138/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018 do 14.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

138
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa
§ 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly
[k § 71 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby emisnej kontroly (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
f)
platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,
g)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167
ods. 2 zákona a
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu, môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
Podrobnosti o činnostiach technickej služby
§ 2
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly
[k § 75 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona]
(1)
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly (ďalej len „počiatočné overenie“) sa vykonáva na základe kompletnej žiadosti o počiatočné overenie
a)
držiteľa povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo
b)
oprávnenej osoby emisnej kontroly, ak ide o zmenu pracoviska emisnej kontroly.
(2)
Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
adresu
1.
stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo
2.
miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly,
c)
GPS súradnice
1.
stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo
2.
miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly,
d)
kópiu povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
e)
kópiu situačného výkresu pracoviska emisnej kontroly vrátane prístupových komunikácií, odstavných plôch a parkovacích plôch,
f)
kópiu výkresu budovy pracoviska emisnej kontroly so zakreslením jej jednotlivých priestorov,
g)
zoznam použitých zariadení technologického vybavenia vrátane označenia typu a výrobného čísla použitého zariadenia,
h)
kópiu odborného posúdenia vetrania pracoviska emisnej kontroly,
i)
kópiu odborného posúdenia pracoviska emisnej kontroly z hľadiska nebezpečenstva výbuchu plynu,
j)
kópiu situačného výkresu pracoviska emisnej kontroly s vyznačením umiestnenia jednotlivých základných komponentov zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia a zakreslením pôdorysu snímanej oblasti jednotlivými kamerami,
k)
vyhlásenie dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným typom,
l)
vyhlásenie dodávateľa o zhode vybavenia stojiska emisnej linky detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu s ustanovenými požiadavkami pre výbušné atmosféry podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
m)
kópiu výkresu pracoviska emisnej kontroly s vyznačením umiestnenia jednotlivých stacionárnych detektorov úniku plynu,
n)
dokumenty preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 25.
(3)
Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
kópiu oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly,
b)
údaje a doklady podľa odseku 2 písm. a) až c), e) až n),
c)
údaje o požadovanej zmene pracoviska emisnej kontroly.
(4)
Počiatočným overením odseku 1 písm. a) je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
priestorového vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 23,
c)
počtu stojísk emisnej kontroly,
d)
rozmerov jednotlivých stojísk emisnej kontroly a ich brán,
e)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 24,
f)
schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
g)
mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilné pracovisko emisnej kontroly,
h)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
i)
overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
j)
prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému emisných kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“),
k)
rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
l)
prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do celoštátneho informačného systému,
m)
lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
n)
platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
o)
príslušnosti vyhlásení o zhode podľa odseku 2 písm. k) a l) k pracovisku emisnej kontroly,
p)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. h) a i) k pracovisku emisnej kontroly,
q)
plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 25.
(5)
Ak sa vykonáva počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b), kontrola podľa odseku 4 písm. b) až q) sa týka aj existujúceho pracoviska emisnej kontroly, pričom kontrolou podľa odseku 4 písm. a) je aj kontrola oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly.
(6)
Počiatočné overenie podľa odseku 5 sa vykonáva ako kontrola novozriadeného pracoviska emisnej kontroly.
(7)
Výsledok počiatočného overenia sa uvedie v správe z počiatočného overenia.
(8)
Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
poradové číslo správy z počiatočného overenia,
b)
dátum vydania správy z počiatočného overenia,
c)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
d)
adresu pracoviska stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly, ak ide o mobilné pracovisko emisnej kontroly,
e)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
f)
číslo a dátum vydania povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a lehotu jeho platnosti,
g)
rozsah povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa kategórií vozidiel a počet a identifikácia stojísk emisnej kontroly,
h)
splnenie podmienok podľa odseku 4 alebo odseku 5 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
i)
poznámku,
j)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
k)
dátum vykonania počiatočného overenia,
l)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí počiatočné overenie plnenia vykonali,
m)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
(9)
Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 8 písm. a) až d), h) až m),
b)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly,
c)
číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti,
d)
rozsah oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly podľa kategórií vozidiel a počet a identifikácia stojísk emisnej kontroly.
(10)
Ak z celkového záveru správy z počiatočného overenia podľa odseku 8 vyplýva, že ustanovené podmienky na vykonávanie emisnej kontroly sú splnené, technická služba pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je pracovisko emisnej kontroly evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z počiatočného overenia.
(11)
V správe z počiatočného overenia podľa odseku 9 je identifikačným číslom číslo, pod ktorým je existujúce pracovisko emisnej kontroly vedené.
§ 3
Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly
[k § 75 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona]
(1)
Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly (ďalej len „priebežné overenie“) sa vykonáva na základe plánu priebežných overení vypracovaného technickou službou a schváleného typovým schvaľovacím orgánom.
(2)
Priebežným overením je kontrola
a)
priestorového vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 23,
b)
počtu stojísk emisnej kontroly,
c)
rozmerov jednotlivých stojísk emisnej kontroly a ich brán platných v čase udelenia oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly,
d)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 24,
e)
schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
f)
plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
g)
mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilné pracovisko emisnej kontroly,
h)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
i)
overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
j)
dodržania nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
k)
správneho lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
l)
platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
m)
plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 25,
n)
súladu stavu zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok so stavom vedeným v evidencii.
(3)
Výsledok priebežného overenia sa uvedie v správe z priebežného overenia.
(4)
Správa z priebežného overenia obsahuje
a)
poradové číslo správy z priebežného overenia,
b)
dátum vydania správy z priebežného overenia,
c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby emisnej kontroly podľa § 157 ods. 3 zákona,
d)
adresu pracoviska stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly, ak ide o mobilné pracovisko emisnej kontroly,
e)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly,
f)
číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly,
g)
rozsah oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly podľa kategórií vozidiel,
h)
identifikačné údaje technika emisnej kontroly, ktorý bol podrobený kontrole plnenia podmienok odbornej spôsobilosti,
i)
splnenie podmienok podľa odseku 2 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
poznámku,
k)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
l)
dátum vykonania priebežného overenia,
m)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí priebežné overenie vykonali,
n)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
(5)
Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe emisnej kontroly a príslušnému schvaľovaciemu orgánu.
§ 4
Overenie vhodnosti zariadení používaných pri emisnej kontrole
[k § 75 ods. 1 písm. d) prvému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Overením vhodnosti zariadenia na použitie pri emisnej kontrole (ďalej len „overenie vhodnosti zariadenia“) je kontrola plnenia predpísaných požiadaviek ustanovených na dané zariadenie.
(2)
Overenie vhodnosti zariadenia sa vykonáva na základe žiadosti výrobcu zariadenia alebo jeho zástupcu.
(3)
Žiadosť o overenie vhodnosti zariadenia obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov zariadenia podľa § 24 a označenie jeho typu,
c)
druh paliva a emisný systém, na kontrolu ktorého je zariadenie určené,
d)
technickú dokumentáciu zariadenia,
e)
minimálne požiadavky výrobcu zariadenia na postup pri kalibrácii,
f)
minimálne požiadavky výrobcu zariadenia na parametre kalibračných zariadení.
(4)
O výsledku overenia vhodnosti zariadenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti zariadenia, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
c)
poradové číslo správy o overení vhodnosti zariadenia,
d)
dátum vydania správy o overení vhodnosti zariadenia,
e)
názov výrobcu zariadenia,
f)
názov a typ zariadenia,
g)
druh paliva a emisný systém, na kontrolu ktorého je zariadenie určené,
h)
typ softvérovej verzie, ak je zariadenie vybavené softvérom ovplyvňujúcim skúšané požiadavky,
i)
stručný opis postupu overovania vhodnosti zariadenia,
j)
údaje o overení alebo kalibrácii zariadenia, ak zariadenie má meraciu funkciu,
k)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti zariadenia na použitie pri emisnej kontrole,
l)
meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie vhodnosti zariadenia vykonal a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby a odtlačok pečiatky technickej služby.
(5)
Prílohou k správe o overení vhodnosti zariadenia je aj dokumentácia, ktorou sa preukázalo plnenie alebo neplnenie požiadaviek.
§ 5
Overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri emisnej kontrole
[k § 75 ods. 1 písm. d) druhému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (ďalej len „overenie spôsobilosti“) sa vykonáva na základe žiadosti osoby, ktorá má záujem stať sa spôsobilým subjektom podľa § 79 ods. 8 zákona.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
druhy kalibrovaných zariadení podľa § 24,
c)
postupy na kalibráciu zariadení,
d)
parametre kalibračných zariadení a návody na ich použitie.
(3)
Postupy na kalibráciu zariadení a parametre kalibračných zariadení musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v súlade s postupom výrobcu, ak je výrobcom dodaný.
(4)
O výsledku overenia spôsobilosti sa vypracuje správa o overení spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
c)
poradové číslo správy o overení spôsobilosti,
d)
dátum vydania správy o overení spôsobilosti,
e)
druhy kalibrovaných zariadení podľa § 24,
f)
zoznam postupov na kalibráciu zariadení,
g)
zoznam kalibračných zariadení vrátane označenia ich typu a výrobného čísla,
h)
dokumentáciu o nadväznosti kalibračných zariadení, ak sa to v prílohe č. 1 požaduje,
i)
poznámku,
j)
záver o plnení alebo neplnení požiadaviek podľa odseku 3,
k)
meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie spôsobilosti vykonal a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a odtlačok pečiatky.
§ 6
Údaje o výsledkoch emisnej kontroly
[k § 75 ods. 1 písm. h) a ods. 2 zákona]
(1)
Údaje o výsledkoch emisnej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri emisnej kontrole a ich overení alebo kalibrácii a evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci všetkých pracovísk emisnej kontroly sa vedú v celoštátnom informačnom systéme podľa § 13.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
technickej službe kontroly originality spravujúcej register prevádzkových záznamov vozidiel podľa § 48 ods. 3 zákona.
§ 7
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, kontrolných nálepkách a pečiatkach používaných pri emisnej kontrole
[k § 75 ods. 1 písm. j) druhému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Centrálnu evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, kontrolných nálepkách a pečiatkach vedie technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
V celoštátnom informačnom systéme sa o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, kontrolných nálepkách a pečiatkach zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3.
(3)
Pri tlačivách dokladov a nálepiek je identifikačným označením séria a evidenčné číslo a pri pečiatkach je identifikačným označením identifikačné číslo pracoviska emisnej kontroly a kód technika emisnej kontroly.
§ 8
Spôsob a lehoty inventarizácie a likvidácie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri emisnej kontrole, postup pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení
[k § 75 ods. 1 písm. j) tretiemu bodu až piatemu bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok sa v technickej službe vykonáva porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii.
(2)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva k 31. decembru.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky alebo pečiatky, zaevidujú sa formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
c)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
d)
počet kusov,
e)
dátum inventarizácie,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Tlačivo dokladu, kontrolná nálepka alebo pečiatka, ktoré sa nedajú z akéhokoľvek dôvodu použiť na svoj účel, sa považujú za
a)
znehodnotené, ak majú zachované identifikačné označenie,
b)
zničené, ak sa nezachovalo identifikačné označenie.
(5)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok technickej služby sa zabezpečí do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 3 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(6)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok evidovaných technickou službou, spracuje sa zápis podľa odseku 3, pričom v písmene c) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Spracovaný zápis sa schvaľuje podpisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu technickej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu schválenia. Zabezpečí sa bezodkladné písomné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok príslušnému orgánu Policajného zboru.
(7)
Zoznamy znehodnotených a zničených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok, prijatých od oprávnenej osoby emisnej kontroly, eviduje osoba určená štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
dátum prijatia,
b)
číslo, pod ktorým je zoznam prijatý technickou službou zaevidovaný,
c)
názov oprávnenej osoby emisnej kontroly,
d)
adresu pracoviska emisnej kontroly a jeho identifikačné číslo,
e)
druh evidovanej položky,
f)
počet kusov,
g)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá prijala zoznam.
(8)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok zaevidovaných podľa odseku 7 sa zabezpečí do dvoch mesiacov od ich prijatia od oprávnenej osoby emisnej kontroly. O vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 7 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis.
(9)
Pri strate alebo odcudzení tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok podľa odseku 6 nahlásenom oprávnenou osobou emisnej kontroly, sa v celoštátnom informačnom systéme zverejňuje upozornenie s uvedením týchto údajov:
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,
c)
počet kusov,
d)
dátum straty alebo odcudzenia.
(10)
Technická služba uchováva päť rokov od vykonania zápisu alebo nahlásenia
a)
zápis podľa odseku 3 so záznamom podľa odseku 5,
b)
zápis a oznámenie o strate alebo odcudzení podľa odseku 6,
c)
zápis podľa odseku 7 so záznamom podľa odseku 8,
d)
nahlásenie oprávnenou osobou emisnej kontroly podľa odseku 9.
(11)
Kópia zápisu alebo nahlásenia sa eviduje v celoštátnom informačnom systéme vo formáte PDF – Portable Document Format.
§ 9
(1)
Emisná plaketa je viditeľné označenie vozidla umiestňované na čelnom skle vozidla, na ktorom je vyobrazená emisná trieda vozidla alebo vybraný druh pohonu, prostredníctvom ktorého sa identifikuje emisná trieda vozidla alebo vybraný druh pohonu potrebný pre vjazd do nízkoemisnej zóny.4) Emisná plaketa sa umiestňuje nalepením na dolný pravý okraj vnútornej strany čelného skla vozidla tak, že je dobre viditeľná z vonkajšej prednej strany vozidla a čo najmenej obmedzuje výhľad z vozidla vodičovi.
(2)
Emisnou triedou sa rozumie skrátené označenie osobitného predpisu upravujúceho technické požiadavky na schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,5) podľa ktorého je vozidlo schválené. Vybraným druhom pohonu sa rozumie vozidlo s výlučne elektrickým pohonom6) alebo s vodíkovým pohonom.7)
(3)
Emisnou plaketou sa označujú vozidlá
a)
spĺňajúce emisnú triedu EURO 3/III,
b)
spĺňajúce emisnú triedu EURO 4/IV,
c)
spĺňajúce emisnú triedu EURO 5/V,
d)
spĺňajúce emisnú triedu EURO 6/VI,
e)
s elektrickým pohonom,
f)
s vodíkovým pohonom.
(4)
Emisná plaketa pre vozidlá
a)
podľa odseku 3 písm. a) je označená sériou SK3A a šesťmiestnym evidenčným číslom; po naplnení série SK3A nasledujú série SK3B až SK3Z,
b)
podľa odseku 3 písm. b) je označená sériou SK4A a šesťmiestnym evidenčným číslom; po naplnení série SK4A nasledujú série SK4B až SK4Z,
c)
podľa odseku 3 písm. c) je označená sériou SK5A a šesťmiestnym evidenčným číslom; po naplnení série SK5A nasledujú série SK5B až SK5Z,
d)
podľa odseku 3 písm. d) je označená sériou SK6A a šesťmiestnym evidenčným číslom; po naplnení série SK6A nasledujú série SK6B až SK6Z,
e)
podľa odseku 3 písm. e) je označená sériou SKEA a šesťmiestnym evidenčným číslom; po naplnení série SKEA nasledujú série SKEB až SKEZ,
f)
podľa odseku 3 písm. f) je označená sériou SKHA a šesťmiestnym evidenčným číslom; po naplnení série SKHA nasledujú série SKHB až SKHZ.
(5)
Emisná plaketa okrem označenia podľa odseku 4 obsahuje symbol Európskej únie, textové označenie a číselné označenie príslušnej emisnej triedy alebo druhu pohonu, texty „emisná plaketa – emission plakete“ a „Slovenská republika – Slovak republic“ a miesto na vyznačenie štátu evidencie vozidla a evidenčného čísla vozidla označené textom „štát – country“ a „evidenčné číslo vozidla – vehicle registration number“.
(6)
Emisná plaketa je vyhotovená z fólie s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení z vozidla.
(7)
Vzor emisnej plakety, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 10
(1)
Emisnú plaketu predáva technická služba na základe písomnej žiadosti, priameho predaja alebo vyplnením elektronického formulára zverejneného na webovom sídle technickej služby, a to pre konkrétne vozidlo na základe priložených dokladov podľa odseku 3. Ak nejde o osobný odber, žiadosť obsahuje aj adresu pre doručenie emisnej plakety.
(2)
Informácie o predaji emisných plakiet sa zverejňujú na webovom sídle technickej služby v rozsahu
a)
identifikačné údaje vozidla
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
kategória vozidla,
4.
identifikačné číslo vozidla VIN,
5.
evidenčné číslo vozidla a štát evidencie vozidla,
6.
dátum prvej evidencie vozidla,
7.
predpis emisie EÚ alebo EHK,
b)
druh vydanej emisnej plakety podľa § 9 ods. 3,
c)
séria a evidenčné číslo vydanej emisnej plakety,
d)
dátum vydania emisnej plakety,
e)
spôsob doručenia emisnej plakety.
(3)
K žiadosti alebo pri priamom predaji sa prikladá
a)
aktuálna kópia osvedčenia o evidencii časti II alebo doklad vozidla zo štátu, kde je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel s vyznačenou emisnou normou, podľa ktorej je vozidlo schválené na prevádzku v cestnej premávke (položka V.9 Emisie EÚ/EHK v harmonizovanom osvedčení o evidencii),
b)
doklad uvádzajúci emisnú normu, podľa ktorej je vozidlo schválené na prevádzku v cestnej premávke, ak sa tento údaj nenachádza v doklade podľa písmena a),
c)
kópia platného dokladu o kontrole technického stavu, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a vozidlo takej kontrole podlieha.
(4)
Technická služba pred vydaním emisnej plakety overuje, či konkrétne vozidlo vzhľadom na dátum výroby vozidla, dátum prvej evidencie vozidla, typ motora a charakteristiku motora môže spĺňať príslušnú emisnú triedu. Ak vzniknú pochybnosti, technická služba overí emisnú triedu u výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla.
§ 11
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných emisných plaketách
[k § 75 ods. 1 písm. j) šiestemu bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Centrálnu evidenciu o vyrobených a predaných emisných plaketách vedie technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
V celoštátnom informačnom systéme sa o vyrobených a predaných emisných plaketách zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3.
§ 12
Spôsob a lehoty inventarizácie a likvidácie emisných plakiet a postup pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení
[k § 75 ods. 1 písm. j) siedmemu bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Na spôsob a lehoty vykonávania inventarizácie skladových zásob emisných plakiet technickej služby sa vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 rovnako.
(2)
Na postup technickej služby, ak sa pri inventarizácii zistia znehodnotené, zničené, stratené alebo odcudzené emisné plakety, sa vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 3 až 6 a 10 rovnako.
§ 13
Požiadavky na celoštátny informačný systém
[k § 75 ods. 4 zákona]
(1)
Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý pracuje na princípe klient-server v sieti internet.
(2)
Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na informačnú bezpečnosť celoštátneho informačného systému:
a)
technická služba má vypracovaný postup na zabezpečenie informačnej bezpečnosti celoštátneho informačného systému,
b)
oprávnená osoba emisnej kontroly má vypracovaný postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému prostredníctvom minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska emisnej kontroly,
c)
aplikačný aj dátový server celoštátneho informačného systému sa musí prevádzkovať v zabezpečenom priestore,
d)
databázový server musí byť umiestnený vo virtuálnej privátnej sieti bez prístupu z verejného internetu,
e)
prenos údajov musí byť zabezpečený prostredníctvom protokolu HTTPs,
f)
poskytovateľom dôveryhodných služieb vydaný certifikát na zabezpečenie prenosu údajov s časovo obmedzenou platnosťou,
g)
prístup do celoštátneho informačného systému musí byť chránený autentifikáciou, ktorá zabraňuje prístup neautorizovanej osoby.
(4)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na aplikáciu z pohľadu funkčnosti celoštátneho informačného systému:
a)
zabezpečiť činnosti vykonávania emisných kontrol podľa zákona, vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
b)
zabezpečiť monitorovanie procesu vykonávania emisnej kontroly podľa vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
c)
umožniť priamy zápis nameraných hodnôt zo všetkých zariadení, pre ktoré sa taký zápis požaduje, a to bez dodatočnej možnosti zmeny (pozmenenia) nameraných hodnôt,
d)
neumožniť vykonanie emisnej kontroly technikovi emisnej kontroly bez platného osvedčenia technika emisnej kontroly a pracovisku emisnej kontroly bez platného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly,
e)
zabrániť použitiu odcudzených alebo falošných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek,
f)
neumožniť vykonanie emisnej kontroly technikovi emisnej kontroly a vystavenie dokladov a kontrolných nálepiek, ak je prostredníctvom celoštátneho informačného systému zrejmé, že technikom emisnej kontroly
1.
nie sú vykonané všetky predpísané kontrolné položky,
2.
je použité také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt, alebo je vykonaný taký úkon, ktorý umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt alebo prenášaných hodnôt do celoštátneho informačného systému, alebo
3.
je použité zariadenie používané pri emisnej kontrole, ktoré nie je zaznamenané v celoštátnom informačnom systéme alebo zariadenie nemá platné overenie alebo kalibráciu.
Podrobnosti o schvaľovaní vhodnosti zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet a celoštátneho informačného systému
§ 14
Zoznam zariadení používaných pri emisnej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu
[k § 78 ods. 2 zákona]
Schvaľovaniu vhodnosti zariadení používaných pri emisnej kontrole podliehajú zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. g) až m).
§ 15
Návrh na schválenie vhodnosti zariadení používaných pri emisnej kontrole
[k § 78 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri emisnej kontrole obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov zariadenia,
c)
vyhlásenie navrhovateľa o tom, že je výrobcom alebo zástupcom výrobcu zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri emisnej kontrole,
d)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu zariadenia na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri vykonávaní emisnej kontroly, ak navrhovateľ nie je výrobcom zariadenia,
e)
správu z overenia vhodnosti zariadenia vypracovanú technickou službou.
(2)
Pri monitorovacom záznamovom zariadení návrh namiesto dokladov podľa odseku 1 písm. c) a d) obsahuje vyhlásenie o tom, že navrhovateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri emisnej kontrole.
(3)
Ak v špecifických prípadoch podá návrh podľa odseku 1 technická služba, návrh obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a), b) a e).
§ 16
Zariadenia používané pri emisnej kontrole podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami
[k § 79 ods. 2 zákona]
(1)
Overeniu podľa osobitného predpisu8) podliehajú zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. k) a l).
(2)
Kalibrácii v jednoročnom intervale podliehajú zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. h) až j) a m).
§ 17
Certifikát o kalibrácii zariadenia používaného pri emisnej kontrole
[k § 79 ods. 7 zákona]
(1)
Certifikát o kalibrácii zariadenia používaného pri emisnej kontrole (ďalej len „certifikát o kalibrácii“) vydáva odborne spôsobilá osoba po vykonaní kalibrácie zariadenia.
(2)
Certifikát o kalibrácii obsahuje
a)
názov a adresu odborne spôsobilej osoby, ktorá kalibráciu vykonala,
b)
poradové číslo certifikátu o kalibrácii,
c)
názov oprávnenej osoby emisnej kontroly,
d)
identifikačné číslo oprávnenej osoby emisnej kontroly,
e)
druh zariadenia podľa § 24 ods. 1,
f)
názov výrobcu zariadenia,
g)
typ a výrobné číslo zariadenia, ak sú tieto údaje na zariadení vyznačené,
h)
označenie použitého kalibračného postupu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho nadväznosti,
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ požiadavky ustanovené na kalibráciu zariadenia,
k)
dátum kalibrácie,
l)
dátum platnosti kalibrácie,
m)
miesto vykonania kalibrácie,
n)
odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení,
o)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala a jej podpis.
(3)
Vzor certifikátu o kalibrácii je uvedený v prílohe č. 4.
§ 18
Návrh na schválenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení používaných pri emisnej kontrole
[k § 79 ods. 9 zákona]
Návrh na schválenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
druhy kalibrovaných zariadení podľa § 24,
c)
správu o overení spôsobilosti osoby na kalibráciu zariadení vypracovanú technickou službou,
d)
preukázanie dostupnosti služieb navrhovateľa.
§ 19
Tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a emisné plakety používané pri emisnej kontrole
podliehajúce schvaľovaniu
[k § 80 ods. 1 písm. b) a e) zákona]
Schvaľovaniu podliehajú
a)
tlačivo protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
b)
tlačivo osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
c)
kontrolná nálepka používaná pri emisnej kontrole,
d)
emisná plaketa.
§ 20
Návrh na schválenie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a emisných plakiet používaných pri emisnej kontrole
[k § 80 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a emisných plakiet obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov schvaľovaného tlačiva dokladu, kontrolnej nálepky alebo emisnej plakety,
c)
identifikačné údaje výrobcu tlačiva dokladu, kontrolnej nálepky alebo emisnej plakety,
d)
vzorový výtlačok tlačiva dokladu, kontrolnej nálepky alebo emisnej plakety a
e)
protokol o skúškach a testoch vypracovaný akreditovaným skúšobným laboratóriom, z ktorého vyplýva, že kontrolná nálepka a emisná plaketa spĺňajú ustanovené náležitosti, špecifikácie a charakteristické vlastnosti, ak ide o kontrolnú nálepku a emisnú plaketu.
§ 21
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje
a)
identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov celoštátneho informačného systému,
c)
identifikačné údaje dodávateľa celoštátneho informačného systému,
d)
prístup do celoštátneho informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.
Podrobnosti o oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly
§ 22
Návrh na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly
[k § 83 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 83 ods. 1 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu zákona,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
f)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona a
g)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu, môže doklad uvedený v odseku 1 písm. c) nahradiť rovnocenným dokladom vydaným v tomto štáte.
§ 23
Priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. b) tretiemu bodu zákona]
(1)
Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z priestorov, a to pre
a)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
čakárne pre návštevníkov,
3.
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
4.
stojiska emisnej kontroly,
5.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,
b)
mobilné pracovisko emisnej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
vytýčenej plochy určenej na rozostavenie mobilného pracoviska emisnej kontroly,
3.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)
Priestor stacionárneho pracoviska emisnej kontroly musí mať vnútorné rozmery stojiska emisnej kontroly pre vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1 a N1 najmenej s rozmermi
a)
dĺžka 9,7 m,
b)
šírka 4,7 m,
c)
výška 3,4 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku výška 4,6 m v mieste zdviháka,
d)
šírka brány 2,8 m,
e)
výška brány 3 m.
(3)
Priestor stacionárneho pracoviska emisnej kontroly musí mať vnútorné rozmery stojiska emisnej kontroly pre vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3 a T najmenej s rozmermi
a)
dĺžka 13,4 m,
b)
šírka 5 m,
c)
výška 4,6 m alebo pri inštalovanom vozidlovom zdviháku výška 5,8 m v mieste zdviháku,
d)
šírka brány 3,2 m,
e)
výška brány 4,1 m.
(4)
Priestor stojiska emisnej kontroly na stacionárnom pracovisku emisnej kontroly musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržiavateľným povrchom.
(5)
Priestor mobilného pracoviska emisnej kontroly musí
a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným hlukom a exhalátmi,
b)
mať vyhradenú asfaltovú alebo betónovú plochu.
(6)
Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.9) Na prevádzkové priestory pracoviska emisnej kontroly vrátane prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch sa vzťahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.10) Mobilné pracovisko emisnej kontroly musí mať vyznačené prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie vrátane odstavných plôch; vyznačenie je prípustné aj prenosným dopravným značením.
§ 24
Technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. b) štvrtému bodu zákona]
(1)
Technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly tvoria tieto zariadenia:
a)
pripojenie na internet,
b)
počítač so softvérovým vybavením umožňujúcim prístup celoštátneho informačného systému vedeného technickou službou,
c)
počítačová tlačiareň,
d)
kopírovací stroj,
e)
zariadenie zabezpečujúce ochranu priestoru, trezor alebo uzamykateľná plechová skriňa, v ktorej sú uložené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,
f)
mobilné záznamové zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému,
g)
monitorovacie záznamové zariadenie,
h)
zariadenie na meranie otáčok motora,
i)
zariadenie na meranie teploty oleja v motore,
j)
zariadenie na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,
k)
analyzátor výfukových plynov na meranie objemových zlomkov oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda,
l)
analyzátor výfukových plynov na meranie objemových zlomkov oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda vybavené komunikačným zariadením na komunikáciu so systémom palubnej diagnostiky OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy celoštátneho informačného systému,
m)
zariadenie na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené komunikačným zariadením na komunikáciu so systémom palubnej diagnostiky OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do celoštátneho informačného systému,
n)
zariadenie na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania,
o)
stacionárne detektory úniku plynu,
p)
prenosný detektor úniku plynu,
q)
zariadenia na predĺženie výfukového vyústenia a na zjednotenie toku výfukových plynov,
r)
zdroj elektrickej energie.
(2)
Ak stacionárne pracovisko emisnej kontroly pozostáva z viacerých stojísk, každé stojisko musí byť vybavené zariadeniami podľa odseku 1 písm. g) až i), l) až o).
(3)
Mobilné pracovisko emisnej kontroly môže mať len jedno stojisko emisnej kontroly a musí byť vybavené zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až m) a p) až r); ak je stojisko emisnej kontroly umiestnené v uzavretom priestore alebo v stavbe, mobilné pracovisko emisnej kontroly musí mať vo výbave aj zariadenia podľa odseku 1 písm. n) a o).
(4)
Zostava zariadení podľa odseku 1 mobilného pracoviska emisnej kontroly sa musí dať kedykoľvek demontovať, premiestniť, zmontovať a spustiť do prevádzky na inom schválenom mieste prevádzkovania.
(5)
K stacionárnym detektorom úniku plynu podľa odseku 1 písm. o) musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru stojiska emisnej kontroly detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Ak ide o pracovisko emisnej kontroly s viacerými bezprostredne susediacimi stojiskami emisnej kontroly v spoločnom priestore, môže byť vyhlásenie o zhode spoločné pre všetky susediace stojiská emisnej kontroly. Ak ide o pracovisko emisnej kontroly s viacerými stojiskami, ktoré nesusedia alebo sú navzájom oddelené, musí vyhlásenie o zhode tento stav zohľadňovať, alebo na každé také stojisko musí byť vypracované samostatné vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.
(6)
Emisnú kontrolu na technologickom vybavení podľa odseku 1 možno vykonať len, ak sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých súčastí technologického vybavenia určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť.
(7)
Na mobilnom pracovisku emisnej kontroly technologické vybavenie podľa odseku 1 nie je možné použiť pri náhlej zmene počasia najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť vykonávania emisnej kontroly alebo výsledky meraní.
(8)
Požiadavky na zariadenia podľa odseku 1 písm. f) až q) sú uvedené v prílohe č. 1.
(9)
Požiadavky na zariadenia podľa odseku 1 písm. g) a ich inštaláciu sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 25
Minimálne požiadavky na riadenie kvality pracoviska emisnej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. b) šiestemu bodu zákona]
(1)
Minimálnymi požiadavkami na riadenie kvality pracoviska emisnej kontroly je súhrn organizačných opatrení, činností a nástrojov, ktoré písomnou formou zaisťujú spätnú overiteľnosť plnenia riadnych postupov pri emisnej kontrole.
(2)
Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska emisnej kontroly sa preukazuje
a)
zdokumentovaným postupom, ktorý
1.
zahŕňa kontrolu správnosti vystavovania dokladov o emisnej kontrole, pečiatkovania, podpisovania a potvrdenia o oboznámení prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla s výsledkom emisnej kontroly,
2.
určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,
3.
určuje dobrovoľné školenia jednotlivých zamestnancov s cieľom zvýšenia kvality,
4.
určuje postup vybavovania sťažností,
5.
určuje periodicitu vnútornej kontroly, určuje formu výstupu z vykonanej vnútornej kontroly,
6.
určuje postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému alebo
b)
platným osvedčením o akreditácii11) vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou preukazujúcim splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“.12).
(3)
Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality pracoviska emisnej kontroly môže byť preukázané aj platným certifikátom preukazujúcim oprávnenou osobou zavedený systém riadenia a kvality výroby,13) ak tento systém zahŕňa požiadavky podľa odseku 2 písm. a).
§ 26
Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly
[k § 84 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly,
d)
údaje k pozemku so stavbou alebo k stavbe pracoviska emisnej kontroly potrebné na vyhľadanie v katastri nehnuteľností,
e)
nájomnú zmluvu s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo na stavbu pracoviska emisnej kontroly, ak navrhovateľ nie je vlastníkom tohto pozemku alebo stavby,
f)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o splnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 84 ods. 1 písm. b) siedmeho bodu zákona,
g)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním emisnej kontroly,
h)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona,
k)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. b) ôsmeho bodu zákona,
l)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
m)
doklady preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 25,
n)
doklady o vlastníctve alebo finančnom lízingu technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly,
o)
správu z overenia plnenia podmienok na vykonávanie emisnej kontroly vydanú technickou službou,
p)
certifikát preukazujúci zavedený systém manažérstva proti korupcii podľa § 84 ods. 1 písm. b) desiateho bodu zákona.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
§ 27
Poskytovanie údajov určeným osobám
[k § 87 ods. 1 písm. f) a ods. 3 zákona]
Údaje podľa § 6 ods. 1 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 28
Označenie pracoviska emisnej kontroly
[k § 87 ods. 1 písm. h) a ods. 3 zákona]
(1)
Označenie pracoviska emisnej kontroly zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Pracovisko emisnej kontroly musí byť na vjazde na pracovisko emisnej kontroly jasne a viditeľne označené podľa odseku 2.
(2)
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 29
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach používaných pri emisnej kontrole
[k § 87 ods. 1 písm. j) a ods. 3 zákona]
(1)
Evidenciu príjmu a výdaja tlačív dokladov a kontrolných nálepiek sa vedie v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
O príjme a výdaji tlačív dokladov a kontrolných nálepiek sa zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.
(3)
Evidencia príjmu a výdaja pečiatok sa vedie počas celej doby činnosti oprávnenej osoby emisnej kontroly v knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
identifikačné číslo a sídlo pracoviska emisnej kontroly,
b)
dátum príjmu pečiatky,
c)
identifikačné označenie pečiatky podľa § 7 ods. 3,
d)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním určenej osoby na príjem pečiatky,
e)
odtlačok pečiatky,
f)
dátum výdaja pečiatky pridelenej technikovi emisnej kontroly,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom emisnej kontroly,
h)
meno, priezvisko a podpis preberajúceho technika emisnej kontroly.
§ 30
Spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri emisnej kontrole pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby emisnej kontroly a lehoty ich odovzdania
[k § 87 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3 zákona]
(1)
Ak sa tlačivo dokladu alebo kontrolná nálepka znehodnotí alebo zničí, vyhotoví sa záznam do celoštátneho informačného systému, ktorý obsahuje
a)
druh položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
c)
dátum znehodnotenia alebo zničenia,
d)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
e)
počet kusov,
f)
meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záznam.
(2)
Ak dôjde k znehodnoteniu alebo zničeniu pečiatky, prevezme sa pečiatka od technika emisnej kontroly, ktorému je pridelená, a prevzatie sa zaeviduje podľa § 29 ods. 3.
(3)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok evidovaných oprávnenou osobou emisnej kontroly, vyhotoví sa záznam podľa odseku 1, pričom v písmene d) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Zabezpečí sa bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok technickej službe.
(4)
Vyhotoví sa zoznam znehodnotených, zničených, stratených alebo odcudzených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a pečiatok zaznamenaných podľa odsekov 1 až 3 vždy k 31. decembru.
(5)
Znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4 sa odovzdajú alebo zašlú do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka technickej službe na likvidáciu.
(6)
Najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly sa odovzdá technickej službe
a)
nespotrebované tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky,
b)
znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4.
(7)
Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa uchováva päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly.
§ 31
Označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením
[k § 87 ods. 1 písm. m) a ods. 3 zákona]
(1)
Pracovisko emisnej kontroly musí byť na vjazde na pracovisko emisnej kontroly z oboch strán a na každom stojisku emisnej kontroly jasne a viditeľne označené o monitorovaní záznamovým zariadením podľa odseku 2.
(2)
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 7.
Podrobnosti o technikovi emisnej kontroly
§ 32
Znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť
[k § 90 ods. 3 písm. b) tretiemu bodu zákona]
(1)
Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať emisnú kontrolu, musí
a)
disponovať osvedčenými znalosťami o vozidlách v týchto oblastiach:
1.
základy konštrukcie vozidla,
2.
mechanika,
3.
dynamika,
4.
dynamika vozidla,
5.
spaľovacie motory a nekonvenčné pohony,
6.
materiály a ich spracovanie,
7.
elektronika,
8.
elektrické systémy,
9.
elektronické systémy vozidla,
10.
počítačové aplikácie,
b)
preukázať aspoň trojročnú prax alebo rovnocennú skúsenosť v oblasti vozidiel.
(2)
Znalosti o vozidlách podľa odseku 1 písm. a) sa preukazujú
a)
zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo
b)
dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky podľa § 94 ods. 7 zákona.
(3)
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá získala vzdelanie v inom štáte ako Slovenská republika, doklad o vzdelaní podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje rovnocennými dokladmi vydanými v inom štáte a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Trojročná prax alebo rovnocenná skúsenosť v oblasti vozidiel podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladmi alebo čestnými vyhláseniami, alebo potvrdeniami iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach fyzickej osoby a o jej postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, a to samostatne alebo v spojení s inými dokladmi.
(5)
Do dĺžky praxe alebo rovnocennej skúsenosti v oblasti vozidiel podľa odseku 1 písm. b) sa započítava aj vzdelanie v absolvovanom učebnom odbore alebo študijnom odbore, ktorý je oslobodený od skúšky podľa § 94 ods. 7 zákona. Prax sa preukazuje dokladom o vzdelaní v absolvovanom učebnom odbore alebo študijnom odbore.
§ 33
Návrh na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly
[k § 90 ods. 4 písm. c) zákona]
(1)
Návrh na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona osoby podľa písmena b),
e)
zápisnicu zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky,
f)
doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť,
g)
pracovnú zmluvu,
h)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia,
i)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov.
(2)
Ak ide o osobu, ktorá je občanom iného štátu ako Slovenská republika, navrhovateľ môže predložiť rovnocenné doklady uvedené v odseku 1 písm. f) vydané v štáte, v ktorom má fyzická osoba bydlisko.
§ 34
Záväzná prihláška na základné školenie a doškoľovací kurz
[k § 92 ods. 5 písm. c) zákona]
(1)
Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na základné školenie alebo doškoľovací kurz,
c)
druh školenia alebo kurzu.
(2)
Pri základnom školení záväzná prihláška podľa odseku 1 obsahuje aj kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky.
§ 35
Spôsob a rozsah základného školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
(1)
Základné školenie sa vykonáva v rozsahu 56 vyučovacích hodín teoretickej výučby, 30 vyučovacích hodín praktického výcviku a šesť vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
predpisy upravujúce vykonávanie emisnej kontroly,
b)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní emisnej kontroly,
c)
konštrukciu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek motorového vozidla so zameraním na tvorbu emisií a možnosti ich znižovania,
d)
systém palubnej diagnostiky OBD,
e)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
f)
technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri emisnej kontrole,
g)
vykonávanie emisných kontrol, hodnotenie chýb, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia emisnej kontroly do príslušných dokladov,
h)
praktické vykonávanie emisných kontrol,
i)
celoštátny informačný systém,
j)
overovanie a kalibráciu zariadení používaných pri vykonávaní emisných kontrol,
k)
základy zdravotníckej prípravy.
(2)
Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly je v rozsahu 15 vyučovacích hodín teoretickej výučby a jednej vyučovacej hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 1.
(3)
Doškoľovací kurz technika emisnej kontroly, ak to nariadil príslušný schvaľovací orgán, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu určenom typovým schvaľovacím orgánom.
(4)
Základné školenie a doškoľovací kurz musí byť ukončené do šiestich mesiacov od začatia školenia alebo kurzu.
§ 36
Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní školenia a kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou má písomnú formu a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
c)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
d)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky technickej služby.
§ 37
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 6 písm. c) zákona]
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
§ 38
Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z
a)
predpisov upravujúcich vykonávanie emisnej kontroly,
b)
metodík a metód používaných pri emisnej kontrole,
c)
konštrukcie systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek motorového vozidla so zameraním na tvorbu emisií a možnosti ich znižovania,
d)
systému palubnej diagnostiky OBD,
e)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
f)
technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly, funkcie zariadení používaných pri emisnej kontrole,
g)
vykonávania emisných kontrol, hodnotenia chýb, vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia emisnej kontroly do príslušných dokladov,
h)
celoštátneho informačného systému,
i)
overenia a kalibrácie zariadení používaných pri vykonávaní emisnej kontroly,
j)
základov zdravotníckej prípravy.
(3)
Písomný test pozostáva zo súboru testov, ktorý tvoria
a)
testy typu V obsahujúce 20 všeobecne zameraných otázok,
b)
testy typu A súvisiace s emisnou kontrolou motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom obsahujúce 18 odborne zameraných otázok a dva kontrolné príklady zamerané na správne určenie hodnôt kontrolných parametrov,
c)
testy typu B súvisiace s emisnou kontrolou motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom obsahujúce 17 odborne zameraných otázok a tri kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov,
d)
testy typu C súvisiace s emisnou kontrolou motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce 17 odborne zameraných otázok a tri kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov.
(4)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávaná testom typu V trvá 25 minút, časť skúšky vykonávaná testom typu A trvá 25 minút, časť skúšky vykonávaná testom typu B trvá 25 minút a časť skúšky vykonávaná testom typu C trvá 25 minút.
(5)
Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri emisnej kontrole na všetky druhy paliva a emisného systému motorových vozidiel zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia emisnej kontroly a pozostáva z vykonania emisnej kontroly pravidelnej v celom rozsahu. Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti trvá 90 minút.
(6)
Výsledok písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí v každom type testu podľa odseku 3,
b)
„nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 90 % správnych odpovedí aspoň v jednom type testu podľa odseku 3.
(7)
Výsledok praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)
Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobná komisia hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 sú hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; inak sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
(9)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak je skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(10)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.
(11)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 39
Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
f)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
g)
miesto a dátum spracovania zápisnice,
h)
odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 38 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela technická služba osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
f)
podpisy členov skúšobnej komisie.
§ 40
Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,
b)
najmenej traja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci ministerstva dopravy,
2.
zamestnanci technickej služby alebo
3.
nezávislí odborníci z praxe.
§ 41
Zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 7 zákona]
Od skúšky z overenia znalostí o vozidlách je oslobodená fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala vzdelanie v učebných odboroch alebo študijných odboroch uvedených v prílohe č. 8; ak ide o študijný odbor na vysokej škole, vyžaduje sa absolvovanie predmetov v oblastiach uvedených v § 32 ods. 1 písm. a).
§ 42
Skúška z overenia znalostí o vozidlách, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 94 ods. 9 zákona]
(1)
Skúška z overenia znalostí o vozidlách pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje otázky z oblastí podľa § 32 ods. 1 písm. a).
(2)
Písomné testy pozostávajú zo súboru testov obsahujúcich desať otázok z oblastí podľa § 32 ods. 1 písm. a).
(3)
Čas na vypracovanie písomného testu je 120 minút.
(4)
Výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť aspoň 80 % správnych odpovedí,
b)
„nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 80 % správnych odpovedí.
(5)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z overenia znalostí o vozidlách, ak je skúšaná osoba zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách vylúčená, pretože využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(6)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 43
Vedenie evidencie skúšok z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 9 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z overenia znalostí o vozidlách spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
f)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
g)
miesto a dátum spracovania zápisnice a odtlačok pečiatky technickej služby,
h)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 42 ods. 6 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách zasiela technická služba osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly.
(3)
Evidenciu skúšok z overenia znalostí o vozidlách vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
e)
podpis predsedu skúšobnej komisie, podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky technickej služby.
§ 44
Skúšobná komisia pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 9 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria
a)
predseda skúšobnej komisie; je ním zamestnanec technickej služby,
b)
najmenej dvaja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci technickej služby,
2.
vyučujúci vykonávajúci odbornú prípravu na skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo
3.
nezávislí odborníci z praxe.
§ 45
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisnej kontrole
[k § 96 ods. 1 písm. c) zákona]
(1)
Pečiatka používaná pri emisnej kontrole má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné číslo a trojmiestne číslo technika emisnej kontroly, ktorému je pečiatka pridelená.
(2)
Vzor pečiatky používanej pri emisnej kontrole a jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 9.
Podrobnosti o emisnej kontrole
§ 46
Členenie jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému
[k § 113 ods. 4 zákona]
(1)
Na pracovisku emisnej kontroly sa vykonávajú emisné kontroly v závislosti od druhu paliva a emisného systému.
(2)
Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo s
a)
palivom benzín,
b)
palivom nafta,
c)
palivom skvapalnený ropný plyn,
d)
palivom zemný plyn,
e)
palivom etanol,
f)
palivom benzín a alternatívnym palivom skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,
g)
palivom etanol a alternatívnym palivom skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,
h)
duálnym pohonom s palivom nafta a skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn.
(3)
Vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja nepodlieha emisnej kontrole.
(4)
Za nezdokonalený emisný systém sa považuje výfuková sústava
a)
spaľovacieho motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku alebo
b)
zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch.
(5)
Za zdokonalený emisný systém sa považuje výfuková sústava
a)
zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku, v ktorom príprava zmesi je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch, alebo
b)
vznetového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku vrátane NOx katalyzátorov alebo systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR) alebo systémom filtrácie tuhých znečisťujúcich látok.
(6)
Za systém palubnej diagnostiky OBD sa považuje systém palubnej diagnostiky stavu emisne relevantných komponentov motora vozidla a jeho príslušenstva.
(7)
Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo
a)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
b)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
c)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré je vybavené systémom palubnej diagnosticky OBD,
d)
so vznetovým motorom,
e)
so vznetovým motorom, ktoré je vybavené systémom palubnej diagnosticky OBD,
f)
s hybridným pohonom.
§ 47
Emisné limity motorových vozidiel v prevádzke
[k § 115 ods. 1 zákona]
(1)
Pri emisnej kontrole musí motorové vozidlo plniť výrobcom určené podmienky a emisné limity motora. Ak výrobca neurčil emisné limity motora, musí spĺňať ustanovené emisné limity podľa odsekov 6, 7 a 9 až 12.
(2)
Ak výrobca neurčil hodnotu voľnobežných otáčok, voľnobežné otáčky pri meraní vozidiel
a)
kategórie M a N nesmú prekročiť 1000 min-1,
b)
kategórie T nesmú prekročiť 1 200 min-1,
c)
kategórie L3e, L4e, L5e, L6e a L7e nesmú prekročiť 1 500 min-1.
(3)
Ak výrobca neurčil hodnotu zvýšených otáčok, pre vozidlá
a)
kategórie M, N a T so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, zvýšené otáčky musia byť pri meraní v rozsahu 2 500 min-1 až 3 000 min-1,
b)
kategórie L3e, L4e, L5e, L6e a L7e so zážihovým motorom, musia byť zvýšené otáčky pri meraní v rozsahu 2 500 min-1 až 3 500 min-1.
(4)
Ak výrobca neurčil hodnotu najväčších otáčok vozidla so vznetovým motorom, najväčšie otáčky nesmú prekročiť hodnotu otáčok najväčšieho výkonu zväčšenú o
a)
15 % pri mechanickej väzbe pedálu akcelerátora,
b)
30 % pri elektronickej väzbe pedálu akcelerátora alebo
c)
45 % pri vozidlách so zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD.
(5)
Ak výrobca neurčil hodnoty pre kontrolu činnosti systému riadenia prípravy zmesi, hodnota zvlnenia napätia je najmenej 0,3 V alebo hodnota lambdaOBD je v rozsahu 0,97 až 1,03.
(6)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla s nezdokonaleným emisným systémom nemôže prekročiť emisné limity určené výrobcom. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú najviac
a)
6,0 % oxidu uhoľnatého a 2 000 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972,
b)
4,5 % oxidu uhoľnatého a 1 200 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1985,
c)
3,5 % oxidu uhoľnatého a 800 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1986.
(7)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a hodnota lambda pri otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom nemôžu prekročiť hodnoty určené výrobcom vozidla. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú:
a)
najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach nemôže prekročiť hodnotu 0,5 % oxidu uhoľnatého a pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002 hodnotu 0,3 %,
b)
najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri zvýšených otáčkach nemôže prekročiť hodnotu
0,3 % a pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002 hodnotu 0,2 %; hodnota lambda nemôže prekročiť hodnoty určené výrobcom vozidla alebo musí byť v rozsahu 0,97 až 1,03.
(8)
Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom nemôže prekročiť ustanovený emisný limit alebo emisný limit určený výrobcom vozidla, ak je prísnejší ako limit ustanovený. Ustanovený emisný limit objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov je:
a)
100 ppm pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 2004,
b)
60 ppm pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2005.
(9)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn nemôže prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.
(10)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého podľa odsekov 6, 7 a 9 pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn nemôže prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.
(11)
Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn.
(12)
Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla kategórie M alebo N s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn zistené metódou voľnej akcelerácie nemôžu prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú najviac
a)
4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979,
b)
3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 do 30. júna 2008,
c)
2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 do 30. júna 2008.
(13)
Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla kategórie M alebo N s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn zistené metódou voľnej akcelerácie nemôžu prekročiť ustanovené emisné limity alebo emisné limity určené výrobcom vozidla, ak sú prísnejšie ako limity ustanovené. Ustanovené emisné limity pre emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla, sú najviac
a)
1,5 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2008,
b)
0,7 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2015,
c)
0,3 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2017.
(14)
Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla kategórie L a T s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn zistené metódou voľnej akcelerácie nemôžu prekročiť ustanovené emisné limity, ktoré sú najviac
a)
4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979,
b)
3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 do 31. decembra 2014,
c)
2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 do 31. decembra 2014,
d)
1,5 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016,
e)
0,7 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2017.
§ 48
Rozsah emisnej kontroly
[k § 116 ods. 3 zákona]
(1)
Emisná kontrola pravidelná sa vykonáva na vozidlách
a)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly plnenia podmienok merania,
5.
kontroly parametrov nastavenia motora,
6.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
7.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
8.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
9.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
b)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn alebo so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly parametrov nastavenia motora,
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
10.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
c)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave, ak je ním vozidlo vybavené,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
7.
kontroly parametrov nastavenia motora,
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
11.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
d)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave, ak je ním vozidlo vybavené,
6.
kontroly plnenia podmienok merania,
7.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
8.
kontroly parametrov nastavenia motora,
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
12.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
e)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2005, v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle a identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti a indikácie indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
7.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom palubnej diagnostiky OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi a zistenia obsahu pamäte porúch,
8.
kontroly parametrov nastavenia motora,
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
12.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
f)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2008, s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave,
6.
kontroly plnenia podmienok merania,
7.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
8.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom palubnej diagnostiky OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi a zistenia obsahu pamäte porúch,
9.
kontroly parametrov nastavenia motora,
10.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
11.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
12.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
13.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
g)
so vznetovým motorom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických komponentov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave, ak je ním vozidlo vybavené,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
7.
kontroly nastavenia motora,
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
11.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
h)
so vznetovým motorom a duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave, ak je ním vozidlo vybavené,
6.
kontroly plnenia podmienok merania,
7.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
8.
kontroly nastavenia motora,
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
12.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
i)
so vznetovým motorom kategórie M1 a N1 vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008, v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
7.
kontroly nastavenia motora,
8.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom palubnej diagnostiky OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi, zistenia obsahu pamäte porúch,
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
12.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
j)
so vznetovým motorom s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn kategórie M1 a N1 vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008, v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
určenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly prítomnosti zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín vo výfukovej sústave,
6.
kontroly plnenia podmienok merania,
7.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
8.
kontroly nastavenia motora,
9.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom palubnej diagnostiky OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi, zistenia obsahu pamäte porúch,
10.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
11.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke,
12.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly,
13.
zaznamenania vozidla, jeho údajov a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy celoštátneho informačného systému,
k)
s hybridným pohonom v primeranom rozsahu podľa písmen a) až j), v závislosti od druhu použitého paliva a emisného systému.
(2)
Rozsah kontrolných položiek vychádza z harmonizovaných minimálnych požiadaviek na obsah a odporúčané metódy emisnej kontroly uvedených v prílohe č. 10.
(3)
Emisná kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie emisných kontrol zvláštnych.
(4)
Emisná kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie emisných kontrol administratívnych.
(5)
Opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole podľa odsekov 1 a 4, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.
(6)
Emisnú kontrolu podľa odsekov 1, 3 až 5 možno vykonať v mobilnom pracovisku emisnej kontroly za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 23 ods. 5 a § 24 ods. 3 až 6 na vozidlách akejkoľvek kategórie podliehajúcej emisnej kontrole.
§ 49
Prípady nevykonania emisnej kontroly
[k § 116 ods. 7 zákona]
Emisná kontrola sa nevykoná, ak
a)
nemožno naštartovať motor vozidla,
b)
vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
c)
je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
d)
niektorá súčasť technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
e)
nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,
f)
v prípade prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania emisnej kontroly alebo výsledkov merania, alebo
g)
prevádzkovateľ motorového vozidla pred emisnou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 50.
§ 50
Doklady predkladané na emisnú kontrolu
[k § 116 ods. 8 zákona]
(1)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vykonanie
a)
emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá
1.
doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
3.
kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte alebo doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
b)
emisnej kontroly opakovanej predkladá doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej
a)
v súvislosti s vydaním nového dokladu vozidla po hromadnej prestavbe podľa § 34 ods. 13 zákona predkladá
1.
doklad o vykonaní hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 11 písm. b) zákona,
2.
kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane kópie základného technického opisu vozidla,
b)
z dôvodu povolenia výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 ods. 4 zákona predkladá opis žiadanej výnimky.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla namiesto dokladov uvedených v odseku 1 písm. a)
a)
na vykonanie emisnej kontroly zvláštnej v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3 zákona predkladá identifikačné údaje a technické údaje vozidla v rozsahu uvádzanom v dokladoch vozidla,
b)
na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej v súvislosti s uznaním typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, uznaním schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, alebo vnútroštátnym jednotlivým schválením jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa § 29 ods. 3 zákona predkladá
1.
doklady vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu; ak má dve časti, musia byť predložené obidve časti,
2.
preklad dokladu podľa prvého bodu do štátneho jazyka,
3.
odborný posudok o kontrole originality vozidla základnej,
c)
na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 ods. 5 zákona predkladá
1.
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel,
2.
v prípade vozidla po odcudzení
2a.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2b.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
2c.
doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla, oznámení odcudzenia vozidla,
d)
na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 31 ods. 5 zákona predkladá
1.
doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
2.
doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
3.
protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné v čase výroby vozidla,
4.
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania.
(4)
Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly.
§ 51
Lehoty emisnej kontroly pravidelnej
[k § 117 ods. 3 zákona]
(1)
Emisnej kontrole pravidelnej
a)
v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
1.
kategórie L3eA2,
2.
kategórie L3eA3,
3.
kategórie L4eA2,
4.
kategórie L4eA3,
5.
kategórie L5e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
6.
kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
7.
kategórie L7e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
8.
kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
9.
kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
10.
kategórie T,
b)
v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
1.
kategórie M2,
2.
kategórie M3,
3.
kategórie N2,
4.
kategórie N3,
5.
používané na taxislužbu,
6.
používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
7.
kategórie M a N používané
7a.
na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7b.
na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
7c.
ako sanitné vozidlá,
7d.
na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.
(2)
Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
(3)
Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa na účely odseku 1 považuje prvý deň roku výroby vozidla.
(4)
Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.
(5)
Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti, vykonaním novej emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly administratívnej.
§ 52
Prípady nariadenia emisnej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt
[k § 118 ods. 1 zákona]
Vozidlo sa podrobí emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastane niektorý z týchto prípadov:
a)
vozidlo je pri emisnej kontrole zjavne nesprávne vyhodnotené,
b)
vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá,
c)
vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
d)
prevádzkovateľ vozidla nepodrobil vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,
e)
pri cestnej emisnej kontrole je vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou,
f)
vozidlo je prevádzkované v cestnej premávke s vážnou alebo nebezpečnou chybou.
§ 53
Hodnotenie emisného stavu motorového vozidla
[k § 119 ods. 7 zákona]
(1)
Emisná kontrola motorového vozidla pozostáva z kontrolných položiek. Každá kontrolná položka obsahuje zoznam možných chýb a úroveň ich závažnosti.
(2)
Pri emisnej kontrole sa stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto skupín chýb:
a)
ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla, ako aj iné menej významné prípady nezhody; vozidlo je „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
b)
vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody; vozidlo je „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
c)
nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke; vozidlo je „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.
(3)
Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb podľa odseku 2, sa vyhodnotí podľa chyby, ktorá zodpovedá najzávažnejšej chybe. Vozidlo vykazujúce viacero chýb v rámci rovnakej oblasti kontroly podľa vymedzenia rozsahu kontroly možno zaradiť do najbližšej skupiny závažnejších chýb, ak možno preukázať, že kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do vyššieho stupňa ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.
(4)
Technický stav vozidla sa pri emisnej kontrole nevyhodnotí, ak nie je možné vykonať všetky predpísané kontrolné položky z dôvodu poruchy niektorého predpísaného zariadenia z technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly.
§ 54
Spôsob evidovania údajov o emisných kontrolách
[k § 119 ods. 7 zákona]
(1)
Údaje o chybách zistených pri emisných kontrolách podľa jednotlivých kontrolných položiek a záverov o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke vedie a eviduje technik emisnej kontroly v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
Údaje o emisných kontrolách a chybách podľa odseku 1 v rámci všetkých pracovísk emisnej kontroly vedie a eviduje technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
§ 55
Závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla
[k § 119 ods. 7 zákona]
(1)
Vozidlo sa považuje za „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak emisná kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a na vozidle nie sú chyby alebo ak na vozidle sú ľahké chyby.
(2)
Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak emisná kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri emisnej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba.
(3)
Vozidlo sa považuje za „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak
a)
emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu; to sa nevzťahuje na ukončenie emisnej kontroly podľa § 53 ods. 4,
b)
je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba alebo
c)
pri emisnej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba.
§ 56
Vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri emisnej kontrole
[k § 120 ods. 7 zákona]
(1)
Protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu emisnej kontroly, identifikačné údaje vozidla, údaje o druhu pohonu vozidla, údaje o emisnom systéme vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke, údaje o čísle prideleného osvedčenia o emisnej kontrole a o čísle kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o pracovisku emisnej kontroly, identifikačné údaje technika emisnej kontroly, dátum vykonania emisnej kontroly a čas uzavretia protokolu o emisnej kontrole vozidla, údaje o lehote platnosti emisnej kontroly a miesto na podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole.
(2)
Tlačivo dokladu podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri najmenej 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „EK“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva protokolu o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola je uvedený v prílohe č. 11.
(4)
Osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, údaje o evidenčnom čísle vozidla, údaje o sérii a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky, údaj počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase kontroly, zistené chyby a úroveň ich závažnosti, výsledok emisnej kontroly, názov pracoviska emisnej kontroly, miesto a dátum kontroly, dátum vydania, údaje o lehote platnosti emisnej kontroly a ďalšie informácie.
(5)
Tlačivo dokladu podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri najmenej 160 g · m-2 s rozmermi 85 mm × 54 mm (±1 mm). Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami s odtieňom zelenej farby Pantone 348 U. Lícna strana obsahuje ochrannú podtlač a hologram s rozoznávacou značkou štátu „SK“.
(6)
Vzor tlačiva osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola je uvedený v prílohe č. 12.
(7)
Ochranné prvky tlačív dokladov podľa odsekov 1 a 4, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, sa oznámia technickej službe v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
(8)
Kontrolná nálepka emisnej kontroly na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAi nasledujú série SKBi až SKZi. Kontrolná nálepka emisnej kontroly na vonkajšie použitie je označená sériou SKAo a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAo nasledujú série SKBo až SKZo. Kontrolná nálepka emisnej kontroly okrem tohto označenia obsahuje symbol Európskej únie s rozlišovacím znakom Slovenskej republiky „SK“, symbol skratky emisnej kontroly „EK“ a miesto na vyznačenie mesiaca a roka platnosti emisnej kontroly.
(9)
Kontrolná nálepka emisnej kontroly podľa odseku 8 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení z vozidla a obsahuje skryté overovacie, ako aj viditeľné bezpečnostné znaky integrované v jej štruktúre.
(10)
Vzor kontrolnej nálepky emisnej kontroly a jej ďalšie náležitosti, špecifikácie a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 13.
§ 57
Vyznačovanie výsledku emisnej kontroly
[k § 120 ods. 8 zákona]
(1)
Výsledok emisnej kontroly sa zapisuje do protokolu o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(2)
Pred začatím emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly administratívnej a emisnej kontroly opakovanej, technik emisnej kontroly odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej emisnej kontrole.
(3)
Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola sa vyznačí lehota platnosti emisnej kontroly podľa § 51, ktorá sa zároveň vyznačí do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; to platí aj pre vozidlá podľa § 117 ods. 4 zákona. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto podľa § 58 nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal.
(4)
Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o emisnej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto podľa § 58 nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal.
(5)
Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o emisnej kontrole vozidla sa lehota platnosti emisnej kontroly nevyznačuje. Osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
(6)
Pri emisnej kontrole zvláštnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5; druh nasledujúcej kontroly a lehota platnosti sa nevyznačuje, osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
(7)
Pri emisnej kontrole administratívnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5. Lehota platnosti sa vyznačí podľa pôvodnej platnosti, ak sa postupuje podľa odseku 3.
(8)
Protokol o vykonanej emisnej kontrole sa na pracovisku emisnej kontroly uchováva päť rokov od vydania protokolu.
§ 58
Miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky
[k § 120 ods. 8 zákona]
(1)
Kontrolná nálepka emisnej kontroly určená na vnútorné použitie sa neoddeliteľne nalepí na dolný pravý okraj vnútornej strany čelného skla vozidla tak, že je dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla a že čo najmenej obmedzuje výhľad z vozidla vodičovi.
(2)
Kontrolná nálepka emisnej kontroly určená na vonkajšie použitie sa neoddeliteľne nalepí na zadnú kovovú časť motorového vozidla, ktoré nie je vybavené čelným sklom, čo najbližšie k evidenčnému číslu vozidla tak, že je dobre viditeľná z vonkajšej zadnej strany vozidla. Ak konštrukcia vozidla neumožňuje nalepiť kontrolnú nálepku na zadnú kovovú časť vozidla, nalepí sa na inú kovovú časť vozidla tak, že je dobre viditeľná z vonkajšej strany vozidla.
Záverečné ustanovenia
§ 59
Spoločné ustanovenie
Ak osvedčenie o evidencii časti II nie je vydané, na kontrolné položky spojené s osvedčením o evidencii časti II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii.
§ 60
Prechodné ustanovenia
(1)
Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá má udelené oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa doterajších právnych predpisov a pracovisko emisnej kontroly nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 23 ods. 2 alebo ods. 3, môže prevádzkovať také pracovisko emisnej kontroly do ukončenia činnosti.
(2)
Monitorovacie záznamové zariadenie podľa § 24 ods. 1 písm. g) musí spĺňať požiadavky podľa tejto vyhlášky od 20. mája 2019.
(3)
Zariadením na predĺženie výfukového vyústenia a na zjednotenie toku výfukových plynov podľa § 24 ods. 1 písm. q) musí byť pracovisko emisnej kontroly vybavené do 31. decembra 2020.
(4)
Vozidlá podľa § 51 písm. a) prvého až siedmeho bodu sa prvýkrát podrobia emisnej kontrole pravidelnej v termíne od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, ak emisnej kontrole podliehajú a následne v ustanovených lehotách.
(5)
Pečiatky pracoviska emisnej kontroly podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami podľa tejto vyhlášky; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny technickou službou, najdlhšie do 31. decembra 2020.
(6)
Protokoly o emisnej kontrole motorového vozidla a osvedčenia o emisnej kontrole podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(7)
Pri predĺžení platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly podľa § 170 ods. 7 písm. d) zákona sa doškoľovací kurz vykoná v rozsahu
a)
16 vyučovacích hodín teoretickej výučby a jednej vyučovacej hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa § 35 ods. 1, ak technik emisnej kontroly má platné osvedčenia technika emisnej kontroly typov A, B a C vrátane pohonu LPG a NG podľa doterajších právnych predpisov,
b)
17 vyučovacích hodín teoretickej výučby a jednej vyučovacej hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa § 35 ods. 1, ak technik emisnej kontroly má platné osvedčenia technika emisnej kontroly typov A, B a C bez pohonu LPG a NG podľa doterajších právnych predpisov,
c)
25 vyučovacích hodín teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním podľa § 35 ods. 1, ak technik emisnej kontroly má platné dve osvedčenia technika emisnej kontroly z typov A, B a C podľa doterajších právnych predpisov,
d)
34 vyučovacích hodín teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním podľa § 35 ods. 1, ak technik emisnej kontroly má platné jedno osvedčenie technika emisnej kontroly z typov A, B a C podľa doterajších právnych predpisov.
(8)
Tlačivá „Protokol o emisnej kontrole“ podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do 31. decembra 2018.
(9)
Tlačivá „Osvedčenie o emisnej kontrole“ podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do 31. decembra 2018.
(10)
Emisná kontrola vykonaná do 19. mája 2018 zostáva zachovaná do uplynutia lehoty určenej pri emisnej kontrole.
§ 61
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 62
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
1)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
STN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320).
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).
4)
§ 2 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.), predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 49 – Jednotné ustanovenia týkajúce sa opatrení, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 171, 24. 6. 2013), predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 83 – Jednotné ustanovenia na účely typového schválenia vozidiel z hľadiska emisií znečisťujúcich látok podľa požiadaviek motora na palivo (Ú. v. EÚ L 172, 3. 7. 2015), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení.
6)
Napríklad predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 101 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní osobných motorových vozidiel poháňaných výlučne spaľovacím motorom alebo poháňaných hybridnou elektrickou hnacou súpravou vzhľadom na meranie emisií oxidu uhličitého a spotrebu paliva a/alebo meranie spotreby elektrickej energie a elektrického dojazdu a vozidiel kategórie M1 a N1 poháňaných výlučne elektrickou hnacou sústavou vzhľadom na meranie spotreby elektrickej energie a elektrického dojazdu (Ú. v. EÚ L 138, 26. 5. 2012).
7)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
8)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
11)
§ 2 písm. d) zákona č 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
13)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).
14)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM SYSTÉME
(1)
Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete pracovísk kontroly
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
4.
identifikačné číslo,
b)
dátum vydania povolenia,
c)
dátum právoplatnosti povolenia,
d)
lehota platnosti povolenia,
e)
okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo miesta vykonávania emisnej kontroly, ak ide o mobilné pracovisko emisnej kontroly,
f)
kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(2)
Údaje o vydaných povoleniach na zriadenie pracoviska emisnej kontroly
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
4.
identifikačné číslo,
b)
dátum vydania povolenia,
c)
dátum právoplatnosti povolenia,
d)
lehota platnosti povolenia,
e)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
f)
okres zriadenia pracoviska emisnej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly,
g)
údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly pri povolení na zriadenie mobilného pracoviska emisnej kontroly,
h)
kópia povolenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(3)
Údaje o pracovisku emisnej kontroly
a)
identifikácia pracoviska emisnej kontroly
1.
identifikačné číslo pracoviska emisnej kontroly,
2.
typ pracoviska emisnej kontroly,
3.
adresa
3a.
stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo
3b.
miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly
4.
GPS súradnice
4a.
stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo
4b.
miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly,
5.
telefonický kontakt,
6.
e-mailová adresa,
7.
identifikačné údaje kontaktnej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly v rozsahu meno a priezvisko,
8.
dátum a číslo oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly,
b)
identifikácia oprávnenej osoby emisnej kontroly
1.
názov fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla oprávnenej osoby emisnej kontroly,
3.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly,
4.
identifikačné číslo,
c)
identifikačné údaje technika emisnej kontroly v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
1.
kód pridelený technickou službou,
2.
poradové číslo pečiatky,
3.
druhy vykonávaných kontrol podľa udelených osvedčení, podľa paliva a emisného systému,
4.
platnosť osvedčenia,
5.
dátum a číslo osvedčenia technika emisnej kontroly,
d)
prijaté a vydané tlačivá dokladov a kontrolné nálepky
1.
dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov alebo kontrolných nálepiek,
2.
číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu,
3.
počet prijatých a vydaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek,
4.
identifikačné označenie tlačív dokladov a kontrolných nálepiek podľa § 7 ods. 3,
5.
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj tlačív dokladov a kontrolných nálepiek v rozsahu
5a.
meno a priezvisko,
5b.
dátum narodenia,
5c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
5d.
podpis,
6.
zoznam znehodnotených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,
7.
zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
8.
zostatok tlačív dokladov a kontrolných nálepiek,
e)
zariadenia používané pri emisnej kontrole vrátane ich overenia alebo kalibrácie
1.
názov zariadenia,
2.
výrobca a typ zariadenia,
3.
výrobné číslo zariadenia,
4.
typ linky jeho inštalácie alebo používania,
5.
čas overenia alebo dátum kalibrácie,
6.
čas platnosti overenia alebo dátum platnosti kalibrácie,
7.
číslo dokladu o overení alebo certifikátu o kalibrácii,
8.
kópia dokladu o overení alebo certifikátu o kalibrácii vo formáte PDF – Portable Document Format,
9.
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby, ktorá vykonala overenie alebo kalibráciu v rozsahu
9a.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
9b.
adresa bydliska alebo sídla oprávnenej osoby,
9c.
identifikačné číslo.
(4)
Údaje o emisnej kontrole
a)
séria a evidenčné číslo tlačiva Protokol o emisnej kontrole vozidla,
b)
kód protokolu,
c)
druh kontroly,
d)
kód kontroly,
e)
značka vozidla,
f)
obchodný názov vozidla,
g)
druh vozidla,
h)
kategória,
i)
evidenčné číslo vozidla,
j)
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),
k)
dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,
l)
typ vozidla/variant/verzia,
m)
VIN,
n)
identifikačné číslo motora (typ),
o)
druh paliva/ emisný systém,
p)
emisie EÚ/EHK,
q)
identifikácia,
r)
vizuálna kontrola,
s)
kontrolované parametre – hodnotenie,
t)
doplnkové parametre,
u)
čas merania,
v)
dátum kontroly,
w)
adresa miesta vykonávania emisnej kontroly,
x)
stav počítadla prejdenej vzdialenosti,
y)
kontrolka MIL,
z)
stav parametrov systému palubnej diagnostiky OBD,
aa)
chybová pamäť systému palubnej diagnostiky OBD,
ab)
kódy zistených chýb vozidla,
ac)
ďalšie záznamy pracoviska emisnej kontroly,
ad)
hodnotenie výsledku emisnej kontroly,
ae)
séria a evidenčné číslo prideleného Osvedčenia o emisnej kontrole,
af)
séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,
ag)
dátum platnosti kontroly,
ah)
záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia,
(5)
Údaje o skúškach z overenia znalostí o vozidlách
a)
poradové číslo z protokolu o skúškach,
b)
dátum vykonania skúšky,
c)
kópia zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách vo formáte PDF – Portable Document Format,
d)
identifikačné údaje žiadateľov o skúšku z overenia znalostí o vozidlách v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
e)
výsledok hodnotenia skúšky.
(6)
Údaje o školeniach na vykonávanie administratívnych činností
a)
poradové číslo školenia,
b)
dátum začatia školenia,
c)
dátum ukončenia školenia,
d)
dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia,
e)
poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia,
f)
kópia potvrdenia o absolvovaní školenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
g)
identifikačné údaje žiadateľov o školenie alebo kurz v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis.
(7)
Údaje o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách vydaných technickou službou
a)
dátum príjmu a dátum výdaja tlačív dokladov alebo kontrolných nálepiek,
b)
číslo príjmového dokladu a číslo dodacieho dokladu,
c)
počet prijatých a vydaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek,
d)
série a evidenčné čísla tlačív dokladov, ak sú pridelené, série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek,
e)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem tlačív dokladov a kontrolných nálepiek v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
f)
zoznam znehodnotených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,
g)
zoznam zničených, stratených a odcudzených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
h)
zostatok tlačív dokladov a kontrolných nálepiek.
(8)
Údaje o technickou službou prijatých a vydaných pečiatkach
a)
dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,
b)
počet prijatých a vydaných pečiatok,
c)
identifikačné označenie pečiatok podľa § 7 ods. 3,
d)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu technickej služby alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem a výdaj pečiatok v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
e)
identifikačné údaje člena štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo štatutárnym orgánom určenej osoby na príjem pečiatok v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
4.
podpis,
f)
zoznam znehodnotených, zničených, stratených a odcudzených pečiatok a ich identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované.
(9)
Údaje o overení vhodnosti zariadenia technologického vybavenia
a)
názov zariadenia,
b)
typ zariadenia,
c)
výrobca zariadenia,
d)
identifikačné údaje žiadateľa o overenie vhodnosti zariadenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
identifikačné číslo,
e)
kópia správy z overenia vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document Format.
(10)
Údaje o schválených zariadeniach technologického vybavenia
a)
názov zariadenia,
b)
typ zariadenia,
c)
výrobca zariadenia,
a)
dátum a číslo osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia,
d)
kópia osvedčenia o schválení vhodnosti zariadenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
e)
identifikačné údaje držiteľa schválenia v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
identifikačné číslo.
(11)
Údaje o odborne spôsobilých osobách na kalibráciu zariadení
a)
identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby v rozsahu
1.
názov fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
2.
adresa bydliska alebo sídla,
3.
identifikačné číslo,
b)
druhy kalibrovaných zariadení,
c)
kópia správy o overení spôsobilosti osoby na kalibráciu zariadení vo formáte PDF – Portable Document Format,
d)
kópia osvedčenia o schválení odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení vo formáte PDF – Portable Document Format.
(12)
Údaje o počiatočnom overení
a)
identifikačné údaje žiadateľa o počiatočné overenie v rozsahu,
1.
ak ide o fyzickú osobu,
1a.
meno a priezvisko,
1b.
dátum narodenia,
1c.
adresa trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu a
1d.
podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu,
2a.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
2b.
podpis štatutárneho orgánu,
b)
dátum prijatia žiadosti o počiatočné overenie,
c)
identifikačné číslo, pod ktorým je pracovisko emisnej kontroly evidované,
d)
dátum počiatočného overenia,
e)
dátum a číslo správy z počiatočného overenia,
f)
vyhodnotenie počiatočného overenia,
g)
kópia správy z počiatočného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
h)
dátum a číslo povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.
(13)
Údaje o priebežnom overení
a)
identifikačné údaje oprávnenej osoby emisnej kontroly v rozsahu podľa odseku 3 písm. b) a pracoviska emisnej kontroly v rozsahu podľa odseku 3 písm. a) prvého až tretieho bodu, kde sa priebežné overenie vykonalo,
b)
dátum priebežného overenia,
c)
dátum a číslo správy z priebežného overenia,
d)
vyhodnotenie priebežného overenia,
e)
kópia správy z priebežného overenia vo formáte PDF – Portable Document Format,
f)
dátum odoslania správy z priebežného overenia.
(14)
Údaje a záznamy o vozidle a záznamy z vozidla, na ktorom sa vykonáva emisná kontrola
a)
identifikácia zariadenia, ktoré vyhotovilo záznam o vozidle alebo záznam z vozidla prostredníctvom snímky,
b)
softvérová verzia,
c)
GPS súradnice miesta vytvorenia snímky,
d)
čas vyhotovenia snímky podľa písmen e) až g),
e)
snímka VIN z vozidla,
f)
snímka počítadla stavu prejdenej vzdialenosti,
g)
ďalšie snímky z vozidla dokumentujúce jeho stav.
(15)
Údaje o prijatých a predaných emisných plaketách
a)
dátum príjmu emisných plakiet,
b)
počet prijatých emisných plakiet,
c)
série a evidenčné čísla prijatých emisných plakiet,
d)
identifikácia štatutárneho orgánu technickej služby alebo ním určenej osoby na príjem emisných plakiet v rozsahu meno a priezvisko,
e)
dátum predaja emisných plakiet,
f)
série a evidenčné číslo predanej emisnej plakety,
g)
identifikačné údaje vozidla, ktorému bola emisná plaketa predaná, v rozsahu
1.
značka vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
kategória vozidla,
4.
identifikačné číslo vozidla VIN,
5.
evidenčné číslo vozidla a štát evidencie vozidla,
6.
dátum prvej evidencie vozidla,
7.
identifikačné číslo motora (typ),
8.
zdvihový objem valcov,
9.
najväčší výkon motora/otáčky,
10.
druh paliva – zdroj energie,
11.
emisie EÚ alebo EHK,
h)
kópia dokladu podľa § 10 ods. 3 vo formáte PDF – Portable Document Format,
i)
spôsob úhrady,
j)
údaje potrebné na doručenie emisnej plakety, ak nejde o osobný odber,
k)
zoznam znehodnotených emisných plakiet a ich identifikačné označenie,
l)
zoznam zničených, stratených a odcudzených emisných plakiet a ich identifikačné označenie, ak je zachované,
m)
zostatok emisných plakiet.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU MONITOROVACIEHO ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA
(1)
Monitorovacie záznamové zariadenie pracoviska emisnej kontroly je tvorené dvomi záznamovými zariadeniami (ďalej len „kamera“) na vytvorenie digitálneho videozáznamu (ďalej len „videozáznam“) a snímok vozidla pristaveného na stojisku, a to
a)
prednou kamerou na vytvorenie videozáznamu a snímky prednej časti vozidla stojaceho na stojisku,
b)
prehľadovou kamerou na vytvorenie videozáznamu a snímky ľavoboku a zadnej časti vozidla stojaceho na stojisku.
(2)
Predná kamera podľa odseku 1 písm. a) musí byť umiestnená prednostne na pravej strane stojiska v smere jazdy pristaveného vozidla tak, že umožňuje vytvoriť požadovaný videozáznam a snímku zaznamenávajúcu rovinu so šírkou a výškou najmenej 80 % rozmerov stojiska, kolmú na pozdĺžnu os stojiska v priestore určenom na snímanie (ďalej len „zóna snímania“).
(3)
Prehľadová kamera podľa odseku 1 písm. b) musí byť umiestnená tak, že umožňuje vytvoriť prehľadový videozáznam a snímky stojiska s vozidlom pristaveným do priestoru zóny snímania tak, že na videozázname je súčasne viditeľný ľavobok vozidla v priestore vodiča, zadná časť vozidla s vyústením výfukového potrubia, ak to konštrukcia vozidla a jeho rozmery umožňujú, a obrazovka zariadenia na meranie emisií.
(4)
Zónu snímania podľa odsekov 2 a 3 vyznačí dodávateľ monitorovacieho záznamového zariadenia a musí byť viditeľne vyznačená na podlahe nezmývateľnými čiarami kolmými na pozdĺžnu os stojiska.
(5)
Ak je pracovisko emisnej kontroly tvorené viacerými stojiskami, kamerami podľa odsekov 2 a 3 musí byť vybavené každé stojisko.
(6)
Kamery podľa odsekov 2 a 3 musia byť umiestnené tak, že zaznamenávaný priestor stojiska nie je prekrytý žiadnymi pevnými prekážkami.
(7)
Kamery podľa odsekov 2 a 3 musia byť umiestnené a nastavené tak, že zhotovené snímky a videozáznam sú jasné, čitateľné a nie sú ovplyvnené nežiaducimi svetelnými podmienkami, napríklad protisvetlom.
(8)
Časť monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá zabezpečuje ukladanie videozáznamu a umožňuje export uložených údajov, musí byť umiestnená v uzamykateľnej skrinke.
(9)
Kamery musia byť umiestnené v minimálnej výške 2,5 m a upevnené tak, že ich nasmerovanie je stabilné a nie je ho možné meniť, napríklad dotykom ruky.
(10)
Kamery podľa odsekov 2 a 3 môžu byť umiestnené v priestore pracoviska emisnej kontroly aj mimo stojiska, pričom musí byť zabezpečené, aby spĺňali všetky požiadavky.
(11)
Súčasťou monitorovacieho záznamového zariadenia sú tieto dokumenty od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia:
a)
vyhlásenie o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným typom a požiadavkami tejto prílohy,
b)
zoznam komponentov nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia,
c)
výkres pôdorysu pracoviska emisnej kontroly so zaznačením
1.
miesta inštalácie komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia spolu s ich pôdorysnými a výškovými kótami,
2.
polohy umiestnenia zariadenia na meranie emisií,
3.
polohy čiar ohraničujúcich zóny snímania.
(12)
Po nainštalovaní monitorovacieho záznamového zariadenia má technická služba od dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia k dispozícii prístupové údaje do monitorovacieho záznamového zariadenia na činnosti podľa bodu 2.1.16 v časti B prílohy č. 1.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 138/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).