129/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

129
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. apríla 2018,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006
Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel sa mení takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá
a)
s právom prednostnej jazdy,1)
b)
na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1a) a ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,1b)
c)
používané pre verejné služby v mestskej oblasti,
d)
v skúšobnej prevádzke podrobujúce sa skúšobným jazdám v cestnej premávke,1c)
e)
kategórie M2 a M3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 100 km · h-1,
f)
kategórie N2 a N3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km · h-1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a až 1c znejú:
„1) § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a) § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1c) § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.“.
2.
V § 2 sa slová „osobitnom predpise,2) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise,2) určené na prevádzku v cestnej premávke“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.“.
3.
V § 3 sa slová „osobitným predpisom.3)“ nahrádzajú slovami „predpisom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 89.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) § 7 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
5.
V celom texte nariadenia vlády sa slová „km.h-1“ nahrádzajú slovami „km · h-1“, označenie kategórie „M2“ sa nahrádza označením kategórie „M2“, označenie kategórie „M3“ sa nahrádza označením kategórie „M3“, označenie kategórie „N2“ sa nahrádza označením kategórie „N2“ a označenie kategórie „N3“ sa nahrádza označením kategórie „N3“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Peter Pellegrini v. r.