12/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

12
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. januára 2018 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018 z 18. decembra 2017 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018 z 21. decembra 2017 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2018 z 19. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.
6.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2018 z 11. decembra 2017 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
7.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 zo 7. decembra 2017 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
8.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018 zo 7. decembra 2017, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.
9.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 10. februára 2017 uzatvorený 6. decembra 2017 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
10.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorený 27. novembra 2017 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
11.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 30. novembra 2017 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb
a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.
12.
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. apríla 2015 uzatvorený 1. decembra 2017 medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb
a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.