139/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

139
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa
§ 136 ods. 3 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie
technickej služby kontroly originality
[k § 71 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby kontroly originality (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
f)
platné osvedčenie o akreditácii podľa § 166 ods. 3 zákona,
g)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti podľa § 167 ods. 2 zákona a
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
Podrobnosti o činnostiach technickej služby
§ 2
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality
[k § 76 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona]
(1)
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality (ďalej len „počiatočné overenie“) sa vykonáva na základe kompletnej žiadosti o počiatočné overenie
a)
držiteľa povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo
b)
oprávnenej osoby kontroly originality, ak ide o zmenu pracoviska kontroly originality.
(2)
Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
adresu pracoviska kontroly originality,
c)
GPS súradnice pracoviska kontroly originality,
d)
kópiu povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
e)
kópiu situačného výkresu pracoviska kontroly originality vrátane prístupových komunikácií, odstavných plôch a parkovacích plôch,
f)
kópiu výkresu budovy pracoviska kontroly originality so zakreslením jej jednotlivých priestorov,
g)
zoznam použitých zariadení technologického vybavenia vrátane označenia typu a výrobného čísla použitého zariadenia,
h)
preukázanie plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 19.
(3)
Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
kópiu oprávnenia na vykonávanie kontroly originality,
b)
údaje a doklady podľa odseku 2 písm. a) až c), e) až h),
c)
údaje o požadovanej zmene pracoviska kontroly originality.
(4)
Počiatočným overením podľa odseku 1 písm. a) je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
priestorového vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 17,
c)
rozmerov pracoviska kontroly originality,
d)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 18,
e)
schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
f)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
g)
prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému kontrol originality s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“),
h)
plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 19.
(5)
Ak sa vykonáva počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b), kontrola podľa odseku 4 písm. b) až h) sa týka aj existujúceho pracoviska kontroly originality, pričom kontrolou podľa odseku 4 písm. a) je aj kontrola oprávnenia na vykonávanie kontroly originality. Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) až i).
(6)
Počiatočné overenie podľa odseku 5 sa vykonáva ako kontrola novo zriadeného pracoviska kontroly originality.
(7)
Výsledok počiatočného overenia sa uvedie v správe z počiatočného overenia.
(8)
Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
poradové číslo správy z počiatočného overenia,
b)
dátum vydania správy z počiatočného overenia,
c)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
d)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality,
e)
číslo a dátum vydania povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality a lehotu jeho platnosti,
f)
rozsah povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa kategórií vozidiel a typu pracoviska kontroly originality,
g)
splnenie podmienok podľa odseku 4 alebo 5 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
dátum vykonania počiatočného overenia,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí počiatočné overenie vykonali,
l)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
(9)
Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 8 písm. a) až d), g) až l),
b)
identifikačné číslo pracoviska kontroly originality,
c)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie kontroly originality,
d)
číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie kontroly originality a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti.
(10)
Ak z celkového záveru správy z počiatočného overenia podľa odseku 8 vyplýva, že podmienky na vykonávanie kontroly originality sú splnené, technická služba pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je pracovisko kontroly originality evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z počiatočného overenia.
(11)
V správe z počiatočného overenia podľa odseku 9 je identifikačným číslom číslo, pod ktorým je existujúce pracovisko kontroly originality vedené.
§ 3
Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality
[k § 76 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona]
(1)
Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality (ďalej len „priebežné overenie“) sa vykonáva na základe plánu priebežných overení vypracovaného technickou službou a schváleného typovým schvaľovacím orgánom.
(2)
Priebežným overením je kontrola
a)
priestorového vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 17,
b)
rozmerov pracoviska kontroly originality,
c)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 18,
d)
schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
e)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
f)
plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 19,
g)
súladu stavu zásob tlačív dokladov a pečiatok so stavom vedeným v evidencii,
h)
označenia pracoviska kontroly originality podľa § 21,
i)
platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.
(3)
Výsledok priebežného overenia sa uvedie v správe z priebežného overenia.
(4)
Správa z priebežného overenia obsahuje
a)
poradové číslo správy z priebežného overenia,
b)
dátum vydania správy z priebežného overenia,
c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby kontroly originality podľa § 157 ods. 3 zákona vrátane identifikačného čísla pracoviska kontroly originality,
d)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie kontroly originality,
e)
číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie kontroly originality,
f)
rozsah oprávnenia na vykonávanie kontroly originality podľa kategórií vozidiel a typu pracoviska kontroly originality,
g)
splnenie podmienok podľa odseku 2 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
dátum vykonania priebežného overenia,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí priebežné overenie vykonali,
l)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
(5)
Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe kontroly originality a príslušnému schvaľovaciemu orgánu.
(6)
Za priebežné overenie plnenia podmienok na vykonanie kontroly originality sa považuje aj vykonanie počiatočného overenia podľa § 2 ods. 1 písm. b).
§ 4
Overenie vhodnosti zariadení používaných pri kontrole originality
[k § 76 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona]
(1)
Overením vhodnosti zariadenia na použitie pri kontrole originality (ďalej len „overenie vhodnosti zariadenia“) je kontrola plnenia predpísaných požiadaviek na dané zariadenie.
(2)
Overenie vhodnosti zariadenia sa vykonáva na základe žiadosti výrobcu zariadenia alebo jeho zástupcu.
(3)
Žiadosť o overenie vhodnosti zariadenia obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov zariadenia podľa § 18 a označenie jeho typu,
c)
technickú dokumentáciu zariadenia.
(4)
O výsledku overenia vhodnosti zariadenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti zariadenia, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
c)
poradové číslo správy o overení vhodnosti zariadenia,
d)
dátum vydania správy o overení vhodnosti zariadenia,
e)
názov výrobcu zariadenia,
f)
názov a typ zariadenia,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním zariadenie vybavené,
h)
stručný opis postupu overovania vhodnosti zariadenia,
i)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti zariadenia na použitie pri kontrole originality,
j)
meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie vhodnosti zariadenia vykonal, a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby, a odtlačok pečiatky technickej služby.
(5)
Prílohou k správe o overení vhodnosti zariadenia je aj dokumentácia, ktorou sa plnenie alebo neplnenie požiadaviek preukázalo.
§ 5
Údaje o výsledkoch kontroly originality
[k § 76 ods. 1 písm. g) a ods. 2 zákona a k § 88 ods. 1 písm. e) a ods. 3 zákona]
(1)
Údaje o výsledkoch kontroly originality, vyhodnotení vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel, vyhodnotení požadovaných dokladov, vyhodnotení údajov v príslušných informačných systémoch a záveroch o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na prevádzku v cestnej premávke alebo záveroch o splnení podmienok, splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok vozidiel v cestnej premávke a evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov a pečiatok používaných v rámci všetkých pracovísk kontroly originality sa vedú v celoštátnom informačnom systéme spĺňajúcom požiadavky podľa § 10.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci všetkých pracovísk kontroly originality nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci všetkých pracovísk kontroly originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk kontroly originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe kontroly originality v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 6
Údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel
[k § 76 ods. 1 písm. h) a ods. 2 zákona]
(1)
Údaje o prevádzkových záznamoch cestných motorových vozidiel sa vedú v registri prevádzkových záznamov vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou.
(2)
Do registra prevádzkových záznamov o cestnom motorovom vozidle zasielajú alebo poskytujú údaje osoby podľa
a)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia stanice technickej kontroly, na ktorej bol odčítaný údaj z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“),
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je druh technickej kontroly,
7.
dátum vykonania technickej kontroly,
8.
výsledok technickej kontroly,
9.
platnosť technickej kontroly,
10.
fotografia odometra,
11.
fotografia výrobného štítku vozidla,
b)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
odčítaný údaj z odometra,
4.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je cestná technická kontrola,
5.
dátum vykonania cestnej technickej kontroly,
6.
výsledok cestnej technickej kontroly,
c)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia pracoviska emisnej kontroly, na ktorej bol odčítaný údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je druh emisnej kontroly,
7.
dátum vykonania emisnej kontroly,
8.
výsledok emisnej kontroly,
9.
platnosť emisnej kontroly,
10.
fotografia odometra,
11.
fotografia výrobného štítku vozidla,
d)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia pracoviska kontroly originality, na ktorej bol odčítaný údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je druh kontroly originality,
7.
dátum vykonania kontroly originality,
8.
výsledok kontroly originality,
9.
fotografia odometra,
10.
fotografia výrobného štítku vozidla,
11.
informácie o evidencii vozidla v iných štátoch, ak bolo vozidlo jednotlivo dovezené do Slovenskej republiky, a to údaje o štáte, z ktorého bolo vozidlo dovezené, odčítaný údaj z odometra a dátum odčítania údaja z odometra,
e)
1.
pri evidenčných zmenách vozidiel v rozsahu
1a.
identifikačné číslo vozidla VIN,
1b.
evidenčné číslo vozidla,
1c.
odčítaný údaj z odometra,
1d.
spôsob odčítania údaja z odometra,
1e.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je príslušný druh evidenčnej zmeny vozidla,
1f.
dátum evidenčnej zmeny,
1g.
stav vozidla po vykonaní evidenčnej zmeny,
2.
pri evidovaných dopravných nehodách v rozsahu
2a.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2b.
evidenčné číslo vozidla,
2c.
odčítaný údaj z odometra,
2d.
spôsob odčítania údaja z odometra,
2e.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je dopravná nehoda,
2f.
dátum a miesto dopravnej nehody,
2g.
informácia o tom, či dopravná nehoda mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy,
2h.
fotodokumentácia vozidla pri ohliadke po dopravnej nehode,
f)
1.
evidenčné číslo vozidla,
2.
identifikácia dopravcu, ktorý vyplnil záznam o medzinárodnej preprave nákladov v rámci využívania trvalých prepravných licencií medzinárodnej organizácie a zapísal odčítaný údaj z odometra,
3.
odčítaný údaj z odometra,
4.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je záznam medzinárodnej prepravy nákladu,
g)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý odčítal údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla, predaj vozidla,
7.
dátum odčítania údaja z odometra,
h)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia webového sídla, ktoré poskytne odčítaný údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä ponuka na odkúpenie vozidla alebo predaj vozidla na webovom sídle,
7.
dátum odčítania údaja z odometra,
i)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava vozidla, údržba vozidla, prehliadka vozidla, ohliadka vozidla, montáž alebo demontáž doplnkového príslušenstva alebo výbavy vozidla, výmena pneumatík,
7.
dátum odčítania údaja z odometra,
j)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä ponuka na odkúpenie vozidla, odkúpenie vozidla a predaj vozidla,
7.
dátum odkúpenia vozidla alebo dátum predaja vozidla,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla,
k)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia dražobnej spoločnosti, ktorá odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je dražba vozidla,
7.
dátum dražby vozidla,
l)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonala nastavenie tachografu alebo overenie tachografu a odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä nastavenie tachografu alebo overenie tachografu,
7.
dátum nastavenia tachografu alebo overenia tachografu,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla,
m)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá odčíta údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä úprava softvéru riadiacej jednotky vozidla,
7.
dátum úpravy riadiacej jednotky vozidla,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla,
n)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia požičovne, ktorá odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä požičanie vozidla alebo vrátenie požičaného vozidla,
7.
dátum požičania vozidla alebo dátum vrátenia vozidla,
o)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia poisťovne, ktorá odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je ohliadka vozidla poisťovňou pri poistnej udalosti,
7.
dátum ohliadky,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla,
p)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia lízingovej spoločnosti, ktorá odčítala údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra pri začiatku lízingu a ukončení lízingu,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä druh lízingu,
7.
dátum začiatku lízingu a dátum ukončenia lízingu,
q)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia výrobcu, zástupcu výrobcu alebo autorizovaného servisu oprávneného vykonávať oprávnenú manipuláciu odometra podľa § 48 ods. 2 zákona, ktorý vykonal oprávnenú manipuláciu odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je najmä oprava odometra alebo výmena odometra,
7.
dôvod manipulácie s odometrom,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla,
r)
1.
identifikačné číslo vozidla VIN,
2.
evidenčné číslo vozidla,
3.
identifikácia znalca, ktorý odčítal údaj z odometra,
4.
odčítaný údaj z odometra,
5.
spôsob odčítania údaja z odometra,
6.
názov životnej situácie počas prevádzky vozidla, ktorou je ohliadka vozidla znalcom,
7.
dátum ohliadky vozidla znalcom,
8.
fotografia odometra,
9.
fotografia výrobného štítku vozidla.
(3)
Údaje z registra prevádzkových záznamov vozidiel sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu,
b)
technickej službe ako prevádzkovateľovi registra prevádzkových záznamov vozidiel v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
c)
oprávnenej osobe kontroly originality v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
d)
Slovenskej obchodnej inšpekcii v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
orgánu Policajného zboru,
f)
osobám uvedeným v § 48 ods. 3 písm. g), i) až l) a n) až r) zákona vo forme výpisu,
g)
osobám uvedeným v § 48 ods. 3 písm. h) zákona vo forme výpisu, ak posledný záznam v registri prevádzkových záznamov vozidiel vykonaný fyzickým odčítaním nie je starší ako tri mesiace; prístupové práva do výpisu sa poskytnú len používateľovi webového sídla,
h)
Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
(4)
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidla sa poskytuje osobám podľa odseku 3 v plnom alebo obmedzenom rozsahu schválenom typovým schvaľovacím orgánom.
(5)
Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel je súčasťou
a)
odborného posudku o kontrole originality vozidla,
b)
protokolu o kontrole originality evidenčnej.
§ 7
Údaje z registra osvedčení o zhode COC
[k § 76 ods. 1 písm. i) a ods. 2 zákona]
(1)
Údaje do registra osvedčení o zhode COC, ktoré zasielajú výrobcovia vozidiel podľa § 13 ods. 3 zákona, sa vedú v registri osvedčení o zhode COC s celoštátnou pôsobnosťou.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu,
b)
evidenčnému orgánu pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel alebo pri zmene evidencie vozidla do iného členského štátu,
c)
technickej službe ako prevádzkovateľovi registra osvedčení o zhode COC v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko kontroly originality v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
prevádzkovateľovi vozidla na jeho vyžiadanie.
§ 8
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách dokladov a pečiatkach používaných pri kontrole originality
[k § 76 ods. 1 písm. k) druhému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Centrálnu evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách dokladov a o pečiatkach vedie technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
V celoštátnom informačnom systéme sa o vyrobených a predaných tlačivách dokladov a pečiatkach zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(3)
Pri tlačivách dokladov je identifikačným označením séria a evidenčné číslo a pri pečiatkach je identifikačným označením identifikačné číslo pracoviska kontroly originality a kód technika kontroly originality.
§ 9
Spôsob a lehoty inventarizácie a likvidácie tlačív dokladov a pečiatok používaných pri kontrole originality a postup pri ich znehodnotení,
zničení, strate alebo odcudzení
[k § 76 ods. 1 písm. k) tretiemu bodu až piatemu bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív dokladov a pečiatok sa u technickej služby vykonáva porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii.
(2)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva vždy k 31. decembru.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov alebo pečiatky, zaevidujú sa formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3, ak je zachované,
c)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
d)
počet kusov,
e)
dátum inventarizácie,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Tlačivo dokladu alebo pečiatka, ktoré sa nedajú z akéhokoľvek dôvodu použiť na svoj účel, sa považujú za
a)
znehodnotené, ak majú zachované identifikačné označenie,
b)
zničené, ak sa nezachovalo identifikačné označenie.
(5)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov a pečiatok technickej služby sa zabezpečí do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 3 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(6)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov alebo pečiatok evidovaných technickou službou, spracuje sa zápis podľa odseku 3, pričom v písmene c) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Spracovaný zápis sa schvaľuje podpisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu technickej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu schválenia. Zabezpečí sa bezodkladné písomné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov alebo pečiatok príslušnému orgánu Policajného zboru.
(7)
Zoznamy znehodnotených a zničených tlačív dokladov a pečiatok prijatých od oprávnenej osoby kontroly originality sa evidujú formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
dátum prijatia,
b)
číslo, pod ktorým je zoznam prijatý technickou službou zaevidovaný,
c)
názov oprávnenej osoby kontroly originality,
d)
adresu pracoviska kontroly originality a jeho identifikačné číslo,
e)
druh evidovanej položky,
f)
počet kusov,
g)
identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3, ak je zachované,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá prijala zoznam.
(8)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov a pečiatok zaevidovaných podľa odseku 7 sa zabezpečí do dvoch mesiacov od ich prijatia od oprávnenej osoby kontroly originality. O vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 7 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(9)
Pri strate alebo odcudzení tlačív dokladov alebo pečiatok podľa odseku 6, nahlásenom oprávnenou osobou kontroly originality, sa v celoštátnom informačnom systéme zverejňuje upozornenie s uvedením týchto údajov:
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3,
c)
počet kusov,
d)
dátum straty alebo odcudzenia.
(10)
Technická služba uchováva päť rokov od vykonania zápisu alebo nahlásenia
a)
zápis podľa odseku 3 so záznamom podľa odseku 5,
b)
zápis a oznámenie o strate alebo odcudzení podľa odseku 6,
c)
zápis podľa odseku 7 so záznamom podľa odseku 8,
d)
nahlásenie oprávnenou osobou kontroly originality podľa odseku 9.
(11)
Kópia zápisu alebo nahlásenia sa eviduje v celoštátnom informačnom systéme vo formáte PDF – Portable Document Format.
§ 10
Požiadavky na celoštátny informačný systém
[k § 76 ods. 6 zákona]
(1)
Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý pracuje na princípe klient-server v sieti internet.
(2)
Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na informačnú bezpečnosť:
a)
technická služba má vypracovaný postup na zabezpečenie informačnej bezpečnosti informačného systému,
b)
oprávnená osoba kontroly originality má vypracovaný postup na zabezpečenie bezpečnosti používania informačného systému prostredníctvom minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska kontroly originality podľa § 19,
c)
aplikačný server aj dátový server informačného systému musí byť prevádzkovaný v zabezpečenom priestore,
d)
databázový server musí byť umiestnený vo virtuálnej privátnej sieti bez prístupu z verejného internetu,
e)
prenos údajov musí byť zabezpečený prostredníctvom https protokolu,
f)
poskytovateľom dôveryhodných služieb vydaný certifikát na zabezpečenie prenosu údajov s časovo obmedzenou platnosťou,
g)
prístup do informačného systému musí byť chránený viacúrovňovou autentifikáciou, ktorá zabraňuje prístupu neautorizovanej osoby.
(4)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na aplikáciu z pohľadu funkčnosti:
a)
zabezpečiť činnosti vykonávania kontroly originality podľa zákona, vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
b)
zabezpečiť monitorovanie procesu vykonávania kontroly originality podľa vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
c)
umožniť priamy zápis nameraných hodnôt zo všetkých zariadení, pre ktoré sa takýto zápis požaduje, a to bez dodatočnej možnosti zmeny nameraných hodnôt,
d)
neumožniť vykonanie kontroly originality technikovi kontroly originality bez platného osvedčenia technika kontroly originality a pracovisku kontroly originality bez platného oprávnenia na vykonávanie kontroly originality,
e)
zabrániť použitiu odcudzených alebo falošných tlačív dokladov,
f)
neumožniť vykonanie kontroly originality technikovi kontroly originality a vystavenie dokladov, ak je prostredníctvom celoštátneho informačného systému zrejmé, že technikom kontroly originality
1.
nie sú vykonané všetky predpísané kontrolné úkony alebo
2.
je použité také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt, alebo je vykonaný taký úkon, ktorý umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt alebo prenášaných hodnôt do celoštátneho informačného systému,
g)
zabrániť použitiu chybného identifikačného čísla vozidla VIN a oznámiť chybu technikovi kontroly originality a technickej službe; za chybu identifikačného čísla vozidla VIN sa považuje nesúlad
1.
údajov zistený rozkódovaním identifikačného čísla vozidla VIN s údajmi na vozidle a s údajmi v dokladoch vozidla,
2.
zistený kontrolou správnosti zadania 17-miestneho identifikačného čísla vozidla VIN,
3.
zistený overením kontrolnej číslice, ak ho identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje,
4.
zistený overením chybného zadania WMI, ktoré identifikačné číslo vozidla VIN obsahuje,
h)
poskytnúť technikovi kontroly originality
1.
vzory vyhotovení, miesta umiestnení a ochranné prvky identifikátorov a výrobných štítkov kontrolovaných vozidiel a zaznamenať výkon kontroly originality na spätné overenie,
2.
vzory dokladov vozidla kontrolovaných vozidiel s umiestnením a vyhotovením ochranných prvkov a zaznamenať výkon kontroly originality na spätné overenie,
3.
výbavu vozidla viazanú na identifikačné číslo vozidla VIN kontrolovaného vozidla,
i)
zabezpečiť overenie údajov vozidla a dokladov vozidla v informačných systémoch podľa § 76 ods. 3 zákona,
j)
zabezpečiť poskytnutie údajov do informačného systému evidencie vozidiel, jednotného informačného systému v cestnej doprave a do registra prevádzkových záznamov.
Podrobnosti o schvaľovaní vhodnosti zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov a celoštátneho informačného systému
§ 11
Zoznam zariadení používaných pri kontrole originality
podliehajúcich schvaľovaniu
[k § 78 ods. 2 zákona]
Schvaľovaniu vhodnosti zariadení používaných pri kontrole originality podliehajú zariadenia podľa § 18 ods. 1 písm. g) až i) a l) až p).
§ 12
Návrh na schválenie vhodnosti zariadení používaných pri kontrole originality
[k § 78 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri kontrole originality obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov zariadenia,
c)
vyhlásenie navrhovateľa o tom, že je výrobcom alebo zástupcom výrobcu zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri kontrole originality,
d)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu zariadenia na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri kontrole originality, ak navrhovateľ nie je výrobcom zariadenia,
e)
správu z overenia vhodnosti zariadenia vypracovanú technickou službou.
§ 13
Tlačivá dokladov používané pri kontrole originality podliehajúce schvaľovaniu
[k § 80 ods. 1 písm. c) zákona]
Schvaľovaniu podliehajú:
a)
tlačivo odborný posudok o kontrole originality,
b)
tlačivo protokol o kontrole originality evidenčnej,
c)
tlačivo protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN,
d)
tlačivo protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.
§ 14
Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri kontrole originality
[k § 80 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie tlačív dokladov používaných pri kontrole originality obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov schvaľovaného tlačiva dokladu,
c)
údaje výrobcu tlačiva dokladu a
d)
vzorový výtlačok tlačiva dokladu.
§ 15
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje
a)
identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov informačného systému,
c)
identifikačné údaje dodávateľa informačného systému,
d)
prístup do informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.
Podrobnosti o oprávnení na vykonávanie kontroly originality
§ 16
Návrh na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality
[k § 83 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,,
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 83 ods. 1 písm. c) druhého bodu a tretieho bodu zákona,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
f)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona,
g)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
h)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 5 zákona.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklad uvedený v odseku 1 písm. c) nahradiť rovnocenným dokladom vydaným v tomto štáte.
§ 17
Priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality
[k § 84 ods. 1 písm. c) tretiemu bodu zákona]
(1)
Pracovisko kontroly originality pozostáva z priestorov
a)
prijímacej kancelárie,
b)
čakárne pre návštevníkov,
c)
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
d)
kontrolnej linky,
e)
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)
Priestor kontrolnej linky pracoviska kontroly originality musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi
a)
dĺžka 12,3 m,
b)
šírka 4,7 m,
c)
výška 4,3 m a 5,8 m v mieste vozidlového zdviháka, ak je použitý,
d)
šírka brány 3,2 m,
e)
výška brány 4,1 m.
(3)
Priestor kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.
(4)
Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie pracoviska kontroly originality vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.3) Na prevádzkové priestory pracoviska kontroly originality vrátane prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch sa vzťahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.4)
§ 18
Technologické vybavenie pracoviska kontroly originality
[k § 84 ods. 1 písm. c) štvrtému bodu zákona]
(1)
Technologické vybavenie pracoviska kontroly originality tvoria tieto zariadenia:
a)
počítač so softvérovým vybavením umožňujúcim prístup do celoštátneho informačného systému vedeného technickou službou a s aktuálnym softvérovým vybavením pre vykonávanie kontroly originality,
b)
pripojenie na internet so statickou verejnou IP adresou,
c)
počítačová tlačiareň,
d)
kopírovací stroj,
e)
skener,
f)
trezor na uloženie tlačív dokladov a pečiatok,
g)
zariadenie na overenie pravosti dokladov s aktuálnou databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
h)
zariadenie na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,
i)
súprava na skúšanie magnetickou práškovou metódou alebo magnetooptickou metódou,
j)
zariadenie na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,
k)
sada ručného náradia,
l)
mikrokamera s priamym záznamom do kontrolného počítača,
m)
mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača,
n)
zariadenie na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
o)
zariadenie na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,
p)
čítačka palubnej diagnostiky OBD s aktuálnym softvérovým vybavením,
q)
prenosný detektor úniku plynu,
r)
stacionárne detektory úniku plynu,
s)
vozík na umiestnenie technologického zariadenia,
t)
kontrolná jama alebo celovozidlový zdvihák,
u)
digitálny fotoaparát.
(2)
Ak má pracovisko kontroly originality jednu kontrolnú linku, musí byť vybavená dvoma zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) a po jednom zariadení podľa odseku 1 písm. b) až u).
(3)
Pracovisko kontroly originality môže mať najviac dve kontrolné linky. Ak má pracovisko kontroly originality dve kontrolné linky, musí byť vybavené tromi zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) a každá z týchto liniek musí byť vybavená zariadeniami požadovanými podľa odseku 1 písm. b) až u) okrem zariadení podľa odseku 1 písm. b) až g), i) až k), p) a q); z týchto zariadení môže mať pracovisko kontroly originality po jednej položke.
(4)
K stacionárnym detektorom úniku plynu podľa odseku 1 písm. r) musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru kontrolnej linky alebo kontrolných liniek pracoviska kontroly originality detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu podľa technickej normy5) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Ak ide o pracovisko kontroly originality s dvomi kontrolnými linkami, ktoré nesusedia alebo sú navzájom oddelené, musí vyhlásenie o zhode tento stav zohľadňovať alebo na každú takúto linku musí byť vypracované samostatné vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.
(5)
Požiadavky na zariadenia podľa odseku 1 podľa jednotlivých typov liniek sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 19
Minimálne požiadavky na riadenie kvality
[k § 84 ods. 1 písm. c) šiestemu bodu zákona]
(1)
Minimálnymi požiadavkami na riadenie kvality pracoviska kontroly originality je súhrn organizačných opatrení, činností a nástrojov, ktoré písomnou formou zaisťujú spätnú overiteľnosť plnenia riadnych postupov pri kontrole originality.
(2)
Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska kontroly originality sa preukazuje
a)
zdokumentovaným postupom, ktorý
1.
zahŕňa kontrolu správnosti vystavovania dokladov o kontrole originality, pečiatkovania, podpisovania a potvrdenia o oboznámení prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla s výsledkom kontroly originality,
2.
určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,
3.
určuje dobrovoľné školenia jednotlivých zamestnancov s cieľom zvýšenia kvality,
4.
určuje postup vybavovania sťažností,
5.
určuje periodicitu vnútornej kontroly, určuje formu výstupu z vykonanej vnútornej kontroly,
6.
určuje postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému alebo
b)
platným osvedčením o akreditácii6) vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou preukazujúcim splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“.7)
(3)
Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska kontroly originality môže byť preukázané aj platným certifikátom preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby podľa technickej normy8) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, ak tento systém zahŕňa požiadavky podľa odseku 2 písm. a).
§ 20
Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality
[k § 84 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality,
d)
údaje k pozemku so stavbou alebo stavbe pracoviska kontroly originality potrebné na vyhľadanie v katastri nehnuteľností,
e)
nájomnú zmluvu s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo k stavbe pracoviska kontroly originality, ak navrhovateľ nie je vlastníkom tohto pozemku alebo stavby,
f)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o splnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 84 ods. 1 písm. c) siedmeho bodu zákona,
g)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním kontroly originality,
h)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. c) ôsmeho bodu zákona,
k)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona,
l)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
m)
doklady preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 19,
n)
správu z overenia plnenia podmienok na vykonávanie kontroly originality vydanú technickou službou,
o)
certifikát preukazujúci zavedený systém manažérstva proti korupcii9) vydaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
§ 21
Označenie pracoviska kontroly originality
[k § 88 ods. 1 písm. h) a ods. 3 zákona]
Vzor označenia pracoviska kontroly originality a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 22
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a o prijatých a pridelených pečiatkach používaných pri kontrole originality
[k § 88 ods. 1 písm. j) a ods. 3 zákona]
(1)
Evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov sa vedie v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
O príjme a výdaji tlačív dokladov sa zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(3)
Evidencia príjmu a výdaja pečiatok sa vedie v knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
identifikačné číslo a sídlo pracoviska kontroly originality,
b)
dátum príjmu pečiatky,
c)
identifikačné označenie pečiatky podľa § 8 ods. 3,
d)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok,
e)
odtlačok pečiatky,
f)
dátum výdaja pečiatky pridelenej technikovi kontroly originality,
g)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na výdaj pečiatok pridelených technikom kontroly originality,
h)
meno, priezvisko a podpis preberajúceho technika kontroly originality.
§ 23
Spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov a pečiatok používaných pri kontrole originality pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby kontroly originality a lehoty ich odovzdania
[k § 88 ods. 1 písm. j) a n) a ods. 3 zákona]
(1)
Ak sa tlačivo dokladu znehodnotí alebo zničí, vyhotoví sa záznam do celoštátneho informačného systému, ktorý obsahuje
a)
druh položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3, ak je zachované,
c)
dátum znehodnotenia alebo zničenia,
d)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
e)
počet kusov,
f)
meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záznam.
(2)
Ak dôjde k znehodnoteniu alebo zničeniu pečiatky, prevezme sa pečiatka od technika kontroly originality, ktorému je pridelená, a prevzatie sa zaeviduje podľa § 22 ods. 3.
(3)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov alebo pečiatok evidovaných oprávnenou osobou kontroly originality, vyhotoví sa záznam podľa odseku 1, pričom v písmene d) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Zabezpečí sa bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov alebo pečiatok technickej službe.
(4)
Vyhotoví sa zoznam znehodnotených, zničených, stratených alebo odcudzených tlačív dokladov a pečiatok zaznamenaných podľa odsekov 1 až 3 vždy k 31. decembru.
(5)
Znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4 sa odovzdajú do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka technickej službe na likvidáciu, ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok.
(6)
Najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie kontroly originality sa odovzdajú technickej službe
a)
nespotrebované tlačivá dokladov a pečiatky,
b)
znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4.
(7)
Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa uchováva päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie kontroly originality.
Podrobnosti o technikovi kontroly originality
§ 24
Návrh na udelenie osvedčenia technika kontroly originality
[k § 90 ods. 4 písm. c) zákona]
(1)
Návrh na udelenie osvedčenia technika kontroly originality obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona osoby podľa písmena b),
e)
zápisnicu zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky podľa
§ 94 ods. 7 zákona,
f)
doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť podľa § 90 ods. 3 písm. a) tretieho bodu alebo písm. b) tretieho bodu zákona,
g)
pracovnú zmluvu,
h)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia a
i)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality nie staršiu ako šesť mesiacov.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je občanom iného štátu ako Slovenská republika, navrhovateľ môže predložiť rovnocenný doklad uvedený v odseku 1 písm. f) vydaný v štáte, v ktorom má fyzická osoba bydlisko.
§ 25
Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz
[k § 92 ods. 5 písm. c) zákona]
(1)
Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na základné školenie alebo doškoľovací kurz,
c)
druh školenia alebo kurzu,
d)
druh kontroly originality a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať.
(2)
Pri základnom školení záväzná prihláška podľa odseku 1 obsahuje aj kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky, a životopis prihlasovanej osoby.
§ 26
Spôsob a rozsah základného školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
(1)
Základné školenie je zamerané na tieto základné témy:
a)
technológia vozidla v rozsahu
1.
konštrukcia vozidla,
2.
identifikátory vozidla,
b)
skúšobné metódy,
c)
hodnotenie chýb,
d)
požiadavky týkajúce sa identifikátorov vozidla pri schvaľovaní,
e)
predpisy upravujúce vykonávanie kontroly originality,
f)
administratívne ustanovenia týkajúce sa schvaľovania a evidencie vozidiel a kontroly originality,
g)
počítačové aplikácie potrebné na kontrolu a administratívne postupy.
(2)
Základné školenie na získanie osvedčenia technika kontroly originality zahŕňa 40 vyučovacích hodín teoretickej výučby, 30 vyučovacích hodín praktického výcviku a desať vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním okrem základných tém podľa odseku 1 aj na
a)
predpisy upravujúce vykonávanie kontroly originality,
b)
metodiky a metódy používané pri kontrole originality,
c)
technologické vybavenie pracoviska kontroly originality, funkciu zariadení používaných pri kontrole originality,
d)
praktické ukážky z vykonávania kontroly originality, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia kontroly originality do príslušných dokladov,
e)
celoštátny informačný systém,
f)
kontrolu zariadení používaných pri vykonávaní kontroly originality.
(3)
Doškoľovací kurz technika kontroly originality musí byť v rozsahu 20 vyučovacích hodín teoretickej výučby, 20 vyučovacích hodín praktického výcviku a jedna vyučovacia hodina odborných konzultácií so zameraním, ako je uvedené v odseku 2.
(4)
Doškoľovací kurz technika kontroly originality, ak to nariadil príslušný schvaľovací orgán, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu určenom typovým schvaľovacím orgánom.
(5)
Základné školenie a doškoľovací kurz musí byť ukončené do šiestich mesiacov od začatia školenia alebo kurzu.
§ 27
Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou je v písomnej forme a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
c)
druh kontroly originality alebo druhy kontrol originality a kategórie vozidiel, ktorých sa základné školenie alebo doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby technickej služby.
§ 28
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 6 písm. c) zákona]
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 oprávnenej osoby kontroly originality alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
druh kontroly originality alebo druhy kontrol originality a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať,
d)
kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
§ 29
Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu a kontrolného príkladu. Písomný test obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie kontroly originality,
b)
metodík a metód používaných pri kontrole originality,
c)
označovania vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iného označovania vozidiel, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek určujúcich identitu vozidla a ich porovnania s dokladmi vozidla a s dostupnými databázami vo vzťahu k originalite a pravosti,
d)
technologického vybavenia pracoviska kontroly originality, funkcie zariadení používaných pri kontrole originality,
e)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia kontroly originality do príslušných dokladov,
f)
celoštátneho informačného systému,
g)
kontrolu zariadení používaných pri kontrole originality,
h)
označovania vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,
i)
postupu pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.
(3)
Písomné testy pozostávajú zo súboru testov súvisiacich s vykonávaním kontroly originality vozidiel na pracoviskách kontroly originality obsahujúcich desať všeobecne zameraných otázok a 20 odborne zameraných otázok.
(4)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti trvá 45 minút.
(5)
Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri kontrole originality zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia kontroly originality a pozostáva z vykonania kontroly originality v celom rozsahu kontrolných úkonov.
(6)
Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo technik kontroly originality dosiahol úspešnosť 90 % a viac,
b)
„nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo technik kontroly originality dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.
(7)
Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)
Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 sú hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; inak sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
(9)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak je skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(10)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.
(11)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 30
Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality určených kategórií vozidiel,
g)
druhy kontroly originality,
h)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
i)
miesto a dátum spracovania zápisnice,
j)
odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
k)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 29 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela technická služba osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnenej osobe kontroly originality.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
f)
podpisy členov skúšobnej komisie.
§ 31
Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria:
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,
b)
najmenej traja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci ministerstva dopravy,
2.
zamestnanci technickej služby alebo
3.
nezávislí odborníci z praxe.
§ 32
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrolách originality
[k § 97 ods. 1 písm. c) zákona]
(1)
Pečiatka používaná pri kontrole originality má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO KONTROLY ORIGINALITY“, štvormiestne identifikačné číslo, názov obce alebo mesta, v ktorom má pracovisko kontroly originality sídlo, a poradové číslo pečiatky pridelenej konkrétnemu technikovi kontroly originality.
(2)
Vzor pečiatky používanej pri kontrolách originality a jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 4.
Podrobnosti o kontrole originality
§ 33
Členenie pracovísk kontroly originality
[k § 122 ods. 2 zákona]
(1)
Kontrola originality sa na pracovisku kontroly originality vykonáva na kontrolnej linke, pričom kontrolné úkony alebo ich časti, pre ktoré to ich predpísaný spôsob kontroly vyžaduje, sa môžu vykonať i mimo nej. Kontrolnou linkou pracoviska kontroly originality sa rozumie priestor podľa § 17 ods. 2, kde sa na vozidle pri kontrole originality vykonávajú jednotlivé kontrolné úkony.
(2)
Na kontrolnej linke pracoviska kontroly originality sa vykonáva kontrola originality všetkých kategórií vozidiel podliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel.
(3)
Pracovisko kontroly originality je určené počtom jeho kontrolných liniek.
§ 34
Rozsah kontroly originality
[k § 124 ods. 3 zákona]
(1)
Kontrola originality základná sa vykonáva v rozsahu
a)
merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
b)
porovnania údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch a v dostupných databázach,
c)
kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,
d)
porovnania údajov nachádzajúcich sa na vozidle a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
e)
overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo odcudzenia dokladov vozidla alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom je vyhlásené pátranie.
(2)
Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality skrátenej.
(3)
Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality administratívnej.
(4)
Kontrola originality evidenčná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality evidenčnej.
(5)
Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality podľa odsekov 1 až 4, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.
§ 35
Prípady nevykonania kontroly originality
[k § 124 ods. 7 zákona]
Kontrola originality sa nevykoná, ak
a)
je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
b)
vozidlo má poruchu na plynovom zariadení,
c)
niektorá súčasť technologického vybavenia pracoviska kontroly originality chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
d)
nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie pracoviska kontroly originality určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť.
§ 36
Doklady predkladané na kontrolu originality
[k § 124 ods. 8 zákona]
(1)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie kontroly originality okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady, ak ide o
a)
vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
1.
osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2.
doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla, ktorý sa predkladá pri výmene karosérie vozidla alebo rámu vozidla,
3.
doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 34 ods. 11 písm. b) a c) zákona, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo, na ktorom je vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,
4.
rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla, ktoré sa predkladá, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,
b)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak osvedčenia sú v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,
3.
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom je evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku; predkladá sa, len ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,
c)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,
3.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ktorý sa predkladá, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu,
d)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nie je prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3.
osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ alebo
4.
originál alebo kópiu vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu alebo zmluvného štátu alebo
5.
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla; predkladá sa, ak vozidlo nemalo udelené typové schválenie EÚ alebo vozidlo nemalo udelené typové schválenie vozidla alebo vozidlo nemalo udelené schválenie jednotlivého vozidla udelené v členskom štáte alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,
e)
vozidlo vyradené z evidencie vozidiel pred opätovným schválením na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona,
1.
osvedčenie o evidencii časť II, ak je vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež aktuálna kópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časti II opatrená odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,
2.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,
3.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia,
4.
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel; doklad nie je potrebné predložiť, ak sú predložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
f)
dodatočne schvaľované vozidlo podľa § 31 zákona,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
3.
doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa
§ 1 ods. 5 zákona,
g)
vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru,
h)
vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel a nie je jednotlivo dovezené,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
osvedčenie o evidencii časť II, ak je vystavené alebo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru,
3.
osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie EÚ.
(2)
Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním kontroly originality.
§ 37
Prípady nariadenia kontroly originality
[k § 125 ods. 1 zákona]
(1)
Vozidlo sa musí podrobiť kontrole originality pri oznámení alebo zistení, že na vozidle
a)
sú vykonané neoprávnené zásahy do jeho identifikátorov, konštrukcie alebo jeho dokladov alebo
b)
sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla, alebo
c)
je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.
(2)
Ak ide o vozidlo, ktoré presahuje najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti a jeho kontrola nie je možná na kontrolnej linke kontroly originality, podmienky vykonania kontroly originality takého vozidla určí schvaľovací orgán.
§ 38
Hodnotenie vozidla
[k § 126 ods. 4 zákona]
(1)
Stav identifikátorov vozidla sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
a)
stupeň vyznačený číslom „1“ znamená, že identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov alebo konštrukcie vozidla je spôsobená povolenou prestavbou,
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ znamená, že na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť, alebo sa zistili zásahy do konštrukcie vozidla,
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ znamená, že údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ znamená, že údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.
(2)
Stav požadovaných dokladov sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
a)
stupeň vyznačený číslom „1“ znamená, že požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ znamená, že požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ znamená, že niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ znamená, že údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.
(3)
Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
a)
stupeň vyznačený číslom „1“ znamená, že údaje v evidencii vozidiel sa zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ znamená, že údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ znamená, že v informačných systémoch, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu,10) sa našiel záznam o pátraní,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ znamená, že v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.
(4)
Výsledkom kontroly originality je trojčíslo, pričom prvé číslo vyjadruje stav identifikátorov vozidla podľa odseku 1, druhé číslo vyjadruje stav požadovaných dokladov podľa odseku 2 a tretie číslo vyjadruje stav údajov v evidencii vozidiel podľa odseku 3.
§ 39
Závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla
[k § 126 ods. 4 zákona]
Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla podľa § 38 ods. 1, stavu požadovaných dokladov podľa § 38 ods. 2 a stavu údajov v evidencii vozidiel podľa § 38 ods. 3 je vozidlo
a)
podľa § 36 ods. 1 písm. a) a e)
1.
„spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak výsledok kontroly originality podľa § 38 ods. 4 obsahuje stupeň „1“ podľa § 38 ods. 1, 2 a 3,
2.
„dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak výsledok kontroly originality podľa § 38 ods. 4 obsahuje stupeň „2“ podľa § 38 ods. 1, 2 alebo 3 alebo stupeň „0" podľa § 38 ods. 1, 2 alebo 3,
3.
„nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak výsledok kontroly originality podľa § 38 ods. 4 obsahuje stupeň „3“ podľa § 38 ods. 1, 2 alebo 3,
b)
podľa § 36 ods. 1 písm. b) až d) a f)
1.
„spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak výsledok kontroly originality podľa § 38 ods. 4 obsahuje stupeň „1“ podľa § 38 ods. 1 a 2 a stupeň „0“ podľa § 38 ods. 3,
2.
„dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak výsledok kontroly originality podľa § 38 ods. 4 obsahuje stupeň „2“ alebo „0“ podľa § 38 ods. 1 alebo 2 a stupeň „1“ podľa § 38 ods. 3,
3.
„nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak výsledok kontroly originality podľa § 38 ods. 4 obsahuje stupeň „3“ podľa § 38 ods. 1 alebo 2, alebo 3.
§ 40
Závery o splnení podmienok, o splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok
[k § 126 ods. 4 zákona]
(1)
Na základe výsledku hodnotenia splnenia podmienok podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie kontroly originality evidenčnej a na základe vyhodnotenia údajov v príslušných informačných systémoch vozidlo
a)
spĺňa podmienky,
b)
spĺňa podmienky s chybami,
c)
nespĺňa podmienky.
(2)
Výsledok kontroly originality evidenčnej nemá vplyv na spôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke.
§ 41
Spôsob evidovania údajov o kontrolách originality
[k § 126 ods. 4 zákona]
(1)
Údaje o chybách zistených pri kontrole originality podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke a záveroch o splnení podmienok, o splnení podmienok s chybami alebo o nesplnení podmienok vedie a eviduje technik kontroly originality v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
Údaje o kontrolách originality a chybách podľa odseku 1 vedie a eviduje v rámci všetkých pracovísk kontroly originality technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
§ 42
Vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri kontrole originality
[k § 127 ods. 4 zákona]
(1)
Odborný posudok o kontrole originality je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu kontroly originality, identifikačné údaje vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality, identifikačné údaje technikov kontroly originality, dátum vykonania kontroly originality a čas vykonania posledného zápisu do odborného posudku o kontrole originality vozidla a miesto na podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole originality.
(2)
Tlačivo dokladu podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri najmenej 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva odborného posudku o kontrole originality vozidla je uvedený v prílohe č. 5.
(4)
Protokol o kontrole originality evidenčnej je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu kontroly originality, identifikačné údaje vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o splnení podmienok, splnení podmienok s chybami alebo nesplnení podmienok, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality, identifikačné údaje technikov kontroly originality, dátum vykonania kontroly originality evidenčnej a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o kontrole originality evidenčnej.
(5)
Tlačivo dokladu podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri najmenej 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(6)
Vzor tlačiva protokolu o kontrole originality evidenčnej je uvedený v prílohe č. 6.
(7)
Ochranné prvky tlačív dokladov podľa odsekov 1 a 4, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, sa oznámia technickej službe v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
§ 43
Vyznačovanie výsledku kontroly originality
[k § 127 ods. 5 zákona]
(1)
Výsledok kontroly originality sa zapisuje do odborného posudku o kontrole originality vozidla a pri kontrole originality evidenčnej do protokolu o kontrole originality evidenčnej prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(2)
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, na základe zistení technik kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému vyznačí v odbornom posudku o kontrole originality vozidla zistené chyby, ako aj poznámku „identifikátory vozidla sú čitateľné a bezpečne určiteľné“ alebo „identifikátory vozidla nie sú čitateľné a bezpečne určiteľné“.
(3)
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, na základe zistení technik kontroly originality prostredníctvom celoštátneho informačného systému vyznačí v odbornom posudku o kontrole originality vozidla zistené chyby.
(4)
Odborný posudok o kontrole originality vozidla a protokol o kontrole originality evidenčnej sa uchováva päť rokov.
§ 45
Doklady predkladané pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN
[k § 128 ods. 3 zákona]
Prevádzkovateľ vozidla, vodič alebo výrobca jednotlivého vozidla okrem rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN predkladá na vykonanie umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN doklady podľa § 36 ods. 1 písm. a) prvého bodu.
§ 46
Vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN
[k § 129 ods. 3 zákona]
(1)
Vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN, ak nie je automaticky prenesené na základe umiestnenia a upevnenia, sa zapisuje do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.
(2)
Ak je na vozidlo umiestnené a upevnené identifikačné číslo vozidla VIN, do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN sa zapíše okrem náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN, dátumu vykonania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN aj umiestnenie a upevnenie identifikačného čísla vozidla VIN.
§ 47
Vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
[k § 129 ods. 3 zákona]
Vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 8.
§ 48
Vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN
[k § 129 ods. 3 zákona]
Vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe
č. 9.
Záverečné ustanovenia
§ 49
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak osvedčenie o evidencii časť II nie je vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii časť I.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.11)
§ 49a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)
Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené pripojením na internet so statickou verejnou IP adresou do 31. marca 2020.
(2)
Osoby podľa § 48 ods. 3 písm. o) zákona zasielajú údaje podľa § 6 ods. 2 písm. o) ôsmeho bodu a deviateho bodu najneskôr od 1. januára 2021.
§ 50
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM SYSTÉME
(1)
Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete staníc kontroly originality
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
4.
identifikačné číslo,
b)
dátum vydania povolenia,
c)
dátum právoplatnosti povolenia,
d)
lehota platnosti povolenia,
e)
okres, v ktorom sa má zriadiť pracovisko kontroly originality,
f)
kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(2)
Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie pracoviska kontroly originality
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
4.
identifikačné číslo,
b)
dátum vydania povolenia,
c)
dátum právoplatnosti povolenia,
d)
lehota platnosti povolenia,
e)
okres zriadenia pracoviska kontroly originality,
f)
kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(3)
Údaje o pracovisku kontroly originality
a)
identifikácia pracoviska kontroly originality
1.
identifikačné číslo pracoviska kontroly originality,
2.
typ pracoviska kontroly originality,
3.
adresa pracoviska kontroly originality,
4.
GPS súradnice pracoviska kontroly originality,
5.
telefonický kontakt,
6.
číslo mobilného telefónu,
7.
e-mailová adresa,
8.
faxové číslo,
9.
identifikačné číslo,
10.
identifikačné číslo DPH,
11.
identifikačné údaje kontaktnej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality v rozsahu meno a priezvisko,
12.
dátum a číslo oprávnenia na vykonávanie kontroly originality,
b)
identifikácia oprávnenej osoby kontroly originality
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
4.
identifikačné číslo,
5.
kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vo formáte PDF – Portable Document Format,
c)
identifikácia technika kontroly originality
1.
identifikačné údaje technika kontroly originality v rozsahu
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
kód pridelený technickou službou,
3.
poradové číslo pečiatky,
4.
platnosť osvedčenia,
5.
dátum a číslo osvedčenia technika kontroly originality,
6.
kópia osvedčenia technika kontroly originality vo formáte PDF – Portable Document Format,
d)
prijaté a vydané tlačivá dokladov
1.
dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov,
2.
číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu,
3.
počet prijatých a vydaných tlačív dokladov,
4.
identifikačné označenie tlačív dokladov podľa § 8 ods. 3,
5.
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov v rozsahu
5a.
meno a priezvisko,
5b.
dátum narodenia,
5c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
5d.
podpis,
6.
zoznam znehodnotených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3,
7.
zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3, ak je zachované,
8.
zostatok tlačív dokladov.
(4)
Údaje z odborného posudku o kontrole originality vozidla
a)
séria a evidenčné číslo odborného posudku o kontrole originality vozidla,
b)
kód protokolu,
c)
meno a priezvisko/názov prevádzkovateľa vozidla,
d)
dátum narodenia/identifikačné číslo prevádzkovateľa vozidla,
e)
adresa trvalého pobytu/sídlo prevádzkovateľa vozidla,
f)
meno a priezvisko vodiča vozidla,
g)
dátum narodenia vodiča vozidla,
h)
adresa trvalého pobytu vodiča vozidla,
i)
sprievodný doklad,
j)
číslo dokladu,
k)
dátum vystavenia dokladu,
l)
číslo objednávky,
m)
dátum kontroly,
n)
druh vozidla/kategória,
o)
značka vozidla,
p)
obchodný názov vozidla,
q)
typ vozidla/variant/verzia,
r)
VIN,
s)
výrobca vozidla (podvozka),
t)
číslo a dátum typového schválenia EÚ,
u)
číslo a dátum konania o uznaní typového schválenia EÚ,
v)
dátum vydania a číslo osvedčenia (ZTO) o typovom schválení,
w)
číslo a dátum konania o jednotlivom schválení,
x)
evidenčné číslo vozidla,
y)
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),
z)
dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,
aa)
farba karosérie (nadstavby),
ab)
identifikačné číslo motora (typ),
ac)
zdvihový objem valcov,
ad)
druh paliva/zdroj energie,
ae)
prevodovka/počet stupňov,
af)
klasifikácia,
ag)
hodnotenie výsledku kontroly originality,
ah)
ďalšie záznamy pracoviska kontroly originality,
ai)
kód technika kontroly originality, ktorý kontrolu vykonal,
aj)
kód technika kontroly originality, ktorý overil správnosť údajov uvedených v odbornom posudku o kontrole originality vozidla,
ak)
čas posledného zápisu do odborného posudku na príjme,
al)
čas posledného zápisu do odborného posudku na linke.
(5)
Údaje o prijatých a vydaných tlačivách dokladov
a)
dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov,
b)
číslo príjmového a dodacieho dokladu,
c)
počet prijatých a vydaných tlačív dokladov,
d)
série a evidenčné čísla tlačív dokladov, ak sú pridelené,
e)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj tlačív dokladov v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
f)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
g)
zoznam znehodnotených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3,
h)
zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a ich identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3, ak je zachované,
i)
zostatok tlačív dokladov.
(6)
Údaje o technickou službou prijatých a vydaných pečiatkach
a)
dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,
b)
počet prijatých a vydaných pečiatok,
c)
identifikačné označenie pečiatok podľa § 8 ods. 3,
d)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj pečiatok v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
e)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem pečiatok v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
f)
zoznam znehodnotených, zničených, stratených a odcudzených pečiatok a ich identifikačné označenie podľa § 8 ods. 3, ak je zachované.
(7)
Údaje o overení vhodnosti zariadenia technologického vybavenia
a)
názov zariadenia,
b)
typ zariadenia,
c)
výrobca zariadenia,
d)
identifikačné údaje žiadateľa o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
identifikačné číslo,
e)
kópia správy z overenia vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(8)
Údaje o schválených zariadeniach technologického vybavenia
a)
názov zariadenia,
b)
typ zariadenia,
c)
výrobca zariadenia,
d)
dátum a číslo osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia,
e)
kópia osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
f)
identifikačné údaje držiteľa schválenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
identifikačné číslo.
(9)
Údaje o počiatočnom overení
a)
identifikačné údaje žiadateľa o počiatočné overenie v rozsahu
1.
ak ide o fyzickú osobu
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu
2a.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
2b.
podpis štatutárneho orgánu,
b)
dátum prijatia žiadosti o počiatočné overenie,
c)
identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko kontroly originality evidované,
d)
dátum počiatočného overenia,
e)
dátum a číslo správy z počiatočného overenia,
f)
vyhodnotenie počiatočného overenia,
g)
kópia správy z počiatočného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
h)
dátum a číslo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality.
(10)
Údaje o priebežnom overení
a)
identifikačné údaje oprávnenej osoby kontroly originality v rozsahu podľa odseku 3 písm. b) a pracoviska kontroly originality v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) prvého až tretieho bodu, kde sa priebežné overenie vykonalo,
b)
dátum priebežného overenia,
c)
dátum a číslo správy z priebežného overenia,
d)
vyhodnotenie priebežného overenia,
e)
kópia správy z priebežného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
f)
dátum odoslania správy z priebežného overenia.
(11)
Údaje o oznámeniach zaslaných orgánom Policajného zboru
a)
dátum oznámenia,
b)
druh oznámenia,
c)
identifikácia technika kontroly originality, ktorý oznámenie vykonal,
d)
ďalšie záznamy technickej služby a pracoviska kontroly originality.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZARIADENIA POUŽÍVANÉ PRI KONTROLÁCH ORIGINALITY
ČASŤ A – VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA
1.
Zariadenie podľa § 18 ods. 1 písm. g), h), l) až p) musí byť identifikované údajmi: výrobca a typové označenie.
2.
Zariadenie podľa § 18 ods. 1 písm. g), h), j), l) až r) musí byť identifikované výrobným číslom alebo iným obdobným jednoznačným údajom.
3.
Ak je zariadenie vybavené automatizovaným riadiacim systémom so zmeniteľným programovým riadením, musí byť označenie softvérovej verzie programu identifikovateľné.
4.
Ak automatizovaný riadiaci systém zariadenia nastavuje, kontroluje a vyhodnocuje výrobcom zadefinovanú správnosť funkcie zariadenia, musí byť spôsob oznamovania nesprávnej funkcie zariadenia súčasťou návodu na obsluhu.
5.
Ak zariadenie poskytuje funkčné alebo informatívne údaje prostredníctvom svietiacich kontroliek, musí byť ich význam vysvetlený textom uvedeným na zariadení alebo v návode na obsluhu.
6.
Ak sú na zariadení s meracou funkciou pre obsluhu prístupné manuálne nastavovacie prvky, môžu sa tieto týkať len nastavovania nulovej hodnoty. Postup nastavovania musí byť súčasťou návodu na obsluhu.
7.
Ak možno meniť v automatizovanom riadiacom systéme zariadenia nastaviteľné parametre programu merania, tak táto činnosť môže byť umožnená len servisnej organizácii.
8.
Ak to povaha zariadenia vyžaduje, musí byť k zariadeniu návod na jeho zabudovanie, na napojenie na zdroje energií a na prepojenie s inými zariadeniami, a to v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
9.
Ak to povaha zariadenia vyžaduje, musí byť k zariadeniu návod na jeho obsluhu a údržbu v rozsahu potrebnom na vykonávanie kontroly originality vozidiel, a to v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
10.
Ak má zariadenie manuálne nastavovacie prvky potrebné na jeho správny chod, musí byť k zariadeniu návod na jeho nastavenie v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
11.
K zariadeniam podľa § 18 ods. 1 písm. g), h), j), l) až r) a t) a u) musí výrobca stanoviť teplotu prostredia potrebnú na ich použitie, ako aj možnosti použitia zariadenia v prostredí nechránenom pred poveternostnými vplyvmi.
ČASŤ B – OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA
1. Zariadenie na overenie pravosti dokladov s aktuálnou databázou vzorov
dokladov a ochranných prvkov [§ 18 ods. 1 písm. g)]
1.1 Požiadavky na zariadenie
1.1.1
Výpočtovou technikou riadené zariadenie schopné overiť pravosť dokladov od vozidla musí
1.1.1.1
zobrazovať ochranné prvky dokladu viditeľné v UV spektre,
1.1.1.2
zobrazovať ochranné prvky vodoznaky,
1.1.1.3
zobrazovať ochranné prvky text na ochranných kovových vláknach,
1.1.1.4
zobrazovať ochranné prvky mikropísmo,
1.1.1.5
riadiť overovací proces riadiacim počítačom s obslužným programom,
1.1.1.6
snímať, zobraziť a uložiť v elektronickej forme jednotlivé snímky dokladov a ich ochranných prvkov,
1.1.1.7
v riadiacom počítači obsahovať databázu vzorových dokladov s opisom alebo zobrazením ochranných prvkov,
1.1.1.8
obsahovať databázu vzorových dokladov s popisom alebo zobrazením ochranných prvkov.
2. Zariadenie na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom
zistených hodnôt do kontrolného počítača [§ 18 ods. 1 písm. h)]
2.1 Požiadavky na zariadenie
2.1.1
Zariadenie schopné nedeštruktívnym spôsobom vyhodnocovať zmenu kvality kovového materiálu karosérie pod povlakovou vrstvou spôsobené najmä rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypĺňaním, tmelením musí
2.1.1.1
merať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
2.1.1.2
merať zmenu kvality kovového materiálu karosérie pod povlakovou vrstvou spôsobenú najmä rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypĺňaním, tmelením,
2.1.1.3
signalizovať zistené zmeny,
2.1.1.3.1
akusticky,
2.1.1.3.2
vizuálne alebo
2.1.1.3.3
akusticky a vizuálne,
2.1.1.4
umožniť jednoduché a rýchle overenie správnosti merania prístroja.
3. Súprava na skúšanie magnetickou práškovou metódou [§ 18 ods. 1 písm. i)]
3.1 Požiadavky na zariadenie
3.1.1
Zariadenie na detekciu skrytých zvarových spojov pri kontrole feromagnetických častí karosérie vozidiel je segmentovej konštrukcie, v ktorej sú osadené permanentné magnety typu NdBFe s vysokými magnetickými charakteristikami, segmenty sú konštrukčne navrhnuté tak, aby sa naklápali v štyroch smeroch nezávisle od seba, sú spojené feromagnetickou tyčou s konštrukciou zabezpečujúcou zmenu vzdialenosti segmentov a zároveň uzatváranie magnetického obvodu, konštrukcia umožňuje detekciu skrytých zvarových spojov vo feromagnetických častiach karosérie vozidiel a musí spĺňať tieto charakteristiky:
3.1.1.1
druh použitých magnetov NdFeB typ N35,
3.1.1.2
remanentná indukcia Br = 1,2 T,
3.1.1.3
koercitívna sila BHC = 880 kA · m-1,
3.1.1.4
najväčší súčin (BH)max = 278 kJ · m-3,
3.1.1.5
najväčšia vzdialenosť pólov najmenej 200 mm,
3.1.1.6
indukcia na povrchu magnetu v otvorenom stave vo vzdialenosti 1 mm od povrchu Bx = 0,4 T,
3.1.1.7
prídržná sila 1 magnetu na oceľovej podložke (výpočet) v otvorenom obvode F = 52 N a v uzavretom obvode F = 680 N.
4. Súprava na skúšanie magnetooptickou metódou [§ 18 ods. 1 písm. i)]
4.1 Požiadavky na zariadenie
4.1.1
Zariadenie umožňuje zistiť zásahy do VIN za pomoci magnetickej pásky a musí spĺňať tieto požiadavky:
4.1.1.1
uchovanie stavu zoskupených magnetických častíc dovtedy, kým nedôjde k zmene magnetického poľa,
4.1.1.2
stav magnetických častí musí byť viditeľný a musí sa dať zaznamenať fotografovaním,
4.1.1.3
magnetická páska musí byť opakovane použiteľná.
5. Prístroj na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel [§ 18 ods. 1 písm. j)]
5.1 Požiadavky na zariadenie
5.1.1
Zariadenie umožňuje optickú prehliadku neprístupných miest bez nutnosti vykonať mechanické práce alebo demontáž a musí spĺňať tieto požiadavky:
5.1.1.1
optika a ohybná rúrka použiteľná aj v kvapalinách bez nebezpečenstva poškodenia,
5.1.1.2
zariadenie musí mať zabudované osvetlenie skúmaného miesta.
6. Sada ručného náradia [§ 18 ods. 1 písm. k)]
6.1 Požiadavky na zariadenie
6.1.1
Špeciálne ručné náradie svojím vyhotovením je určené pre ľahkú a bezpečnú demontáž a montáž jednotlivých dielov vozidla pri kontrole originality vozidla a musí obsahovať tieto položky:
6.1.1.1
montážne páčidlo na plasty,
6.1.1.2
vyťahovák na úchytky plastov,
6.1.1.3
montážne páčidlo na čalúnenie,
6.1.1.4
magnetické zdvíhadlo,
6.1.1.5
mechanické zdvíhadlo,
6.1.1.6
prípravok na montáž a demontáž rádia,
6.1.1.7
lupa s najmenej desaťnásobným zväčšením a so svetlom,
6.1.1.8
UV fixka,
6.1.1.9
UV lampa,
6.1.1.10
montážna lampa s predlžovacím káblom
6.1.1.11
zrkadlo na flexibilnom držiaku s osvetlením,
6.1.1.12
sada hrotov/bitov na bezpečnostné skrutky,
6.1.1.13
sada špeciálnych klieští,
6.1.1.14
stredné segerové kliešte vonkajšie,
6.1.1.15
stredné segerové kliešte vnútorné,
6.1.1.16
štvordielna sada skrutkovačov,
6.1.1.17
sada očkových a vidlicových kľúčov 6-14 mm,
6.1.1.18
gola sada veľkosť 1/4,
6.1.1.19
dierovacie kliešte,
6.1.1.20
škrabka na tmely a laky.
7. Mikrokamera s priamym záznamom do kontrolného počítača [§ 18 ods. 1 písm. l)]
7.1 Požiadavky na zariadenie
7.1.1
Mikrokamera je zariadenie riadené výpočtovou technikou schopné vizuálne sprístupniť ťažko dostupné miesta na zistenie identifikačných znakov a stôp po dodatočnom opracovaní kontrolovaného miesta a musí spĺňať tieto požiadavky:
7.1.1.1
zobrazenie obrazu nasnímaného kamerou a ovládanie pomocou obslužného programu v kontrolnom počítači,
7.1.1.2
schopnosť použitia aj v ťažko prístupných miestach pomocou flexibilného držadla,
7.1.1.3
schopnosť zaznamenávať a ukladať obrazovú informáciu vo forme statických snímok na úložisko kontrolného počítača,
7.1.1.4
minimálne rozlíšenie uložených obrázkov 800 × 600 bodov, 16,7 milióna farieb,
7.1.1.5
schopnosť zobrazenia detailných záberov – makro snímky najviac od 2 cm,
7.1.1.6
integrované osvetlenie snímaného miesta s možnosťou vypnutia.
8. Mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača [§ 18 ods. 1 písm. m)]
8.1 Požiadavky na zariadenie
8.1.1
Mikroskop je zariadenie riadené výpočtovou technikou schopné vyhotoviť, zobraziť a zaznamenať makroskopické zväčšeniny detailov identifikátorov vozidiel a musí spĺňať tieto požiadavky:
8.1.1.1
zobrazenie obrazu nasnímaného mikroskopom a ovládanie pomocou obslužného programu v kontrolnom počítači,
8.1.1.2
schopnosť použitia aj v ťažko prístupných miestach,
8.1.1.3
schopnosť zaznamenávať obrazovú informáciu vo forme statických snímok alebo statických snímok spolu s videom na úložisko kontrolného počítača,
8.1.1.4
schopnosť eliminácie odleskov od kovových a nekovových plôch,
8.1.1.5
integrované biele osvetlenie snímaného miesta s možnosťou vypnutia,
8.1.1.6
je vybavené krytom so zvýšenou odolnosťou,
8.1.1.7
najmenšie rozlíšenie uložených obrázkov 1280 × 1024 bodov, 16,7 milióna farieb,
8.1.1.8
najmenšie rozlíšenie uloženého videa 640 × 480 bodov, 16,7 milióna farieb, 15 snímok za sekundu,
8.1.1.9
schopnosť zväčšenia snímaného obrazu najmenej 20-krát,
8.1.1.10
rozhranie pripojenia ku kontrolnému počítaču USB 2.0 a vyššie,
8.1.1.11
je vybavené polarizačným filtrom.
9. Zariadenie na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača [§ 18 ods. 1 písm. n)]
9.1 Požiadavky na zariadenie
9.1.1
Zariadenie schopné nedeštruktívnym spôsobom zmerať a vyhodnotiť hrúbku povlakovej vrstvy karosérie vozidla musí
9.1.1.1
merať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
9.1.1.2
merať hrúbku povlakovej vrstvy na oceľovej a hliníkovej karosérii vozidla,
9.1.1.3
najmenšie rozpätie meraných hodnôt je 0 až 500 μm,
9.1.1.4
najväčšia prípustná odchýlka merania je 5 %,
9.1.1.5
namerané hodnoty priebežne vyhodnotiť, zobraziť a priamo zaznamenať do kontrolného počítača,
9.1.1.6
mať schopnosť merať aj na ťažšie prístupných miestach pomocou samostatnej meracej sondy.
9.2 Požiadavky na kontrolu zariadenia
9.2.1
Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované výrobcom alebo osobou zaškolenou výrobcom prístroja v dvojročných lehotách, pričom o vykonaní kontroly zariadenia a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, jeho menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky, ako aj dátumom ukončenia platnosti tejto kontroly.
10. Zariadenie na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli na báze vírivých prúdov s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača [§ 18 ods. 1 písm. o)]
10.1 Požiadavky na zariadenie
10.1.1
Zariadenie na báze vírivých prúdov schopné na princípe Barkhausenovho šumu nedeštruktívnym spôsobom analyzovať, vyhodnotiť, zobraziť a zaznamenať zmeny spôsobené mechanickým alebo tepelným opracovaním v mieste vyznačenia VIN výrobcom, najmä mieru pnutia v kovovom materiáli pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla, a súčasne zmeny v hrúbke povlakovej vrstvy, pričom vykazované hodnoty musia byť závislé od veľkosti mechanického pnutia v materiáli a od jeho mikroštruktúry, ktoré musí
10.1.1.1
namerané zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
10.1.1.2
analyzovať mieru pnutia v kovovom materiáli v osi X, osi Y a zároveň hrúbku povlakovej vrstvy každého znaku VIN samostatne,
10.1.1.3
namerané zmeny priebežne vyhodnotiť, zobraziť a priamo zaznamenať do kontrolného počítača,
10.1.1.4
mať možnosť opakovane vykonať časť analýzy a celú analýzu,
10.1.1.5
zobrazovať priebeh analýzy a byť ovládaný pomocou obslužného programu v kontrolnom počítači.
10.2 Požiadavky na kontrolu zariadenia
10.2.1
Zariadenie musí byť pravidelne kontrolované výrobcom alebo osobou zaškolenou výrobcom prístroja v dvojročných lehotách, pričom o vykonaní kontroly zariadenia a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, jeho menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky, ako aj dátumom ukončenia platnosti tejto kontroly.
11. Zariadenie na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača [§ 18 ods. 1 písm. o)]
11.1 Požiadavky na zariadenie
11.1.1
Zariadenie založené na magnetoinduktívnej metóde schopné na princípe zmien magnetického toku nedeštruktívnym spôsobom prostredníctvom magnetoptickej vizualizácie analyzovať, vyhodnotiť, zobraziť a zaznamenať zmeny spôsobené v mieste vyznačenia VIN čísla výrobcom, najmä zmenu v mikroštruktúre kovového materiálu pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla, ktoré musí
11.1.1.1
zaznamenané údaje analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,
11.1.1.2
analyzovať zmenu mikroštruktúry v kovovom materiáli,
11.1.1.3
namerané zmeny priebežne vyhodnotiť, zobraziť a priamo zaznamenať do kontrolného počítača,
11.1.1.4
mať možnosť opakovane vykonať časť analýzy alebo celú analýzu,
11.1.1.5
zobrazovať priebeh analýzy a byť ovládaný pomocou obslužného programu v kontrolnom počítači.
12. Čítačka palubnej diagnostiky OBD s aktuálnym softvérovým vybavením [§ 18 ods. 1 písm. p)]
12.1 Požiadavky na zariadenie
12.1.1
Čítačka palubnej diagnostiky OBD (ďalej len „čítačka“) musí automaticky komunikovať s elektronickou riadiacou jednotkou (elektronickými riadiacimi jednotkami) vozidla (ďalej len „elektronické rozhranie vozidla“) na účel načítania požadovaných údajov.
12.1.2
Komunikácia musí prebiehať cez diagnostický konektor OBD 2.
12.1.3
Elektrické napájanie čítačky musí byť nezávislé od elektrickej sústavy vozidla.
12.1.4
Čítačka musí signalizovať
12.1.4.1
pripravenosť na pripojenie k elektronickému rozhraniu vozidla,
12.1.4.2
stav pripojenia k elektronického rozhraniu vozidla,
12.1.4.3
priebeh komunikácie s elektronickým rozhraním vozidla,
12.1.4.4
ukončenie komunikácie s elektronickým rozhraním vozidla so stavom
12.1.4.4.1
bez načítania chybových kódov,
12.1.4.4.2
s načítaním chybových kódov,
12.1.4.5
chybu komunikácie alebo prerušenie komunikácie s elektronickým rozhraním vozidla.
12.1.5
Čítačka musí umožniť komplexnú diagnostiku elektronických riadiacich systémov motorových vozidiel.
12.1.6
Čítačka umožňuje diagnostiku starších typov vozidiel, vozidiel vybavených systémom EOBD a je v súlade z požiadavkami na globalizáciu diagnostiky motorových vozidiel založenej na zariadení PASS THRU.
12.1.7
Čítačka musí mať komunikačné rozhranie.12)
12.1.8
Čítačka musí zobrazovať priebeh diagnostiky a musí byť ovládaná pomocou obslužného programu v kontrolnom počítači, ktorý je možné aktualizovať prostredníctvom internetu alebo CD nosiča a ktorý umožňuje zaznamenať načítané hodnoty priamo do kontrolného počítača.
13. Prenosný detektor úniku plynu [§ 18 ods. 1 písm. q)]
13.1 Požiadavky na zariadenie
13.1.1
Prenosný detektor úniku plynu musí spĺňať požiadavky na detektory plynu podľa technickej normy13) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Plnenie požiadaviek sa uznáva, ak plnenie deklaruje výrobca v sprievodnej dokumentácii k prenosnému detektoru úniku plynu.
13.2Požiadavky na kontrolu
13.2.1
Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.
13.2.2
O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.
14. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 18 ods. 1 písm. r)]
14.1Požiadavky na zariadenie
14.1.1
O stacionárnom detektoru úniku plynu musí byť vystavené vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru pracoviska kontroly originality detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu.13) Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.
14.2Požiadavky na kontrolu
14.2.1
Stacionárny detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.
14.2.2
O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.
15. Vozík na umiestnenie technologického zariadenia [§ 18 ods. 1 písm. s)]
15.1 Požiadavky na zariadenie
15.1.1
Vozík na umiestnenie technologického zariadenia je určený na bezpečné uloženie a manipuláciu s technologickým vybavením podľa § 18 ods. 1 písm. a), b), h) až j), l) až q), pričom musí mať pojazdné vyhotovenie kvôli rôznym miestam merania týmito prístrojmi na vozidle.
16. Celovozidlový zdvihák [§ 18 ods. 1 písm. t)]
16.1 Požiadavky na zariadenie
16.1.1
Celovozidlový zdvihák musí mať na kontrolnej linke nosnosť najmenej 3 500 kg.
17 Digitálny fotoaparát [§ 18 ods. 1 písm. u)]
17.1 Požiadavky na zariadenie
17.1.1
Digitálny fotoaparát musí spĺňať tieto požiadavky:
17.1.1.1
najmenšie rozlíšenie tri megapixely,
17.1.1.2
musí mať zobrazovaciu jednotku snímaného obrazu a vyhotovených snímok,
17.1.1.3
najmenšie optické priblíženie trikrát,
17.1.1.4
vstavané úložisko alebo úložisko na pamäťovej karte najmenej 512 MB,
17.1.1.5
integrovaný blesk s možnosťou vypnutia,
17.1.1.6
musí byť vybavený funkciou „makro režim“ so zaostrením najviac od 10 cm,
17.1.1.7
najmenšie rozlíšenie uložených obrázkov 2048 × 1536 bodov, 16,7 milióna farieb.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 139/2018 Z. z.
1)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
5)
STN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320).
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).
6)
§ 2 písm. d) zákona č 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
8)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).
9)
STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (01 0106).
10)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
12)
Napríklad ISO 9141– Cestné vozidlá – Diagnostické systémy., ISO 11519 – Cestné vozidlá – Nízkorýchlostná komunikácia sériových dát, ISO 14230-4 – Cestné vozidlá – Diagnostické systémy – Keyword Protocol 2000 – Požiadavky na systémy súvisiace s emisiami, ISO 15765 – Cestné vozidlá – Diagnostika riadiacej jednotky (CAN), SAE J2534 (Pass Thru) Štandardy diagnostických systémov vozidiel.
13)
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).