117/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

117
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. marca 2018,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. apríla 2018.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 117/2018 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).