137/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018 do 14.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

137
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa
§ 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie
technickej služby technickej kontroly
[k § 71 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby technickej kontroly (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
f)
platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,
g)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167
ods. 2 zákona a
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu, môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
Podrobnosti o činnostiach technickej služby
§ 2
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
[k § 74 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona]
(1)
Počiatočné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „počiatočné overenie“) sa vykonáva na základe kompletnej žiadosti o počiatočné overenie
a)
držiteľa povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo
b)
oprávnenej osoby technickej kontroly, ak ide o zmenu stanice technickej kontroly.
(2)
Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
adresu
1.
stacionárnej stanice technickej kontroly alebo
2.
miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly,
c)
GPS súradnice
1.
stacionárnej stanice technickej kontroly alebo
2.
miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly,
d)
kópiu povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
e)
kópiu situačného výkresu stanice technickej kontroly vrátane prístupových komunikácií, odstavných plôch a parkovacích plôch,
f)
kópiu výkresu budovy stanice technickej kontroly so zakreslením jej jednotlivých priestorov,
g)
zoznam použitých zariadení technologického vybavenia vrátane označenia typu a výrobného čísla použitého zariadenia,
h)
kópiu odborného posúdenia vetrania stanice technickej kontroly,
i)
kópiu situačného výkresu stanice technickej kontroly s vyznačením umiestnenia jednotlivých základných komponentov zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia a zakreslením pôdorysu snímanej oblasti jednotlivými kamerami,
j)
vyhlásenie dodávateľa o zhode nainštalovaného monitorovacieho záznamového zariadenia so schváleným typom,
k)
vyhlásenie dodávateľa o zhode vybavenia priestoru kontrolnej linky alebo kontrolných liniek stanice technickej kontroly detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu s ustanovenými požiadavkami pre výbušné atmosféry podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
l)
odborný posudok o dostatočnej únosnosti plochy v mieste kontrolnej jamy; to neplatí pre stacionárnu stanicu technickej kontroly,
m)
dokumenty preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21.
(3)
Žiadosť o počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
kópiu oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,
b)
údaje a doklady podľa odseku 2 písm. a) až c), e) až l),
c)
údaje o požadovanej zmene stanice technickej kontroly.
(4)
Počiatočným overením podľa odseku 1 písm. a) je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
priestorového vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 19,
c)
rozmerov kontrolných liniek stanice technickej kontroly a ich brán,
d)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 20,
e)
schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podľa § 10 podliehajú,
f)
plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
g)
mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
h)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
i)
overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
j)
prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“),
k)
rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
l)
prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do celoštátneho informačného systému,
m)
lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
n)
platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
o)
príslušnosti vyhlásení o zhode podľa odseku 2 písm. j) a k) k stanici technickej kontroly,
p)
príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. h) a l) k stanici technickej kontroly,
q)
plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21.
(5)
Ak sa vykonáva počiatočné overenie podľa odseku 1 písm. b), kontrola podľa odseku 4
písm. b) až q) sa týka aj existujúcej stanice technickej kontroly, pričom kontrolou podľa odseku 4
písm. a) je aj kontrola oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly.
(6)
Počiatočné overenie podľa odseku 5 sa vykonáva ako kontrola novo zriadenej stanice technickej kontroly okrem kontroly rozmerov podľa § 56 ods. 2.
(7)
Výsledok počiatočného overenia sa uvedie v správe z počiatočného overenia.
(8)
Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
poradové číslo správy z počiatočného overenia,
b)
dátum vydania správy z počiatočného overenia,
c)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
d)
adresu pracoviska stacionárnej stanice technickej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania technickej kontroly, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
e)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly,
f)
číslo a dátum vydania povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly a lehotu jeho platnosti,
g)
rozsah povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly,
h)
splnenie podmienok podľa odseku 4 alebo odseku 5 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
i)
poznámku,
j)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
k)
dátum vykonania počiatočného overenia,
l)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí počiatočné overenie vykonali,
m)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
(9)
Správa z počiatočného overenia vydaná na základe žiadosti podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
údaje podľa odseku 8 písm. a) až d), h) až m),
b)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly,
c)
číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti,
d)
rozsah oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly.
(10)
Ak z celkového záveru správy z počiatočného overenia podľa odseku 8 vyplýva, že ustanovené podmienky na vykonávanie technickej kontroly sú splnené, technická služba pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je stanica technickej kontroly evidovaná, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z počiatočného overenia.
(11)
V správe z počiatočného overenia podľa odseku 9 je identifikačným číslom číslo, pod ktorým je existujúca stanica technickej kontroly vedená.
§ 3
Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly
[k § 74 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona]
(1)
Priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len „priebežné overenie“) sa vykonáva na základe plánu priebežných overení vypracovaného technickou službou a schváleného typovým schvaľovacím orgánom.
(2)
Priebežným overením je kontrola
a)
priestorového vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 19,
b)
rozmerov kontrolných liniek stanice technickej kontroly a ich brán platných v čase udelenia oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,
c)
prítomnosti zariadení technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 20,
d)
schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podľa § 10 podliehajú,
e)
plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
f)
mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
g)
funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
h)
overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
i)
dodržania nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
j)
správneho lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
k)
platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
l)
plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21,
m)
súladu stavu zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok so stavom vedeným v evidencii.
(3)
Výsledok priebežného overenia sa uvedie v správe z priebežného overenia.
(4)
Správa z priebežného overenia obsahuje
a)
poradové číslo správy z priebežného overenia,
b)
dátum vydania správy z priebežného overenia,
c)
identifikačné údaje oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 157 ods. 3 zákona,
d)
adresu pracoviska stacionárnej stanice technickej kontroly alebo údaje o miestach vykonávania technickej kontroly, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
e)
názov a sídlo schvaľovacieho orgánu, ktorý vydal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly,
f)
číslo a dátum vydania oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,
g)
rozsah oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly,
h)
splnenie podmienok podľa odseku 2 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
i)
poznámku,
j)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
k)
dátum vykonania priebežného overenia,
l)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov technickej služby, ktorí priebežné overenie vykonali,
m)
odtlačok pečiatky technickej služby a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.
(5)
Správu z priebežného overenia zasiela technická služba oprávnenej osobe technickej kontroly a príslušnému schvaľovaciemu orgánu.
§ 4
Overenie vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 74 ods. 1 písm. d) prvému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Overením vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole (ďalej len „overenie vhodnosti zariadenia“) je kontrola plnenia predpísaných požiadaviek ustanovených na dané zariadenie.
(2)
Overenie vhodnosti zariadenia sa vykonáva na základe žiadosti výrobcu zariadenia alebo jeho zástupcu.
(3)
Žiadosť o overenie vhodnosti zariadenia obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov zariadenia podľa § 20 a označenie jeho typu,
c)
typ linky alebo liniek, pre ktorú je zariadenie určené,
d)
technickú dokumentáciu zariadenia.
(4)
O výsledku overenia vhodnosti zariadenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti zariadenia, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
c)
poradové číslo správy o overení vhodnosti zariadenia,
d)
dátum vydania správy o overení vhodnosti zariadenia,
e)
názov výrobcu zariadenia,
f)
názov a typ zariadenia,
g)
typ linky alebo liniek, pre ktorú je zariadenie určené,
h)
označenie softvérovej verzie, ak je ním zariadenie vybavené,
i)
stručný opis postupu overovania vhodnosti zariadenia,
j)
údaje o overení alebo kalibrácii zariadenia, ak zariadenie má meraciu funkciu,
k)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole,
l)
meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie vhodnosti zariadenia vykonal a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu technickej služby a odtlačok pečiatky technickej služby.
(5)
Prílohou k správe o overení vhodnosti zariadenia je aj dokumentácia, ktorou sa preukázalo plnenie alebo neplnenie požiadaviek.
§ 5
Overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 74 ods. 1 písm. d) druhému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení (ďalej len „overenie spôsobilosti“) sa vykonáva na základe žiadosti osoby, ktorá má záujem stať sa spôsobilým subjektom podľa § 79 ods. 8 zákona.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
druhy kalibrovaných zariadení podľa § 20,
c)
výrobcu a typ kalibrovaného zariadenia,
d)
postupy na kalibráciu zariadení,
e)
parametre kalibračných zariadení a návody na ich použitie.
(3)
Postupy na kalibráciu zariadení a parametre kalibračných zariadení musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v súlade s postupom výrobcu, ak je výrobcom dodaný.
(4)
O výsledku overenia spôsobilosti sa vypracuje správa o overení spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
c)
poradové číslo správy o overení spôsobilosti,
d)
dátum vydania správy o overení spôsobilosti,
e)
druhy kalibrovaných zariadení podľa § 20,
f)
výrobcu a typ kalibrovaného zariadenia,
g)
zoznam postupov na kalibráciu zariadení,
h)
zoznam kalibračných zariadení vrátane označenia ich typu a výrobného čísla,
i)
dokumentáciu o nadväznosti kalibračných zariadení, ak sa to v prílohe č. 1 požaduje,
j)
poznámku,
k)
záver o plnení alebo neplnení požiadaviek podľa odseku 3,
l)
meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca technickej služby, ktorý overenie spôsobilosti vykonal a meno, priezvisko a podpis zodpovednej fyzickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a odtlačok pečiatky.
§ 6
Údaje o výsledkoch technickej kontroly
[k § 74 ods. 1 písm. h) a ods. 2 zákona]
(1)
Údaje o výsledkoch technickej kontroly, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na prevádzku v cestnej premávke, zariadeniach používaných pri technickej kontrole a ich overení alebo kalibrácii a evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci všetkých staníc technickej kontroly sa vedú v celoštátnom informačnom systéme spĺňajúcom požiadavky podľa § 9.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e)
technickej službe kontroly originality spravujúcej register prevádzkových záznamov podľa § 48 ods. 3 zákona.
§ 7
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, kontrolných nálepkách a pečiatkach používaných pri technickej kontrole
[k § 74 ods. 1 písm. j) druhému bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Centrálnu evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, kontrolných nálepkách a pečiatkach vedie technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
V celoštátnom informačnom systéme sa o vyrobených a predaných tlačivách dokladov, kontrolných nálepkách a pečiatkach zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.
(3)
Pri tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách je identifikačným označením séria a evidenčné číslo a pri pečiatkach je identifikačným označením identifikačné číslo stanice technickej kontroly a kód technika technickej kontroly.
§ 8
Spôsob a lehoty inventarizácie a likvidácie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri technickej kontrole a postup pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení
[k § 74 ods. 1 písm. j) tretiemu bodu až piatemu bodu a ods. 2 zákona]
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok sa v technickej službe vykonáva porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii.
(2)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva vždy k 31. decembru.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky alebo pečiatky, zaevidujú sa ich formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
c)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
d)
počet kusov,
e)
dátum inventarizácie,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Tlačivo dokladu, kontrolná nálepka alebo pečiatka, ktoré sa nedajú z akéhokoľvek dôvodu použiť na svoj účel, sa považujú za
a)
znehodnotené, ak majú zachované identifikačné označenie,
b)
zničené, ak sa nezachovalo identifikačné označenie.
(5)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok technickej služby sa zabezpečí do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 3 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(6)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok evidovaných technickou službou, spracuje sa zápis podľa odseku 3, pričom v písmene c) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Spracovaný zápis sa schvaľuje podpisom štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu technickej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu schválenia. Zabezpečí sa bezodkladné písomné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok príslušnému orgánu Policajného zboru.
(7)
Zoznamy znehodnotených a zničených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok, prijatých od oprávnenej osoby technickej kontroly, sa evidujú formou zápisu, ktorý obsahuje
a)
dátum prijatia,
b)
číslo, pod ktorým je zoznam prijatý technickou službou, zaevidovaný,
c)
názov oprávnenej osoby technickej kontroly,
d)
adresu stanice technickej kontroly a jej identifikačné číslo,
e)
druh evidovanej položky,
f)
počet kusov,
g)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
h)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá prijala zoznam.
(8)
Likvidácia znehodnotených a zničených tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok zaevidovaných podľa odseku 7 sa zabezpečí do dvoch mesiacov od ich prijatia od oprávnenej osoby technickej kontroly. O vykonanom zlikvidovaní sa pripojí do zápisu podľa odseku 7 záznam v rozsahu
a)
dátum likvidácie,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala likvidáciu.
(9)
Pri strate alebo odcudzení tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok podľa
odseku 6, nahlásenom oprávnenou osobou technickej kontroly, sa v celoštátnom informačnom systéme zverejňuje upozornenie s uvedením týchto údajov:
a)
druh evidovanej položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3,
c)
počet kusov,
d)
dátum straty alebo odcudzenia.
(10)
Technická služba uchováva päť rokov od vykonania zápisu alebo nahlásenia
a)
zápis podľa odseku 3 so záznamom podľa odseku 5,
b)
zápis a oznámenie o strate alebo odcudzení podľa odseku 6,
c)
zápis podľa odseku 7 so záznamom podľa odseku 8,
d)
nahlásenie oprávnenou osobou technickej kontroly podľa odseku 9.
(11)
Kópia zápisu alebo nahlásenia sa eviduje v celoštátnom informačnom systéme vo formáte PDF – Portable Document Format.
§ 9
Požiadavky na celoštátny informačný systém
[k § 74 ods. 4 zákona]
(1)
Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý pracuje na princípe klient-server v sieti internet.
(2)
Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na informačnú bezpečnosť celoštátneho informačného systému:
a)
technická služba má vypracovaný postup na zabezpečenie informačnej bezpečnosti celoštátneho informačného systému,
b)
oprávnená osoba technickej kontroly má vypracovaný postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému prostredníctvom minimálnych požiadaviek na riadenie kvality stanice technickej kontroly,
c)
aplikačný aj dátový server celoštátneho informačného systému musí byť prevádzkovaný v zabezpečenom priestore,
d)
databázový server musí byť umiestnený vo virtuálnej privátnej sieti bez prístupu z verejného internetu,
e)
prenos údajov musí byť zabezpečený prostredníctvom https protokolu,
f)
poskytovateľom dôveryhodných služieb vydaný certifikát na zabezpečenie prenosu údajov s časovo obmedzenou platnosťou,
g)
prístup do celoštátneho informačného systému musí byť chránený autentifikáciou, ktorá zabraňuje prístupu neautorizovanej osoby.
(4)
Celoštátny informačný systém musí spĺňať tieto požiadavky na aplikáciu z pohľadu funkčnosti celoštátneho informačného systému:
a)
zabezpečiť činnosti vykonávania technických kontrol podľa zákona, vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
b)
zabezpečiť monitorovanie procesu vykonávania technickej kontroly podľa vykonávacích právnych predpisov a metodických pokynov,
c)
umožniť priamy zápis nameraných hodnôt zo všetkých zariadení, pre ktoré sa taký zápis požaduje, a to bez dodatočnej možnosti zmeny nameraných hodnôt,
d)
neumožniť vykonanie technickej kontroly technikovi technickej kontroly bez platného osvedčenia technika technickej kontroly a stanici technickej kontroly bez platného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly,
e)
zabrániť použitiu odcudzených alebo falošných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek,
f)
neumožniť vykonanie technickej kontroly technikovi technickej kontroly a vystavenie dokladov a kontrolných nálepiek, ak je prostredníctvom celoštátneho informačného systému zrejmé, že technikom technickej kontroly
1.
nie sú vykonané všetky predpísané kontrolné položky,
2.
je použité také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt, alebo je vykonaný taký úkon, ktorý umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt alebo prenášaných hodnôt do celoštátneho informačného systému, alebo
3.
je použité zariadenie používané pri technickej kontrole, ktoré nie je zaznamenané v celoštátnom informačnom systéme alebo zariadenie nemá platné overenie alebo kalibráciu.
Podrobnosti o schvaľovaní vhodnosti zariadení, vzorových výtlačkov tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a celoštátneho informačného systému
§ 10
Zoznam zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajúcich schvaľovaniu
[k § 78 ods. 2 zákona]
Schvaľovaniu vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. k) až p), r) až v), aa), ab), ad) a ai).
§ 11
Návrh na schválenie vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole
[k § 78 ods. 3 zákona]
(1)
Návrh na schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej kontrole obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov zariadenia,
c)
vyhlásenie navrhovateľa o tom, že je výrobcom alebo zástupcom výrobcu zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole,
d)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu zariadenia na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole, ak navrhovateľ nie je výrobcom zariadenia,
e)
správu z overenia vhodnosti zariadenia vypracovanú technickou službou.
(2)
Pri monitorovacom záznamovom zariadení návrh namiesto dokladov podľa odseku 1 písm. c) a d) obsahuje vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválení vhodnosti zariadenia na použitie pri technickej kontrole.
(3)
Ak v špecifických prípadoch podá návrh podľa odseku 1 technická služba, návrh obsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a), b) a e).
§ 12
Zariadenia používané pri technickej kontrole podliehajúce overeniu, zariadenia podliehajúce kalibrácii a interval medzi dvoma kalibráciami
[k § 79 ods. 2 zákona]
(1)
Overeniu podľa osobitného predpisu4) podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. w) až z).
(2)
Kalibrácii v jednoročnom intervale podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. n) až p), r), u), v), ad) a ae).
(3)
Kalibrácii v dvojročnom intervale podliehajú zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. aa), ab) a ai).
(4)
Kalibrácii v desaťročnom intervale podlieha zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. q).
§ 13
Certifikát o kalibrácii zariadenia používaného pri technickej kontrole
[k § 79 ods. 7 zákona]
(1)
Certifikát o kalibrácii zariadenia používaného pri technickej kontrole (ďalej len „certifikát o kalibrácii“) vydáva odborne spôsobilá osoba po vykonaní kalibrácie zariadenia.
(2)
Certifikát o kalibrácii obsahuje
a)
názov a adresu odborne spôsobilej osoby, ktorá kalibráciu vykonala,
b)
poradové číslo certifikátu o kalibrácii,
c)
názov oprávnenej osoby technickej kontroly,
d)
identifikačné číslo oprávnenej osoby technickej kontroly,
e)
druh zariadenia podľa § 20 ods. 1,
f)
názov výrobcu zariadenia,
g)
typ a výrobné číslo zariadenia, ak sú tieto údaje na zariadení vyznačené,
h)
označenie použitého kalibračného postupu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho nadväznosti,
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ požiadavky ustanovené na kalibráciu zariadenia,
k)
dátum kalibrácie,
l)
dátum platnosti kalibrácie,
m)
miesto vykonania kalibrácie,
n)
odtlačok pečiatky odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení,
o)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala a jej podpis.
(3)
Vzor certifikátu o kalibrácii je uvedený v prílohe č. 3.
§ 14
Návrh na schválenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení
používaných pri technickej kontrole
[k § 79 ods. 9 zákona]
Návrh na schválenie odborne spôsobilej osoby na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
druhy kalibrovaných zariadení podľa § 20,
c)
správu o overení spôsobilosti osoby na kalibráciu zariadení vypracovanú technickou službou,
d)
preukázanie dostupnosti služieb navrhovateľa.
§ 15
Tlačivá dokladov a kontrolné nálepky používané pri technickej kontrole podliehajúce schvaľovaniu
[k § 80 ods. 1 písm. a) zákona]
Schvaľovaniu podliehajú
a)
tlačivo protokol o technickej kontrole,
b)
tlačivo osvedčenie o technickej kontrole,
c)
kontrolná nálepka používaná pri technickej kontrole.
§ 16
Návrh na schválenie tlačív dokladov a kontrolných nálepiek používaných pri technickej kontrole
[k § 80 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie tlačív dokladov a kontrolných nálepiek používaných pri technickej kontrole obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov schvaľovaného tlačiva dokladu alebo kontrolnej nálepky,
c)
identifikačné údaje výrobcu tlačiva dokladu alebo kontrolnej nálepky,
d)
vzorový výtlačok tlačiva dokladu alebo kontrolnej nálepky a
e)
protokol o skúškach a testoch vypracovaný akreditovaným skúšobným laboratóriom, z ktorého vyplýva, že kontrolná nálepka spĺňa ustanovené náležitosti, špecifikácie a charakteristické vlastnosti, ak ide o kontrolnú nálepku.
§ 17
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje
a)
identifikačné údaje technickej služby podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov celoštátneho informačného systému,
c)
identifikačné údaje dodávateľa celoštátneho informačného systému,
d)
prístup do celoštátneho informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.
Podrobnosti o oprávnení na vykonávanie technickej kontroly
§ 18
Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
[k § 83 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 83 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona,
e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
f)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona a
g)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklad uvedený v odseku 1 písm. c) nahradiť rovnocenným dokladom vydaným v tomto štáte.
§ 19
Priestorové vybavenie stanice technickej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. a) tretiemu bodu zákona]
(1)
Stanica technickej kontroly pozostáva z priestorov, a to pre
a)
stacionárnu stanicu technickej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
čakárne pre návštevníkov,
3.
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
4.
kontrolnej linky,
5.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,
b)
mobilnú stanicu technickej kontroly z
1.
prijímacej kancelárie,
2.
vytýčenej plochy určenej na rozostavenie kontrolnej linky typu M,
3.
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.
(2)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu A musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi
a)
dĺžka 25 m,
b)
šírka 5 m,
c)
výška 3,4 m,
d)
šírka brán 2,8 m,
e)
výška brán 3,2 m.
(3)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu C musí mať vnútorné rozmery najmenej s rozmermi
a)
dĺžka 41 m,
b)
šírka 5,6 m,
c)
výška 4,5 m,
d)
šírka brán 4 m,
e)
výška brán 4,3 m.
(4)
Na kontrolu vozidiel kategórie L môže mať stanica technickej kontroly samostatný priestor a samostatné brány; na tento priestor a brány sa nevzťahujú rozmerové požiadavky podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržiavateľným povrchom na kontrolnej linke.
(6)
Priestor kontrolnej linky mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí
a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným hlukom a exhalátmi, a
b)
mať vyhradenú asfaltovú alebo betónovú plochu.
(7)
Prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie stanice technickej kontroly vrátane odstavných plôch musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.5) Na prevádzkové priestory stanice technickej kontroly vrátane prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch sa vzťahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.6) Mobilná stanica technickej kontroly musí mať vyznačené prístupové komunikácie a vnútorné komunikácie vrátane odstavných plôch; vyznačenie je prípustné aj prenosným dopravným značením.
§ 20
Technologické vybavenie stanice technickej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. a) štvrtému bodu zákona]
(1)
Technologické vybavenie stanice technickej kontroly tvoria tieto zariadenia:
a)
pripojenie na internet,
b)
počítač na používanie celoštátneho informačného systému,
c)
mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému,
d)
počítačová tlačiareň,
e)
kopírovací stroj,
f)
trezor alebo uzamykateľná oceľová skriňa na uloženie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok,
g)
kontrolná jama,
h)
zariadenia na odsávanie spalín,
i)
zdroj stlačeného vzduchu,
j)
zariadenie na nadvihnutie nápravy vozidla,
k)
monitorovacie záznamové zariadenie,
l)
otočné plošiny,
m)
skúšačka zavesenia a uloženia kolies,
n)
meradlo spomalenia,
o)
skúšobňa bŕzd,
p)
meradlo svetlometov,
q)
rovinná plocha k zariadeniu podľa písmena p),
r)
otáčkomer,
s)
čítačka palubnej diagnostiky OBD,
t)
skúšačka elektrickej zásuvky,
u)
skúšačka brzdovej kvapaliny,
v)
hĺbkomer drážok pneumatiky,
w)
tlakomer s hustičom vzduchu,
x)
meračské pásmo,
y)
zvukomer,
z)
akustický kalibrátor,
aa)
tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy,
ab)
kalibre na spájacie zariadenie,
ac)
šablóna na spätné zrkadlá,
ad)
motocyklová skúšobňa bŕzd,
ae)
teplomer,
af)
zdroj elektrickej energie,
ag)
prenosný detektor úniku plynu,
ah)
stacionárne detektory úniku plynu,
ai)
nápravové váhy.
(2)
Ak má stacionárna stanica technickej kontroly jednu kontrolnú linku typu A, musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až z), ag) a ah). K zariadeniu podľa odseku 1
písm. o) musí byť prípravok na meranie vozidiel kategórií L1e, L2e, L3e a L4e, ak nie je kontrolná linka vybavená zariadením podľa odseku 1 písm. ad).
(3)
Ak má stacionárna stanica technickej kontroly jednu kontrolnú linku typu B, musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až ac), ag) až ai).
(4)
Ak má stacionárna stanica technickej kontroly jednu kontrolnú linku typu C, musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až ad), ag) až ai).
(5)
Ak má stacionárna stanica technickej kontroly viac ako jednu kontrolnú linku, musí byť každá z týchto liniek vybavená zariadeniami podľa odsekov 2 až 4 okrem zariadení podľa odseku 1 písm. a) až f), i), k), n), p), r) až ad), ag) a ai); z týchto zariadení môže mať stanica technickej kontroly po jednom kuse, ak príslušné zariadenie je schválené pre všetky typy jej kontrolných liniek.
(6)
Ak má stacionárna stanica technickej kontroly popri kontrolnej linke alebo linkách typu C aj kontrolnú linku typu A, nemusí byť vybavená zariadením podľa odseku 1 písm. ad).
(7)
Mobilná stanica technickej kontroly môže mať len jednu kontrolnú linku typu M a musí byť vybavená zariadeniami podľa odseku 1 písm. a) až af) a ai); ak je kontrolná linka umiestnená v uzavretom priestore alebo v stavbe, musí mať vo výbave aj zariadenia podľa odseku 1 písm. ag) a ah).
(8)
K ploche na rozostavenie kontrolnej linky typu M musí byť odborný posudok o jej dostatočnej únosnosti v mieste kontrolnej jamy na bezpečný prejazd kontrolovaného vozidla alebo jazdnej súpravy vypracovaný statikom v odbore dopravné stavby, ktorý je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.
(9)
Zostava zariadení podľa odseku 1 kontrolnej linky typu M mobilnej stanice technickej kontroly sa musí dať kedykoľvek demontovať, premiestniť, zmontovať a spustiť do prevádzky na inom schválenom mieste prevádzkovania; nemôže byť vyhotovená ako kontrolná linka stacionárnej stanice technickej kontroly typu A, typu B alebo typu C. Demontáž, premiestňovanie a zmontovanie sa netýka kontrolnej jamy. Každé toto schválené miesto musí byť vybavené kontrolnou jamou.
(10)
K stacionárnym detektorom úniku plynu podľa odseku 1 písm. ah) musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru kontrolnej linky alebo kontrolných liniek stanice technickej kontroly detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Ak ide o stanicu technickej kontroly s viacerými kontrolnými linkami, ktoré nesusedia, alebo sú navzájom oddelené, musí vyhlásenie o zhode tento stav zohľadňovať, alebo na každú takú linku musí byť vypracované samostatné vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.
(11)
Požiadavky na zariadenia podľa odseku 1 podľa jednotlivých typov liniek sú uvedené v prílohe č. 1.
(12)
Požiadavky na inštaláciu zariadenia podľa odseku 1 písm. k) sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 21
Minimálne požiadavky na riadenie kvality stanice technickej kontroly
[k § 84 ods. 1 písm. a) deviatemu bodu zákona]
(1)
Minimálnymi požiadavkami na riadenie kvality stanice technickej kontroly je súhrn organizačných opatrení, činností a nástrojov, ktoré písomnou formou zaisťujú spätnú overiteľnosť plnenia riadnych postupov pri technickej kontrole.
(2)
Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality stanice technickej kontroly sa preukazuje
a)
zdokumentovaným postupom, ktorý
1.
zahŕňa kontrolu správnosti vystavovania dokladov o technickej kontrole, pečiatkovania, podpisovania a potvrdenia o oboznámení prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla s výsledkom technickej kontroly,
2.
určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,
3.
určuje dobrovoľné školenia jednotlivých zamestnancov s cieľom zvýšenia kvality,
4.
určuje postup vybavovania sťažností,
5.
určuje periodicitu vnútornej kontroly, určuje formu výstupu z vykonanej vnútornej kontroly,
6.
určuje postup na zabezpečenie bezpečnosti používania celoštátneho informačného systému, alebo
b)
platným osvedčením o akreditácii7) vydaným Slovenskou národnou akreditačnou službou preukazujúcim splnenie požiadaviek na činnosť orgánov vykonávajúcich inšpekciu ako inšpekčný orgán typu „A“.8)
(3)
Plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality stanice technickej kontroly môže byť preukázané aj platným certifikátom preukazujúcim oprávnenou osobou zavedený systém riadenia a kvality výroby,9) ak tento systém zahŕňa požiadavky podľa odseku 2 písm. a).
§ 22
Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly
[k § 84 ods. 2 zákona]
(1)
Návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
kolaudačné rozhodnutie na stavbu, v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly,
d)
údaje k pozemku so stavbou alebo k stavbe stanice technickej kontroly potrebné na vyhľadanie v katastri nehnuteľností,
e)
nájomnú zmluvu s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo na stavbu stanice technickej kontroly, ak navrhovateľ nie je vlastníkom tohto pozemku alebo stavby,
f)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o splnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 84 ods. 1 písm. a) desiateho bodu zákona,
g)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním technickej kontroly,
h)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť navrhovateľa podľa § 167 ods. 6 zákona,
k)
pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti preukazujúce splnenie podmienok podľa § 84 ods. 1 písm. a) jedenásteho bodu zákona,
l)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom,
m)
doklady preukazujúce plnenie minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21,
n)
doklady o vlastníctve alebo finančnom lízingu technologického vybavenia stanice technickej kontroly,
o)
správu z overenia plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly vydanú technickou službou,
p)
certifikát preukazujúci zavedený systém manažérstva proti korupcii podľa § 84 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu zákona.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
§ 23
Poskytovanie údajov určeným osobám
[k § 86 ods. 1 písm. f) a ods. 3 zákona]
Údaje podľa § 6 ods. 1 sa poskytujú
a)
typovému schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
schvaľovaciemu orgánu v sídle kraja v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
schvaľovaciemu orgánu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 24
Označenie stanice technickej kontroly
[k § 86 ods. 1 písm. h) a ods. 3 zákona]
(1)
Označenie stanice technickej kontroly zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Stanica technickej kontroly musí byť na vjazde na stanicu technickej kontroly jasne a viditeľne označená podľa odseku 2.
(2)
Vzor označenia stanice technickej kontroly a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 25
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách dokladov a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach používaných pri technickej kontrole
[k § 86 ods. 1 písm. j) a ods. 3 zákona]
(1)
Evidencia príjmu a výdaja tlačív dokladov a kontrolných nálepiek sa vedie v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
O príjme a výdaji tlačív dokladov a kontrolných nálepiek sa zaznamenávajú údaje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.
(3)
Evidencia príjmu a výdaja pečiatok sa vedie počas celej doby činnosti oprávnenej osoby technickej kontroly v knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
identifikačné číslo a sídlo stanice technickej kontroly,
b)
dátum príjmu pečiatky,
c)
identifikačné označenie pečiatky podľa § 7 ods. 3,
d)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určenej osoby na príjem pečiatok,
e)
odtlačok pečiatky,
f)
dátum výdaja pečiatky pridelenej technikovi technickej kontroly,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom technickej kontroly,
h)
meno, priezvisko a podpis preberajúceho technika technickej kontroly.
§ 26
Spôsob a postup vedenia evidencie tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri technickej kontrole pri ich znehodnotení, zničení, strate alebo odcudzení a pri zániku oprávnenej osoby technickej kontroly a lehoty ich odovzdania
[k § 86 ods. 1 písm. j) a q) a ods. 3 zákona]
(1)
Ak sa tlačivo dokladu alebo kontrolná nálepka znehodnotí alebo zničí, vyhotoví sa záznam do celoštátneho informačného systému, ktorý obsahuje
a)
druh položky,
b)
identifikačné označenie podľa § 7 ods. 3, ak je zachované,
c)
dátum znehodnotenia alebo zničenia,
d)
či došlo k znehodnoteniu alebo zničeniu,
e)
počet kusov,
f)
meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záznam.
(2)
Ak dôjde k znehodnoteniu alebo zničeniu pečiatky, prevezme sa pečiatka od technika technickej kontroly, ktorému je pridelená, a prevzatie sa zaeviduje podľa § 25 ods. 2.
(3)
Ak dôjde k zisteniu, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok evidovaných oprávnenou osobou technickej kontroly, vyhotoví sa záznam podľa odseku 1, pričom v písmene d) sa uvedie ako dôvod strata alebo odcudzenie. Zabezpečí sa bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív dokladov, kontrolných nálepiek alebo pečiatok technickej službe.
(4)
Vyhotoví sa zoznam znehodnotených, zničených, stratených alebo odcudzených tlačív dokladov a kontrolných nálepiek a pečiatok zaznamenaných podľa odsekov 1 až 3 vždy k 31. decembru.
(5)
Znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4 sa odovzdajú alebo zašlú do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka technickej službe na likvidáciu.
(6)
Najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly sa odovzdá technickej službe
a)
nespotrebované tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky,
b)
znehodnotené alebo zničené tlačivá dokladov, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zoznamom podľa odseku 4.
(7)
Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa uchováva päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly.
§ 27
Označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením
[k § 86 ods. 1 písm. m) a ods. 3 zákona]
(1)
Stanica technickej kontroly musí byť na vjazde na kontrolnú linku stanice technickej kontroly z oboch strán a na bočných stenách kontrolnej linky jasne a viditeľne označená o monitorovaní záznamovým zariadením podľa odseku 2.
(2)
Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.
Podrobnosti o technikovi technickej kontroly
§ 28
Znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť
[k § 90 ods. 3 písm. a) tretiemu bodu zákona]
(1)
Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technickú kontrolu, musí
a)
disponovať osvedčenými znalosťami o vozidlách v týchto oblastiach:
1.
základy konštrukcie vozidla,
2.
mechanika,
3.
dynamika,
4.
dynamika vozidla,
5.
spaľovacie motory a nekonvenčné pohony,
6.
materiály a ich spracovanie,
7.
elektronika,
8.
elektrické systémy,
9.
elektronické systémy vozidla,
10.
počítačové aplikácie,
b)
preukázať aspoň trojročnú prax alebo rovnocennú skúsenosť v oblasti vozidiel.
(2)
Znalosti o vozidlách podľa odseku 1 písm. a) sa preukazujú
a)
zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo
b)
dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky podľa § 94 ods. 7 zákona.
(3)
Ak ide o fyzickú osobu, ktorá získala vzdelanie v inom štáte ako Slovenská republika, doklad o vzdelaní podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje rovnocennými dokladmi vydanými v inom štáte a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní vydaným podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Trojročná prax alebo rovnocenná skúsenosť v oblasti vozidiel podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje dokladmi alebo čestnými vyhláseniami, alebo potvrdeniami iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach fyzickej osoby a o jej postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, a to samostatne alebo v spojení s inými dokladmi.
(5)
Do dĺžky praxe alebo rovnocennej skúsenosti v oblasti vozidiel podľa odseku 1 písm. b) sa započítava aj vzdelanie v absolvovanom učebnom odbore alebo študijnom odbore, ktorý je oslobodený od skúšky podľa § 94 ods. 7 zákona. Prax sa preukazuje dokladom o vzdelaní v absolvovanom učebnom odbore alebo študijnom odbore.
§ 29
Návrh na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly
[k § 90 ods. 4 písm. c) zákona]
(1)
Návrh na udelenie osvedčenia technika technickej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 6 zákona osoby podľa písmena b),
e)
zápisnicu zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky,
f)
doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú skúsenosť,
g)
kópiu vodičského preukazu,
h)
pracovnú zmluvu,
i)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo rozširovacieho školenia a
j)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov.
(2)
Ak ide o osobu, ktorá je občanom iného štátu ako Slovenská republika, navrhovateľ môže predložiť rovnocenné doklady uvedené v odseku 1 písm. f) a g) vydané v štáte, v ktorom má fyzická osoba bydlisko.
§ 30
Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz
[k § 92 ods. 5 písm. c) zákona]
(1)
Záväzná prihláška na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz,
c)
druh školenia alebo kurzu,
d)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať,
e)
kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať.
(2)
Pri základnom školení záväzná prihláška podľa odseku 1 obsahuje aj kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky.
§ 31
Spôsob a rozsah základného školenia, rozširovacieho školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
(1)
Základné školenie je zamerané na tieto základné témy:
a)
technológia vozidla v rozsahu
1.
brzdové systémy,
2.
systémy riadenia,
3.
zorné pole,
4.
montáž osvetlenia, svetelné zariadenia a elektronické komponenty,
5.
nápravy, kolesá a pneumatiky,
6.
podvozok a karoséria,
7.
zaťaženie životného prostredia a emisie,
8.
ďalšie požiadavky na zvláštne vozidlá,
b)
skúšobné metódy,
c)
hodnotenie chýb,
d)
požiadavky týkajúce sa stavu vozidla pri schvaľovaní,
e)
predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly,
f)
administratívne ustanovenia týkajúce sa schvaľovania a evidencie vozidiel a kontroly technického stavu,
g)
počítačové aplikácie potrebné na kontrolu a administratívne postupy.
(2)
Základné školenie na získanie osvedčenia technika technickej kontroly zahŕňa 70 vyučovacích hodín teoretickej výučby, 160 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly a desať vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním okrem základných tém podľa odseku 1 aj na
a)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technickej kontroly,
b)
metodiky a metódy používané pri technickej kontrole,
c)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
d)
technologické vybavenie stanice technickej kontroly, funkciu zariadení používaných pri technickej kontrole,
e)
praktické ukážky z vykonávania technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol do príslušných dokladov,
f)
celoštátny informačný systém,
g)
overenie a kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole.
(3)
Rozširovacie školenie zahŕňa 32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa odseku 1 a so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia,
b)
metodiky a metódy používané pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí alebo technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,
c)
praktické ukážky z vykonávania technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia do príslušných dokladov.
(4)
Doškoľovací kurz technika technickej kontroly musí byť v rozsahu 18 vyučovacích hodín teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním, ako je uvedené v
a)
odseku 2, ak ide o technika technickej kontroly oprávneného vykonávať technické kontroly pravidelné,
b)
odsekoch 2 a 3, ak ide o technika technickej kontroly oprávneného vykonávať technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí alebo technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(5)
Doškoľovací kurz technika technickej kontroly, ak to nariadil príslušný schvaľovací orgán, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu určenom typovým schvaľovacím orgánom.
(6)
Základné školenie, rozširovacie školenie a doškoľovací kurz musí byť ukončené do šiestich mesiacov od začatia školenia alebo kurzu.
§ 32
Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní školení a kurzu
[k § 92 ods. 15 zákona]
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia, potvrdenie o absolvovaní rozširovacieho školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou má písomnú formu a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa týkalo základné školenie, rozširovacie školenie alebo doškoľovací kurz,
d)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky technickej služby.
§ 33
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 6 písm. c) zákona]
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby technickej kontroly alebo osoby, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa bude technická kontrola vykonávať,
d)
kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia, rozširovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
e)
kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.
§ 34
Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z
a)
predpisov upravujúcich vykonávanie technickej kontroly,
b)
metodík a metód používaných pri technickej kontrole,
c)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
d)
technologického vybavenia stanice technickej kontroly, funkcie zariadení používaných pri technickej kontrole,
e)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia technickej kontroly do príslušných dokladov,
f)
celoštátneho informačného systému,
g)
overenia a kalibrácie zariadení používaných pri technickej kontrole.
(3)
Písomné testy pozostávajú
a)
zo základného súboru testov, ktorý tvoria
1.
testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,
2.
testy typu O obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu vozidiel kategórie L, M1, N1, O1 a O2,
3.
testy typu N obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,
4.
kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia ustanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie L, M1, N1, O1 a O2,
5.
kontrolné príklady typu N zamerané na posúdenie splnenia ustanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,
b)
z nadstavbového súboru testov, ktorý tvoria
1.
testy typu ADR obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí,
2.
testy typu CEMT obsahujúce 20 otázok zameraných na technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia.
(4)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávaná testom typu U trvá 30 minút, testom typu O, N, ADR, CEMT trvá 20 minút a príkladom typu O alebo N trvá 30 minút.
(5)
Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri technickej kontrole zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia technickej kontroly a pozostáva z vykonania technickej kontroly pravidelnej v
a)
celom rozsahu kontrolných položiek alebo
b)
čiastkovom rozsahu jednej skupiny kontrolných položiek, alebo
c)
čiastkovom rozsahu a špecifikácie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, alebo technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(6)
Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí,
b)
„nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 90 % správnych odpovedí.
(7)
Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)
Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 sú hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; inak sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
(9)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak je skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(10)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.
(11)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 35
Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly určených kategórií vozidiel,
g)
druhy technickej kontroly,
h)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
i)
miesto a dátum spracovania zápisnice,
j)
odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
k)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela technická služba osobe, ktorá je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo oprávnenej osobe technickej kontroly.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
f)
podpisy členov skúšobnej komisie.
§ 36
Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 93 ods. 11 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,
b)
najmenej traja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci ministerstva dopravy,
2.
zamestnanci technickej služby alebo
3.
nezávislí odborníci z praxe.
§ 37
Zoznam učebných odborov a študijných odborov oslobodených od skúšky z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 7 zákona]
Od skúšky z overenia znalostí o vozidlách je oslobodená fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala vzdelanie v učebných odboroch alebo študijných odboroch uvedených v prílohe č. 7; ak ide o študijný odbor na vysokej škole, vyžaduje sa absolvovanie predmetov v oblastiach uvedených v § 28 ods. 1 písm. a).
§ 38
Skúška z overenia znalostí o vozidlách, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 94 ods. 9 zákona]
(1)
Skúška z overenia znalostí o vozidlách pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje otázky z oblastí podľa § 28 ods. 1 písm. a).
(2)
Písomné testy pozostávajú zo súboru obsahujúcich desať otázok z každej oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a).
(3)
Čas na vypracovanie písomného testu je 120 minút.
(4)
Výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť najmenej 80 % správnych odpovedí,
b)
„nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 80 % správnych odpovedí.
(5)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z overenia znalostí o vozidlách, ak je skúšaná osoba zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách vylúčená, pretože počas skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(6)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 39
Vedenie evidencie skúšok z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 9 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z overenia znalostí o vozidlách spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
f)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
g)
miesto a dátum spracovania zápisnice a odtlačok pečiatky technickej služby,
h)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 38 ods. 6 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách zasiela technická služba fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnenej osobe technickej kontroly.
(3)
Evidenciu skúšok z overenia znalostí o vozidlách vedie technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z overenia znalostí o vozidlách,
e)
podpis predsedu skúšobnej komisie, podpisy členov skúšobnej komisie a odtlačok pečiatky technickej služby.
§ 40
Skúšobná komisia pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách
[k § 94 ods. 9 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria
a)
predseda skúšobnej komisie; je ním zamestnanec technickej služby,
b)
najmenej dvaja ďalší členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci technickej služby,
2.
vyučujúci vykonávajúci odbornú prípravu na skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo
3.
nezávislí odborníci z praxe.
§ 41
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách
[k § 95 ods. 1 písm. c) zákona]
(1)
Pečiatka používaná pri technickej kontrole má okrúhly tvar a obsahuje nápis „STANICA TECHNICKEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky pridelenej konkrétnemu technikovi technickej kontroly.
(2)
Vzor pečiatky používanej pri technickej kontrole a jej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 8.
Podrobnosti o technickej kontrole
§ 42
Členenie staníc technickej kontroly
[k § 104 ods. 5 zákona]
(1)
Technická kontrola sa v stanici technickej kontroly vykonáva na kontrolnej linke, pričom kontrolné položky alebo ich časti, pre ktoré to ich predpísaný spôsob kontroly vyžaduje, sa môžu vykonať i mimo nej. Kontrolnou linkou stanice technickej kontroly sa rozumie skupina bezprostredne na seba nadväzujúcich kontrolných pracovísk, cez ktoré vozidlo pri technickej kontrole prechádza a na ktorých sa vykonávajú jednotlivé kontrolné položky.
(2)
Podľa kategórií kontrolovaných vozidiel sa kontrolné linky stanice technickej kontroly členia na kontrolnú linku
a)
typu A určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, N1, O1 a O2,
b)
typu B určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,
c)
typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS,
d)
typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS.
(3)
Ak rozmery vozidla kategórie M1 s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, N1, O1 alebo O2 neumožňujú jeho kontrolu na kontrolnej linke typu A, vozidlo možno skontrolovať na kontrolnej linke typu B, ak je súčasťou stanice technickej kontroly.
(4)
Kontrolné linky typu A, B a C sú len v stacionárnej stanici technickej kontroly.
(5)
Kontrolná linka typu M je len v mobilnej stanici technickej kontroly.
(6)
Typ stanice technickej kontroly je určený počtom a typom jej kontrolných liniek a označuje sa kódom, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých znakov. Každej kontrolnej linke stacionárnej stanice technickej kontroly alebo kontrolnej linke mobilnej stanice technickej kontroly zodpovedá v kóde typu stanice technickej kontroly jeden znak prislúchajúci typu kontrolnej linky podľa odseku 2.
§ 43
Rozsah technických kontrol
[k § 107 ods. 3 zákona]
(1)
Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodickými pokynmi ministerstva dopravy [§ 136 ods. 2 písm. a) tridsiaty ôsmy bod zákona] (ďalej len „metodika“) na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej. Rozsah kontrolných položiek vychádza z harmonizovaných minimálnych požiadaviek na obsah a odporúčané metódy technickej kontroly pravidelnej uvedených v prílohe č. 9.
(2)
Technická kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly zvláštnej.
(3)
Technická kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly administratívnej.
(4)
Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením vozidla na prepravu nebezpečných vecí, posúdením dokladov o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach11) a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí.
(5)
Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a zvuku, ktorý vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, a podľa kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(6)
Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách podľa odsekov 1 až 5, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly.
(7)
Technickú kontrolu podľa odsekov 1 až 3 a s nimi súvisiacu technickú kontrolu podľa odseku 6 možno vykonať v mobilnej stanici technickej kontroly za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 19 ods. 5 a § 20 ods. 7 až 10 na vozidlách akejkoľvek kategórie podliehajúcej technickej kontrole.
(8)
Technická kontrola vykonávaná v rámci cestnej technickej kontroly sa vykonáva v rozsahu kontrolných položiek určených metodikou na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej. Technická kontrola vykonávaná v rámci cestnej technickej kontroly sa vykonáva, ak príslušník Policajného zboru podľa § 60 ods. 5 zákona rozhodol o podrobení vozidla takej kontrole.
§ 44
Zaťaženie určitých kategórií vozidiel
[k § 107 ods. 8 zákona]
Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené v prílohe č. 10.
§ 45
Prípady nevykonania technickej kontroly
[k § 107 ods. 10 zákona]
Technická kontrola sa nevykoná, ak
a)
nemožno naštartovať motor vozidla,
b)
vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
c)
je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
d)
vozidlo má poruchu na plynovom zariadení,
e)
niektorá súčasť technologického vybavenia stanice technickej kontroly chýba, nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
f)
nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické vybavenie stanice technickej kontroly určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť,
g)
v prípade prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu bezpečnosti vykonávania technickej kontroly alebo výsledkov merania, alebo
h)
prevádzkovateľ vozidla pred technickou kontrolou nepredloží ustanovené doklady podľa § 46.
§ 46
Doklady predkladané na technickú kontrolu
[k § 107 ods. 11 zákona]
(1)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie
a)
technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej
1.
doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,
3.
certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona,
b)
technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí
1.
doklady podľa písmena a); v doklade vozidla musí byť záznam o tom, že vozidlo je schválené na prepravu nebezpečných vecí, a
2.
doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach,11)
c)
technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia
1.
doklady podľa písmena a) a
2.
doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami,
d)
technickej kontroly opakovanej doklady pre príslušný druh technickej kontroly.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) na vykonanie technickej kontroly pravidelnej
a)
v súvislosti s vydaním nového dokladu vozidla po hromadnej prestavbe podľa § 34 ods. 13 zákona predkladá
1.
doklad o vykonaní hromadnej prestavby podľa § 34 ods. 11 písm. b) zákona,
2.
kópiu schválenia hromadnej prestavby vrátane kópie základného technického opisu vozidla,
b)
z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu podľa § 36 ods. 4 zákona predkladá
1.
súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie alebo rámu v rámci jedného typového radu,
2.
rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak prišlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo ak je toto číslo nečitateľné, alebo ak ho nemožno určiť,
c)
z dôvodu montáže spájacieho zariadenia na vozidlo podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
1.
potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo ustanoveným spôsobom,
2.
doklad o schválení spájacieho zariadenia alebo kópiu predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie, a ktoré je demontované, ak ide o zhodný typ vozidla alebo doklad o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
d)
z dôvodu montáže dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
1.
potvrdenie o montáži systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydané držiteľom typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,
2.
kópiu platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydaného typovým schvaľovacím orgánom,
3.
doklady vyplývajúce z udeleného platného typového schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,
e)
z dôvodu zápisu alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá jednotlivé schválenie dovezeného komponentu – diskového kolesa,
f)
z dôvodu zápisu zvláštnej výbavy vozidla podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá doklad o schválení zvláštnej výbavy namontovanej na vozidle,
g)
z dôvodu konverzie motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3 podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá
1.
kópiu typového schválenia konverzie,
2.
vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vykonaní konverzie,
h)
z dôvodu povolenia výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 ods. 4 zákona predkladá opis žiadanej výnimky.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla namiesto dokladov uvedených v odseku 1 písm. a)
a)
na vykonanie technickej kontroly zvláštnej v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3 zákona predkladá identifikačné a technické údaje vozidla v rozsahu uvádzanom v dokladoch vozidla,
b)
na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s uznaním typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu, uznaním schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu alebo vnútroštátnym jednotlivým schválením jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa § 29 ods. 3 zákona predkladá
1.
doklady vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu; ak má dve časti, musia byť predložené obidve časti,
2.
preklad dokladu podľa prvého bodu do štátneho jazyka,
3.
odborný posudok o kontrole originality vozidla základnej,
c)
na vykonanie technickej kontroly pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 ods. 5 zákona predkladá
1.
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel,
2.
v prípade vozidla po odcudzení
2a.
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
2b.
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
2c.
doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla, oznámení odcudzenia vozidla,
d)
na vykonanie technickej kontroly v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 31 ods. 5 zákona predkladá
1.
doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa § 1 ods. 5 zákona,
2.
doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom podľa
§ 1 ods. 5 zákona,
3.
protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné v čase výroby vozidla,
4.
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania.
(4)
Pri technickej kontrole vozidla vybaveného tachografom, ktorý nemá typové schválenie EÚ, sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj čestné vyhlásenie o tom, že na vozidlo sa vzťahujú výnimky.12)
(5)
Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním technickej kontroly.
§ 47
Lehoty technických kontrol pravidelných
[k § 108 ods. 2 zákona]
(1)
Technickej kontrole pravidelnej
a)
v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
1.
kategórie L3eA1,
2.
kategórie L4eA1,
3.
kategórie L6e iné ako v písmene b) šiestom bode,
4.
kategórie O2,
5.
kategórie R2
b)
v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
1.
kategórie L3eA2,
2.
kategórie L3eA3,
3.
kategórie L4eA2,
4.
kategórie L4eA3,
5.
kategórie L5e,
6.
kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
7.
kategórie L7e,
8.
kategórie M1,
9.
kategórie N1,
10.
kategórie T,
11.
kategórie R3,
12.
kategórie R4,
c)
v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
1.
kategórie M2,
2.
kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,
3.
kategórie N2,
4.
kategórie N3,
5.
kategórie O3,
6.
kategórie O4,
7.
používané na taxislužbu,
8.
používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
9.
kategórie M a N používané
9a.
na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
9b.
na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
9c.
ako sanitné vozidlá,
9d.
na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.
(2)
Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
(3)
Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
(4)
Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.
(5)
Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí
a)
uplynutím lehoty platnosti,
b)
vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej alebo
c)
vykonaním novej technickej kontroly administratívnej.
§ 48
Prípady nariadenia technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt
[k § 109 ods. 1 zákona]
(1)
Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastane niektorý z týchto prípadov:
a)
vozidlo je pri technickej kontrole zjavne nesprávne vyhodnotené,
b)
vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a táto nespôsobilosť trvá,
c)
vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
d)
prevádzkovateľ vozidla nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,
e)
pri cestnej technickej kontrole je vozidlo hodnotené s vážnou alebo nebezpečnou chybou,
f)
vozidlo je prevádzkované v cestnej premávke s vážnou alebo nebezpečnou chybou.
(2)
Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, aj keď prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona.
§ 49
Hodnotenie technického stavu vozidla
[k § 110 ods. 7 zákona]
(1)
Každá kontrolovaná položka v rámci technickej kontroly obsahuje jeden alebo viacero kontrolných položiek. Každá kontrolná položka obsahuje zoznam možných chýb a úroveň ich závažnosti.
(2)
Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotia chybami, ktoré patria do týchto skupín chýb:
a)
ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nezhody; vozidlo je „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
b)
vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody; vozidlo je „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“,
c)
nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke; vozidlo je „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.
(3)
Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb podľa odseku 2, sa vyhodnotí podľa chyby, ktorá zodpovedá najzávažnejšej chybe. Vozidlo vykazujúce viacero chýb v rámci rovnakej oblasti kontroly podľa vymedzenia rozsahu kontroly možno zaradiť do najbližšej skupiny závažnejších chýb, ak možno preukázať, že kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do vyššieho stupňa ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.
(4)
Technický stav vozidla sa pri technickej kontrole nevyhodnotí, ak nie je možné vykonať všetky predpísané kontrolné položky, najmä pri poruche niektorého predpísaného zariadenia z technologického vybavenia stanice technickej kontroly.
§ 50
Závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla
[k § 110 ods. 7 zákona]
(1)
Vozidlo sa považuje za „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak technická kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a na vozidle nie sú chyby alebo ak na vozidle sú ľahké chyby.
(2)
Vozidlo sa považuje za „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak technická kontrola je vykonaná v ustanovenom rozsahu a pri technickej kontrole je zistená aspoň jedna vážna chyba a nie je zistená žiadna nebezpečná chyba.
(3)
Vozidlo sa považuje za „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, ak
a)
technická kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu; to sa nevzťahuje na ukončenie technickej kontroly podľa § 49 ods. 4,
b)
je na vozidle zistená aspoň jedna nebezpečná chyba, alebo
c)
pri technickej kontrole opakovanej sa opakovane zistí tá istá vážna chyba.
§ 51
Spôsob evidovania údajov o technických kontrolách
[k § 110 ods. 7 zákona]
(1)
Údaje o chybách zistených pri technických kontrolách podľa jednotlivých kontrolných položiek a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke vedie a eviduje technik technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme.
(2)
Údaje o technických kontrolách a chybách podľa odseku 1 v rámci všetkých staníc technickej kontroly vedie a eviduje technická služba v celoštátnom informačnom systéme.
§ 52
Vzory a náležitosti dokladov vydávaných pri technických kontrolách
[k § 111 ods. 8 zákona]
(1)
Protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu technickej kontroly, identifikačné údaje vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku v cestnej premávke, údaje o sérii a evidenčnom čísle prideleného osvedčenia o technickej kontrole a o sérii a evidenčnom čísle kontrolnej nálepky, identifikačné údaje stanice technickej kontroly, identifikačné údaje technikov technickej kontroly, dátum vykonania technickej kontroly a čas vykonania posledného zápisu do protokolu o technickej kontrole vozidla, údaje o lehote platnosti a zoznam kontrolných položiek a miesto na podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri technickej kontrole.
(2)
Tlačivo dokladu podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami červenej farby s odtieňom Pantone 1795 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „TK“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva protokolu o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je uvedený v prílohe č. 11.
(4)
Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje dopravcu, identifikačné údaje o vozidle, údaje o nebezpečných veciach schválených na prepravu, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly a o pridelenom čísle technika technickej kontroly, dátum vykonania technickej kontroly, čas vykonania posledného zápisu do osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí a údaje o lehote platnosti.
(5)
Tlačivo dokladu podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 80 g · m-2 formátu A4. Lícna strana obsahuje ochranné prvky a pás s odtieňom ružovej farby Pantone 1777 U.
(6)
Vzor tlačiva osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí je uvedený v osobitnom predpise,11) pričom text je v slovenskom jazyku a predpísanom jazyku.
(7)
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly a o pridelenom čísle technika technickej kontroly, dátum a čas vykonania technickej kontroly, údaje o lehote platnosti.
(8)
Tlačivo dokladu podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 95 g · m-2 formátu A4 s predtlačou v anglickom jazyku. Lícna strana obsahuje ochranné prvky.
(9)
Vzor tlačiva potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je uvedený v prílohe č. 12.
(10)
Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, údaje o evidenčnom čísle vozidla, údaje o sérii a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky, údaj počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase kontroly, zistené chyby a úroveň ich závažnosti, výsledok technickej kontroly, názov stanice technickej kontroly, miesto a dátum kontroly, dátum vydania, údaje o lehote platnosti technickej kontroly a ďalšie informácie.
(11)
Tlačivo dokladu podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri 160 g · m-2 s rozmermi 85 mm × 54 mm (±1 mm). Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami s odtieňom červenej farby Pantone 1795 U. Lícna strana obsahuje ochrannú podtlač a hologram s rozoznávacou značkou štátu.
(12)
Vzor tlačiva Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola je uvedený v prílohe č. 13.
(13)
Ochranné prvky tlačív dokladov podľa odsekov 1, 4, 7 a 10, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, sa oznámia technickej službe v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
(14)
Kontrolná nálepka technickej kontroly na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAi nasledujú série SKBi až SKZi. Kontrolná nálepka technickej kontroly na vonkajšie použitie je označená sériou SKAo a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAo nasledujú série SKBo až SKZo. Kontrolná nálepka technickej kontroly okrem tohto označenia obsahuje symbol Európskej únie s rozlišovacím znakom Slovenskej republiky „SK“, symbol skratky technickej kontroly „TK“ a miesto na vyznačenie mesiaca a roka platnosti technickej kontroly.
(15)
Kontrolná nálepka technickej kontroly podľa odseku 14 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení z vozidla a obsahuje skryté overovacie, ako aj viditeľné bezpečnostné znaky integrované v jej štruktúre.
(16)
Vzor kontrolnej nálepky technickej kontroly a jej ďalšie náležitosti, špecifikácie a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 14.
§ 53
Vyznačovanie výsledku technickej kontroly
[k § 111 ods. 9 zákona]
(1)
Výsledok technickej kontroly sa zapisuje do protokolu o technickej kontrole vozidla prostredníctvom celoštátneho informačného systému.
(2)
Pred začatím technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly administratívnej a technickej kontroly opakovanej, technik technickej kontroly odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej technickej kontrole.
(3)
Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly podľa § 47, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; to platí aj pre vozidlá podľa § 108 ods. 3 zákona. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto podľa § 54 nalepí technik technickej kontroly, ktorý technickú kontrolu vykonal.
(4)
Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa obmedzí odo dňa vykonania na 60 dní, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto podľa § 54 nalepí technik technickej kontroly, ktorý technickú kontrolu vykonal.
(5)
Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa lehota platnosti technickej kontroly nezapisuje. Osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
(6)
Pri technickej kontrole zvláštnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5; lehota platnosti sa nezapisuje, osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
(7)
Pri technickej kontrole administratívnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5. Lehota platnosti sa vyznačí podľa pôvodnej platnosti, ak sa postupuje podľa odseku 3.
(8)
Pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, postupuje sa podľa odseku 3; okrem osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky sa vydáva aj osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.
(9)
Pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, postupuje sa podľa odseku 3; okrem osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky sa vydáva aj potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.
(10)
Bezprostredne pred začatím vykonávania kontrolných položiek na vozidle technik technickej kontroly zaeviduje začiatok technickej kontroly v celoštátnom informačnom systéme. Bezprostredne po vykonaní ustanovených kontrolných položiek technik technickej kontroly zaeviduje ich ukončenie v celoštátnom informačnom systéme.
(11)
Protokol o vykonanej technickej kontrole sa na stanici technickej kontroly uchováva päť rokov od vydania protokolu.
§ 54
Miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky
[k § 111 ods. 9 zákona]
(1)
Kontrolná nálepka technickej kontroly určená na vnútorné použitie sa neoddeliteľne nalepí na dolný pravý okraj vnútornej strany čelného skla vozidla tak, že je dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany vozidla a čo najmenej obmedzuje výhľad z vozidla vodičovi.
(2)
Kontrolná nálepka technickej kontroly určená na vonkajšie použitie sa neoddeliteľne nalepí na zadnú kovovú časť prípojného vozidla alebo motorového vozidla, ktoré nie je vybavené čelným sklom, čo najbližšie k evidenčnému číslu vozidla tak, že je dobre viditeľná z vonkajšej zadnej strany vozidla. Ak konštrukcia vozidla neumožňuje nalepiť kontrolnú nálepku na zadnú kovovú časť vozidla, nalepí sa na inú kovovú časť vozidla, tak, že je dobre viditeľná z vonkajšej strany vozidla.
Záverečné ustanovenia
§ 55
Spoločné ustanovenie
Ak osvedčenie o evidencii časti II nie je vydané, na kontrolné položky spojené s osvedčením o evidencii časti II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii.
§ 56
Prechodné ustanovenia
(1)
Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú podľa doterajších právnych predpisov, ktorá nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 19
ods. 2 alebo ods. 3, alebo ktorá je vybavená celovozidlovým zdvihákom alebo celovozidlovými zdvihákmi, môže prevádzkovať takú stanicu technickej kontroly do ukončenia činnosti.
(2)
Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykoná zmeny v priestoroch stanice technickej kontroly zriadenej podľa doterajších právnych predpisov, môže prevádzkovať takú stanicu technickej kontroly do ukončenia činnosti, aj ak jej priestory nespĺňajú najmenšie rozmery podľa
§ 19 ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak je v týchto priestoroch vybavená celovozidlovým zdvihákom alebo celovozidlovými zdvihákmi.
(3)
Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať
a)
monitorovacie záznamové zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. k) od 20. mája 2019,
b)
skúšačka zavesenia a uloženia kolies podľa § 20 ods. 1 písm. m) na kontrolnej linke typu B, C alebo M od 1. januára 2020,
c)
skúšobňa bŕzd podľa § 20 ods. 1 písm. o) a motocyklová skúšobňa bŕzd podľa § 20 ods. 1
písm. ad) od 1. januára 2019,
d)
meradlo svetlometov podľa § 20 ods. 1 písm. p) od 20. mája 2019,
e)
rovinná plocha podľa § 20 ods. 1 písm. q) od 1. januára 2020.
(4)
Stanica technickej kontroly musí byť vybavená
a)
mobilným zariadením podľa § 20 ods. 1 písm. c) do 31. decembra 2019,
b)
otočnými plošinami podľa § 20 ods. 1 písm. l) do 31. decembra 2019,
c)
skúšačkou zavesenia a uloženia kolies podľa § 20 ods. 1 písm. m) do 31. decembra 2019, ak ide o kontrolnú linku typu A,
d)
čítačkou palubnej diagnostiky OBD podľa § 20 ods. 1 písm. s) do 31. decembra 2019,
e)
kalibrami na spájacie zariadenie podľa § 20 ods. 1 písm. ab) do 20. mája 2019,
f)
nápravovými váhami podľa § 20 ods. 1 písm. ai) do 20. mája 2023.
(5)
Pečiatky stanice technickej kontroly podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami podľa tejto vyhlášky; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny technickou službou, najdlhšie do 31. decembra 2020.
(6)
Tlačivá „Protokol o technickej kontrole“ podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do 31. decembra 2018.
(7)
Tlačivá „Osvedčenie o technickej kontrole“ podľa doterajších právnych predpisov možno vydávať do 31. decembra 2018.
(8)
Technická kontrola vykonaná do 19. mája 2018 zostáva zachovaná do uplynutia lehoty určenej pri technickej kontrole.
§ 57
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.
§ 58
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
1)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
STN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry (33 2320).
STN EN 60079-29-2 Výbušné atmosféry. Časť 29-2: Detektory plynu. Výber, inštalácia, používanie a údržba detektorov horľavých plynov a kyslíka (33 2320).
4)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
7)
§ 2 písm. d) zákona č 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).
9)
Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).
10)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
11)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí
č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
12)
Čl. 3, čl. 13 ods. 1 a čl. 14 ods.1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).