127/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

127
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. apríla 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených
pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:
„2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.“.
2.
V § 3 písm. b) sa slová „typový schvaľovací úrad5)“ nahrádzajú slovami „typový schvaľovací orgán5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 2 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 3 písm. c) sa slová „schvaľovací úrad členského štátu6)“ nahrádzajú slovami „schvaľovací orgán členského štátu6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 2 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
4.
V § 3 písm. g) sa slová „km.h-1“ nahrádzajú slovami „km · h-1“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 2 ods. 17 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
6.
V § 5 ods. 2 sa slová „typovému schvaľovaciemu úradu.8)“ nahrádzajú slovami „typovému schvaľovaciemu orgánu.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.“.
7.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Postupy pri viacstupňovom typovom schválení ES vozidla
(1)
Typový schvaľovací orgán pred udelením prvého a ďalšieho stupňa typového schválenia ES zabezpečí, aby medzi výrobcami existovali dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií tak, aby dokončené vozidlo spĺňalo technické požiadavky všetkých príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV alebo prílohe XI smernice. Informácie podľa prvej vety musia obsahovať údaje o príslušných schváleniach systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky a častí vozidla tvoriacich časť nedokončeného vozidla, ktoré však neboli ešte schválené. Výrobca predchádzajúceho stupňa poskytne výrobcovi nasledujúceho stupňa informácie, ak ide o akúkoľvek zmenu, ktorá môže mať vplyv na typové schválenie systému alebo typové schválenie celého vozidla; takéto informácie sa poskytnú bezodkladne po vydaní nového rozšírenia na typ celého vozidla a najneskôr v deň začatia výroby nedokončeného vozidla.
(2)
V procese viacstupňového typového schválenia ES každý výrobca zodpovedá za schválenie a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré výrobca vyrobil alebo doplnil k predchádzajúcemu stupňu výroby. Výrobca nasledujúceho stupňa nie je zodpovedný za časti, ktoré boli schválené na predchádzajúcom stupni okrem prípadov, ak mení príslušné časti v takom rozsahu, že sa predtým udelené schválenie stáva neplatným.
(3)
Jediný výrobca môže použiť viacstupňový postup. Viacstupňový postup sa nesmie použiť na obchádzanie požiadaviek uplatniteľných na vozidlá vyrobené v rámci jedného stupňa. Za vozidlá vyrobené na viacerých stupňoch sa nepovažujú najmä vozidlá, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa odseku 13 a § 25, 26 a 30.
(4)
Typový schvaľovací orgán
a)
overí, či sa všetky osvedčenia typového schválenia ES vydali podľa regulačných aktov, ktoré sa uplatňujú na typové schválenie vzťahujúce sa na typ vozidla v stave dokončenia a zodpovedajú predpísaným požiadavkám,
b)
zabezpečí, aby sa všetky relevantné údaje zahrnuli do informačnej zložky pri zohľadnení stavu dokončenia vozidla,
c)
sa ubezpečí odkazom na dokumentáciu, že špecifikácie vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačného dokumentu o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačných zložiek k typovým schváleniam ES a v osvedčeniach o typovom schválení ES vo vzťahu k príslušným regulačným aktom, a v prípade dokončeného vozidla, ak číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek regulačného aktu, potvrdí, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke,
d)
vykoná alebo zariadi vykonanie kontroly časti vozidiel a systémov na vybranej vzorke vozidiel typu, ktorý má byť schválený, na overenie skutočnosti, či sú vozidlá vyrobené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku, ak ide o všetky príslušné regulačné akty,
e)
vykoná alebo zariadi vykonanie príslušnej kontroly montáže samostatných technických jednotiek, ak ide o takýto prípad.
(5)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 4 písm. d) musí byť dostatočný na primeranú kontrolu rôznych kombinácií, ktoré sa majú schváliť podľa typového schválenia ES podľa stavu dokončenia vozidla a týchto kritérií:
a)
motor,
b)
prevodovka,
c)
počet, umiestnenie, prepojenie hnacích náprav,
d)
počet a umiestnenie riadených náprav,
e)
typ karosérie,
f)
počet dverí,
g)
riadenie ľavostranné alebo pravostranné,
h)
počet sedadiel,
i)
úroveň vybavenia.
(6)
Typový schvaľovací orgán udeľuje typové schválenie ES na základe aktuálneho stavu dokončenia typu vozidla; typové schválenia ES zahŕňajú všetky schválenia udelené v predchádzajúcich stupňoch.
(7)
Ak ide o typové schválenie celého vozidla, právne predpisy, najmä požiadavky ustanovené v prílohe II smernice a regulačné akty uvedené v prílohách IV a XI smernice sa uplatňujú rovnako, ako keby sa schválenie udeľovalo alebo rozširovalo výrobcovi základného vozidla.
(8)
Ak výrobca neupravil systém vozidla alebo komponent, typové schválenie ES systému alebo komponentu udelené v predchádzajúcom stupni je aj naďalej platné do dátumu prvého zápisu do evidencie uvedeného v konkrétnom regulačnom akte.
(9)
Ak výrobca upravil systém vozidla v nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý si vyžaduje preskúšanie na účely typového schválenia ES, typový schvaľovací orgán posúdenie obmedzí len na časti systému, ktoré boli upravené alebo ktoré sú zmenami ovplyvnené.
(10)
Ak došlo k úprave systému vozidla alebo typu celého vozidla iným výrobcom v nasledujúcom stupni v rozsahu, ktorý možno okrem názvu výrobcu stále považovať za rovnaký typ, požiadavka uplatňovaná na existujúce typy celého vozidla sa môže stále uplatňovať do dátumu prvého zápisu do evidencie uvedeného v príslušnom regulačnom akte.
(11)
Ak sa zmení kategória vozidla, musia byť splnené požiadavky na novú kategóriu. Osvedčenia o typovom schválení ES z predchádzajúcej kategórie typový schvaľovací orgán akceptuje za predpokladu, že požiadavky, ktorým vozidlo vyhovuje, sú rovnaké alebo prísnejšie ako požiadavky uplatňované na novú kategóriu.
(12)
Typové schválenie celého vozidla udelené výrobcovi nasledujúceho stupňa so súhlasom typového schvaľovacieho orgánu sa nemusí rozšíriť ani pozmeniť, ak rozšírenie udelené v predchádzajúcom stupni vozidla nemá vplyv na nasledujúci stupeň alebo na technické údaje vozidla. Číslo typového schválenia vrátane rozšírenia predchádzajúceho stupňa alebo predchádzajúcich stupňov sa skopíruje do bodu 0.2.2 osvedčenia o zhode COC nasledujúceho stupňa vozidla.
(13)
Ak iný výrobca upraví nákladový priestor dokončeného alebo dokončovaného vozidla kategórie N alebo O na účely pridania odnímateľného príslušenstva na uloženie a zabezpečenie nákladu napríklad obloženia úložného priestoru, regálov úložného priestoru a strešných nosičov, možno takéto predmety považovať za súčasť užitočného zaťaženia a ich schválenie sa nevyžaduje, ak
a)
úpravy neovplyvňujú typové schválenie vozidla, okrem zvýšenia skutočnej hmotnosti vozidla, a
b)
pridané príslušenstvo možno odstrániť bez použitia osobitných nástrojov.
(14)
Výrobca v ďalších stupňoch výroby vozidla musí zabezpečiť identifikáciu vozidla a upevniť na vozidlo doplnkový štítok výrobcu podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) § 70 ods. 3 a § 73 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
9.
V § 27 ods. 6 sa slová „Schvaľovací úrad14)“ nahrádzajú slovami „Schvaľovací orgán14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) § 138 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.“.
10.
V § 27 ods. 7 sa slová „osvedčenia o evidencii podľa osobitného predpisu.15)“ nahrádzajú slovami „harmonizovaného osvedčenia o evidencii.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) § 39 ods. 16 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
11.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
12.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA A VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU
A. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
(1)
Identifikačné číslo základného vozidla VIN podľa osobitného predpisu19) sa zachová počas každého nasledujúceho stupňa procesu typového schvaľovania, aby sa zabezpečila vysledovateľnosť procesu.
(2)
Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku podľa osobitného predpisu19) v druhom stupni a ďalších stupňoch upevniť na vozidlo doplnkový štítok, ktorého vzor je uvedený v časti B tejto prílohy. Doplnkový štítok musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí zreteľne a nezmazateľne obsahovať v tomto poradí:
a)
názov výrobcu,
b)
časti 1, 3 a 4 čísla typového schválenia ES,
c)
stupeň schválenia,
d)
identifikačné číslo vozidla základného vozidla,
e)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť naloženého vozidla, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia,
f)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť jazdnej súpravy, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia a ak vozidlo má povolené ťahať prípojné vozidlo; ak vozidlo nemá povolené ťahať prípojné vozidlo, uvedie sa „0“,
g)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť pripadajúcu na každú nápravu uvedenú v poradí spredu dozadu, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia,
h)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť v bode spojenia, ak sa táto hodnota zmenila v priebehu vykonávaného stupňa schválenia a ide o náves alebo príves so stredovou nápravou.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, doplnkový štítok musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.20)
B. VZOR DOPLNKOVÉHO ŠTÍTKU VÝROBCU
Príklad:
NÁZOV VÝROBCU (stupeň 3)
e2*2007/46*2609
Stupeň 3
WD9VD58D98D234560
1 500 kg
2 500 kg
1 – 700 kg
2 – 810 kg“
.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 znejú:
„19) Nariadenie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8,
12. 1. 2011) v platnom znení.
20) Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 19/2011 v platnom znení.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24) § 71 zákona č. 106/2018 Z. z.“.
14.
Príloha č. 8 sa dopĺňa bodmi 18 až 29, ktoré znejú:
„18.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisné limity (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2014).
19.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) (Ú. v. EÚ L 43, 13. 2. 2014).
20.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 214/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa menia prílohy II, IV, XI, XII a XVIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014).
21.
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1576 z 26. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 239, 19. 9. 2017).
22.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1171/2014 z 31. októbra 2014, ktorým sa menia a opravujú prílohy I, III, VI, IX, XI, a XVII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 315, 1. 11. 2014).
23.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/45 zo 14. januára 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2015).
24.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie osobitných postupov, metód posudzovania a technických požiadaviek, a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 109/2011 a (EÚ) č. 458/2011
(Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2015).
25.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015).
26.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017).
27.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017).
28.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017, ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2017).
29.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29. 12. 2017).“.
15.
Slovo „úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „orgán“ v príslušnom tvare.
16.
V celom texte nariadenia vlády sa označenie kategórie „M1“ nahrádza označením kategórie „M1“, označenie kategórie „M2“ sa nahrádza označením kategórie „M2“, označenie kategórie „M3“ sa nahrádza označením kategórie „M3“, označenie kategórie „N1“ sa nahrádza označením kategórie „N1“, označenie kategórie „N2“ sa nahrádza označením kategórie „N2“, označenie kategórie „N3“ sa nahrádza označením kategórie „N3“, označenie kategórie „O1“ sa nahrádza označením kategórie „O1“, označenie kategórie „O2“ sa nahrádza označením kategórie „O2“, označenie kategórie „O3“ sa nahrádza označením kategórie „O3“ a označenie kategórie „O4“ sa nahrádza označením kategórie „O4“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. mája 2018.
Peter Pellegrini v. r.