132/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

132
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 27. apríla 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje technické požiadavky na
a)
vnútroštátne typové schválenie niektorých vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek,
b)
jednotlivé schválenie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky,
c)
schválenie vozidla po prestavbe.
(2)
Ustanovenia § 2 až 20 sa nevzťahujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie okrem Slovenskej republiky alebo v Turecku, alebo sú uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Technické požiadavky na vnútroštátne typové schválenie
niektorých vozidiel
[k § 10 ods. 1 zákona]
§ 2
Technické požiadavky na vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R a S
(1)
Ak sa na niektoré vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R a S nevzťahujú osobitné predpisy,1) na vnútroštátne typové schválenie týchto kategórií vozidiel sa uplatnia technické požiadavky ustanovené na udelenie typového schválenia EÚ týchto kategórií vozidiel.
(2)
Typ vozidla pre vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R a S upravujú osobitné predpisy.2)
(3)
Vozidlo kategórie L, M, N, O, T, C, R a S musí okrem technických požiadaviek ustanovených v odsekoch 1 a 2, spĺňať aj podmienky ustanovené na prevádzku vozidla v cestnej premávke.
(4)
Ak špeciálna funkcia vozidiel navrhnutých a vyrobených na použitie hasičskými službami alebo útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku nedovoľuje splnenie niektorých technických požiadaviek podľa odseku 1, môžu tieto vozidlá splniť tieto požiadavky primerane. Ide najmä o emisie znečisťujúcich látok, systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu, vozidlové poplachové systémy, zdokonalený systém núdzového brzdenia.
Technické požiadavky na vozidlá kategórie PS
§ 3
Všeobecné technické požiadavky
(1)
Typom vozidla kategórie PS je skupina vozidiel vrátane variantov a verzií tej istej kategórie, ktorá sa nelíši najmenej v týchto základných aspektoch:
a)
výrobca vozidla,
b)
označenie typu výrobcom vozidla,
c)
základné stavebné a konštrukčné charakteristiky vozidla,
d)
zrejmé a zásadné rozdiely podvozku vozidla, najmä chrbticový podvozok, rebrinový podvozok alebo kĺbový podvozok,
e)
počet náprav.
(2)
Vozidlo kategórie PS musí okrem technických požiadaviek ustanovených touto vyhláškou spĺňať aj podmienky ustanovené na prevádzku vozidla v cestnej premávke.
(3)
Za vozidlo kategórie PS nesmie byť v cestnej premávke zapojené žiadne prípojné vozidlo okrem prepravníka pracovného zariadenia stroja, ktoré je na ňom prepravované, ak pri typovom schválení vozidla nie je ustanovené inak. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, musí toto zariadenie zaisťovať prípojné vozidlo proti samovoľnému uvoľneniu dvojitou mechanickou poistkou.
(4)
Rozmery vozidla sa merajú bez kladných tolerancií podľa technickej normy3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(5)
Vonkajší povrch vozidla kategórie PS nesmie mať ostré hrany a výčnelky smerujúce von, ktoré môžu svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobiť nebezpečenstvo poranenia osôb. Časti smerujúce von, ktoré môžu zachytiť ostatných účastníkov cestnej premávky, musia byť vybavené ochranným zariadením alebo podobným zariadením tvoriacim dostatočný nábeh alebo vedenie približne rovnobežné s pozdĺžnou strednou rovinou stroja.
(6)
Dvere a okná kabíny vodiča musia bezpečne držať vo svojich funkčných polohách, musia sa vykonať opatrenia na zabránenie mimovoľnému otvoreniu. Dvere musia držať vo svojej určenej prevádzkovej polohe pomocou samočinného zaisťovacieho zariadenia.
(7)
Spaľovací motor vozidla kategórie PS musí byť z hľadiska emisií znečisťujúcich látok schválený podľa osobitného predpisu.4)
(8)
Ak je vozidlo kategórie PS vybavené prídavným spaľovacím motorom, musí byť schválený podľa osobitného predpisu.4)
(9)
Vozidlo kategórie PS s prevádzkovou hmotnosťou vyššou ako 400 kg musí byť vpredu alebo vzadu konštrukčne upravené a vyhotovené tak, že je ho možné tyčou alebo lanom odtiahnuť iným vozidlom.
(10)
Vozidlo kategórie PS musí mať výfukové potrubie vybavené účinným tlmičom. Koncová časť výfukového potrubia musí smerovať nad vozidlo alebo dozadu za vozidlo alebo na ľavú stranu smerujúcu mimo vozidla. Vyústenie výfukového potrubia musí byť vedené tak, že je vylúčené vnikanie výfukových plynov do kabíny vodiča. Ak je výfukové potrubie vyvedené zvislo nahor, musí byť opatrené hore klapkou alebo odvodňovacím zariadením na najnižšom mieste.
(11)
Elektrické vedenie vo vozidle musí byť izolované a umiestnené tak, že sa zamedzí poškodeniu vodičov elektrického vedenia alebo vzniku skratu.
(12)
Informatívne štítky umiestnené na vozidle kategórie PS, ktoré sú potrebné pre jeho obsluhu a pre cestujúcich, ak nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v slovenskom jazyku.
(13)
Vozidlo kategórie PS vybavené kabínou vodiča musí byť vybavené zariadením proti zahmlievaniu čelného skla, zariadením na odmrazovanie čelného skla, vetracím systémom alebo vykurovacím systémom a najmenej jednou nastaviteľnou clonou alebo roletou proti slnku okrem strojov, pri ktorých nie je použitie clony alebo rolety zlučiteľné s ich pracovnou činnosťou, zabezpečením výhľadu na pracovné zariadenie smerom hore, najmä pri nakladačoch a teleskopických manipulátoroch.
(14)
Čelné sklo kabíny vodiča musí byť vybavené motorčekom poháňaným stieračom a ostrekovačom, a ak je nevyhnutný výhľad cez zadné sklo, musí byť aj toto sklo vybavené motorčekom poháňaným stieračom. Stierače musia mať frekvenciu najmenej 20 cyklov za minútu. Nádržka na ostrekovaciu kvapalinu musí byť ľahko dostupná.
(15)
Usporiadanie nožných ovládačov musí spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (ďalej len „predpis Európskej hospodárskej komisie“)5) č. 35.
(16)
Identifikačné číslo vozidla VIN alebo výrobné číslo vozidla kategórie PS je stálou kombináciou znakov pridelených každému vozidlu výrobcom. Musia sa používať písmená latinskej abecedy a arabské číslice. Písmená latinskej abecedy musia mať podobu veľkých písmen. Používanie písmen „I“, „O“ a „Q“ a pomlčiek, hviezdičiek a iných špeciálnych znakov nie je povolené. Najmenšia výška písmen a číslic je 7 mm pre znaky vyznačené priamo na podvozku, ráme alebo inej podobnej konštrukcii a 4 mm pre znaky vyznačené na štítku.
(17)
Ak sa z výrobného čísla vozidla kategórie PS nedá určiť rok výroby, výrobný štítok musí obsahovať aj rok výroby.
(18)
Vozidlá kategórie PS sa z hľadiska technických požiadaviek členia na
a)
vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
b)
vozidlá kategórie PS používané v stavebníctve,
c)
vozidlá kategórie PS – špeciálne nosiče pracovných adaptérov,
d)
ostatné vozidlá kategórie PS.
§ 4
Technické požiadavky na vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve
a lesnom hospodárstve
(1)
Vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve musia spĺňať technické požiadavky ako vozidlá kategórie T na
a)
najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla a na obmedzovače rýchlosti,
b)
brzdový systém,
c)
riadenie,
d)
výhľad a stierače čelného skla,
e)
zasklenie,
f)
zrkadlá, okrem technických požiadaviek pre nastavenie zrkadiel z miesta vodiča,
g)
informačné systémy,
h)
zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu a ich zdroje tepla,
i)
montáž osvetlenia,
j)
vnútorné vybavenie,
k)
vonkajšie vybavenie a príslušenstvo,
l)
elektromagnetickú kompatibilitu,
m)
výstražné zvukové zariadenia,
n)
systémy vykurovania,
o)
zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu,
p)
umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom,
q)
výrobný štítok a označenie,
r)
bezpečnosť elektrických systémov,
s)
palivovú nádrž,
t)
pneumatiky,
u)
sedadlo vodiča a sedadlá spolujazdcov,
v)
priestor pre obsluhu,
w)
bezpečnostné pásy,
x)
výfukový systém,
y)
prevádzkovú príručku,
z)
ovládače vrátane núdzových zariadení a zastavenie,
aa)
ochranu pred mechanickým nebezpečenstvom,
ab)
chrániče a ochranné zariadenia,
ac)
informácie, upozornenia a označenia,
ad)
batérie,
ae)
vonkajšiu hladinu zvuku;
okrem pásov, ktoré musia spĺňať technické požiadavky, ako sú na vozidlá kategórie C.
(2)
Výrobný štítok výrobcu musí byť pevne pripevnený na dobre viditeľnom mieste, ktoré sa spravidla počas používania nevymieňa. Na výrobnom štítku musia byť zreteľne a nezmazateľne uvedené tieto informácie:
a)
názov výrobcu,
b)
typ,
c)
identifikačné číslo vozidla VIN alebo výrobné číslo,
d)
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla a
e)
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť pripadajúca na nápravy.
§ 5
Technické požiadavky na vozidlá kategórie PS používané v stavebníctve
(1)
Vozidlá kategórie PS používané v stavebníctve musia spĺňať technické požiadavky podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami na
a)
všeobecnú bezpečnosť,6)
b)
rozmery a hmotnosti,6)
c)
rýchlosť,6)
d)
ochranu cesty,6)
e)
dynamickú stabilitu,6)
f)
riadiaci systém6) alebo na systémy riadenia,7)
g)
brzdové systémy,6)
h)
pripojenia prívesov, ak sú potrebné,6)
i)
stanovište obsluhy,6)
j)
ovládače a indikátory,6)
k)
osvetlenie a svetelnú signalizáciu,6)
l)
umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom,6)
m)
výrobný štítok,6)
n)
identifikačné číslo,8)
o)
výrobné číslo,6)
p)
zvukové výstražné zariadenia,6)
q)
meranie zvuku,6)
r)
ochranu prečnievajúcich zariadení,6)
s)
nekontrolovaný pohyb,6)
t)
zariadenia proti rozstreku,6)
u)
nádrže na palivo,6)
v)
elektromagnetickú kompatibilitu,9)
w)
kryty kolies,10)
x)
optické oznamovače prevádzky stroja.11)
(2)
Technické požiadavky na brzdové systémy podľa odseku 1 písm. g) môžu byť nahradené podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami na
a)
brzdové systémy strojov na zemné práce12) alebo
b)
brzdové systémy pásových vozidiel.13)
(3)
Technické požiadavky na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa odseku 1 písm. k) môžu byť nahradené technickými požiadavkami na osvetľovacie a svetelné signalizačné zariadenia strojov na zemné práce podľa technickej normy14) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(4)
Sklá musia byť vyrobené z bezpečnostného skla alebo iného materiálu, ktorý má podobné bezpečnostné vlastnosti, a musia byť schválené.
§ 6
Technické požiadavky na vozidlá kategórie PS – špeciálne nosiče pracovných adaptérov
(1)
Špeciálne nosiče pracovných adaptérov sú ľahké motorové vozidlá určené do náročného terénu, v medzinárodnej terminológii sú označované ako vozidlá „ATV – All Terrain Vehicles“, konštrukčne a svojím vybavením slúžia najmä na montáž rôznych pracovných adaptérov alebo na prepravu menej objemného nákladu; môžu byť v nevyhnutných prípadoch prevádzkované v cestnej premávke. V niektorých prípadoch môžu byť konštrukčne odvodené od štvorkoliek kategórie L7e.
(2)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov nie je určený na prepravu osôb. Osoba sa môže prepravovať, ak to vyžaduje zabezpečenie pracovnej činnosti vozidla alebo je to nevyhnutné pre naloženie a zloženie nákladu a špeciálny nosič pracovných adaptérov je vybavený zodpovedajúcim sedadlom pre spolujazdca.
(3)
Pre špeciálny nosič pracovných adaptérov platia technické požiadavky na vozidlá kategórie L7e, a to technické požiadavky na
a)
kolesá a pneumatiky,
b)
označenia niektorých údajov na vozidle,
c)
výrobný štítok,
d)
identifikačné číslo vozidla VIN,
e)
rozmery vozidla,
f)
umiestnenia a osvetlenia tabuľky s evidenčným číslom.
(4)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov nesmie presahovať
a)
celkovú šírku ............................................................................................ 2 m,
b)
celkovú dĺžku .............................................................................................4 m,
c)
celkovú výšku ............................................................................................2,5 m,
d)
najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť .......................................1 t,
e)
najväčšiu rýchlosť ......................................................................................40 km · h-1.
(5)
Najväčšia hladina vonkajšieho zvuku nesmie presiahnuť hodnotu 85 dB (A) za podmienok merania ako pre vozidlá kategórie T. Špeciálny nosič pracovných adaptérov alebo aj s namontovaným pracovným adaptérom musí byť pri meraní v prepravnej polohe.
(6)
Brzdové zariadenia špeciálneho nosiča pracovných adaptérov musia spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie T. Skúška účinku parkovacieho brzdenia v súprave s prípojným vozidlom sa vykonáva pri prevádzkovej hmotnosti vozidla a najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla. Špeciálny nosič pracovných adaptérov konštrukčne odvodený od vozidiel kategórie L7e musí spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie L7e.
(7)
Riadenie špeciálneho nosiča pracovných adaptérov musí umožňovať plynulé udržiavanie zamýšľaného smeru jazdy. Vozidlá vybavené volantom musia spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie L7e.
(8)
Najväčšia prípustná sila na ovládacích mechanizmoch špeciálneho nosiča pracovných adaptérov nesmie prevyšovať na
a)
ovládacích páčkach umiestnených na riadidlách
a ovládaných iba prstami .................................................................. 200 N,
b)
ovládacej páke parkovacej brzdy .......................................................... 400 N,
c)
ostatných pákach ovládaných jednou rukou ...................................... 250 N,
d)
pedáloch ............................................................................................ 500 N,
e)
volante ............................................................................................... 250 N.
(9)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov musí byť vybavený zariadením na spätný chod, ktoré je ovládateľné z miesta vodiča.
(10)
Zariadenie na vonkajšie osvetlenie a svetelnú signalizáciu špeciálneho nosiča pracovných adaptérov musí spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie T. Pri svetelných zariadeniach, kde je ustanovená vzájomná vzdialenosť vnútorných okrajov jeho činných plôch, môže byť táto vzdialenosť v odôvodnených prípadoch zmenšená až na 400 mm. Na špeciálnom nosiči pracovných adaptérov môžu byť použité svetelné zariadenia určené pre vozidlá kategórie L.
(11)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov musí z hľadiska odrušenia spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie T.
(12)
Z hľadiska najväčšej rýchlosti vozidla musí špeciálny nosič pracovných adaptérov primerane spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie T.
(13)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 6 km · h-1 musí mať aspoň jedno zvukové výstražné zariadenie, ktoré musí spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 28.
(14)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov s najväčšou rýchlosťou prevyšujúcou 40 km · h-1 musí byť vybavený krytmi kolies alebo lapačmi nečistôt, ktoré musia
a)
prekrývať celú šírku behúňa pneumatiky všetkých kolies,
b)
svojím tvarom a rozmermi zabezpečiť účinnú ochranu vodiča, ovládacích mechanizmov a ukazovateľov pred nečistotami odstrekujúcimi od kolies idúcich vpredu alebo vzadu.
(15)
Elektrická inštalácia osvetlenia prípojného vozidla musí spĺňať technické požiadavky na zásuvky a zástrčky podľa technickej normy15) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(16)
Špeciálny nosič pracovných adaptérov musí byť vybavený najmenej dvomi spätnými zrkadlami, ktoré spĺňajú technické požiadavky na vozidlá kategórie M, N, T alebo L. Z hľadiska výhľadu z miesta vodiča musí špeciálny nosič pracovných adaptérov spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie T. Náklad alebo namontovaný pracovný adaptér zasahujúci do zorného poľa vodiča nesmie výrazne znižovať výhľad.
(17)
Za špeciálny nosič pracovných adaptérov smie byť pripojené schválené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nesmie prevýšiť prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla, ak pri schválení nie je určené inak. Spojovacie zariadenie musí byť schválené podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 55.
(18)
Sedadlo vodiča musí byť konštruované tak, že zaisťuje pohodlnú polohu pri riadení a ovládaní, musí byť vyrobené z materiálu s tepelne izolačnými vlastnosťami a musí byť čalúnené. Všetky ovládacie prvky musia byť pre sediaceho vodiča pohodlne dosiahnuteľné.
(19)
Špeciálne nosiče pracovných adaptérov musia byť vybavené vhodnými stupačkami pre nohy vodiča a spolujazdca, ak je vozidlo miestom pre spolujazdca vybavené. Miesto spolujazdca musí byť vybavené zodpovedajúcim držadlom. Ochrana pred pohyblivými a horúcimi časťami musí spĺňať minimálne technické požiadavky na úzkorozchodné traktory. Prístup na miesto vodiča musí primerane spĺňať technické požiadavky na vozidlo kategórie T.
(20)
Nádrž na palivo špeciálnych nosičov pracovných adaptérov musí spĺňať technické požiadavky na vozidlo kategórie L7e.
§ 7
Technické požiadavky na ostatné vozidlá kategórie PS
(1)
Ostatné vozidlá kategórie PS, s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 3, musia spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie N.
(2)
Ak z konštrukčného hľadiska nemôžu ostatné vozidlá kategórie PS spĺňať niektoré technické požiadavky podľa odseku 1, môžu byť tieto technické požiadavky nahradené splnením technických požiadaviek ustanovených v § 4 a 5.
(3)
Pásové vozidlá na dopravu po snehu, najmä snežná rolba, musia spĺňať technické požiadavky na snežné pásové vozidlá podľa technickej normy16) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
§ 8
Technické požiadavky na vozidlá kategórie PN
(1)
Pracovný stroj nesený kategórie PN (ďalej len „pracovný stroj nesený“) z hľadiska rozmerov vozidla, vyznačenia obrysov vozidla, značenia niektorých údajov na vozidle a výrobného štítku výrobcu musí spĺňať technické požiadavky na vozidlo kategórie S.
(2)
Pracovný stroj nesený musí spĺňať aj podmienky ustanovené na prevádzku vozidla v cestnej premávke.
(3)
Pracovný stroj nesený musí byť konštruovaný a vyhotovený tak, že neznižuje výhľad z miesta vodiča vozidla, neobmedzuje ovládateľnosť vozidla a neobmedzuje viditeľnosť jeho svetelných a svetelno-signalizačných zariadení, pričom pri prevádzke v cestnej premávke musí byť pracovný stroj nesený v schválenej prepravnej polohe.
(4)
Pracovný stroj nesený, ktorý je vybavený prídavným spaľovacím motorom, musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Svetelné a svetelno-signalizačné zariadenia pracovného stroja neseného musia spĺňať technické požiadavky na vozidlá kategórie S. Pracovný stroj nesený nemusí mať vlastné svetelné a svetelno-signalizačné zariadenie alebo držiaky na prenosnú súpravu týchto zariadení, ak sú splnené tieto technické požiadavky:
a)
nie je narušená geometrická viditeľnosť svetelných zariadení vozidla,
b)
nie je prekročená ustanovená vzdialenosť svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla od bočných obrysov pracovného stroja neseného,
c)
dĺžka pracovného stroja neseného nezväčší rozmer motorového vozidla o viac ako 1,5 m.
(6)
Pracovný stroj nesený, ktorého šírka nepresahuje 2 m a je namontovaný súmerne s pozdĺžnou osou vozidla, nemusí mať v prednej časti vyznačenie obrysu prednými obrysovými svetlami ani prednými odrazovými sklami.
(7)
Vyznačenie obrysov môže byť vyhotovené na obojstranných odnímateľných štítoch umiestnených v prostrednej tretine dĺžky stroja, alebo ak to konštrukcia stroja neumožňuje, môžu byť umiestnené v zadnej časti, pričom v oboch prípadoch musia byť splnené tieto technické požiadavky:
a)
štíty sú viditeľné spredu i zozadu,
b)
dĺžka stroja nezväčší dĺžku vozidla o viac ako 2,5 m.
(8)
Pluh a jemu tvarom podobný pracovný stroj nesený musí mať na zadnej strane aspoň jeden výstražný štít, najmenej jedno odrazové sklo triedy III, najmenej jedno svietidlo na ľavej strane s obrysovým svetlom, brzdovým svetlom a smerovým svetlom, ktoré sú typovo schválené podľa príslušných regulačných aktov.
(9)
Pracovný stroj nesený, ktorý je konštrukčne vyhotovený pre bočné nesenie, možno pripojiť len na pravú stranu vozidla.
(10)
Vonkajší povrch pracovného stroja neseného s najväčšou rýchlosťou prevyšujúcou
20 km · h-1 nesmie mať špicaté alebo ostré hrany a výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb. Časti, ktoré smerujú von a mohli by zachytiť ostatných účastníkov cestnej premávky, musia mať ochranné lišty alebo podobné zariadenie, ktoré tvorí dostatočný nájazd, alebo vedenie približne rovnobežné s pozdĺžnou strednou rovinou stroja.
(11)
Elektrická inštalácia pracovného stroja neseného musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
elektrické vedenie vo vozidle musí byť izolované a umiestnené tak, že sa zamedzí poškodeniu vodičov elektrického vedenia alebo vzniku skratu; izoláciu jednotlivých vodičov elektrického vedenia treba zabezpečiť podľa prostredia, druhu a spôsobu uloženia týchto vodičov.
b)
elektrická inštalácia vozidiel všetkých kategórií musí spĺňať technické požiadavky na elektrické zariadenia vozidiel podľa technickej normy17) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
c)
elektrická inštalácia osvetlenia pracovného stroja neseného sa pripája k ťažnému vozidlu pomocou zásuvky a zástrčky, ktoré podľa vyhotovenia, farby a umiestnenia spĺňajú technické požiadavky na prípojky na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel podľa technickej normy15) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(12)
Informatívne štítky umiestnené na pracovnom stroji nesenom, ktoré sú potrebné na jeho obsluhu a pre cestujúcich, ak nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v slovenskom jazyku.
(13)
Pracovný stroj nesený musí byť vybavený výrobným štítkom výrobcu a výrobným číslom.
(14)
Výrobný štítok výrobcu musí byť pevne pripevnený na dobre viditeľnom mieste, ktoré sa bežne v priebehu používania nevymieňa. Na výrobnom štítku musia byť zreteľne a nezmazateľne uvedené tieto informácie:
a)
názov výrobcu,
b)
typ,
c)
identifikačné číslo vozidla VIN alebo výrobné číslo a
d)
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť pracovného stroja neseného.
(15)
Ak sa z výrobného čísla nedá určiť rok výroby, výrobný štítok podľa odseku 14 musí obsahovať aj rok výroby.
(16)
Výrobné číslo je stálou kombináciou znakov pridelených každému pracovnému stroju nesenému výrobcom. Musia sa používať písmená latinskej abecedy a arabské číslice. Písmená latinskej abecedy musia mať podobu veľkých písmen. Používanie písmen „I“, „O“ a „Q“ a pomlčiek, hviezdičiek a iných špeciálnych znakov nie je povolené. Najmenšia výška písmen a číslic je 7 mm pre znaky vyznačené priamo na podvozku, ráme alebo inej podobnej konštrukcii a 4 mm pre znaky vyznačené na štítku.
(17)
Umiestnenie a upevnenie výrobného čísla na pracovnom stroji nesenom musí spĺňať technické požiadavky na umiestnenie a upevnenie identifikačného čísla vozidla VIN na vozidlá kategórie S.
§ 9
Technické požiadavky na vozidlá kategórie LS
(1)
Typom vozidla kategórie LS je skupina vozidiel vrátane variantov a verzií, ktorá sa nelíši najmenej v týchto základných aspektoch:
a)
výrobca vozidla,
b)
označenie typu výrobcom vozidla,
c)
základné stavebné a konštrukčné charakteristiky vozidla,
d)
zrejmé a zásadné rozdiely podvozku vozidla,
e)
počet lyží a počet pásov.
(2)
V prevádzke v cestnej premávke možno používať len snežný skúter vybavený gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na styčných plochách.
(3)
Vozidlo kategórie LS musí spĺňať aj podmienky ustanovené na prevádzku vozidla v cestnej premávke.
(4)
Snežný skúter nesmie prevyšovať najväčšiu
a)
prípustnú celkovú šírku ..................................................................................................2,00 m,
b)
prípustnú celkovú výšku ................................................................................................2,50 m,
c)
prípustnú celkovú dĺžku .................................................................................................4,00 m,
d)
technicky prípustnú celkovú hmotnosť ......................................................................... 1,00 t,
e)
rýchlosť ........................................................................................................................ 40 km · h-1.
(5)
Snežný skúter musí byť vybavený zariadením na prevádzkové brzdenie a zariadením na parkovacie brzdenie.
(6)
Brzdný účinok prevádzkovej brzdy musí umožniť také brzdenie, že sa dosiahne stredné brzdné spomalenie najmenej 2 m · s-2 bez prevýšenia najväčšej prípustnej sily na ovládací mechanizmus. Účinok brzdenia sa hodnotí pri prevádzkovej hmotnosti a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti snežného skútra. Najväčšia prípustná sila na ovládacích mechanizmoch prevádzkového brzdenia nesmie prevyšovať na
a)
ovládacích páčkach ručných riadidiel .......................................................60 N,
b)
páke ovládanej jednou rukou ..................................................................250 N,
c)
pedáli .......................................................................................................400 N.
(7)
Na snežný skúter sa primerane vzťahujú technické požiadavky na vozidlá kategórie L na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, zvukové výstražné zariadenia, miesto na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, hladinu vonkajšieho zvuku, spätné zrkadlá, vonkajšie hrany a výčnelky, zariadenia pred neoprávneným použitím, držadlá pre spolucestujúcich.
(8)
Snežný skúter, ktorého najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť prevyšuje 300 kg, musí byť vybavený zariadením na spätný chod.
(9)
Spájacie zariadenie snežného skútra a saní musí byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu dvojitou mechanickou poistkou.
(10)
Snežný skúter musí z hľadiska elektromagnetickej kompatibility spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.18)
(11)
Spaľovací motor snežného skútra musí z hľadiska emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
(12)
Elektrické vedenie na snežnom skútri musí byť izolované a umiestnené tak, že sa zamedzí poškodeniu vodičov elektrického vedenia alebo vzniku skratu. Izoláciu jednotlivých vodičov elektrického vedenia treba riešiť podľa prostredia, druhu a spôsobu uloženia týchto vodičov. Snežný skúter musí spĺňať technické požiadavky z hľadiska elektrickej inštalácie podľa technickej normy17) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(13)
Každý snežný skúter musí byť vybavený zásuvkou na prenosné elektrické svietidlo. Ak je snežný skúter vybavený elektrickým zapaľovačom cigariet, ktorého zásuvka je použiteľná aj na zásuvku na pripojenie prenosného elektrického svietidla, nemusí byť vybavený osobitnou zásuvkou na elektrické svietidlo.
(14)
Elektrická inštalácia osvetlenia prípojného vozidla sa pripája k ťažnému vozidlu pomocou zásuvky a zástrčky, ktoré podľa vyhotovenia, farby a umiestnenia musia spĺňať technické požiadavky na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel podľa technickej normy15) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(15)
Informatívne štítky umiestnené na snežnom skútri, ktoré sú potrebné na obsluhu vozidla a cestujúcich, ak nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v slovenskom jazyku.
(16)
Snežný skúter musí byť vybavený výrobným štítkom výrobcu a identifikačným číslom vozidla VIN.
(17)
Výrobný štítok výrobcu musí byť pevne pripevnený na dobre viditeľnom mieste v prednej pravej časti vozidla, ktorá sa bežne v priebehu používania nevymieňa. Na výrobnom štítku musia byť zreteľne a nezmazateľne uvedené nasledujúce informácie v tomto poradí:
a)
názov výrobcu,
b)
identifikačné číslo vozidla VIN a
c)
najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla.
(18)
Identifikačné číslo vozidla VIN je stálou kombináciou znakov pridelených každému vozidlu výrobcom. Musia sa používať písmená latinskej abecedy a arabské číslice. Písmená latinskej abecedy musia mať podobu veľkých písmen. Používanie písmen „I“, „O“ a „Q“ a pomlčiek, hviezdičiek a iných špeciálnych znakov nie je povolené. Najmenšia výška písmen a číslic je 7 mm pre znaky vyznačené priamo na podvozku, ráme alebo inej podobnej konštrukcii a 4 mm pre znaky vyznačené na štítku.
(19)
Sane pripojené za snežný skúter nepodliehajú samostatnému schvaľovaniu, ale musia spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
sane smú byť pripojené za ťažné vozidlo, ktorého konštrukcia pripojenie umožňuje,
b)
najväčšia technicky prípustná hmotnosť saní nesmie byť väčšia ako 50 % prevádzkovej hmotnosti snežného skútra,
c)
najväčšia technicky prípustná hmotnosť saní nesmie byť väčšia, ako určí výrobca snežného skútra,
d)
zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu musia primerane spĺňať technické požiadavky podľa odseku 7, okrem zadných odrazových skiel, ktoré musia mať tvar rovnostranného trojuholníka.
Technické požiadavky na vnútroštátne typové schválenie niektorých
systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
[k § 17 ods. 1 zákona]
§ 10
Všeobecné technické požiadavky
(1)
Systémy, komponenty a samostatné technické jednotky namontované vo vozidle musia spĺňať
a)
všetky technické požiadavky na vozidlo a
b)
všetky podmienky prevádzky vozidla v cestnej premávke.
(2)
Ak pre systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku ako celok možno udeliť typové schválenie EÚ alebo správu o homologizácii typu, rovnaké technické požiadavky sa uplatňujú aj na vnútroštátne typové schválenie.
(3)
Ak je systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená prídavným spaľovacím motorom, musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka je zapojená do elektroinštalácie vozidla, musí toto zapojenie spĺňať technické požiadavky na elektronické zariadenia vozidiel podľa technickej normy17) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(5)
Horľavosť materiálov použitých v interiéri vozidla, najmä roliet, poťahov sedadiel, poťahov volantov, kobercov a rohoží, nesmie byť väčšia ako 100 mm · min-1 pomocou použitia metódy stanovenia horľavosti materiálov podľa technickej normy19) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; rolety, poťahy, koberce, rohože musia z hľadiska chemických vlastností a hygieny spĺňať technické požiadavky podľa technickej normy20) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(6)
Ak montážou systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo dochádza k úprave miesta určeného na montáž a upevnenie tabuliek s evidenčným číslom, musia byť dodržané technické požiadavky na umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom platné pre danú kategóriu vozidla.
§ 11
Dvojité zariadenie na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy výcvikového vozidla autoškoly
(1)
Dvojité zariadenie na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy výcvikového vozidla autoškoly, ktorým je motocykel, musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
sila pôsobiaca na ovládač prevádzkovej brzdy musí spĺňať technické požiadavky ustanovené regulačným aktom na vozidlo kategórie L,
b)
hmotnosti a rozmery motocykla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené regulačným aktom na vozidlo kategórie L,
c)
vonkajšie hrany a výčnelky dvojitého riadenia musia spĺňať technické požiadavky ustanovené regulačným aktom na vozidlo kategórie L,
d)
dvojité riadenie musí spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 60.
(2)
Dvojité zariadenie na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy výcvikového vozidla autoškoly, ktorým je osobné vozidlo alebo nákladné vozidlo, musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
sila pôsobiaca na ovládač prevádzkovej brzdy musí spĺňať technické požiadavky ustanovené regulačným aktom pre vozidlo kategórie M a N,
b)
usporiadanie nožných ovládačov musí spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 35,
c)
nesmie mať nebezpečné ostré hrany a výčnelky a ich zaoblenie nesmie mať polomer menší ako 3,5 mm; metóda merania výčnelkov je ustanovená predpisom Európskej hospodárskej komisie č. 21.
(3)
Dvojité zariadenie na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy výcvikového vozidla autoškoly, ktorým je traktor, musí spĺňať tieto technické požiadavky:
a)
sila pôsobiaca na ovládač prevádzkovej brzdy musí spĺňať technické požiadavky ustanovené regulačným aktom na vozidlo kategórie T,
b)
usporiadanie nožných ovládačov musí spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 35,
c)
nesmie mať nebezpečné ostré hrany a výčnelky a ich zaoblenie nesmie mať polomer menší ako 3,5 mm; metóda merania výčnelkov je ustanovená predpisom Európskej hospodárskej komisie č. 21,
d)
prídavné sedadlo, ak je použité, musí spĺňať technické požiadavky na sedadlo spolujazdca ustanovené regulačným aktom na vozidlo kategórie T.
§ 12
Ručné ovládanie pre telesne postihnuté osoby
Ručné ovládanie pre telesne postihnuté osoby musí zabezpečiť, že telesne postihnutá osoba môže za každých prevádzkových podmienok plne ovládať vozidlo tak, že nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky. Vozidlo s namontovaným ručným ovládaním pre telesne postihnutú osobu musí spĺňať technické požiadavky na vozidlo bez namontovaného ručného ovládania pre telesne postihnutú osobu. Ručné ovládanie pre telesne postihnuté osoby nesmie mať nebezpečné ostré hrany a výčnelky a ich zaoblenie nesmie mať polomer menší ako 3,5 mm; metóda merania výčnelkov je ustanovená predpisom Európskej hospodárskej komisie č. 21.
§ 13
Ťažné tyče a ťažné laná
Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť vyhotovené tak, že zabezpečia odolnosť pri pôsobení ťahovej osovej sily najmenej 12 kN a musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.21)
§ 14
Snehové reťaze
(1)
Snehové reťaze alebo obdobné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom jazdnej dráhy. Skúšanie snehových reťazí sa vykonáva na pneumatikách a na vozidle tej kategórie, pre ktorú sú reťaze určené. Hodnota najväčšej skúšobnej rýchlosti je najmenej 50 km · h-1, ak nie je výrobcom reťazí určená väčšia rýchlosť. Pri skúške je vozidlo zaťažené na 50 % užitočnej hmotnosti vozidla. Skúška reťazí pozostáva z tvarovej skúšky, skúšky opotrebovania a skúšky jazdných vlastností.
(2)
Pri tvarovej skúške sa montáž a demontáž vykonáva podľa priloženého návodu výrobcu. Snehové reťaze musia byť prispôsobené tvaru pneumatík a musia sa dať upevniť na koleso pomocou upínacieho zariadenia. Pri montáži reťazí určených pre vozidlá kategórie M1, N1, O1 a O2 nesmie byť presah na vnútornej strane plášťa a na behúni väčší ako 20 mm a na vonkajšej strane väčší ako 25 mm. Snehové reťaze musia byť po vonkajšom obvode kolesa rozložené tak, že je účinnosť dosiahnutá v každej polohe kolesa. Po použití sa pripúšťa voľná najviac jedna osmina obvodu kolesa. Pri montáži snehových reťazí určených pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R, S a PS nesmie byť presah na vnútornej strane plášťa a na behúni väčší ako 35 mm a na vonkajšej strane väčší ako 50 mm. Dvojité reťaze musia byť vybavené stredovou reťazou.
(3)
Pri skúške opotrebovania sa kvalita materiálu snehových reťazí skúša vždy na nepoháňaných kolesách vozidla jednohodinovou jazdou na suchej betónovej jazdnej dráhe. Snehové reťaze po skúške nesmú byť poškodené tak, že je ovplyvnená ich funkčnosť. Skúška nemusí byť vykonaná, ak materiál použitý na behúňovú sieť spĺňa technické požiadavky, ktoré musia byť dokladované materiálovým listom alebo inou dokumentáciou, napríklad certifikátom o posúdení zhody, a to
a)
tvrdosť jadra: 400 ± 100 HV 10,
b)
tvrdosť povrchu: 750 HV 5,
c)
hĺbková tvrdosť: 550 HV 10 vo vrstve (0,05 a. 0,1).d, kde „d“ je najmenšia hrúbka drôtu použitého na behúňovú sieť.
(4)
Skúška jazdných vlastností sa vykonáva na suchej betónovej jazdnej dráhe a na jazdnej dráhe pokrytej snehom alebo ľadom v bežných prevádzkových podmienkach zrýchlenia, brzdenia a jazdy v zákrutách. Pri použití snehových reťazí nesmie byť výrazne znížená ovládateľnosť a smerová stabilita vozidla. Snehové reťaze nesmú spôsobiť žiadne poškodenie povrchu vozovky, motorového vozidla a pneumatík.
(5)
Snehové reťaze podľa odseku 2 sa uvádzajú na trh s uvedením rozmerov pneumatík, na ktoré môžu byť namontované.
§ 15
Laminátové doplnkové príslušenstvo a výbava
(1)
Laminátové doplnkové príslušenstvo a výbava znamenajú zariadenia slúžiace na ochranu laku vozidla, najmä lemy vozidla, laminátové diely karosérie, ako sú kryty prahov, kryt sania vozidla, maska chladiča, nárazník, predný spojler, strešný spojler, zadný spojler, kryt ložnej plochy vozidla a okenných deflektorov, ochranné protioderové lišty.
(2)
Laminátové doplnkové príslušenstvo a výbava musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie č. 21 a 26.
(3)
Inštaláciou laminátového doplnkového príslušenstva a výbavy na vozidlo musí zostať zabezpečený výhľad z miesta vodiča cez vnútorné spätné zrkadlo podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 46.
(4)
Konštrukčné vyhotovenie laminátového doplnkového príslušenstva a výbavy musí byť také, že ich inštaláciou zostanú dodržané základné rozmery vozidla v súlade s predpismi upravujúcimi najväčšie povolené rozmery vozidiel.
(5)
Montážou zadného spojlera nesmie byť obmedzená geometrická viditeľnosť tretieho brzdového svetla, ktoré je umiestnené na zadných dverách zo strany interiéru vozidla. Laminátové doplnky, ktoré majú priestor na montáž osvetlenia, najmä predných hmlových svetiel alebo tretieho brzdového svetla, musia byť usporiadané tak, že po ich montáži sú splnené technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 48.
§ 16
Ochranné rámy
(1)
Ochranné rámy a obdobné zariadenia sú zariadenia, ktorými sú čelná, spodná, bočná alebo zadná vonkajšia štruktúra vozidla vrátane jej prípojných jednotiek, ktoré sú určené na poskytovanie ochrany vozidla proti nárazu s iným vozidlom pri nízkej rýchlosti, najmä ochranný rúrkový rám alebo prídavný nárazník okrem nárazníka základnej výbavy. Patria sem tiež strešné rámy a obdobné zariadenia okrem zariadení s hmotnosťou nižšou ako 0,5 kg určených len na ochranu svetelných zariadení vozidla.
(2)
Ochranné rámy musia spĺňať požiadavky na typové schválenie motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
(3)
Po montáži ochranných rámov na vozidlo nesmú byť prekročené najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti vozidla.
(4)
Ak môže byť ochranný rám vybavený svetelným zariadením, ochranný rám musí spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 48.
(5)
Po montáži zadných ochranných rámov na vozidlo musí vozidlo spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 58.
(6)
Ochranné rámy musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu a ich vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm.
§ 17
Diskové koleso
(1)
Diskové koleso znamená rotujúci nosný článok medzi pneumatikou a nápravou zvyčajne pozostávajúci z ráfika a z disku kolesa. Ráfik a disk kolesa môžu byť zabudované, trvalo pripevné alebo odmontovateľné.
(2)
Diskové kolesá musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 124 na odolnosť voči korózii, ohyb počas otáčania, valivosť, pevnosť vzhľadom na lámovosť hrán a iných kritických bodov a axiálny náraz na okraj kolesa.
(3)
Priestor pre koleso v blatníku vozidla musí byť dostatočný na to, že pri ľubovoľnom vytočení kolesa a pri každej zmene polohy kolesa spôsobenej funkciou pruženia vozidla nedôjde k styku rotujúceho kolesa s inou časťou vozidla.
§ 18
Elektrická a elektronická doplnková výbava
(1)
Elektrickou a elektronickou doplnkovou výbavou vozidla sú najmä zariadenia určené na monitorovanie prevádzky jazdy vozidla pracujúce na princípe globálnych lokalizačných systémov, elektronické systémy určené na informovanie cestujúcich vo vozidle a obdobné elektrické alebo elektronické zariadenia slúžiace na zabudovanie do vozidla, zvyšujúce komfort prepravovaných osôb alebo zaznamenávajúce prevádzkové hodnoty vozidla.
(2)
Elektrická alebo elektronická doplnková výbava musí spĺňať technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 10.
(3)
Po zabudovaní elektrickej a elektronickej doplnkovej výbavy do vozidla musia byť splnené technické požiadavky na
a)
vnútorné vybavenie vozidiel podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 21 a
b)
rozmery vnútorného priestoru podľa technickej normy22) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
§ 19
Mechanické a elektromechanické zabezpečovacie zariadenia
(1)
Zabezpečovacie zariadenia znamenajú systém, ktorého účelom je zabrániť neoprávnenému normálnemu spúšťaniu motora alebo iného zdroja hlavnej hnacej sily vozidla v kombinácii so systémom, ktorý blokuje riadenie, prevodové ústrojenstvo alebo radenie rýchlostí.
(2)
Mechanické a elektromechanické zabezpečovacie zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 18, pričom dodatočnou montážou takého zariadenia nesmie byť obmedzená funkcia sériového zabezpečovacieho zariadenia.
(3)
Ak montážou zabezpečovacieho zariadenia dochádza k zásahu do riadenia vozidla, musia byť splnené technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 12.
(4)
Elektromechanické zabezpečovacie zariadenia musia spĺňať technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu a odrušenie podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 10.
(5)
Elektronické zabezpečovacie zariadenia a vozidlové poplachové systémy slúžiace na oznámenie vniknutia do vozidla alebo rušivého zásahu do vozidla a zabezpečujúce dodatočnú ochranu proti neoprávnenému použitiu vozidla musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 97.
§ 20
Odnímateľné transparenty
(1)
Odnímateľné transparenty na strechu vozidla musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nesmú presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nesmú mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 26.
(2)
Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať preťaženiu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnotu 6 G.
(3)
Označenie vozidiel autoškôl musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.23)
(4)
Označenie vozidiel taxislužby musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.24)
Technické požiadavky na jednotlivé schválenie vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky
§ 21
Technické požiadavky na jednotlivo vyrobené vozidlo
[k § 25 ods. 2 zákona]
(1)
Ak osobitné predpisy typového schválenia EÚ celého vozidla alebo vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla (§ 9 ods. 1 zákona) ustanovujú technické požiadavky aj na jednotlivo vyrobené vozidlo, uplatňujú sa tieto technické požiadavky. Inak sa na jednotlivo vyrobené vozidlo uplatňujú technické požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 4.
(2)
Jednotlivo vyrobené vozidlo musí na schválenie spĺňať technické požiadavky na typové schválenie vozidla príslušnej kategórie. Ak typový schvaľovací orgán z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou, ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia pre konkrétne vozidlo povolil podľa § 161 zákona výnimku z dodržania technických požiadaviek, vozidlo môže spĺňať alternatívne technické požiadavky.
(3)
Alternatívnymi technickými požiadavkami sú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia, ktorá je v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou technických požiadaviek príslušnej kategórie vozidla.
(4)
Pri skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom jednotlivého vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi technickými požiadavkami.
§ 22
Technické požiadavky na jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou
[k § 26 ods. 2 zákona]
(1)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou musí spĺňať základné technické požiadavky na
a)
osvetlenie vozidla,
b)
brzdové zariadenia,
c)
zvuk vozidla,
d)
spájacie zariadenia,
e)
zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby,
f)
označenie pre pomalé vozidlá.
(2)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou nesmie presahovať najväčšiu rýchlosť 25 km · h-1.
(3)
Spaľovací motor jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou musí byť použitý taký, ktorý je bežne vyrábaný a môže byť použitý z vyradeného vozidla.
(4)
Identifikačné číslo vozidla VIN na jednotlivé vozidlo, ktoré je vyrobené
a)
po domácky, umiestňuje jednotlivý výrobca,
b)
komerčne, umiestňuje výrobca vozidla.
(5)
Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, ktoré je komerčne vyrobené, musí spĺňať základné technické požiadavky na výrobný štítok vozidla.
§ 23
Technické požiadavky na jednotlivo dokončované vozidlo
[k § 27 ods. 2 zákona]
Na technické požiadavky, alternatívne technické požiadavky a na skúšky jednotlivo dokončovaného vozidla sa vzťahuje § 21 primerane.
§ 24
Technické požiadavky na jednotlivo vyrobený a jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku
[k § 28 ods. 3 zákona]
(1)
Ak regulačné akty ustanovujú technické požiadavky aj na jednotlivý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, uplatňujú sa tieto technické požiadavky. Inak sa uplatňujú technické požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 4.
(2)
Jednotlivo vyrobený a jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka musia na schválenie spĺňať technické požiadavky na typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Typový schvaľovací orgán môže konkrétnemu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke na základe odôvodneného návrhu povoliť výnimku, len ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa alternatívne technické požiadavky; oslobodenie od dodržania technických požiadaviek možno pripustiť len z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou, ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia.
(3)
Alternatívnymi technickými požiadavkami sú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia, ktorá je v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou technických požiadaviek na príslušný systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.
(4)
Pri skúškach jednotlivého systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom jednotlivého systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi technickými požiadavkami.
§ 25
Technické požiadavky na jednotlivo dovezené vozidlo
[k § 29 ods. 2 zákona]
(1)
Na technické požiadavky, na alternatívne technické požiadavky a na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zo zmluvného štátu sa vzťahuje § 21 primerane.
(2)
Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí na schválenie spĺňať
a)
harmonizované technické požiadavky podľa osobitného predpisu,25) ak ide o vozidlo kategórie M1 alebo N1 vyrobené vo veľkých sériách, alebo
b)
technické požiadavky na typové schválenie vozidla príslušnej kategórie.
(3)
Ojazdené jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu musí na schválenie spĺňať technické požiadavky, ktoré boli použiteľné na danú kategóriu vozidla v Slovenskej republike v čase výroby vozidla, a musí spĺňať najmenej emisné limity znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch EURO 2. Na alternatívne technické požiadavky a na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu sa vzťahuje § 21 primerane.
Technické požiadavky na schválenie vozidla po prestavbe
§ 26
Technické požiadavky na vozidlo po hromadnej prestavbe
[k § 34 ods. 5 zákona]
(1)
Vozidlo po hromadnej prestavbe musí spĺňať technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v cestnej premávke. To neplatí pre hromadnú prestavbu, ak ide o zmenu alebo úpravu karosérie vozidla alebo zmenu alebo úpravu nadstavby vozidla, keď vozidlo musí spĺňať technické požiadavky, aké sú v čase schválenia hromadnej prestavby ustanovené na typové schválenie vozidla.
(2)
Ak typový schvaľovací orgán povolil výnimku podľa § 161 zákona, hromadne prestavaný typ vozidla môže spĺňať alternatívne technické požiadavky, pričom oslobodenie od dodržania technických požiadaviek možno pripustiť len z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.
(3)
Alternatívnymi požiadavkami sú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a bezpečnosti cestujúcich, ktorá je v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou technických požiadaviek platných pre príslušnú kategóriu vozidla.
(4)
Pri skúškach hromadne prestavaného typu vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom vozidla a výrobcom hromadne prestavaného typu vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
§ 27
Technické požiadavky na jednotlivé vozidlo po prestavbe
[k § 35 ods. 5 zákona]
(1)
Na technické požiadavky, alternatívne technické požiadavky a na skúšky prestavaného jednotlivého vozidla sa vzťahuje § 26 primerane.
(2)
Pre jednotlivo prestavané vozidlo montážou plynového zariadenia je možné dokladovať plnenie technických požiadaviek na emisie vykonaním emisnej kontroly zvláštnej.
Záverečné ustanovenia
§ 28
Prechodné ustanovenie
Základné technické opisy vozidiel vydané v rámci vnútroštátneho typového schválenia alebo v rámci hromadnej prestavby typu vozidla vozidlám, ktoré neplnia technické požiadavky podľa tejto vyhlášky, zostávajú v platnosti do termínu podľa základného technického opisu, najdlhšie do 20. mája 2020.
§ 29
Spoločné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.26)
§ 30
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Arpád Érsek v. r.
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14. 6. 2018).
2)
Čl. 3 bod 48 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.
Čl. 3 bod 73 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.
Príloha I časť B nariadenia (EÚ) 2018/858.
3)
STN 30 0026 Základná terminológia cestných vozidiel. Rozmery vozidiel. Termíny a definície.
ISO 612 Cestné vozidlá. Rozmery motorových vozidiel a vlečných vozidiel. Termíny a definície.
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES
(Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).
5)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
6)
STN EN 15573 Stroje na zemné práce. Konštrukčné požiadavky na používanie na ceste (27 8003).
7)
STN EN 12643 Stroje na zemné práce. Stroje na kolesovom podvozku. Požiadavky na systémy riadenia (mod ISO 5010: 1992) (27 7525).
8)
STN ISO 10261 Stroje na zemné práce. Identifikačné číslo výrobku. Systém označovania (27 7807).
9)
ISO 13766 Stroje na zemné práce – Elektromagnetická kompatibilita.
10)
STN EN ISO 3457 Stroje na zemné práce. Kryty. Terminológia a technické požiadavky (ISO 3457) (27 7523).
11)
ISO 6011 Stroje na zemné práce. Optické oznamovače prevádzky stroja.
12)
STN EN ISO 3450 Stroje na zemné práce. Stroje na kolesovom podvozku alebo na rýchlobežnom gumenom pásovom podvozku. Požiadavky a skúšobné postupy na brzdové systémy (ISO 3450) (27 8150).
13)
ISO 10265 Stroje na zemné práce. Pásové stroje. Požiadavky a skúšobné postupy na brzdové systémy.
14)
ISO 12509 Stroje na zemné práce. Osvetľovacie a svetelné signalizačné zariadenia, označovacie/obrysové svietidlá a odrazové sklá.
15)
ISO 1724 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 7 – pólové prípojky pre vozidlá napájané 12 V menovitým napätím.
ISO 1185 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 7 – pólové prípojky pre vozidlá napájané 24 V menovitým napätím.
16)
STN EN 15059 + A1 Snežné pásové vozidlo. Bezpečnostné požiadavky (27 3611).
17)
STN 30 4002 Elektrické zariadenia motorových vozidiel.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
19)
STN ISO 3795 Cestné vozidlá, traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Stanovenie horľavosti materiálov použitých v interiéri vozidla (30 0577).
20)
STN 80 0055 Textílie. Textilné a odevné výrobky. Technické požiadavky a skúšobné metódy.
21)
§ 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
STN 30 0723 Cestné motorové vozidlá. Rozmery vnútorného priestoru karosérie osobných automobilov.
23)
§ 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 30 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
25)
Dodatok 2 časti I prílohy II nariadenia (EÚ) 2018/858.
26)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti
(Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).