128/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. apríla 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení
neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 171/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 236/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2.
Slová „štátny dopravný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „typový schvaľovací orgán“ v príslušnom tvare a slová „premávke na pozemných komunikáciách“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „cestnej premávke“ v príslušnom tvare.
3.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá, na ktoré sa uplatňuje osobitný predpis.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.“.
4.
V § 1 ods. 1 sa slová „km.h-1“ nahrádzajú slovami „km · h-1“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 8, 10 až 17 znejú:
„6) § 16 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
8) § 7 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
10) § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
11) § 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2011 Z. z.
12) § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
13) § 16 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
14) § 10 zákona č. 106/2018 Z. z.
15) § 17 zákona č. 106/2018 Z. z.
16) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
17) § 136 ods. 2 písm. a) bod 46 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
6.
V § 4 ods. 3 sa slová „poverenej technickej službe overovania vozidiel“ nahrádzajú slovami „technickej službe overovania“.
7.
V § 5 ods. 1 sa nad slovom „jednotky“ odkaz „9)“ nahrádza odkazom „6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
8.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
㤠7b
(1)
Typový schvaľovací orgán udelí typové schválenie podľa tohto nariadenia vlády náhradnému systému tlmenia hluku alebo jeho komponentom ako samostatnej technickej jednotke pre vozidlá, ktorých typ sa schváli do dátumov fáz uplatňovania ustanovených v osobitnom predpise.18)
(2)
Pri udelení typového schválenia v iných prípadoch ako podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Príslušný štátny orgán16) nesmie zakázať uvedenie na trh náhradného systému tlmenia hluku alebo jeho komponentov ako samostatných technických jednotiek pre vozidlá, ktorých typ je schválený podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:
„18) Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v platnom znení.
19) Nariadenie (EÚ) č. 540/2014 v platnom znení.“.
9.
V § 8 sa za slovo „preberajú“ vkladajú slová „a vykonávajú“.
10.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Toto nariadenie vlády stráca účinnosť 1. júla 2027.“.
11.
V nadpise prílohy sa za slovo „PREBERANÝCH“ vkladajú slová „A VYKONÁVANÝCH“.
12.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1576 z 26. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 239, 19. 9. 2017).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Peter Pellegrini v. r.