136/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

136
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. f) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania (ďalej len „technická služba“) obsahuje
a)
identifikačné údaje navrhovateľa podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) mimo územia Slovenskej republiky alebo v zmluvnom štáte, na ktorého území má podnikateľ sídlo, nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť podľa § 163 ods. 5 zákona,
d)
doklad preukazujúci nezávislosť podľa § 165 ods. 6 zákona,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
f)
platné osvedčenie o akreditácii preukazujúce akreditáciu podľa § 166 ods. 3 zákona,
g)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podľa § 164 ods. 4 zákona,
h)
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činnosti technickej služby,
i)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) navrhovateľa na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 2 zákona a
k)
čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii,2) ak je podnikateľom.
(2)
Navrhovateľ so sídlom alebo bydliskom na území členského štátu mimo územia Slovenskej republiky alebo na území tretieho štátu môže doklady uvedené v odseku 1 písm. c), písm. e) druhom bode, písm. f) až h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v tomto štáte.
§ 2
(1)
Technická služba vykonáva
a)
testy typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety testovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek,
b)
overovanie zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia, ktoré pozostáva zo súboru činností, pri ktorých sa predmety overovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia, či sa zhodujú so schváleným typom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia a zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám,
c)
skúšky jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety skúšania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek,
d)
testy typu spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety testovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek,
e)
overovanie zhodnosti typu spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, ktoré pozostáva zo súboru činností, pri ktorých sa predmety overovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia, či sa zhodujú so schváleným typom spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov a zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám.
(2)
Po vykonaní testov podľa odseku 1 písm. a) technická služba vystaví
a)
protokol o teste typu vozidla, protokol o teste hromadnej prestavby typu vozidla, protokol o teste typu systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo nebezpečnej časti alebo vybavenia podľa odsekov 4, 5 a 8,
b)
návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom.
(3)
Dokumenty podľa odseku 2 sa na účely typového schválenia podľa § 9, § 16, § 18 a § 19 zákona vypracujú najmenej v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
(4)
Protokol o teste typu vozidla, protokol o teste hromadnej prestavby typu vozidla, protokol o teste typu systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo nebezpečnej časti alebo vybavenia obsahuje tieto údaje:
a)
identifikáciu technickej služby, ktorá testy vykonala,
b)
identifikačné údaje výrobcu, prípadne aj zástupcu výrobcu,
c)
identifikáciu predmetu testovania,
d)
druh protokolu,
e)
číslo protokolu,
f)
celkový počet strán protokolu,
g)
typové zatriedenie,
h)
identifikačné údaje typu vozidla v rozsahu výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, prípadne iné označenie na vozidle,
i)
hodnotiace predpisy, podľa ktorých sa vykonávali testy,
j)
dátum vykonania testov a dátum vydania protokolu,
k)
mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí testy vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho technickej služby alebo jeho zástupcu, ktorý protokol schválil, a odtlačok pečiatky,
l)
obsah, postup a priebeh testov,
m)
výsledok testov, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,
n)
informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonaným testom,
o)
upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov testov,
p)
protokoly z čiastkových testov ako prílohy hlavného protokolu,
q)
fotografickú a výkresovú dokumentáciu.
(5)
Technická služba na účely schvaľovania doplní do prílohy protokolu o testoch typu vozidla alebo hromadnej prestavby typu vozidla návrhy na spracovanie základných technických opisov vozidla, ak vozidlo posudzovaného typu splní podmienky ustanovené pre jeho kategóriu; to neplatí pre protokoly o testoch typu vozidla určené pre udelenie typového schválenia EÚ. Návrhy na spracovanie základných technických opisov vozidla môže technická služba vypracovať aj samostatne. Technickej službe sa predloží dostatočný počet vozidiel, ktorý je nevyhnutný na testovanie rôznych kombinácií z hľadiska ustanovených technických požiadaviek. Tieto vozidlá sa zároveň testujú na účely vystavenia protokolu podľa odseku 4.
(6)
Po vykonaní overení podľa odseku 1 písm. b) technická služba vystaví protokol o overení zhodnosti typu vozidla, protokol o overení zhodnosti hromadnej prestavby typu vozidla, protokol o overení zhodnosti typu systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo nebezpečnej časti alebo vybavenia, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
identifikáciu technickej služby, ktorá overenie zhodnosti vykonala,
b)
identifikačné údaje výrobcu, prípadne aj zástupcu výrobcu,
c)
identifikáciu predmetu overovania zhodnosti,
d)
identifikáciu predmetu, voči ktorému sa overuje zhodnosť,
e)
druh protokolu,
f)
číslo protokolu,
g)
celkový počet strán protokolu,
h)
dátum vykonania overenia a dátum vydania protokolu,
i)
mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí overenie vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho technickej služby alebo jeho zástupcu, ktorý protokol schválil, a odtlačok pečiatky,
j)
obsah, postup a priebeh overovania,
k)
výsledok overovania, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,
l)
informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonanému overeniu,
m)
upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov overenia,
n)
fotografickú dokumentáciu.
(7)
Technická služba, ktorá vykonala testy na udelenie typového schválenia EÚ, vykoná overenie zhodnosti typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v ustanovených lehotách podľa regulačných aktov, pričom o lehotách a spôsobe overenia informuje typový schvaľovací orgán.
(8)
Protokol podľa odsekov 4 a 6 vystaví technická služba v troch rovnopisoch, z ktorých jeden sa archivuje, druhý je určený pre typový schvaľovací orgán a tretí sa vydá žiadateľovi.
(9)
Po vykonaní skúšok podľa odseku 1 písm. c) technická služba vystaví
a)
protokol o skúške jednotlivého vozidla, ktorého prílohou je návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla; návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla môže technická služba vypracovať aj samostatne,
b)
protokol o skúške jednotlivého systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
c)
návrhy dokladov vydávaných schvaľovacím orgánom.
(10)
Protokol podľa odseku 9 písm. a) alebo písm. b) obsahuje tie údaje podľa odseku 4, ktoré zodpovedajú danému druhu protokolu; technická služba ho vystaví v troch rovnopisoch, z ktorých jeden sa archivuje, druhý je určený pre schvaľovací orgán a tretí sa vydá žiadateľovi.
(11)
Technická služba môže schvaľovaciemu orgánu odporučiť povolenie výnimiek z plnenia technických požiadaviek a v opodstatnených prípadoch môže navrhnúť alternatívne technické požiadavky. V niektorých prípadoch, najmä pri deštrukčných skúškach, pri veľmi malých sériách alebo pri výrobe jednotlivého vozidla, technická služba môže odporučiť nahradenie protokolu o skúške protokolom o posúdení konštrukcie z hľadiska jej predpokladov na splnenie technických požiadaviek, prípadne na vykonanie obmedzených skúšok podľa vlastnej úvahy.
(12)
Alternatívnymi technickými požiadavkami podľa odseku 11 sú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia, ktorá je v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovených technických požiadaviek platných pre danú kategóriu vozidla.
(13)
Pri skúškach jednotlivého vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom vozidla alebo vlastníkom vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi technickými požiadavkami.
(14)
Na vypracovanie protokolu o teste typu spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov a návrhov dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom po vykonaní skúšok podľa odseku 1 písm. d) sa použijú primerane ustanovenia odsekov 2 až 4.
(15)
Na vypracovanie protokolu o overení zhodnosti typu spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov po vykonaní overenia podľa odseku 1 písm. e) sa použijú primerane ustanovenia odsekov 6 až 8.
(16)
Technická služba uchováva protokoly podľa odsekov 4, 6, 9, 14 a 15 desať rokov. Na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať štátny odborný dozor technická služba predloží protokoly na kontrolu.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
1)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.