126/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

126
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. apríla 2018,
ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 244/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2014 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 72/2006 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 73/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá,
4.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2006 Z. z. o technických požiadavkách na držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách,
5.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2006 Z. z. o technických požiadavkách na povinné označenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 655/2006 Z. z.,
6.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2006 Z. z. o technických požiadavkách na identifikáciu ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá,
7.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,
8.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zvukové výstražné zariadenia pre dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá,
9.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2006 Z. z. o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 646/2006 Z. z.,
10.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 654/2006 Z. z.,
11.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 206/2006 Z. z. o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,
12.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné zariadenia pred neoprávneným použitím dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel,
13.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2014 Z. z.,
14.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 176/2014 Z. z.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 126 /2018 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 53, 21. 2. 2014).