13/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

13
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. januára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, a pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme
2. typu, sú uvedené v prílohe č. 8.“.
2.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Zubno-lekárska pohotovostná služba
Verejná minimálna sieť poskytovateľov zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je ustanovená najmenej jedným poskytovateľom na 400 000 obyvateľov.“.
3.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
Tabuľka A: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu
Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
(zdravotnícke zariadenie)
Typ urgentného príjmu
1. Košice Nemocnica Košice-Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica
1.
2. Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. 1.
3. Trnava Fakultná nemocnica Trnava 1.
4. Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
1.
5. Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou
Žilina
1.
6. Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov
1.*
7. Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 1.
8. Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica, a. s.
1.
9. Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
1.
10. Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou
Trstená
1.
11. Topoľčany Svet zdravia Nemocnica
Topoľčany, a. s.
1.
12. Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 1.
13. Brezno Nemocnica s poliklinikou
Brezno, n. o.
1.
14. Galanta Nemocnica s poliklinikou
Sv. Lukáša Galanta, a. s.
1.
15. Michalovce Nemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
1.
16. Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou
Dunajská Streda, a. s.
1.
17. Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a. s.
1.
18. Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s.
1.
19. Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 1.
20. Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1.
21. Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou
MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1.
22. Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1.
23. Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 1.
24. Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou
Považská Bystrica
1.
25. Bojnice Nemocnica s poliklinikou
Prievidza so sídlom v Bojniciach
1.
26. Rimavská Sobota Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica
Rimavská Sobota
1.
27. Žiar nad Hronom Svet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica
v Žiari nad Hronom
1.
28. Levice Nemocnice s poliklinikami, n. o.,
miesto prevádzky ZZ Levice
1.
29. Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o.,
Bardejov
1.
30. Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica, a. s. 1.
31. Komárno FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica
Komárno
1.
32. Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Lučenec, n. o.
1.
33. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica Ružinov
1.
34. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda
1.
*
Od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.
Tabuľka B: Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme
2. typu
Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
(zdravotnícke zariadenie)
Typ urgentného príjmu
1. Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava –
Nemocnica akademika Ladislava Dérera
2.
2. Bratislava Národný ústav detských chorôb 2.
3. Martin Univerzitná nemocnica Martin 2.
4. Košice Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice
2.
5. Košice Detská fakultná nemocnica Košice 2.
6. Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2.
7. Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica
2.
8. Nitra Fakultná nemocnica Nitra 2.
9. Poprad Nemocnica Poprad, a. s. 2.
10. Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok
2.“.
4.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie účinné od 15. januára 2018 do 31. decembra 2018
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov sa od 15. januára 2018 do
31. decembra 2018 považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2018 okrem bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Robert Fico v. r.