119/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

119
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 1973 bola v Ženeve dojednaná Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 870 z 12. októbra 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o pristúpení 1. decembra 2017. Listina o pristúpení bola uložená 9. januára 2018 u depozitára, ktorým je vláda Švajčiarskej konfederácie.

Dohoda nadobudla platnosť 4. júla 1974 v súlade s článkom XV ods. 4 písm. a).

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 9. januára 2018 v súlade s článkom XV ods. 4
písm. c).