135/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

135
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) podľa
§ 136 ods. 3 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Systém cestnej technickej kontroly
§ 1
Systém hodnotenia rizikovosti dopravného podniku
[k § 57 ods. 6 zákona]
(1)
Informácie o počte a závažnosti chýb podľa príloh č. 1 a č. 2 zistených na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré prevádzkuje dopravný podnik,1) sa vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti dopravného podniku.2)
(2)
Na určenie rizikového profilu dopravného podniku sa použijú kritériá ustanovené v prílohe č. 3.
(3)
Do systému hodnotenia rizikovosti dopravného podniku sa vkladajú aj informácie získané z iných štátov.
(4)
V záujme zlepšenia rizikového profilu dopravného podniku sa zohľadňujú aj informácie o dodržiavaní požiadaviek na technický stav vozidla získané z dobrovoľne vykonaných technických kontrol mimo ustanovených lehôt technických kontrol pravidelných, ktoré sa vkladajú do systému hodnotenia rizikovosti dopravného podniku.
§ 2
Výber vozidiel na počiatočnú cestnú technickú kontrolu
[k § 59 ods. 2 zákona]
(1)
Na počiatočnú cestnú technickú kontrolu príslušník Policajného zboru alebo technik cestnej technickej kontroly vyberá najmä vozidlá s vysokým rizikovým profilom dopravného podniku.
(2)
Príslušník Policajného zboru alebo technik cestnej technickej kontroly môže na vykonanie cestnej technickej kontroly vybrať vozidlá aj náhodne alebo také, ak je podozrenie, že
a)
vozidlo je technicky nespôsobilé,
b)
vozidlo môže ohroziť bezpečnosť, životné prostredie alebo verejné zdravie, alebo
c)
náklad na vozidle nespĺňa požiadavky na upevnenie nákladu.
§ 3
Obsah a metódy počiatočnej cestnej technickej kontroly
[k § 59 ods. 3 zákona]
Pri počiatočnej cestnej technickej kontrole sa
a)
kontrolujú doklady vozidla potrebné na vedenie vozidla v cestnej premávke,
b)
kontroluje posledné osvedčenie o technickej kontrole vozidla,
c)
kontroluje posledná správa o cestnej technickej kontrole, ak je k dispozícii,
d)
vykoná vizuálne hodnotenie technického stavu vozidla,
e)
môže vykonať vizuálne hodnotenie upevnenia nákladu vozidla podľa § 9,
f)
môže vykonať kontrola technického stavu vozidla akoukoľvek metódou, ktorá sa považuje za vhodnú, s cieľom opodstatniť rozhodnutie podrobiť vozidlo podrobnejšej cestnej technickej kontrole alebo s cieľom žiadať o bezodkladné odstránenie chýb podľa § 63 ods. 1 zákona,
g)
preverí odstránenie chýb uvedených v správe z predchádzajúcej cestnej technickej kontroly.
§ 4
Obsah a metódy podrobnejšej cestnej technickej kontroly
[k § 60 ods. 2 zákona]
(1)
Podrobnejšia cestná technická kontrola zahŕňa položky ustanovené v prílohe č. 1, pričom sa do úvahy berie najmä bezpečnosť bŕzd, pneumatík, kolies, podvozku a zaťaženie životného prostredia, ako aj odporúčané metódy, ktoré sa uplatňujú pri testovaní týchto položiek.
(2)
Ak je v osvedčení o technickej kontrole vozidla alebo v správe o cestnej technickej kontrole uvedené, že sa počas predchádzajúcich troch mesiacov vykonala kontrola jednej z položiek ustanovených v prílohe č. 1, táto položka sa skontroluje, len ak je takáto kontrola odôvodnená na základe existencie zjavnej chyby.
§ 5
Kontrolné zariadenia
[k § 60 ods. 6 zákona]
(1)
Podrobnejšia cestná technická kontrola sa vykoná
a)
prostredníctvom mobilnej kontrolnej jednotky,
b)
prostredníctvom určených zariadení cestnej technickej kontroly,
c)
v stanici technickej kontroly alebo na pracovisku emisnej kontroly.
(2)
Mobilná kontrolná jednotka je prenosný systém kontrolného vybavenia potrebného na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly, v rámci ktorého pracujú technici cestnej technickej kontroly spôsobilí na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly.
(3)
Určené zariadenie cestnej technickej kontroly je zariadenie určené na vykonávanie počiatočnej cestnej technickej kontroly a na vykonávanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly, ktoré môže byť vybavené trvalo nainštalovaným kontrolným vybavením.
(4)
Mobilné kontrolné jednotky a určené zariadenia cestnej technickej kontroly sú vybavené vhodným zariadením na vykonanie podrobnejšej cestnej technickej kontroly, ku ktorému patria zariadenia potrebné na vyhodnotenie stavu a účinnosti bŕzd, riadenia a zavesenia vozidla a zaťaženia životného prostredia podľa potreby. Ak mobilné kontrolné jednotky alebo cestné kontrolné zariadenia nedisponujú zariadením potrebným na kontrolu položky zistenej pri počiatočnej cestnej technickej kontrole, kontrola sa vykoná v stanici technickej kontroly alebo na pracovisku emisnej kontroly alebo v určenom zariadení cestnej technickej kontroly, v ktorom sa môže vykonať podrobnejšia kontrola tejto položky.
§ 6
Zoznam chýb a úroveň ich závažnosti
[k § 63 ods. 3 zákona]
(1)
Zoznam chýb a hodnotenie chýb, na ktoré sa zameriava cestná technická kontrola je ustanovený v prílohe č. 1.
(2)
Vozidlo, na ktorom sa zistia chyby patriace do viac než jednej skupiny chýb, sa zaradí do skupiny, ktorá zodpovedá závažnejšej chybe.
(3)
Vozidlo, na ktorom sa zistí viacero chýb v rámci rovnakých oblastí kontroly podľa vymedzenia rozsahu cestnej technickej kontroly ustanoveného v prílohe č. 1 časti I, možno zaradiť do najbližšej skupiny najzávažnejších chýb, ak kombinovaný účinok týchto chýb vyúsťuje do vyššieho ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.
§ 7
Správa o cestnej technickej kontrole
[k § 66 ods. 1 zákona]
(1)
Správa o cestnej technickej kontrole pozostáva z dvoch strán formátu A4.
(2)
Vzor správy o cestnej technickej kontrole je v uvedený prílohe č. 4.
§ 8
Oznamovanie informácií o skontrolovaných vozidlách
[k § 66 ods. 4 zákona]
(1)
Európskej komisii sa každé dva roky oznamujú elektronickými prostriedkami údaje o vykonaných cestných technických kontrolách vozidiel kontrolovaných na území Slovenskej republiky za predchádzajúce dva kalendárne roky; tieto údaje sa oznamujú do 31. marca.
(2)
Údaje podľa odseku 1 obsahujú
a)
počet kontrolovaných vozidiel,
b)
kategóriu kontrolovaných vozidiel,
c)
štát, v ktorom je každé kontrolované vozidlo evidované,
d)
skontrolované oblasti a nevyhovujúce položky podľa desiateho bodu správy o cestnej technickej kontrole, ak ide o podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu.
(3)
Do doby prijatia právne záväzného aktu Európskej únie týkajúceho sa formátu, v ktorom sa majú údaje podľa odseku 1 oznamovať elektronickými prostriedkami, sa používa štandardný vykazovací formulár podľa prílohy č. 5.
Systém kontroly upevnenia nákladu
§ 9
Upevnenie nákladu a kontrola upevnenia nákladu
[k § 67 ods. 1 zákona]
(1)
Počas cestnej technickej kontroly môže byť vozidlo podrobené kontrole upevnenia nákladu podľa prílohy č. 2. Kontrola sa vykonáva s cieľom overiť, že v priebehu všetkých druhov prevádzky vozidla vrátane núdzových situácií alebo rozbiehania v kopci náklad
a)
môže len minimálne zmeniť svoju vzájomnú polohu alebo polohu vo vzťahu k stenám alebo podlahovým plochám vozidla a
b)
nemôže opustiť ložný priestor alebo sa pohybovať mimo ložného priestoru.
(2)
Upevnenie nákladu a kontroly upevnenia nákladu sa vykonávajú podľa zásad ustanovených v prílohe č. 2 časti I; požiadavky na prepravu nebezpečných vecí3) tým nie sú dotknuté.
§ 10
Vyhlásenie o hmotnosti
[k § 69 ods. 7 zákona]
Vyhlásenie o hmotnosti obsahuje
a)
identifikačné údaje nakladajúcej organizácie alebo inej osoby používajúcej určené meradlá4) na zisťovanie hmotností,
b)
druh váh a triedy presnosti,
c)
dátum nasledujúceho overenia váh,
d)
čísla protokolov o overení váh,
e)
hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy pred nakládkou,
f)
hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy po nakládke,
g)
hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy na jednotlivé nápravy, ak je vozidlo vážené na nápravovej alebo kolesovej váhe,
h)
hmotnosť naloženého nákladu,
i)
dátum nakládky vozidla,
j)
identifikačné a kontaktné údaje osoby zodpovednej za vystavenie vyhlásenia,
k)
podpis osoby zodpovednej za vystavenie vyhlásenia.
§ 11
Určenie najväčšej hmotnosti nákladu
[k § 69 ods. 9 zákona]
Najväčšia hmotnosť nákladu, ktorú je možné naložiť na vozidlo, sa určí ako najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy mínus prevádzková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy určená z osvedčení o evidencii vozidla zvýšená o 3 %, ak hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy nebola zistená vážením pred nakládkou.
Celoštátny informačný systém cestných technických kontrol
§ 12
Údaje v celoštátnom informačnom systéme cestných technických kontrol
[k § 74 ods. 8 zákona]
(1)
Údaje o vykonaných cestných technických kontrolách v Slovenskej republike, údaje o oznámených cestných technických kontrolách vykonaných v inom štáte a systém hodnotenia rizikovosti dopravných podnikov sa vedú v automatizovanom informačnom systéme cestných technických kontrol s celoštátnou pôsobnosťou (ďalej len „celoštátny informačný systém“).
(2)
Celoštátny informačný systém je elektronický informačný systém, ktorý funguje na princípe klient-server v sieti internet.
(3)
Minimálny rozsah evidovaných údajov v celoštátnom informačnom systéme je ustanovený v prílohe č. 6.
§ 13
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému
[k § 81 ods. 3 zákona]
Návrh na schválenie celoštátneho informačného systému obsahuje
a)
identifikačné údaje technickej služby technickej kontroly podľa § 157 ods. 3 zákona,
b)
názov celoštátneho informačného systému,
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi celoštátneho informačného systému,
d)
prístup do celoštátneho informačného systému na účel overenia plnenia požiadaviek.
Technik cestnej technickej kontroly
§ 14
Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly
[k § 100 ods. 3 písm. c) zákona]
Návrh na udelenie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o udelenie osvedčenia,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby podľa písmena b) na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 4 zákona a súhlas s ich spracovaním; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
zápisnicu zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky,
e)
doklad preukazujúci odbornú prax alebo rovnocennú praktickú skúsenosť v oblasti vozidiel,
f)
kópiu vodičského preukazu,
g)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly,
h)
potvrdenie o absolvovaní základného školenia pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,
i)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov,
j)
zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly nie staršiu ako šesť mesiacov.
§ 15
Prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz
[k § 102 ods. 3 písm. c) zákona]
(1)
Záväzná prihláška na základné školenie alebo doškoľovací kurz obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o prihlásenie na základné školenie alebo doškoľovací kurz,
c)
druh školenia alebo kurzu,
d)
kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude cestná technická kontrola vykonávať.
(2)
Pri základnom školení záväzná prihláška obsahuje aj kópiu zápisnice zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách alebo doklad o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorého absolvent je oslobodený od skúšky.
§ 16
Spôsob a rozsah základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu
[k § 102 ods. 8 zákona]
(1)
Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly je zamerané na tieto základné témy:
a)
technológia vozidla v rozsahu
1.
brzdové systémy,
2.
systémy riadenia,
3.
zorné pole,
4.
montáž osvetlenia, svetelné zariadenia a elektronické komponenty,
5.
nápravy, kolesá a pneumatiky,
6.
podvozok a karoséria,
7.
zaťaženie životného prostredia a emisie,
8.
ďalšie požiadavky na zvláštne vozidlá,
b)
skúšobné metódy,
c)
hodnotenie chýb,
d)
administratívne ustanovenia týkajúce sa cestnej technickej kontroly,
e)
aplikačné programové vybavenie potrebné na kontrolu a administratívne postupy,
f)
právne predpisy upravujúce cestnú technickú kontrolu v rozsahu technickej kontroly,
g)
právne predpisy upravujúce kontrolu rozmerov a hmotností,
h)
právne predpisy upravujúce kontrolu upevňovania nákladu,
i)
právne predpisy upravujúce cestnú kontrolu,5)
j)
právne predpisy upravujúce kontrolu prepravy nebezpečných vecí,
k)
právne predpisy upravujúce kontrolu licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie,
l)
metodiky a metódy používané pri cestnej technickej kontrole,
m)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
n)
technologické vybavenie kontrolných zariadení cestnej technickej kontroly, funkciu zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole v rozsahu technickej kontroly,
o)
praktické ukážky z vykonávania cestnej technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia cestnej technickej kontroly do príslušných dokladov,
p)
celoštátny informačný systém,
q)
metrologickú kontrolu a kalibráciu zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole.
(2)
Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly na získanie osvedčenia technika cestnej technickej kontroly je v rozsahu 70 vyučovacích hodín teoretickej výučby a desiatich vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na základné témy podľa odseku 1.
(3)
Doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly v rozsahu technickej kontroly je v rozsahu 18 vyučovacích hodín teoretickej výučby a dvoch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na základné témy podľa odseku 1.
(4)
Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly je zamerané na tieto základné témy:
a)
právne predpisy upravujúce vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,
b)
metodiky a metódy používané pri cestnej technickej kontrole v rozsahu emisnej kontroly,
c)
konštrukciu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek motorového vozidla so zameraním na tvorbu emisií a možností ich znižovania,
d)
systém palubnej diagnostiky vozidla OBD,
e)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
f)
technologické vybavenie kontrolných zariadení cestnej technickej kontroly, funkciu zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole v rozsahu emisnej kontroly,
g)
vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly, hodnotenie chýb, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia cestnej technickej kontroly do príslušných dokladov,
h)
praktické vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly,
i)
organizáciu metrologického zabezpečenia zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole v rozsahu emisnej kontroly,
j)
základy zdravotníckej prípravy.
(5)
Základné školenie pre vykonávanie cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly je v rozsahu 40 vyučovacích hodín teoretickej výučby a štyroch vyučovacích hodín odborných konzultácií so zameraním na základné témy podľa odseku 4.
(6)
Doškoľovací kurz technika cestnej technickej kontroly v rozsahu emisnej kontroly je v rozsahu 15 vyučovacích hodín teoretickej výučby a jednej vyučovacej hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 4.
§ 17
Vydávanie a náležitosti potvrdení o absolvovaní základného školenia a doškoľovacieho kurzu
[k § 102 ods. 8 zákona]
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu vydané technickou službou technickej kontroly podľa § 16 ods. 1 až 3 alebo technickou službou emisnej kontroly podľa § 16 ods. 4 a 5 má písomnú formu a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
c)
druh základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
d)
dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis zodpovednej osoby a odtlačok pečiatky príslušnej technickej služby.
§ 18
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti
[k § 103 ods. 3 písm. c) zákona]
Záväzná prihláška na skúšku z odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona oprávnenej osoby vykonávajúcej cestnú technickú kontrolu,
b)
identifikačné údaje podľa § 157 ods. 3 zákona fyzickej osoby, pre ktorú sa žiada o prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
druh skúšky,
d)
kópiu potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu,
e)
kópiu vodičského preukazu s udelením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny všetkých kategórií vozidiel, na ktorých sa bude cestná technická kontrola vykonávať.
§ 19
Skúška z odbornej spôsobilosti, jej obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania
[k § 103 ods. 8 zákona]
(1)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti, ktoré sa môžu vykonať v akomkoľvek poradí. Každá časť skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti pozostáva z písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie cestnej technickej kontroly,
b)
metodík a metód používaných pri cestnej technickej kontrole,
c)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
d)
technologického vybavenia používaného pri cestnej technickej kontrole, funkcie zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole,
e)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia cestnej technickej kontroly do príslušných dokladov,
f)
celoštátneho informačného systému,
g)
metrologickej kontroly a kalibrácie zariadení používaných pri cestnej technickej kontrole,
h)
právnych predpisov upravujúcich kontrolu rozmerov a hmotností vozidiel,
i)
právnych predpisov upravujúcich kontrolu upevňovania nákladu,
j)
právnych predpisov upravujúcich cestnú kontrolu,5)
k)
právnych predpisov upravujúcich kontrolu prepravy nebezpečných vecí,
l)
právnych predpisov upravujúcich kontrolu licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie.
(3)
Písomné testy pozostávajú zo súboru testov, ktorý tvoria
a)
testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,
b)
testy typu O obsahujúce 40 otázok zameraných na cestnú technickú kontrolu,
c)
kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia ustanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl,
d)
testy typu C obsahujúce 30 otázok zameraných na právne predpisy upravujúce kontrolu rozmerov a hmotností vozidiel, kontrolu upevňovania nákladu, kontrolu podľa osobitného predpisu,5) kontrolu prepravy nebezpečných vecí a kontrolu licencie Spoločenstva, prepravného povolenia alebo licencie medzinárodnej organizácie.
(4)
Písomná časť skúšky z odbornej spôsobilosti vykonávaná testom typu U alebo C trvá 30 minút, testom typu O trvá 40 minút a kontrolným príkladom typu O trvá 30 minút.
(5)
Praktická časť skúšky z odbornej spôsobilosti je zameraná na overenie teoretických vedomostí a praktických zručností pri cestnej technickej kontrole zameraných na správnosť vykonávania cestnej technickej kontroly, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia cestnej technickej kontroly a pozostáva z vykonania cestnej technickej kontroly v
a)
celom rozsahu kontrolných úkonov alebo
b)
čiastkovom rozsahu kontrolných úkonov.
(6)
Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí,
b)
„nevyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla úspešnosť menej ako 90 % správnych odpovedí.
(7)
Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)
Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti vychádza z klasifikácie jej písomnej časti a praktickej časti. Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti skúšobná komisia hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 boli hodnotené klasifikačným stupňom „vyhovel“; inak sa hodnotí klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
(9)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti, ak bola skúšaná osoba z ďalšej časti skúšky vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky využívala pomoc iných osôb, používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie alebo počas skúšky opustila miestnosť.
(10)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí.
(11)
Skúšobná komisia prijíma rozhodnutie hlasovaním; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 20
Vedenie evidencie skúšok z odbornej spôsobilosti
[k § 103 ods. 8 zákona]
(1)
O výsledku skúšky z odbornej spôsobilosti spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko skúšanej osoby,
c)
dátum a miesto narodenia skúšanej osoby,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
f)
rozsah skúšky z odbornej spôsobilosti,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice,
i)
odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
j)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 19 ods. 9 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela príslušná technická služba skúšanej osobe.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie príslušná technická služba v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo skúšanej osoby,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia skúšanej osoby,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie,
f)
podpisy členov skúšobnej komisie.
§ 21
Skúšobná komisia pre skúšky z odbornej spôsobilosti
[k § 103 ods. 8 zákona]
Skúšobnú komisiu pre skúšky z odbornej spôsobilosti vymenovanú ministerstvom dopravy tvoria:
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva dopravy,
b)
najmenej traja členovia skúšobnej komisie, ktorými môžu byť
1.
zamestnanci ministerstva dopravy,
2.
zamestnanec Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
3.
zamestnanci technickej služby alebo
4.
nezávislí odborníci z praxe.
Záverečné ustanovenia
§ 22
Prechodné ustanovenie
Prvú správu podľa § 8 ministerstvo dopravy oznamuje za dvojročné obdobie, ktoré začína plynúť od 1. januára 2019.
§ 23
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 24
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
1)
Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).
2)
§ 31 ods. 4 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
4)
§ 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.
ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJOV V CELOŠTÁTNOM INFORMAČNOM SYSTÉME
(1)
Údaje o vykonaných cestných technických kontrolách v Slovenskej republike
a)
číslo správy o cestnej technickej kontrole,
b)
miesto výkonu cestnej technickej kontroly,
c)
dátum a čas výkonu cestnej technickej kontroly,
d)
značka štátnej príslušnosti kontrolovaného vozidla,
e)
evidenčné číslo kontrolovaného vozidla,
f)
identifikačné číslo vozidla VIN,
g)
kategória vozidla,
h)
stav počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase cestnej technickej kontroly,
i)
podnik vykonávajúci prepravu
1.
názov,
2.
adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,
3.
kód štátu,
4.
číslo licencie Spoločenstva,
j)
držiteľ vozidla
1.
ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa
1a.
názov,
1b.
adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,
1c.
kód štátu,
2.
ak ide o fyzickú osobu
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
adresa vrátane poštového smerovacieho čísla,
2d.
kód štátu,
k)
číslo osvedčenia o evidencii,
l)
vodič vozidla
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
kód štátu vodičského preukazu vodiča,
4.
číslo vodičského preukazu vodiča,
m)
kontrolné položky
1.
identifikácia,
2.
brzdové zariadenia,
3.
riadenie, výhľad,
4.
osvetľovacie zariadenie a elektrický systém,
5.
nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie,
6.
podvozok a jeho príslušenstvo,
7.
ostatné vybavenie vrátane tachografu a zariadenia na obmedzenie rýchlosti,
8.
zaťaženie životného prostredia vrátane emisií a úniku paliva alebo oleja,
9.
doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórie M2 a M3,
10.
upevnenie nákladu,
n)
nevyhovujúce kontrolné položky podľa písmena m) vrátane označenia položky podľa príloh č. 1 a 2,
o)
kódové označenie a opis zistenej chyby,
p)
informácia o odstránení zistenej chyby,
q)
výsledok cestnej technickej kontroly,
r)
zákaz alebo obmedzenie používania vozidla s nebezpečnými chybami,
s)
požiadavka na vykonanie technickej kontroly alebo emisnej kontroly,
t)
rôzne/poznámky,
u)
názov orgánu vykonávajúceho cestnú technickú kontrolu,
v)
pracovník alebo technik cestnej technickej kontroly, ktorý vykonal kontrolu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
titul,
4.
hodnosť policajta.
(2)
Údaje o oznámených cestných technických kontrolách vykonaných v inom štáte sa vedú na základe oznámených údajov v rozsahu podľa odseku 1.
(3)
Systém hodnotenia rizikovosti dopravného podniku sa vedie spôsobom podľa prílohy č. 3.
(4)
Údaje o technikoch cestnej technickej kontroly sa vedú v rozsahu údajov uvádzaných v osvedčení technika cestnej technickej kontroly podľa § 100 ods. 7 zákona.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 135/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1716 z 29. júna 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ, pokiaľ ide o zmeny v označení kategórií vozidiel vyplývajúce zo zmien právnych predpisov o typovom schvaľovaní (Ú. v. EÚ L 342, 27. 9. 2021).