Predpis bol zrušený predpisom 428/2019 Z. z.

118/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2018 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

118
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 5. apríla 2018,
ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je
a)
144 000 eur
1.
pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
2.
pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1,
b)
221 000 eur
1.
pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
2.
pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1,
c)
750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
d)
443 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
e)
1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
f)
443 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
g)
5 548 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
§ 2
Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 548 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
§ 3
Finančný limit pri súťaži návrhov je
a)
144 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
221 000 eur pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona,
c)
443 000 eur pre obstarávateľa.
§ 4
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. apríla 2018.
Miroslav Hlivák v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 118/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 118/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013), nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2015) a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2367 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2366 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2170 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2365 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2171 z 24. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 307, 25. 11. 2015) a v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2364 z 18. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 337, 19. 12. 2017).