla.
(3)
Opakovaná inšpekcia plynovej nádrže sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na inšpekciu odstránenia zistených chýb pri pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej inšpekcie.
(4)
Administratívna inšpekcia plynovej nádrže sa vykonáva v čiastočnom rozsahu pravidelnej inšpekcie plynovej nádrže podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie pravidelných inšpekcií plynových nádrží.
§ 33
Doklady predkladané pred začatím inšpekcie plynovej nádrže
[k § 133 ods. 3 zákona]
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie inšpekcie plynovej nádrže tieto doklady:
a)
osvedčenie o evidencii vozidla časť I, ak je vydané,
b)
osvedčenie o evidencii vozidla časti II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II vydaným orgánom Policajného zboru alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o strate osvedčenia o evidencii časti II vydaným orgánom Policajného zboru, ak osvedčenie o evidencii časti I je zadržané orgánom Policajného zboru alebo osvedčenie o evidencii časti I je stratené, alebo
c)
protokol o montáži plynového zariadenia, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla alebo zápisu inej technickej zmeny.
§ 34
Lehoty pravidelných inšpekcií plynových nádrží
[k § 133 ods. 6 zákona]
(1)
Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na
a)
stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou,
b)
skvapalnený zemný plyn (LNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote desiatich rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v desaťročných lehotách.
(2)
Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa na účely tejto vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
(3)
Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
(4)
Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.
(5)
Lehota platnosti pravidelnej inšpekcie plynovej nádrže na stlačený zemný plyn (CNG) a na skvapalnený zemný plyn (LNG) sa končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej inšpekcie.
§ 35
Hodnotenie inšpekcie plynovej nádrže a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže
[k § 133 ods. 7 zákona]
(1)
Pri inšpekcii plynovej nádrže sa stav plynovej nádrže a funkcia komponentov, ktorými je vybavená a upevnená, hodnotí:
a)
spôsobilá – plynová nádrž je bez zjavného vonkajšieho poškodenia alebo s málo závažným poškodením prijateľným pre prevádzku v cestnej premávke alebo
b)
nespôsobilá – plynová nádrž s takým poškodením, ktoré vyžaduje rozsiahlejšie opravy, skúšanie alebo je nepoužiteľná na prevádzku v cestnej premávke; zistené skutočnosti predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.
(2)
Údaje o chybách zistených pri inšpekciách plynových nádrží a záveroch o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže na prevádzku v cestnej premávke vedie a eviduje inšpekčný technik technickej služby montáže plynových zariadení v celoštátnom informačnom systéme.
(3)
Vozidlo sa považuje za nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, ak je plynová nádrž pri inšpekcii plynovej nádrže vyhodnotená ako nespôsobilá.
§ 36
Spôsob evidovania údajov o vykonaných inšpekciách plynových nádrží
[k § 133 ods. 9 zákona]
Údaje o vykonaných inšpekciách plynových nádrží podľa jednotlivých inšpekčných úkonov a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže vedie a eviduje inšpekčný technik technickej služby montáže plynových zariadení v celoštátnom informačnom systéme.
§ 37
Vyznačovanie výsledku inšpekcie plynovej nádrže
[k § 134 ods. 2 zákona]
(1)
Výsledok inšpekcie plynovej nádrže sa zapisuje do protokolu o inšpekcii plynovej nádrže prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(2)
Pred začatím inšpekcie plynovej nádrže, ktorá je vykonávaná v rámci inšpekcie plynovej nádrže pravidelnej, inšpekčný technik technickej služby montáže plynových zariadení odstráni z vozidla inšpekčnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej inšpekcii.
(3)
Ak je plynová nádrž pri inšpekcii vyhodnotená ako spôsobilá, do protokolu o inšpekcii plynovej nádrže sa zapíše lehota platnosti inšpekcie plynovej nádrže a vyznačí sa aj na inšpekčnej nálepke. Inšpekčnú nálepku na určené miesto nalepí inšpekčný technik technickej služby montáže plynových zariadení, ktorý inšpekciu vykonal.
(4)
Ak je nádrž pri inšpekcii plynovej nádrže vyhodnotená ako nespôsobilá, do protokolu o inšpekcii plynovej nádrže sa zapíše druh nasledujúcej inšpekcie plynovej nádrže a lehota platnosti inšpekcie plynovej nádrže sa nezapisuje.
(5)
Pri zvláštnej inšpekcii plynovej nádrže sa postupuje podľa odsekov 1, 3 a 4; lehota platnosti sa nemení, ak sa nezistia poškodenia či iné chyby.
(6)
Pri administratívnej inšpekcii plynovej nádrže sa postupuje podľa odsekov 1, 3 a 4; inšpekčná nálepka sa vydáva pri jej strate alebo znehodnotení.
(7)
Protokol o vykonanej inšpekcii plynovej nádrže sa uchováva päť rokov.
§ 38
Miesto umiestnenia a nalepenia inšpekčnej nálepky
[k § 134 ods. 2 zákona]
Inšpekčná nálepka inšpekcie plynovej nádrže sa neoddeliteľne nalepí na čistý hladký povrch plynovej nádrže na miesto, na ktorom je dobre viditeľná na vykonávanie neskoršej inšpekcie plynovej nádrže.
§ 39
Vzory a náležitosti dokladov o vykonaní inšpekcie plynovej nádrže
[k § 134 ods. 3 zákona]
(1)
Protokol o inšpekcii plynovej nádrže je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o plynovej nádrži, zistené chyby, závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti plynovej nádrže na prevádzku v cestnej premávke, identifikačné údaje inšpekčného technika technickej služby montáže plynových zariadení, dátum vykonania inšpekcie plynovej nádrže a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o inšpekcii plynovej nádrže.
(2)
Tlačivo dokladu podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis plynného paliva napríklad „NG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva protokol o inšpekcii plynovej nádrže je uvedený v prílohe č. 10.
(4)
Inšpekčná nálepka plynovej nádrže je označená sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Inšpekčná nálepka inšpekcie NG nádrže okrem tohto označenia obsahuje symbol Európskej únie s rozlišovacím znakom Slovenskej republiky „SK“, symbol skratky inšpekcie plynovej nádrže „IN“ a miesto na vyznačenie mesiaca a roka platnosti inšpekcie plynovej nádrže.
(5)
Inšpekčná nálepka plynovej nádrže podľa odseku 4 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení a obsahuje skryté overovacie, ako aj viditeľné bezpečnostné znaky integrované v jej štruktúre.
(6)
Vzor inšpekčnej nálepky plynovej nádrže a jej ďalšie náležitosti, špecifikácie a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 11.
Záverečné ustanovenia
§ 40
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak osvedčenie o evidencii časti II nie je vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii časti I.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.8)
§ 41
Prechodné ustanovenia
(1)
Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorá vykonáva a prevádzkuje pracovisko montáže plynových zariadení zriadené podľa doterajších právnych predpisov, môže prevádzkovať takéto pracovisko montáže plynových zariadení do ukončenia činnosti.
(2)
Označenie pracoviska montáže plynových zariadení podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za rovnocenné s označením podľa tejto vyhlášky.
(3)
Protokoly o montáži plynového zariadenia podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(4)
Pečiatky pracoviska montáže plynových zariadení podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami podľa tejto vyhlášky; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny technickou službou, najdlhšie do 31. decembra 2020.
(5)
Automatizovaný informačný systém montáže plynových zariadení podľa doterajších predpisov sa považuje za rovnocenný s celoštátnym informačným systémom.
§ 41a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021
Inšpekčné nálepky vydané podľa predpisov účinných do 28. februára 2021 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2021.
§ 42
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM SYSTÉME
(1)
Údaje o pracovisku montáže plynových zariadení
a)
identifikácia pracoviska montáže plynových zariadení
1.
identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,
2.
typ pracoviska montáže plynových zariadení vrátane druhu plynného paliva,
3.
adresa pracoviska montáže plynových zariadení,
4.
GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení,
5.
telefonický kontakt,
6.
e-mailová adresa,
7.
identifikačné údaje kontaktnej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení v rozsahu meno a priezvisko,
8.
dátum a číslo oprávnenia na montáž plynových zariadení,
b)
identifikácia oprávnenej osoby montáže plynových zariadení
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla oprávnenej osoby,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení,
4.
identifikačné číslo,
5.
kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vo formáte PDF – Portable Document Format,
c)
identifikácia technika montáže plynových zariadení
1.
identifikačné údaje technika technickej kontroly v rozsahu
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
kód pridelený technickou službou,
3.
poradové číslo pečiatky,
4.
druh plynného paliva,
5.
platnosť osvedčenia,
6.
dátum a číslo osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
7.
kópia osvedčenia technika montáže plynových zariadení vo formáte PDF – Portable Document Format,
d)
prijaté a vydané tlačivá dokladov
1.
dátum príjmu a dátum výdaja tlačív,
2.
číslo príjmového alebo dodacieho dokladu,
3.
počet prijatých a vydaných tlačív dokladov,
4.
identifikačné označenie tlačív dokladov podľa § 5 ods. 3,
5.
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov v rozsahu
5a.
meno a priezvisko,
5b.
dátum narodenia,
5c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
5d.
podpis,
6.
zoznam znehodnotených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3,
7.
zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3, ak je zachované,
8.
zostatok tlačív dokladov.
(2)
Údaje z tlačív dokladov používaných pri montážach plynových zariadení
a)
montáž plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn (LPG)
1.
séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,
2.
kód protokolu,
3.
dátum montáže,
4.
značka vozidla,
5.
obchodný názov vozidla,
6.
typ vozidla/variant/verzia,
7.
druh vozidla/kategória,
8.
evidenčné číslo vozidla,
9.
značka plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
10.
typ plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
11.
hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu LPG v nádrži (kg),
12.
identifikačné číslo motora (typ),
13.
VIN,
14.
zdvihový objem valcov (cm3),
15.
najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),
16.
druh paliva/zdroj energie,
17.
emisný systém,
18.
emisie EÚ/EHK,
19.
objem nádrže LPG (l),
20.
počet nádrží LPG,
21.
číslo homologizácie retrofitného systému, ak ide o retrofitný systém,
22.
obchodný názov alebo značka plynového zariadenia, ak ide o retrofitný systém,
23.
homologizačná značka schváleného plynového zariadenia
23a.
nádrž,
23b.
príslušenstvo pripojené k nádrži,
23c.
80-percentný uzatvárací ventil,
23d.
stavoznak,
23e.
pretlakový (odpúšťací) ventil,
23f.
diaľkovo ovládaný prevádzkový (obslužný) ventil s prepadovým ventilom,
23g.
palivové čerpadlo,
23h.
viacúčelový ventil,
23i.
plynotesná skriňa,
23j.
elektrická priechodka pre ovládače/čerpadlo LPG,
23k.
spätný ventil,
23l.
pretlakové zariadenie,
23m.
vyparovač,
23n.
regulátor tlaku,
23o.
uzatvárací ventil,
23p.
pretlakový ventil plynového potrubia,
23r.
zariadenie na vstrek plynu alebo vstrekovač plynu,
23s.
dávkovacia jednotka plynu samostatná alebo kombinovaná so zariadením na vstrek plynu,
23t.
elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,
23u.
tlakový snímač,
23v.
teplotný snímač,
23x.
filter LPG,
23y.
ohybné hadice,
23z.
plniaca jednotka,
23aa.
systém voľby paliva a elektrický systém,
23ab.
palivová lišta,
23ac.
zmiešavač plynu,
23ad.
servisná spojka (len pre jednopalivové vozidlá a bez systému pre núdzový dojazd),
24.
ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,
25.
číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
26.
číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
27.
číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
28.
číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
29.
kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,
30.
poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia,
31.
životnosť nádrže do,
32.
stav počítadla prejdenej vzdialenosti,
b)
montáž plynového zariadenia na stlačený zemný plyn (CNG)
1.
séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,
2.
kód protokolu,
3.
dátum montáže,
4.
značka vozidla,
5.
obchodný názov vozidla,
6.
typ vozidla/variant/verzia,
7.
druh vozidla/kategória,
8.
evidenčné číslo vozidla,
9.
značka plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
10.
typ plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
11.
hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu CNG v nádrži (kg),
12.
identifikačné číslo motora (typ),
13.
VIN,
14.
zdvihový objem valcov (cm3),
15.
najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),
16.
druh paliva,
17.
emisný systém,
18.
emisie ES/EHK,
19.
objem nádrže CNG (l),
20.
počet nádrží CNG,
21.
číslo homologizácie retrofitného systému, ak ide o retrofitný systém,
22.
obchodný názov alebo značka plynového zariadenia, ak ide o retrofitný systém,
23.
homologizačná značka schváleného plynového zariadenia
23a.
nádrž (nádoba),
23b.
ventil nádrže (nádoby),
23c.
automatický ventil,
23d.
ručne ovládaný ventil,
23e.
bezpečnostná poistka (spúšťaná teplotou),
23f.
prietoková poistka (obmedzenie prietoku),
23g.
indikátor tlaku (snímač a ukazovateľ tlaku plynu),
23h.
zariadenie na obmedzenie prietoku plynu,
23i.
regulátor tlaku,
23j.
zmiešavač plynu,
23k.
zariadenie na vstrekovanie alebo vstrekovač plynu,
23l.
elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,
23m.
plniaca jednotka,
23n.
ohybné vedenie paliva,
23o.
neohybné vedenie paliva,
23p.
plynotesný obal,
23r.
tlakový/teplotný snímač plynu,
23s.
bezpečnostný poistný ventil,
23t.
spätný ventil,
23u.
servisný ventil,
23v.
filter CNG,
23x.
armatúry a spájacie súčiastky,
23y.
systém voľby paliva a elektrický systém,
24.
ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,
25.
číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
26.
číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
27.
číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
28.
číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
29.
kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,
30.
poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia,
31.
životnosť nádrže do,
32.
stav počítadla prejdenej vzdialenosti,
c)
montáž plynového zariadenia na skvapalnený zemný plyn (LNG)
1.
séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,
2.
kód protokolu,
3.
dátum montáže,
4.
značka vozidla,
5.
obchodný názov vozidla,
6.
typ vozidla/variant/verzia,
7.
druh vozidla/kategória,
8.
evidenčné číslo vozidla,
9.
značka plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
10.
typ plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
11.
hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu LNG v nádrži (kg),
12.
identifikačné číslo motora (typ),
13.
VIN,
14.
zdvihový objem valcov (cm3),
15.
najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),
16.
druh paliva,
17.
emisný systém,
18.
emisie ES/EHK,
19.
objem nádrže LNG (l),
20.
počet nádrží LNG,
21.
číslo homologizácie retrofitného systému, ak ide o retrofitný systém,
22.
obchodný názov alebo značka plynového zariadenia, ak ide o retrofitný systém,
23.
homologizačná značka schváleného plynového zariadenia
23a.
nádrž (nádoba),
23b.
ventil nádrže (nádoby),
23c.
automatický ventil,
23d.
ručne ovládaný ventil,
23e.
bezpečnostná poistka (spúšťaná teplotou),
23f.
prietoková poistka (obmedzenie prietoku),
23g.
indikátor tlaku (snímač a ukazovateľ tlaku plynu),
23h.
zariadenie na obmedzenie prietoku plynu,
23i.
regulátor tlaku,
23j.
zmiešavač plynu,
23k.
zariadenie na vstrekovanie alebo vstrekovač plynu,
23l.
elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,
23m.
plniaca jednotka,
23n.
ohybné vedenie paliva,
23o.
neohybné vedenie paliva,
23p.
plynotesný obal,
23r.
tlakový/teplotný snímač plynu,
23s.
bezpečnostný poistný ventil,
23t.
spätný ventil,
23u.
servisný ventil,
23v.
filtre LNG, CNG,
23x.
armatúry a spájacie súčiastky,
23y.
systém voľby paliva a elektrický systém,
24.
ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,
25.
číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
26.
číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,
27.
číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
28.
číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; nevzťahuje sa na retrofitný systém,
29.
kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,
30.
poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia,
31.
životnosť nádrže do,
32.
vyparovač,
33.
stav počítadla prejdenej vzdialenosti.
(3)
Údaje o prijatých a vydaných tlačivách dokladov
a)
dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov,
b)
číslo príjmového a dodacieho dokladu,
c)
počet prijatých a vydaných tlačív dokladov,
d)
série a evidenčné čísla tlačív dokladov,
e)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj tlačív dokladov v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
f)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov a kontrolných nálepiek v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
g)
zoznam znehodnotených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3,
h)
zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3, ak je zachované,
i)
zostatok tlačív dokladov.
(4)
Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach
a)
dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,
b)
počet prijatých a vydaných pečiatok,
c)
identifikačné označenie pečiatok podľa § 5 ods. 3,
d)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj pečiatok v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
e)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem pečiatok v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
f)
zoznam znehodnotených, zničených, stratených a odcudzených pečiatok a ich identifikačné označenie podľa § 5 ods. 3, ak je zachované.
(5)
Údaje o počiatočnom overení
a)
identifikačné údaje žiadateľa o počiatočné overenie v rozsahu,
1.
ak ide o fyzickú osobu,
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu,
2a.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
2b.
podpis štatutárneho orgánu,
b)
dátum prijatia žiadosti o počiatočné overenie,
c)
identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko montáže plynových zariadení evidované,
d)
dátum počiatočného overenia,
e)
dátum a číslo správy z počiatočného overenia,
f)
vyhodnotenie počiatočného overenia,
g)
kópia správy z počiatočného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(6)
Údaje o priebežnom overení
a)
identifikačné údaje oprávnenej osoby montáže plynových zariadení v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) a pracoviska montáže plynových zariadení v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) prvého až tretieho bodu, kde sa priebežné overenie vykonalo,
b)
dátum priebežného overenia,
c)
dátum a číslo správy z priebežného overenia,
d)
vyhodnotenie priebežného overenia,
e)
kópia správy z priebežného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
f)
dátum odoslania správy z priebežného overenia.
(7)
Údaje o inšpekcii plynových nádrží
a)
séria a evidenčné číslo protokolu o inšpekcii plynového zariadenia,
b)
kód protokolu,
c)
dátum inšpekcie,
d)
značka vozidla,
e)
obchodný názov vozidla,
f)
typ vozidla,
g)
druh vozidla,
h)
kategória vozidla,
i)
evidenčné číslo vozidla,
j)
VIN,
k)
druh paliva/zdroj energie,
l)
stav počítadla prejdenej vzdialenosti,
m)
značka plynového zariadenia,
n)
typ plynového zariadenia,
o)
objem plynovej nádrže (l),
p)
počet plynových nádrží vo vozidle,
q)
homologizačná značka schváleného plynového zariadenia
1.
nádrž,
2.
ventil nádrže (nádoby),
3.
automatický ventil,
4.
ručne ovládaný ventil,
5.
bezpečnostná poistka (spúšťaná teplotou),
6.
prietoková poistka (obmedzenie prietoku),
7.
indikátor tlaku (snímač a ukazovateľ tlaku plynu),
8.
zariadenie na obmedzenie prietoku plynu,
r)
výrobca nádrže,
s)
výrobné číslo nádrže,
t)
typ nádrže,
u)
umiestnenie nádrže,
v)
záznamy so zisteniami z inšpekcie nádrže v rozsahu ustanovenom v metodických pokynoch ministerstva dopravy,
w)
kód a priezvisko inšpekčného technika technickej služby montáže plynových zariadení, ktorý inšpekciu vykonal,
x)
hodnotenie inšpekcie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZARIADENIA POUŽÍVANÉ PRI MONTÁŽACH PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
ČASŤ A – VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA
1.
Zariadenie alebo jeho časť používaná na vykonávanie montáže plynových zariadení musí byť identifikovaná údajmi: výrobca a typové označenie používaného zariadenia, prípadne aj jeho generácia.
2.
Zariadenie alebo jeho časť používaná na vykonávanie montáže plynových zariadení musí byť identifikovaná výrobným číslom alebo iným obdobným jednoznačným a neopakovateľným údajom (vrátane celej Slovenskej republiky).
3.
Texty zobrazované v softvérovom vybavení zariadení počas používania zariadenia (test tesnosti, spôsob tlače nameraných hodnôt a pod.) musia byť zobrazované v slovenskom jazyku.
4.
Texty zobrazené na zariadení, ktoré majú vplyv na používanie zariadenia, musia byť detailne popísané v návode na obsluhu zariadenia.
5.
Ak zariadenie poskytuje funkčné alebo informatívne údaje prostredníctvom svietiacich kontroliek, musí byť ich význam vysvetlený textom uvedeným na zariadení alebo v návode na obsluhu zariadenia.
6.
V mieste zobrazovania musí byť indikovaná hodnota meranej veličiny doplnená k nej príslušnou meracou jednotkou.
7.
Nastaviteľné parametre zariadenia, programové vybavenie zariadenia alebo mechanické vlastnosti zariadenia môžu byť zmenené len servisnou organizáciou po súhlase overovateľa zariadenia.
8.
K zariadeniu musí byť priložený návod na jeho obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
9.
Zariadenie obsahujúce manuálne nastavovacie prvky potrebné na jeho správny chod musí byť vybavené návodom na jeho nastavenie v slovenskom alebo českom jazyku.
10.
K zariadeniu musí výrobca písomne deklarovať podmienky používania zariadenia (teplota prostredia, relatívna vlhkosť prostredia, napájanie zariadenia, externé alebo interné použitie a pod.).
ČASŤ B – OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA
1. Zariadenie na kontinuálne odsávanie spalín [§ 12 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b)]
1.1. Požiadavky na zariadenie
1.1.1.
Zariadenie musí odvádzať spaliny z výfukov motorových vozidiel a odvádzať ich mimo priestoru pracoviska montáže plynových zariadení.
1.1.2.
Zariadenie musí odvádzať spaliny priamo z výfukovej koncovky vozidla alebo odsávať vzduch z oblasti, v ktorej sa vo zvýšenej miere vyskytujú vyprodukované spaliny.
2. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 12 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. d)]
2.1. Požiadavky na zariadenie
2.1.1.
K stacionárnym detektorom úniku plynu musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru pracoviska montáže plynových zariadení detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu.9) Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.
2.2. Požiadavky na kontrolu
2.2.1.
Stacionárny detektor úniku plynu sa kontroluje výrobcom alebo predajcom zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.
2.2.2.
O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.
3. Prenosný detektor úniku plynu [§ 12 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. e)]
3.1 Požiadavky na zariadenie
3.1.1.
Prenosný detektor úniku plynu musí spĺňať požiadavky na detektory plynu podľa technickej normy9) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Plnenie požiadaviek sa uznáva, ak plnenie deklaruje výrobca v sprievodnej dokumentácii k prenosnému detektoru úniku plynu.
3.2 Požiadavky na kontrolu
3.2.1.
Stacionárny detektor úniku plynu sa kontroluje výrobcom alebo predajcom zariadenia spôsobom určeným výrobcom prístroja, v jednoročnej lehote.
3.2.2.
O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.
4. Meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch [§ 12 ods. 2 písm. f) a ods. 3 písm. g)]
4.1 Požiadavky na zariadenie
4.1.1.
Meradlo musí byť schopné merať objemovú koncentráciu oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch vozidla.
4.2 Požiadavky na overenie
4.2.1.
Meradlo na meranie objemovej koncentrácie plynov vo výfukových plynoch sa metrologicky zabezpečuje overením podľa osobitného predpisu,10) subjektom autorizovaným na overenie určených meradiel.
4.2.2.
O vykonaní overenia zariadenia a jeho výsledkoch autorizovaný subjekt vydá doklad o overení.
5. Meradlo parametrov nastavenia svetlometov [§ 12 ods. 3 písm. c)]
5.1 Požiadavky na zariadenie
5.1.1.
Meradlo parametrov nastavenia svetlometov musí umožňovať kontrolu nastavenia sklonu svetlometov po montáži plynového zariadenia.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 140/2018 Z. z.
1)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
STN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320).
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).
4)
STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia.
5)
§ 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
7)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
7a)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
8)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
9)
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).
10)
Príloha č. 61 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.
11)
Kapitola 8 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
12)
STN EN ISO 2812-1 Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda (ISO 2812-1). Metóda 2, Bod 8.3.1. (67 2011).
13)
Kapitola 12 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
14)
Kapitola 14 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
15)
Kapitola 15 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).
16)
Kapitola 13 STN ISO 7591 Cestné vozidlá. Tabuľky s evidenčným číslom so spätným odrazom pre motorové vozidlá a prívesy. Špecifikácia (30 0105).