113/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

113
ZÁKON
zo 14. marca 2018
o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti hospodárskeho subjektu,1) ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva2) na vnútorný trh,3)
b)
práva a povinnosti obchodníka,4)
c)
práva a povinnosti prepravcu dreva a výrobkov z dreva (ďalej len „prepravca“),
d)
povinnosti monitorovacej organizácie,5)
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh,
f)
priestupky a iné správne delikty v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
drevo, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,6) alebo osobitné predpisy,7)
b)
výrobok z dreva, ktorého životný cyklus je ukončený a ďalej možno s ním nakladať len ako s odpadom.8)
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dovozcom hospodársky subjekt, ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie ani zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
prepravou premiestňovanie dreva a výrobkov z dreva dopravným prostriedkom alebo bez dopravného prostriedku,
c)
prepravcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje prepravu, ktorou sa prepravuje drevo a výrobky z dreva.
§ 3
Všeobecné podmienky uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
(1)
Na vnútorný trh možno uvádzať len drevo a výrobky z dreva, ak sú splnené podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a na lesných pozemkoch, odstraňovanie drevín a krov z iných ako lesných pozemkov a uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.9)
(2)
Hospodársky subjekt je povinný uchovávať doklady preukazujúce pôvod dreva a výrobkov z dreva a nadobudnutie vlastníctva alebo držbu dreva a výrobkov z dreva a doklady týkajúce sa uvedenia dreva a výrobkov z dreva10) na vnútorný trh.
(3)
Obchodník je povinný pri predaji dreva a výrobkov z dreva uchovávať doklady preukazujúce nadobudnutie dreva a výrobkov z dreva11) a oprávnenie obchodovania s nimi.
(4)
Prepravca je povinný pri preprave dreva a výrobkov z dreva preukázať sa nezameniteľne identifikovateľným dokladom, z ktorého sú podľa druhu dreva a výrobkov z dreva zrejmé tieto údaje:
a)
pôvod dreva a výrobkov z dreva,
b)
druh dreviny, z ktorej pochádza drevo a výrobky z dreva,
c)
množstvo dreva a výrobkov z dreva vyjadrené počtom kusov, ak je možné počet kusov určiť,
d)
ak ide o surové drevo, objem alebo hmotnosť surového dreva a zaradenie surového dreva do kvalitatívnej triedy,
e)
odosielateľ, adresát a príjemca dreva a výrobkov z dreva, ak ním nie je prepravca,
f)
dátum a čas prepravy,
g)
slovné a číselné označenie dokladu o prevode vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva vrátane ich prevzatia na prepravu, ak bol taký doklad vystavený, a
h)
identifikačné údaje prepravcu v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(5)
Hospodársky subjekt a obchodník sú povinní uchovávať doklady vystavené prepravcovi obsahujúce údaje podľa odseku 4 písm. a) až f) a doklad podľa odseku 4 písm. g), ak taký doklad prepravcovi vystavili, najmenej päť rokov odo dňa odovzdania dreva a výrobkov z dreva na prepravu. Prepravca je povinný uchovávať doklad podľa odseku 4 najmenej päť rokov odo dňa prevzatia dreva a výrobkov z dreva na prepravu; ak ide o prepravcu, ktorý je fyzickou osobou a ktorý prepravuje drevo a výrobky z dreva, a celková hmotnosť prepravovaného dreva a výrobkov z dreva je najviac 100 kg, je povinný uchovávať doklad podľa odseku 4 len počas prepravy.
(6)
Nezameniteľne identifikovateľným dokladom podľa odseku 4 sa rozumie doklad, ktorý preukazuje údaje uvedené v odseku 4 vrátane nespochybniteľnej identifikácie prepravovaného dreva a výrobkov z dreva; doklad identifikujúci prepravované drevo a výrobky z dreva musí byť nemeniteľný a vystavený v chronologickom poradí.
§ 4
Systém náležitej starostlivosti
(1)
Hospodársky subjekt, ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, je povinný uplatňovať systém náležitej starostlivosti;12) to neplatí, ak na vnútorný trh uvádza drevo a výrobky z dreva, na ktoré sa vzťahuje licenčný systém.13) Systém náležitej starostlivosti sa vyhotovuje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe pred uvedením dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
(2)
Hospodársky subjekt je povinný viesť a pravidelne vyhodnocovať systém náležitej starostlivosti, ak nejde o systém náležitej starostlivosti vytvorený monitorovacou organizáciou.14)
(3)
Hospodársky subjekt, ktorý uvádza na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva stromu alebo kra vyťaženého na území Slovenskej republiky a ktorý je vlastníkom, správcom15) alebo obhospodarovateľom lesa16) na lesných pozemkoch,17) správcom podľa osobitného predpisu,18) osobou oprávnenou na ťažbu dreva alebo odstraňovanie porastov podľa osobitných predpisov,19) osobou oprávnenou ťažiť stromy a kry alebo osobou, ktorá uvádza drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, je povinný v systéme náležitej starostlivosti uviesť aj informácie, doklady a evidenciu podľa osobitných predpisov20) a informácie o postupe ťažby dreva, manipulácii s drevom a výrobkami z dreva, preprave a uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a doklady o nich.
(4)
Doklady a informácie, ktoré sú súčasťou systému náležitej starostlivosti, musia preukazovať, že ťažba dreva je vykonaná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nepredstavuje hrozbu uvedenia dreva a výrobkov z dreva, ktoré bolo vyťažené v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, na vnútorný trh.
(5)
Hospodársky subjekt je povinný uplatňovať systém náležitej starostlivosti aj pri výrube drevín rastúcich mimo lesa,21) na ktoré sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu,22) ak uvádza drevo a výrobky z dreva pochádzajúce z týchto drevín na vnútorný trh.
(6)
Monitorovacia organizácia je povinná informovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) o skutočnostiach podľa osobitného predpisu.23)
(7)
Certifikačné schémy alebo iné systémy overenia možno použiť na účely hodnotenia a zmierňovania rizika podľa osobitného predpisu.24)
§ 5
Orgány štátnej správy
Orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh je
a)
ministerstvo pôdohospodárstva,
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
okresný úrad v sídle kraja,25)
d)
okresný úrad,26)
e)
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia zriadená podľa § 10.
§ 6
Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva
a)
je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,27)
b)
je príslušným orgánom na overovanie licencií28) na dovoz dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z partnerského štátu29) podľa osobitného predpisu,30)
c)
plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii podľa osobitného predpisu,31)
d)
spolupracuje a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými orgánmi iných štátov a s Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,32)
e)
poskytuje Európskej komisii, osobám určeným Európskou komisiou, príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a osobám určeným partnerským štátom prístup k dokladom a informáciám podľa osobitného predpisu,33)
f)
predkladá Európskej komisii správu podľa osobitných predpisov,34)
g)
zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie rozvoja drevospracujúceho priemyslu,
h)
riadi a usmerňuje výkon štátnej správy a výkon štátneho dozoru v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh (ďalej len „dozor“),
i)
poveruje Slovenskú lesnícko-drevársku inšpekciu plnením ďalších úloh v oblasti ťažby, spracovania dreva vrátane kontroly verejných zdrojov,
j)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodla Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia,
k)
vydáva stanovisko k žiadosti o uznanie monitorovacej organizácie,35)
l)
vykonáva dozor nad monitorovacou organizáciou36) a rozhoduje o inom správnom delikte monitorovacej organizácie podľa § 17 ods. 3,
m)
overuje platnosť licencie na dovoz dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z partnerského štátu a po overení zasiela Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky výsledok overenia,
n)
rozhoduje o inom správnom delikte dovozcu podľa § 17 ods. 4 písm. a) a b), ak ide o dovoz dreva a výrobkov z dreva z partnerského štátu,
o)
poskytuje súčinnosť colným orgánom37) a iným orgánom štátnej správy pri pochybnostiach o druhu a množstve dreva a výrobkov z dreva,
p)
usmerňuje činnosť hospodárskeho subjektu, prepravcu a obchodníka na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
§ 7
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany na pozemkoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu38)
a)
vykonáva dozor nad hospodárskym subjektom,39) obchodníkom a prepravcom,
b)
ukladá hospodárskemu subjektu, obchodníkovi a prepravcovi opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dozoru (ďalej len „opatrenie“),
c)
rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch hospodárskeho subjektu, obchodníka a prepravcu podľa § 16 a 17,
d)
spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy a organizáciou podľa osobitného predpisu40) v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh.
§ 8
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad.
§ 9
Okresný úrad
Okresný úrad na lesných pozemkoch17) okrem pozemkov nevyhnutných pre potreby obrany štátu
a)
vykonáva dozor nad hospodárskym subjektom podľa § 4 ods. 3 a prepravcom,
b)
ukladá opatrenia hospodárskemu subjektu podľa § 4 ods. 3 a prepravcovi,
c)
rozhoduje v prvom stupni o priestupkoch a iných správnych deliktoch hospodárskeho subjektu podľa § 4 ods. 3 a prepravcu podľa § 16 až 18.
§ 10
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia
(1)
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) je preddavkovou organizáciou ministerstva pôdohospodárstva a vykonáva pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ.
(3)
Inšpekcia má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania alebo konania pred orgánom verejnej správy a samostatne konať pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy v rámci svojej pôsobnosti. Za inšpekciu koná riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec.
(4)
Inšpekcia
a)
vykonáva dozor nad hospodárskym subjektom,39) obchodníkom a prepravcom,
b)
ukladá opatrenia hospodárskym subjektom, obchodníkom a prepravcom,
c)
rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch podľa § 16 a 17, ktorých sa dopustili hospodársky subjekt, obchodník a prepravca; ak ide o dovoz dreva a výrobkov z dreva z partnerského štátu, rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch podľa § 17 ods. 4 písm. c),
d)
vykonáva bezodplatne poradenskú činnosť v oblasti uvádzania dreva na vnútorný trh a systémov náležitej starostlivosti,
e)
spolupracuje s orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,41)
f)
spolupracuje s ostatnými orgánmi verejnej správy, orgánmi policajného zboru a organizáciami podľa osobitného predpisu40) v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh,
g)
poskytuje súčinnosť colným orgánom37) a iným orgánom štátnej správy pri pochybnostiach o druhu, množstve a pôvode dreva a výrobkov z dreva,
h)
plní ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.41a)
Dozor
§ 11
(1)
Dozor je oprávnenie orgánu štátnej správy podľa § 5 (ďalej len „orgán dozoru“) sledovať, zisťovať a kontrolovať dodržiavanie povinností v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh podľa tohto zákona a osobitných predpisov.42) Dozor vykonáva zamestnanec orgánu dozoru na základe písomného poverenia na výkon dozoru.
(2)
Zamestnanec orgánu dozoru je pri výkone dozoru oprávnený
a)
vstupovať na pozemok, do stavby, do zariadení, do vozidiel, ktoré sa používajú na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh alebo na ich prepravu, ak sa na to nevyžaduje osobitný postup;43) prehliadka vozidla nesmie sledovať iný záujem, ako zistiť porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré upravujú hospodárenie v lesoch a na lesných pozemkoch, odstraňovanie drevín a krov z iných ako lesných pozemkov a uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh,9)
b)
samostatne zastavovať vozidlá prevážajúce drevo a výrobky z dreva na lesných cestách a lesných pozemkoch a ostatných pozemkoch okrem ostatných pozemných komunikácií,
c)
požadovať na účely výkonu dozoru preukázanie totožnosti osôb a ich trvalého pobytu,
d)
požadovať vyjadrenie, informácie, údaje a vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých pre výkon dozoru,
e)
vykonávať potrebné zisťovania na účely výkonu dozoru,
f)
predvolávať osoby na podanie vysvetlenia o skutočnostiach dôležitých pre výkon dozoru,
g)
vyžadovať predloženie dokladov a iných písomností, ktoré súvisia s výkonom dozoru, a nahliadať do nich,
h)
odoberať originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov, a vyhotovovať z nich kópie,
i)
požadovať od osoby, u ktorej sa vykonáva dozor (ďalej len „osoba podliehajúca dozoru“), identifikáciu dreva a výrobkov z dreva,
j)
odoberať vzorky dreva a výrobkov z dreva na účely odbornej expertízy,
k)
vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy o zistených nedostatkoch a na účel zabezpečenia dôkazov.
(3)
Zamestnanec orgánu dozoru je pri výkone dozoru povinný
a)
preukázať sa služobným preukazom a písomným poverením na výkon dozoru,
b)
pri zastavení vozidla podľa odseku 2 písm. b) postupovať podľa osobitného predpisu,44)
c)
vydávať osobe podliehajúcej dozoru, ktorej odoberie doklady, iné písomnosti alebo vzorky dreva a výrobkov z dreva podľa odseku 2 písm. h) a j), potvrdenie o ich prevzatí a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
d)
bezodkladne osobe podliehajúcej dozoru vrátiť doklady a iné písomnosti odobraté podľa odseku 2 písm. h), ak nie sú potrebné na ďalšie konanie; to sa primerane vzťahuje na vzorky dreva a výrobkov z dreva odobraté podľa odseku 2 písm. j), ak to ich povaha umožňuje,
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone dozoru, okrem poskytnutia takto získaných informácií v konaní pred súdmi alebo orgánmi verejnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na účely správy daní,45)
f)
nosiť lesnícku rovnošatu.
(4)
Dozor je neverejný. Orgán dozoru môže k výkonu dozoru prizvať znalca. Znalec, ktorého orgán dozoru prizve k výkonu dozoru, sa môže zúčastniť výkonu dozoru len pod vedením zamestnanca orgánu dozoru a má oprávnenie podľa odseku 2 písm. a), d), e), j) a k).
§ 12
(1)
Osoba podliehajúca dozoru je pri výkone dozoru povinná
a)
strpieť výkon dozoru, poskytnúť zamestnancovi orgánu dozoru súčinnosť,
b)
umožniť zamestnancovi orgánu dozoru vstup na pozemok, do stavby, do zariadenia, do vozidla používaného na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ich prepravu alebo súvisiaceho s predmetom dozoru podľa § 11 ods. 2 písm. a),
c)
zastaviť na pokyn zamestnanca orgánu dozoru vozidlo prevážajúce drevo a výrobky z dreva podľa § 11 ods. 2 písm. b),
d)
preukázať svoju totožnosť,
e)
podať informácie a vysvetlenia o skutočnostiach, ktoré súvisia s výkonom dozoru,
f)
predložiť požadované doklady a iné písomnosti, ktoré súvisia s výkonom dozoru,
g)
dostaviť sa na predvolanie orgánu dozoru a podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré súvisia s výkonom dozoru,
h)
umožniť zamestnancovi orgánu dozoru nahliadnuť do dokladov a iných písomností, ktoré súvisia s výkonom dozoru,
i)
umožniť odobratie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov a iných písomností potrebných na zabezpečenie dôkazov,
j)
umožniť vykonávanie potrebných zisťovaní vrátane odoberania vzoriek dreva a výrobkov z dreva,
k)
umožniť používanie technických prostriedkov na vyhotovovanie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov o zistených nedostatkoch a na účel zabezpečenia dôkazov.
(2)
Hospodársky subjekt podľa § 4 ods. 3 je pri výkone dozoru povinný preukázať nadobudnutie vlastníctva alebo držbu dreva a výrobkov z dreva a jeho uvedenie na vnútorný trh príslušnými dokladmi, ktorými sú najmä
a)
program starostlivosti o les,
b)
lesná hospodárska evidencia,
c)
doklad o povolení na ťažbu alebo výrub stromov rastúcich mimo lesa podľa osobitných predpisov,46)
d)
účtovný doklad alebo
e)
iný doklad preukazujúci vyťaženie a nadobudnutie vlastníctva alebo držbu dreva a výrobkov z dreva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a jeho uvedenie na vnútorný trh.
(3)
Obchodník je pri výkone dozoru povinný preukázať nadobudnutie vlastníctva alebo držbu a predaj dreva a výrobkov z dreva faktúrou, dodacím listom alebo iným účtovným dokladom, evidenciou alebo účtovným denníkom.
(4)
Náklady na odbornú expertízu vykonanú na vzorke dreva a výrobkov z dreva odobratej podľa § 11 ods. 2 písm. j) znáša osoba podliehajúca dozoru.
§ 13
(1)
Ak osoba podliehajúca dozoru porušila povinnosti v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,42) zamestnanec orgánu dozoru vypracuje protokol o vykonaní dozoru (ďalej len „protokol“), ktorý obsahuje
a)
označenie orgánu dozoru,
b)
identifikačné údaje osoby podliehajúcej dozoru,
c)
miesto a dátum výkonu dozoru,
d)
predmet dozoru,
e)
výsledky dozoru,
f)
dátum vypracovania protokolu,
g)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca orgánu dozoru.
(2)
Orgán dozoru doručí osobe podliehajúcej dozoru jedno písomné vyhotovenie protokolu a určí jej primeranú lehotu, najmenej však tri pracovné dni, na predloženie písomných námietok k obsahu protokolu; to neplatí, ak sa ukladá pokuta v blokovom konaní podľa § 16 ods. 3. Orgán dozoru posúdi opodstatnenosť písomných námietok k obsahu protokolu a doručí osobe podliehajúcej dozoru písomné oznámenie o výsledku posúdenia týchto námietok; písomné námietky a oznámenie o výsledku posúdenia týchto námietok sa stávajú súčasťou protokolu. Ak osoba podliehajúca dozoru nepredloží v určenej lehote písomné námietky k obsahu protokolu, má sa za to, že nemá námietky.
(3)
Ak osoba podliehajúca dozoru porušila povinnosti v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,42) orgán dozoru môže rozhodnúť o uložení opatrenia osobe podliehajúcej dozoru a môže určiť primeranú lehotu na vykonanie opatrenia. Opatrenie možno uložiť samostatne alebo spolu s uložením pokuty podľa § 16 alebo § 17.
(4)
Osoba podliehajúca dozoru je povinná doručiť orgánu dozoru písomnú správu o vykonaní opatrenia do 14 dní odo dňa jeho vykonania.
(5)
Ak orgán dozoru na základe vykonaného dozoru nezistí, že osoba podliehajúca dozoru porušila povinnosti v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,42) zamestnanec orgánu dozoru vypracuje záznam o vykonaní dozoru (ďalej len „záznam“), ktorý obsahuje údaje podľa odseku 1.
(6)
Ak je pri výkone dozoru potrebné zaznamenať zistené skutočnosti priamo na mieste výkonu dozoru alebo zaznamenať dôležité informácie z vykonaných úkonov pred ukončením dozoru, zamestnanec orgánu dozoru vypracuje čiastkový záznam o zistených skutočnostiach alebo o vykonaných úkonoch, ktorý obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) a g) a údaje o zistených skutočnostiach alebo o vykonaných úkonoch.
(7)
Orgán dozoru môže za marenie alebo sťaženie výkonu dozoru alebo za nesplnenie povinnosti podľa § 12 ods. 1 uložiť osobe podliehajúcej dozoru poriadkovú pokutu až do 300 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo až do 2 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo o právnickú osobu. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane. Úhrn opakovane uložených poriadkových pokút nesmie presiahnuť 1 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, a 5 000 eur, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo o právnickú osobu. Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Dozor je ukončený doručením písomného oznámenia o výsledku posúdenia písomných námietok podľa odseku 2 osobe podliehajúcej dozoru, uložením pokuty v blokovom konaní podľa § 16 ods. 3, márnym uplynutím lehoty určenej podľa odseku 2 na predloženie písomných námietok k obsahu protokolu alebo dňom vypracovania záznamu.
(9)
Orgán dozoru vypracúva a pravidelne prehodnocuje plány dozoru na základe posúdenia rizika.47)
(10)
Orgán dozoru vedie evidenciu o vykonaných dozoroch.48)
§ 14
(1)
Orgán dozoru môže rozhodnúť o zadržaní dreva a výrobkov z dreva, ak je to potrebné na zistenie skutočností potrebných pre výkon dozoru a nie je preukázaný pôvod a spôsob nadobudnutia vlastníctva alebo držba dreva a výrobkov z dreva, jeho množstvo, cena a kvalita v súvislosti s uvedením dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, jeho prepravou alebo obchodovaním s ním.
(2)
Zamestnanec orgánu dozoru je povinný zabezpečiť uskladnenie zadržaného dreva a výrobkov z dreva spôsobom zodpovedajúcim jeho vlastnostiam tak, aby na nich nevznikla škoda. Náklady súvisiace so zadržaním dreva a výrobkov z dreva a uskladnením zadržaného dreva a výrobkov z dreva znáša osoba podliehajúca dozoru.
(3)
Ak osoba podliehajúca dozoru do 30 dní od zadržania dreva a výrobkov z dreva odstráni nedostatky, ktoré boli dôvodom zadržania dreva a výrobkov z dreva podľa odseku 1, orgán dozoru rozhodne o zrušení zadržania dreva a výrobkov z dreva.
(4)
Ak osoba podliehajúca dozoru do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zadržaní dreva a výrobkov z dreva neodstráni nedostatky, ktoré boli dôvodom zadržania dreva a výrobkov z dreva podľa odseku 1, orgán dozoru rozhodne o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva.49) Prepadnuté drevo a výrobky z dreva sa stávajú majetkom Slovenskej republiky.
(5)
Prepadnuté drevo a výrobky z dreva sa oceňujú cenou, za ktorú sa rovnaké alebo porovnateľné drevo a výrobky z dreva obvykle predávajú v mieste a v deň prepadnutia dreva a výrobkov z dreva. Orgán dozoru je oprávnený prepadnuté drevo a výrobky z dreva predať na dražbe.50) Výťažok z predaja prepadnutého dreva a výrobkov z dreva sa použije na úhradu nákladov spojených so zabezpečením uskladnenia dreva a výrobkov z dreva vrátane nákladov, ktoré neuhradila osoba podliehajúca dozoru podľa odseku 2. Zvyšok výťažku z predaja prepadnutého dreva a výrobkov z dreva je príjmom štátneho rozpočtu. Ak prepadnuté drevo a výrobky z dreva nemožno predať na dražbe, orgán dozoru určí iný spôsob využitia dreva a výrobkov z dreva.
(6)
Orgán dozoru môže rozhodnúť o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva,51) v súvislosti s ktorým sa vykonáva dozor, ak nie je preukázaný spôsob nadobudnutia vlastníctva alebo držby dreva a výrobkov z dreva, jeho množstva, určenia jeho ceny alebo kvality v súvislosti s jeho predajom a nákupom.
(7)
Ak obchodník do 30 dní od zákazu ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva odstráni nedostatky, ktoré boli dôvodom zákazu, orgán dozoru rozhodne o zrušení zákazu ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.
(8)
O zadržaní dreva a výrobkov z dreva, prepadnutí dreva a výrobkov z dreva alebo o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva možno rozhodnúť samostatne alebo spolu s rozhodnutím o uložení opatrenia alebo s rozhodnutím o uložení pokuty podľa § 16 a 17.
§ 15
(1)
Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu dozoru a vec neznesie odklad, orgán dozoru môže rozhodnutie o uložení opatrenia, rozhodnutie o zadržaní dreva a výrobkov z dreva podľa § 14 ods. 1, rozhodnutie o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva podľa § 14 ods. 4 alebo rozhodnutie o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva podľa § 14 ods. 6 vydať na mieste; orgán dozoru oznámi rozhodnutie osobe podliehajúcej dozoru ústnym vyhlásením. Zamestnanec orgánu dozoru vyhotoví písomné rozhodnutie do 15 pracovných dní odo dňa vydania rozhodnutia.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia, odvolanie proti rozhodnutiu o zadržaní dreva a výrobkov z dreva podľa § 14 ods. 1, odvolanie proti rozhodnutiu o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva podľa § 14 ods. 4 a odvolanie proti rozhodnutiu o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva podľa § 14 ods. 6 nemajú odkladný účinok.
(3)
Na rozhodnutie o zadržaní dreva a výrobkov z dreva podľa § 14 ods. 1, rozhodnutie o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva podľa § 14 ods. 4 a rozhodnutie o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva podľa § 14 ods. 6 sa vzťahuje správny poriadok.52)
Priestupky a iné správne delikty
§ 16
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
uvedie na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva v rozpore s osobitnými predpismi,53)
b)
neuchováva doklady podľa § 3 ods. 2 alebo ods. 3,
c)
prepravuje drevo a výrobky z dreva bez dokladov podľa § 3 ods. 4 alebo prepravuje drevo a výrobky z dreva s nesprávnymi alebo neúplnými dokladmi podľa § 3 ods. 4, neuchováva tieto doklady podľa § 3 ods. 5 alebo prepravuje nezákonne nadobudnuté drevo a výrobky z dreva,
d)
nevedie systém náležitej starostlivosti, neuplatňuje systém náležitej starostlivosti alebo pravidelne neudržuje a nevyhodnocuje systém náležitej starostlivosti podľa § 4 ods. 1, 2, 3 alebo ods. 5,
e)
nesplní v určenej lehote opatrenie alebo
f)
nevystaví prepravcovi doklady podľa § 3 ods. 4 písm. a) až f) a h) alebo vystaví prepravcovi nesprávne alebo neúplné doklady podľa § 3 ods. 4.
(2)
Orgán dozoru uloží za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) pokutu od 3 000 eur do 10 000 eur a rozhodne o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva do vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4,
b)
odseku 1 písm. b), písm. d), písm. e) alebo písm. f) pokutu od 500 eur do 5 000 eur,
c)
odseku 1 písm. c) pokutu od 100 eur do 200 eur za každý aj začatý m3 prepravovaného dreva a výrobkov z dreva a rozhodne o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva do vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4.
(3)
Za priestupok podľa odseku 2 písm. c) možno v blokovom konaní uložiť pokutu do 200 eur.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.54)
§ 17
(1)
Hospodársky subjekt sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
uvedie na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva v rozpore s osobitnými predpismi,53)
b)
neuchováva doklady podľa § 3 ods. 2,
c)
nevedie systém náležitej starostlivosti, neuplatňuje systém náležitej starostlivosti alebo pravidelne neudržuje a nevyhodnocuje systém náležitej starostlivosti podľa § 4 ods. 1,2, 3 alebo ods. 5,
d)
nesplní v určenej lehote opatrenie alebo
e)
nevystaví prepravcovi doklady podľa § 3 ods. 4 písm. a) až f) a h), vystaví prepravcovi nesprávne alebo neúplné doklady podľa § 3 ods. 4 alebo ich neuchováva podľa § 3 ods. 5.
(2)
Obchodník alebo prepravca sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
nemá alebo neuchováva doklady podľa § 3 ods. 3 až 5 alebo má alebo uchováva nesprávne alebo neúplné doklady podľa § 3 ods. 4,
b)
nesplní v určenej lehote opatrenie,
c)
prepravuje nezákonne nadobudnuté drevo a výrobky z dreva alebo
d)
nevystaví prepravcovi doklady podľa § 3 ods. 4 písm. a) až f) a h) alebo vystaví prepravcovi nesprávne alebo neúplné doklady podľa § 3 ods. 4.
(3)
Monitorovacia organizácia sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
neudržiava a pravidelne nevyhodnocuje systém náležitej starostlivosti, neoveruje, či hospodársky subjekt používa jej systém náležitej starostlivosti správne, nevykoná primerané úkony, ak hospodársky subjekt nepoužíva jej systém náležitej starostlivosti správne alebo neinformuje ministerstvo pôdohospodárstva podľa osobitného predpisu,5) alebo
b)
nesplní v určenej lehote opatrenie.
(4)
Dovozca dreva a výrobkov z dreva z partnerského štátu sa dopustí iného správneho deliktu, ak
a)
pred uvedením dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh nepredloží ministerstvu pôdohospodárstva na overenie licenciu alebo predloží ministerstvu pôdohospodárstva neplatnú licenciu,
b)
pred uvedením dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh predloží ministerstvu pôdohospodárstva falzifikát licencie alebo
c)
uvedie na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva vyťažené v rozpore s osobitným predpisom.55)
(5)
Orgán dozoru uloží za iný správny delikt podľa
a)
odseku 1 písm. a) pokutu od 10 000 eur do 200 000 eur a rozhodne o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva do vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4,
b)
odseku 1 písm. b), c), písm. d) alebo písm. e) pokutu od 2 000 eur do 10 000 eur,
c)
odseku 2 písm. a) pokutu od 5 000 eur do 10 000 eur,
d)
odseku 2 písm. b) alebo písm. d) pokutu od 2 000 eur do 10 000 eur,
e)
odseku 2 písm. c) pokutu od 200 eur do 500 eur za každý aj začatý m3 prepravovaného dreva a výrobkov z dreva a rozhodne o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva do vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4,
f)
odseku 3 pokutu od 2 000 eur do 10 000 eur,
g)
odseku 4 písm. a) pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur,
h)
odseku 4 písm. b) pokutu od 5 000 eur do 10 000 eur,
i)
odseku 4 písm. c) pokutu od 10 000 eur do 200 000 eur a rozhodne o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva do vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4.
(6)
Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt sa prihliadne najmä na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na súčinnosť osoby podliehajúcej dozoru, ktorej sa má pokuta uložiť, s orgánom dozoru.
(7)
Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Pri opakovanom spáchaní iného správneho deliktu možno tomu, kto iný správny delikt spáchal, uložiť pokutu až do dvojnásobku hornej hranice sadzby pokuty. Pri opakovanom spáchaní správneho deliktu obchodníka podľa odseku 2 písm. a) možno uložiť zákaz výkonu činnosti až na päť rokov.56)
(9)
Iný správny delikt je spáchaný opakovane, ak v čase jeho spáchania od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za predchádzajúci iný správny delikt neuplynulo viac ako päť rokov.
(10)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.
(11)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(12)
Na konanie o iných správnych deliktoch sa vzťahuje správny poriadok.52)
§ 18
Na konanie o priestupkoch a iných správnych deliktoch je miestne príslušný okresný úrad, ktorý vykonal dozor.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 19
Ak je v konaní o uložení opatrenia, konaní o zadržaní dreva a výrobkov z dreva, konaní o prepadnutí dreva a výrobkov z dreva, konaní o priestupku alebo konaní o inom správnom delikte viac ako 50 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa doručujú verejnou vyhláškou.57)
§ 19a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Dozor, ktorého výkon sa začal a ktorý nebol ukončený do 31. decembra 2019, a konania, ktoré sa začali a ktoré neboli právoplatne ukončené do 31. decembra 2019, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
Čl. II
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „alebo obec,“.
2.
V § 39 ods. 1 písm. a) sa slová „podrobnosti o podmienkach“ nahrádzajú slovami „podmienky a spôsob“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010).
2)
Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
3)
Čl. 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Čl. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
4)
Čl. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
5)
Čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
6)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
7)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12. 2005) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 995/2010, nariadenie Komisie (ES) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 277, 18.10. 2008), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7. 7. 2012), zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Čl. 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012.
11)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
12)
Čl. 4 ods. 2 a čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012.
13)
Nariadenie (ES) č. 2173/2005.
14)
Čl. 4 ods. 3 a čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
17)
§ 3 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
18)
§ 11 ods. 9 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
19)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad § 41 a 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 44 a § 66 písm. d) zákona č. 326/2005
Z. z. v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
22)
§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Čl. 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
24)
Čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 607/2012.
25)
§ 4 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
28)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
29)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
30)
Čl. 2 ods. 8 a čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
31)
Čl. 7 ods. 1, čl. 8 ods. 5 a čl. 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
32)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
33)
Čl. 5 ods. 2 a 3 a čl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
34)
Čl. 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
35)
Čl. 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
36)
Čl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
37)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38)
§ 2 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 96/2012 Z. z.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
39)
Čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
40)
§ 65a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Napríklad zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41a)
§ 61 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 355/2019 Z. z.
42)
Nariadenie (ES) č. 2173/2005.
Nariadenie (ES) č. 1024/2008.
Nariadenie (EÚ) č. 995/2010.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 607/2012.
44)
§ 63 ods. 1 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
45)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Čl. 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
48)
Čl. 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
49)
Čl. 19 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
50)
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
51)
Čl. 10 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
52)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
53)
Čl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
Čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
55)
Čl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2173/2005.
56)
Čl. 19 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 995/2010.
57)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.