133/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

133
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozdelenie vozidiel
[k § 3 ods. 6 zákona]
Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlu je uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Postup pri odňatí zahraničných dokladov vozidla pri dovoze jednotlivého vozidla
[k § 29 ods. 8 písm. c) zákona]
(1)
Pri dovoze jednotlivého vozidla, ktoré bolo zapísané v evidencii vozidiel iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu, schvaľovací orgán na účely § 29 zákona vyžaduje predloženie osvedčenia o evidencii časti I, ako aj časti II, ak bola časť II vydaná. Schvaľovací orgán odníme časť alebo časti osvedčenia o evidencii, ktoré uchováva najmenej šesť mesiacov, a do dvoch mesiacov informuje o odňatí príslušný orgán členského štátu alebo zmluvného štátu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu vráti schvaľovací orgán odňaté osvedčenie o evidencii tomuto orgánu do šiestich mesiacov od jeho odňatia.
(2)
Ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 pozostáva z časti I a časti II a časť II chýba, môže schvaľovací orgán rozhodnúť o vydaní osvedčenia o evidencii časti II podľa § 29 zákona po doručení potvrdenia v listinnej podobe alebo elektronickej podobe od príslušného orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom bolo vozidlo predtým evidované, o tom, že navrhovateľ je oprávnený opätovne vozidlo zapísať do evidencie v Slovenskej republike.
(3)
Typový schvaľovací orgán je podľa § 136 ods. 2 písm. a) dvadsiateho štvrtého bodu zákona kontaktným miestom medzi schvaľovacím úradom a príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu na účely zasielania a získavania informácií podľa odsekov 1 a 2.
§ 3
Osvedčenie o evidencii časť I
[k § 39 ods. 14 zákona]
(1)
Osvedčenie o evidencii časť I je doklad s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený ako mikroprocesorová čipová karta z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Údaje uložené na karte sú čitateľné prostredníctvom snímacích zariadení. Mikroprocesorová čipová karta spĺňa z hľadiska fyzikálnych bezpečnostných znakov, technických charakteristík a dát technické špecifikácie ustanovené v prílohe č. 2.
(2)
Predná strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje tieto údaje:
a)
vpravo od čipu
1.
slová „Európska únia“,
2.
slová „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,
3.
slová „OSVEDČENIE O EVIDENCII“,
4.
slová „Časť I“,
5.
sériu a číslo osvedčenia,
6.
názov orgánu vydávajúceho osvedčenie,
b)
informácie špecifické pre konkrétne osvedčenie
1.
A. evidenčné číslo,
2.
B. dátum prvej evidencie,
3.
I. dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,
4.
C.1.1 priezvisko alebo obchodné meno držiteľa vozidla,
5.
C.1.2 meno držiteľa vozidla,
6.
C.1.3 trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa vozidla,
7.
C.4 údaj, či držiteľ vozidla je, alebo nie je vlastníkom vozidla,
c)
nad čipom v ľavom hornom rohu obdĺžnik modrej farby s rozmermi 2 cm × 1 cm, v ktorom je kruh vytvorený dvanástimi žltými hviezdičkami a nápis „SK“ vnútri kruhu,
d)
pod čipom v ľavom dolnom rohu symbol reprezentujúci koleso,
e)
označenie dokladu v úradných jazykoch Európskej únie.
(3)
Zadná strana osvedčenia o evidencii časť I obsahuje tieto údaje:
1.
D.1 značka,
2.
D.2 typ/variant/verzia,
3.
D.3 obchodný názov,
4.
E identifikačné číslo vozidla VIN,
5.
F.1 najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť,
6.
G prevádzková hmotnosť,
7.
H doba platnosti, ak nie je neobmedzená,
8.
J kategória vozidla,
9.
K číslo typového schválenia EÚ,
10.
O1/O2 najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla brzdeného a nebrzdeného,
11.
P.1 zdvihový objem valcov,
12.
P.2 najväčší výkon motora,
13.
P.3 druh paliva/zdroj energie,
14.
Q pomer výkon/hmotnosť (len pri kategórii L),
15.
R farba vozidla,
16.
S.1 počet miest na sedenie,
17.
S.2 počet miest na státie,
18.
T najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,
19.
V.9 emisie EÚ/EHK,
20.
N najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1./2./3./4.
(4)
Osvedčenie o evidencii časti I obsahuje aj harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5, ktoré sa uvádzajú pri príslušnej položke podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3.
(5)
Údaje podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 sa do osvedčenia o evidencii časti I zapisujú z osvedčenia o evidencii časti II.
(6)
Dátové údaje sú personalizované čiernou farbou písmom latinskej abecedy. Základná farba karty je zelená.
(7)
Materiál použitý pre osvedčenie o evidencii časti I musí byť vyrobený tak, aby bol chránený proti falšovaniu použitím aspoň troch z týchto techník:
a)
mikrotlač,
b)
gilošovaná tlač,
c)
dúhovo sfarbená tlač,
d)
laserové gravírovanie,
e)
ultrafialový fluorescenčný atrament,
f)
atramenty meniace farbu – podľa uhlu pohľadu,
g)
atramenty meniace farbu – podľa teploty,
h)
špeciálny hologram,
i)
variabilné laserové obrázky,
j)
optické variabilné obrázky.
(8)
Ako základ sa uprednostňujú techniky uvedené v odseku 7 písm. b), f) a h).
(9)
Vzor čistopisu osvedčenia o evidencii časti I je uvedený v prílohe č. 3.
§ 4
Osvedčenie o evidencii časť II
[k § 39 ods. 15 a § 40 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
(1)
Osvedčenie o evidencii časti II je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z týchto techník:
a)
grafika,
b)
vodotlač,
c)
fluoreskujúce vlákna alebo
d)
fluoreskujúca tlač.
(2)
Techniky podľa odseku 1 môžu byť doplnené ďalšími doplňujúcimi bezpečnostnými znakmi.
(3)
Osvedčenie o evidencii časti II sa skladá z týchto oddielov
a)
titulná strana,
b)
technické informácie o vozidle,
c)
základné údaje o evidencii vozidla,
d)
potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,
e)
ďalšie úradné záznamy.
(4)
Čistopis osvedčenia o evidencii časti II je pri výrobe označený sériou, ktorá sa skladá z dvoch znakov a poradového čísla zloženého zo šiestich číslic; čistopisy pridelené osobám oprávneným vydávať osvedčenia o evidencii časti II podľa
a)
§ 40 ods. 2 písm. a) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom T, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo,
b)
§ 40 ods. 2 písm. b) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom N, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo,
c)
§ 40 ods. 2 písm. c) zákona sú označené sériou začínajúcou sa písmenom P, za ktorým sa uvádzajú ďalšie písmená a poradové číslo.
(5)
Vzor čistopisu osvedčenia o evidencii časti II je uvedený v prílohe č. 4.
(6)
V osvedčení o evidencii časti II sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:
a)
základné údaje o evidencii vozidla:
1.
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),
2.
dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
evidenčné číslo vozidla,
5.
platnosť do,
6.
vlastník vozidla, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
7.
trvalý pobyt alebo sídlo vlastníka vozidla,
8.
držiteľ osvedčenia o evidencii, dátum narodenia alebo identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
9.
trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa osvedčenia o evidencii,
10.
zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii,
11.
záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu,
b)
vozidlo:
1.
druh,
2.
kategória,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
značka,
5.
obchodný názov,
6.
typ, variant, verzia,
7.
výrobca vozidla (podvozku),
8.
číslo typového schválenia EÚ,
9.
dátum typového schválenia EÚ,
c)
motor a prevodovka:
1.
výrobca motora,
2.
identifikačné číslo motora (typ),
3.
zdvihový objem valcov,
4.
katalyzátor,
5.
najväčší výkon motora/otáčky,
6.
druh paliva – zdroj energie,
7.
výkon/hmotnosť (kategória L),
8.
prevodovka – počet stupňov,
d)
karoséria (nadstavba):
1.
druh (typ),
2.
farba,
3.
výrobca,
4.
výrobné číslo,
5.
počet miest na sedenie, z toho núdzových,
6.
počet miest na státie,
7.
počet lôžok,
8.
zaťaženie strechy,
9.
objem skrine – cisterny,
10.
objem palivovej nádrže,
e)
rozmery a hmotnosti:
1.
celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,
2.
rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,
3.
prevádzková hmotnosť,
4.
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť,
5.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1./2./3./4.,
6.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
7.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,
f)
brzdy:
1.
EÚ alebo EHK,
2.
prevádzková,
3.
parkovacia,
4.
odľahčovacia,
5.
núdzová,
6.
protiblokovacie zariadenie ABS,
g)
nápravy:
1.
druh kolies,
2.
počet náprav, poháňané nápravy 1./2./3./4.,
3.
rázvor,
4.
rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,
5.
rozmer ráfikov na náprave,
6.
najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,
h)
spájacie zariadenia:
1.
trieda,
2.
značka,
3.
typ,
4.
schvaľovacia značka,
5.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,
i)
emisie zvuku:
1.
EÚ alebo EHK,
2.
hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,
j)
emisie a spotreba:
1.
emisie EÚ alebo EHK,
2.
dymivosť EÚ alebo EHK,
3.
CO,
4.
HC,
5.
NOx,
6.
HC + NOx,
7.
častice – platí len pre vznetové motory,
8.
korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,
9.
CO2,
10.
spotreba paliva,
k)
ďalšie úradné záznamy,
l)
motorové – prípojné vozidlo:
1.
je zhodné s typom podľa typového schválenia EÚ a rozhodnutia typového schvaľovacieho orgánu o uznaní typového schválenia EÚ,
2.
je zhodné s typom schváleným typovým schvaľovacím orgánom na prevádzku v cestnej premávke,
3.
je schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu,
m)
nadstavba: je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia typového schvaľovacieho orgánu o schválení typu nadstavby vozidla.
(7)
Osvedčenie o evidencii časti II obsahuje povinné aj nepovinné harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5, ktoré sa uvádzajú za poradovým číslom príslušnej položky tučným písmom, a zároveň obsahuje označenie dokladu v úradných jazykoch Európskej únie.
(8)
Podrobnosti o údajoch uvedených v odseku 6 sú uvedené v prílohe č. 6.
(9)
Osvedčenie o evidencii časti II sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného
a)
osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení EÚ vozidla, uznaní vnútroštátneho typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla; chýbajúce údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II sa doplnia podľa informačného dokumentu vozidla,
b)
základného technického opisu vozidla pri vnútroštátnom typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla.
(10)
Do osvedčenia o evidencii časti II sa zapisujú údaje podľa
a)
odseku 6 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu až deviateho bodu, podľa odseku 6 písm. b) až j) a písm. l) a m) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,
b)
odseku 6 písm. a) štvrtého bodu laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 12 b,
c)
odseku 6 písm. k) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma
6 b,
d)
odseku 6 písm. a) desiateho bodu a jedenásteho bodu aj ručne.
§ 5
Technické osvedčenie vozidla
[k § 39 ods. 15 a § 40 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
(1)
Technické osvedčenie vozidla je vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch z týchto techník:
a)
grafika,
b)
vodotlač,
c)
fluoreskujúce vlákna alebo
d)
fluoreskujúca tlač.
(2)
Techniky podľa odseku 1 môžu byť doplnené ďalšími doplňujúcimi bezpečnostnými znakmi.
(3)
Technické osvedčenie vozidla sa skladá zo štyroch oddielov
a)
titulná strana,
b)
technické informácie o vozidle,
c)
potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,
d)
ďalšie úradné záznamy.
(4)
Séria a číslo osvedčenia, ktorým je technické osvedčenie vozidla označené pri výrobe, sa skladá zo série zloženej z dvoch znakov a poradového čísla zloženého zo šiestich znakov; rozdelenie sérií je:
a)
SA, SB, SF a SG, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať technické osvedčenia vozidla podľa
§ 40 ods. 2 písm. a) a odseku 3 zákona,
b)
SC, SD, SH a SJ, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať technické osvedčenia vozidla podľa
§ 40 ods. 2 písm. b) a odseku 3 zákona.
(5)
Vzor čistopisu technického osvedčenia vozidla je uvedený v prílohe č. 7.
(6)
Technické osvedčenie vozidla sa po vyplnení údajov zloží na formát A7.
(7)
V technickom osvedčení vozidla sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:
a)
vozidlo:
1.
druh,
2.
kategória,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
značka,
5.
obchodný názov,
6.
typ, variant, verzia,
7.
výrobca vozidla (podvozku),
8.
číslo typového schválenia EÚ,
9.
dátum typového schválenia EÚ,
b)
motor a prevodovka:
1.
výrobca motora,
2.
identifikačné číslo motora (typ),
3.
zdvihový objem valcov,
4.
katalyzátor,
5.
najväčší výkon motora/otáčky,
6.
druh paliva – zdroj energie,
7.
prevodovka – počet stupňov,
c)
karoséria (nadstavba):
1.
druh (typ),
2.
farba,
3.
výrobca,
4.
výrobné číslo,
5.
počet miest na sedenie, z toho núdzových,
6.
počet miest na státie,
7.
počet lôžok,
8.
zaťaženie strechy,
9.
objem skrine – cisterny,
10.
objem palivovej nádrže,
d)
rozmery a hmotnosti:
1.
celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,
2.
rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,
3.
prevádzková hmotnosť,
4.
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť,
5.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1./2./3./4.,
6.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
7.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,
e)
brzdy:
1.
EÚ alebo EHK,
2.
prevádzková,
3.
parkovacia,
4.
odľahčovacia,
5.
núdzová,
6.
protiblokovacie zariadenie ABS,
f)
nápravy:
1.
druh kolies,
2.
počet náprav, poháňané nápravy 1./2./3./4.,
3.
rázvor,
4.
rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,
5.
rozmer ráfikov na náprave,
6.
najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,
g)
spájacie zariadenia:
1.
trieda,
2.
značka,
3.
typ,
4.
schvaľovacia značka,
5.
najväčšia technicky prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,
h)
emisie zvuku:
1.
EÚ alebo EHK,
2.
hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,
i)
emisie a spotreba:
1.
emisie EÚ alebo EHK,
2.
dymivosť EÚ alebo EHK,
3.
CO,
4.
HC,
5.
NOx,
6.
HC + NOx,
7.
častice – platí len pre vznetové motory,
8.
korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,
9.
CO2,
10.
spotreba paliva,
j)
ďalšie úradné záznamy,
k)
motorové – prípojné vozidlo:
1.
je zhodné s typom podľa typového schválenia EÚ a rozhodnutia typového schvaľovacieho orgánu o uznaní typového schválenia EÚ,
2.
je zhodné s typom schváleným typovým schvaľovacím orgánom na prevádzku v cestnej premávke,
3.
je schválené rozhodnutím schvaľovacieho orgánu,
l)
nadstavba: je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia typového schvaľovacieho orgánu o schválení typu nadstavby vozidla.
(8)
Podrobnosti o údajoch uvedených v odseku 7 sú uvedené v prílohe č. 6.
(9)
Technické osvedčenie vozidla sa vystaví podľa zodpovedajúceho a platného
a)
osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení vozidla EÚ, uznaní vnútroštátneho typového schválenia vozidla alebo uznaní typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla; chýbajúce údaje potrebné na vystavenie technického osvedčenia vozidla sa doplnia podľa informačného dokumentu vozidla,
b)
základného technického opisu vozidla pri vnútroštátnom typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla.
(10)
Do technického osvedčenia vozidla sa zapisujú údaje podľa
a)
odseku 7 písm. a) až i) a písm. k) a l) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,
b)
odseku 7 písm. j) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma
6 b.
§ 6
Harmonizované osvedčenie o evidencii
[k § 39 ods. 16 zákona]
(1)
Osvedčenie o evidencii časti I a časti II vydané inými členskými štátmi alebo zmluvnými štátmi je uznávané na identifikáciu vozidla v medzinárodnej cestnej doprave alebo na opätovnú evidenciu v Slovenskej republike.
(2)
Harmonizovaným osvedčením o evidencii podľa § 39 ods. 16 zákona je osvedčenie o evidencii vydané členským štátom, ktoré obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5; vždy obsahuje údaje uvedené v časti A bodoch 1 a 2 a časti B bodoch 1 a 2 prílohy č. 5.
(3)
Harmonizované osvedčenie o evidencii vydané zmluvným štátom obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5.
§ 7
Vedenie evidencie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
[§ 40 ods. 4 písm. a) a b) zákona]
(1)
O príjme a výdaji tlačív osvedčení o evidencii časti II a tlačív technických osvedčení vozidla vedie osoba oprávnená vydávať osvedčenia o evidencii časti II a technické osvedčenia vozidla podľa § 40 ods. 4 písm. a) a b) zákona (ďalej len „oprávnená osoba“) autentizovanú knihu príjmu a výdaja tlačív (ďalej len „kniha“). V knihe sa uvádza počet
a)
prijatých tlačív dokladov s uvedením ich série a poradových čísel, dátum príjmu, meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá ich prijala,
b)
vydaných tlačív dokladov s uvedením ich série a poradových čísel, dátum výdaja, meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá ich prijala a vydala.
(2)
Ak oprávnená osoba zapíše údaje do osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla, v knihe podľa odseku 1 písm. b) uvedie aj identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikačné číslo výrobcu vozidla a údaj o tom, či tlačivo bolo vystavené na základe schváleného a platného základného technického opisu vozidla alebo platného osvedčenia o zhode COC.
(3)
Po vypísaní knihy a jej uzatvorení sa kniha uchováva desať rokov spolu s dokladom o odovzdaní poškodených, zničených alebo nesprávne vypísaných tlačív osvedčení o evidencii časti II a tlačív technických osvedčení vozidla podľa odseku 5. Na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať štátny odborný dozor podľa § 143 zákona predloží oprávnená osoba knihu na kontrolu.
(4)
Spolu s knihou sa archivujú aj
a)
kópia vystaveného osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla alebo
b)
kópia vystaveného osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla v elektronickej podobe; preferuje sa formát pdf – Portable Document Format.
(5)
Poškodené alebo nesprávne vypísané tlačivá osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla sa z obidvoch strán tlačiva preškrtnú, na tlačivo sa z obidvoch strán napíše slovo „STORNO“ a odstrihne sa roh na titulnej strane tlačiva tak, aby séria a poradové číslo tlačiva zostalo čitateľné.
(6)
Kniha podľa odseku 1 sa vedie osobitne pre osvedčenia o evidencii časti II a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.
(7)
Osoby oprávnené vyrábať osvedčenia o evidencii časti II a technické osvedčenia vozidla podľa § 42 zákona postupujú pri vedení evidencie a pri uchovaní podľa odsekov 1, 3, 5 a 6.
(8)
Na účely ochrany tlačív osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím oprávnená osoba ich skladuje a zapisuje údaje do nich vo svojom sídle alebo na prevádzke zapísanej v príslušnom registri na území Slovenskej republiky, ktoré sú zabezpečené pred krádežou. Tlačivá sa uskladňujú v ohňovzdornej skrini, pričom prístup k nim majú len osoby oprávnené na manipuláciu s tlačivami. Ak sídlo alebo prevádzka nie sú zabezpečené pred krádežou, osvedčenia o evidencii časti II a technické osvedčenia vozidla sa uskladňujú v bezpečnostných trezoroch.
§ 8
Inventarizácia a skartácia osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla
[§ 40 ods. 4 písm. c) zákona]
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív osvedčení o evidencii časti II a tlačív technických osvedčení vozidla sa vykonáva u oprávnenej osoby vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedenom v knihe.
(2)
Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby alebo ním určený zamestnanec. O výsledku inventarizácie fyzická osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom a archivuje ho spolu s knihou podľa § 7.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá osvedčení o evidencii časti II alebo technických osvedčení vozidla, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Inventarizácia sa vykonáva osobitne pre osvedčenia o evidencii časti II a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.
(5)
Poškodené, nesprávne vypísané, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá spolu so zápisom podľa odseku 3 odovzdá štatutárny orgán oprávnenej osoby do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka typovému schvaľovaciemu orgánu na skartáciu.
(6)
Ak oprávnená osoba zistí, že tlačivá osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla stratila alebo jej boli odcudzené, štatutárny orgán bezodkladne oznámi stratu alebo odcudzenie tlačív príslušnému orgánu Policajného zboru a bezodkladne oznámi stratu alebo odcudzenie tlačív typovému schvaľovaciemu orgánu, ktorý ich vyhlási za neplatné [§ 136 ods. 2 písm. a) dvadsiaty prvý bod zákona].
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Tlačivá osvedčenia o evidencii časti II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 14. marca 2016 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(2)
Tlačivá osvedčenia o evidencii časti II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných od 1. marca 2016 do 19. mája 2018 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2023.
(3)
Osvedčenie o evidencii časti I vydávané podľa predpisov účinných do 19. mája 2018 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2023.
§ 9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Tlačivá osvedčenia o evidencii časti II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 31. mája 2023 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2028.
§ 10
Transpozičné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 133/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení
– smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004),
– smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami (Ú. v. EÚ L 69, 4. 3. 2022).