112/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2020 do 28.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

112
ZÁKON
z 13. marca 2018,
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne podniky, organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.
(2)
Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).
(3)
Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).
(4)
Spoločensky prospešnou službou na účely tohto zákona je
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c)
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d)
ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e)
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f)
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g)
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h)
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i)
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
j)
poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i).
(5)
Znevýhodnenou osobou na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1) a ktorá
1.
je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie2) v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
2.
je staršia ako 50 rokov veku,
3.
je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie3) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
4.
dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,4)
5.
žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
6.
patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania, alebo
7.
má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,5)
b)
je osobou so zdravotným postihnutím, a to
1.
je uznaná za invalidnú6) alebo
2.
nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu7) nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky; dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky.
(6)
Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je
a)
prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,8)
b)
fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,9)
c)
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu10) okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného predpisu,11)
d)
dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,12)
e)
plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník,13)
f)
fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,14)
g)
fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského15) alebo po skončení poberania rodičovského príspevku,16) a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku,
h)
fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie17) alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie,18) a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie,
i)
fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,19)
j)
fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem20) nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,1)
k)
fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy, a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy,
l)
fyzická osoba bez štátnej príslušnosti,
m)
azylant21) alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.22)
(7)
Zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je
a)
priamo zainteresovaná osoba, ktorou je
1.
zamestnanec príslušného sociálneho podniku,
2.
spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
3.
obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,
4.
fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť23) v rozsahu najmenej 150 hodín,
b)
nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je
1.
člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia,24) nadácie,25) neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby26) (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu,27) alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti28) s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“),
2.
člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku,
3.
fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu,28a)
4.
člen akademickej obce vysokej školy29) alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.
(8)
Zainteresovanou osobou podľa odseku 7 nie je
a)
člen, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu príslušného sociálneho podniku,
b)
fyzická osoba, ktorá má v príslušnom sociálnom podniku majetkovú účasť, ktorá je jeho závislou osobou30) alebo ktorá je konečným užívateľom výhod.31)
(9)
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere.
(10)
Novým podnikom na účely tohto zákona je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý existuje alebo vykonáva aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky najdlhšie jeden rok.
§ 3
Sociálna ekonomika
Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti32) alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
§ 4
Subjekt sociálnej ekonomiky
(1)
Subjektom sociálnej ekonomiky je občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí
a)
nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu,
b)
vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, a
c)
ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) financovaním nie je poskytovanie podpory podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.33)
§ 5
Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom
(1)
Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej ekonomiky,
a)
ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
b)
ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
c)
v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
d)
ktorý, ak
1.
zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b),
2.
časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),
e)
ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.
(2)
Sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je registrovaným sociálnym podnikom.
(3)
Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z týchto podmienok:
a)
k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, poskytujú alebo distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
b)
použijú viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa,
c)
do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby.
(4)
Na podnik so sociálnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2.
(5)
Podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a odseku 3 písm. b) je splnená aj vtedy, ak sú finančné prostriedky vo výške zisku po zdanení použité jedným z týchto spôsobov:
a)
použité na investíciu34) účelovo určenú na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
b)
prevedené na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky35) na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu alebo
c)
vložené do rezervného fondu36) alebo nedeliteľného fondu37) na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
d)
použité na krytie účtovnej straty do sumy daňovej straty; ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, je podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu splnená uvedeným spôsobom najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(6)
Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom sú na účely tohto zákona podnikmi v širšom priestore sociálnej ekonomiky.
DRUHÁ ČASŤ
PRIZNANIE ŠTATÚTU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU, DRUHY REGISTROVANÝCH SOCIÁLNYCH PODNIKOV A NIEKTORÉ POVINNOSTI REGISTROVANÝCH SOCIÁLNYCH PODNIKOV
§ 6
Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku
(1)
Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi, ktorý
a)
spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, a ak žiada o priznanie štatútu
1.
registrovaného integračného sociálneho podniku (ďalej len „integračný podnik“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 12 ods. 1 a 2,
2.
registrovaného sociálneho podniku bývania (ďalej len „sociálny podnik bývania“), spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa § 13 ods. 1 až 4,
3.
všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv ako podnikateľ, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku,
b)
má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,
c)
má základný dokument, ktorý obsahuje
1.
opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b),
2.
spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu,
3.
predmet hospodárskej činnosti,
4.
opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
5.
záväzok žiadateľa využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5
ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ,
6.
opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10,
d)
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „iný členský štát“),
e)
je dôveryhodný,
f)
má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky,
g)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
h)
ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
1.
ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou spoločnosťou, alebo
2.
ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
i)
nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
j)
nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad, v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
k)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,
l)
nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,
m)
nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.
(2)
U žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území Slovenskej republiky, splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. c), d), g), i) až l) zisťuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) z úradnej povinnosti; to sa nevzťahuje na podmienku podľa odseku 1
písm. c), ak ide o žiadateľa, ktorý nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť ministerstvu práce elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. i) a k). Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 7 ods. 1 písm. a) ministerstvo práce bezodkladne zašle elektronickou formou Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov.
(3)
Základným dokumentom podľa odseku 1 písm. c)
a)
občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy,
b)
neziskovej organizácie je štatút,
c)
nadácie je nadačná listina,
d)
verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
e)
jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
f)
fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu, je iný dokument.
(4)
Za dôveryhodného sa na účely odseku 1 písm. e) nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
(5)
Za bezúhonného sa na účely odseku 1 písm. g) nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený.
§ 7
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku
(1)
Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa začína na žiadosť. Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „žiadosť o štatút“) musí byť písomná, musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie registrovaného sociálneho podniku podľa § 11, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce. Prílohou k žiadosti o štatút
a)
sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu38) a súhlas s ich spracovaním alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
je základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý
1.
nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom,
2.
má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu,
c)
je projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku,
d)
sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. d), g), i) až l), ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením.
(2)
Prílohou k žiadosti o štatút môže byť osvedčenie podľa § 26 ods. 7; ak je osvedčenie predložené spolu so žiadosťou o štatút, podmienka dôveryhodnosti žiadateľa sa považuje za splnenú, ak nie je preukázaný opak.
(3)
V konaní o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku ministerstvo práce rozhoduje na základe
a)
overenia splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1,
b)
posúdenia predložených dokumentov,
c)
prihliadnutia na osvedčenie podľa odseku 2, ak bolo predložené.
(4)
Ak žiadateľ splní podmienky podľa § 6 ods. 1, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného sociálneho podniku; táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia. Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku. Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik poskytuje.
(5)
Žiadateľovi, ktorý je novým podnikom, ministerstvo práce prizná štatút registrovaného sociálneho podniku aj bez splnenia podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm. b) a h). Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa prvej vety, je povinný preukázať ministerstvu práce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm. b) a h) do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu, a podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d) do 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu. Podľa prvej vety sa môže postupovať, aj ak ide o iného žiadateľa, ak na tento postup existujú dôvody hodné osobitného zreteľa; pri postupe podľa prvej vety sa na žiadateľa vzťahuje povinnosť podľa druhej vety.
(6)
Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať podmienky podľa § 6 ods. 1 počas trvania platnosti štatútu registrovaného sociálneho podniku; táto povinnosť sa nevzťahuje na podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. i) a j) počas troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie príslušného nedoplatku registrovanému sociálnemu podniku, a na registrovaný sociálny podnik podľa odseku 5 počas 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm. b) a h), a počas 24 mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku, ak ide o podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. d). Registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce každú zmenu skutočností súvisiacich s plnením podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) do 10 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(7)
Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“.
§ 8
Zánik a zrušenie štatútu registrovaného sociálneho podniku
(1)
Štatút registrovaného sociálneho podniku zaniká
a)
zánikom právnickej osoby alebo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, jej smrťou či vyhlásením za mŕtvu alebo ukončením jej podnikateľskej činnosti,
b)
vrátením štatútu registrovaného sociálneho podniku,
c)
porušením ustanovenia odseku 4.
(2)
Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik
a)
porušil povinnosť podľa § 7 ods. 6 prvej vety,
b)
nepreukázal splnenie podmienok v lehote podľa § 7 ods. 5,
c)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(3)
Ministerstvo práce môže zrušiť štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný sociálny podnik opakovane alebo závažným spôsobom poruší povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v odseku 2.
(4)
Registrovaný sociálny podnik môže splynúť alebo sa zlúčiť iba s iným registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa registrovaný sociálny podnik rozdelí, osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež registrovanými sociálnymi podnikmi.
§ 9
Poradný výbor
(1)
Poradný výbor má najmenej troch členov. Spôsob voľby alebo vymenovania, ako aj spôsob odvolania člena poradného výboru upraví registrovaný sociálny podnik vo svojich vnútorných predpisoch tak, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé vytváranie poradného výboru umožňujúce zapojenie priamo zainteresovaných osôb na výbere členov poradného výboru a kandidovaní za člena poradného výboru, a to bez zásahov zo strany registrovaného sociálneho podniku alebo jeho orgánov do procesu voľby alebo vymenovania.
(2)
Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby, pričom ak
a)
registrovaný sociálny podnik má zamestnancov, najmenej jeden z nich musí byť členom poradného výboru,
b)
ide o integračný podnik, najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom tohto integračného podniku, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
(3)
Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
a)
prerokovaním,
b)
právom na informácie,
c)
kontrolnou činnosťou.
(4)
Registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä
a)
dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,
b)
stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,
c)
zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
d)
rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
e)
obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho podniku,
f)
opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
(5)
Registrovaný sociálny podnik informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. Registrovaný sociálny podnik môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.
(6)
Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä
a)
vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku,
b)
vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c)
podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
d)
vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo zákona a zo zmlúv,
e)
vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.
(7)
Ak v registrovanom sociálnom podniku nepôsobí odborová organizácia ani zamestnanecká rada, poradný výbor kontroluje aj dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.
(8)
Registrovaný sociálny podnik je na účely kontrolnej činnosti povinný umožniť členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská.
(9)
Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zo zasadnutia poradného výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú registrovaný sociálny podnik na požiadanie poskytne ministerstvu práce.
(10)
Členovi poradného výboru je možné za členstvo v poradnom výbore poskytnúť odmenu.
(11)
Podmienka zriadenia poradného výboru je splnená, ak v registrovanom sociálnom podniku pôsobí zamestnanecká rada39) alebo osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou;40) ustanovenia odsekov 1 až 6 a 8 až 10 sa v takom prípade neuplatňujú.
§ 10
Demokratická správa
(1)
V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je družstvom alebo občianskym združením, sa uplatňovaním demokratickej správy rozumie stav, keď
a)
zamestnanci tvoria väčšinu členov družstva alebo občianskeho združenia,
b)
väčšina zamestnancov je členom družstva alebo občianskeho združenia,
c)
pri hlasovaní na členskej schôdzi alebo obdobnom orgáne občianskeho združenia má každý člen jeden hlas.
(2)
V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je obchodnou spoločnosťou, sa uplatňovaním demokratickej správy rozumie stav, keď
a)
väčšina zamestnancov vlastní podiel na obchodnej spoločnosti,
b)
väčšinu majiteľov podielov tvoria zamestnanci,
c)
pri hlasovaní na valnom zhromaždení alebo obdobnom orgáne má každý majiteľ podielu jeden hlas bez ohľadu na veľkosť podielu.
(3)
V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je neziskovou organizáciou, nadáciou alebo účelovým zariadením cirkvi, sa uplatňovaním demokratickej správy rozumie stav, keď
a)
má v štatúte, nadačnej listine alebo v stanovách ustanovené valné zhromaždenie, ktoré má právo voliť správnu radu,
b)
zamestnanci majú väčšinu hlasov na valnom zhromaždení,
c)
väčšinu oprávnených hlasujúcich na valnom zhromaždení tvoria zamestnanci,
d)
pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý oprávnený hlasujúci jeden hlas.
(4)
V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je občianskym združením a má menej ako päť zamestnancov, sa považuje podmienka uplatňovania demokratickej správy za splnenú.
§ 11
Druhy registrovaných sociálnych podnikov
(1)
Registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním
a)
verejného záujmu, je verejnoprospešný podnik,
b)
komunitného záujmu, je komunitnoprospešný podnik.
(2)
Z hľadiska zamerania činnosti môže byť registrovaný sociálny podnik
a)
integračným podnikom,
b)
sociálnym podnikom bývania,
c)
všeobecným registrovaným sociálnym podnikom.
§ 12
Integračný podnik
(1)
Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.
(2)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času.
(3)
Na účely odsekov 1 a 2 sa za
a)
znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa nástupu,
b)
znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa začatia poberania starobného dôchodku,
c)
znevýhodnenú osobu nepovažuje znevýhodnená osoba podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu uplynutím dvoch rokov po začatí poberania starobného dôchodku,
d)
zraniteľnú osobu považuje zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b) v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa skončenia nepriaznivej sociálnej situácie,
e)
zraniteľnú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b), g), h) a k) v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa nástupu,
f)
zraniteľnú osobu nepovažuje zraniteľná osoba podľa § 2 ods. 6 písm. i) a j).
(4)
V integračnom podniku, v ktorom počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb klesne pod 30 % z dôvodu skončenia pracovného pomeru, z dôvodu uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov v nadväznosti na investíciu, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia výroby, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny výrobného procesu, sa podmienka podľa odseku 2 považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo odo dňa zvýšenia počtu zamestnancov, ak integračný podnik počas týchto šiestich mesiacov prijme do zamestnania taký počet znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, aby splnil podmienku podľa odseku 2.
§ 13
Sociálny podnik bývania
(1)
Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania.
(2)
Spoločensky prospešným nájomným bývaním na účely odseku 1 je poskytovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám. Spoločensky prospešné nájomné bývanie je sociálnou službou všeobecného záujmu podľa osobitného predpisu.41)
(3)
Oprávnenými osobami na účely odseku 2 sú fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť42) a ktorých mesačný príjem20) v úhrne neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima.1) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak je členom domácnosti aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,43) pri výpočte príjmu sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
(4)
Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria počtom bytov vo výstavbe, prestavbe alebo obstaraných bytov alebo percentom prenajímaných bytov. Pozitívny sociálny vplyv sa pri výstavbe bytov alebo prestavbe bytov považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik bývania uskutočňuje výstavbu alebo prestavbu v súlade so stavebným povolením, najviac však počas troch rokov odo dňa vydania stavebného povolenia; ministerstvo práce môže na žiadosť sociálneho podniku bývania uvedenú lehotu predĺžiť až na šesť rokov. Pozitívny sociálny vplyv sa pri výstavbe bytov alebo prestavbe bytov považuje za dosiahnutý aj počas šiestich mesiacov odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie bytu. Pozitívny sociálny vplyv sa pri obstaraní bytu považuje za dosiahnutý počas šiestich mesiacov odo dňa obstarania bytu. Pozitívny sociálny vplyv sa pri prenajímaní bytov považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70 % bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt. U sociálneho podniku bývania, ktorý je družstvom alebo obchodnou spoločnosťou a ktorý prenajíma byty svojim členom alebo spoločníkom, sa mesačný príjem týchto členov alebo spoločníkov posudzuje ku dňu vloženia členského vkladu alebo vkladu.
(5)
Nájomné zodpovedajúce nákladom na byt na účely odseku 4 zahŕňa nevyhnutné náklady spojené s obstaraním, správou a prevádzkou bytovej budovy, v ktorej sa byty nachádzajú.
(6)
V sociálnom podniku bývania, ktorý prestane spĺňať podmienku podľa odseku 4 piatej vety z dôvodu, že mesačný príjem oprávnených osôb prevyšuje príjem podľa odseku 3 alebo že oprávnené osoby prestali byť nájomníkmi bytu, sa podmienka podľa odseku 4 piatej vety považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa, keď nastala uvedená skutočnosť.
(7)
Sociálny podnik bývania nesmie byty alebo bytové budovy, ktoré vlastní a na ktorých výstavbu, prestavbu alebo obstaranie boli použité prostriedky získané z podpory podľa tohto zákona, počas 30 rokov odo dňa určenia súpisného čísla, vydania kolaudačného rozhodnutia alebo obstarania previesť na inú osobu ako sociálny podnik bývania. Obmedzenie podľa prvej vety sa zapisuje do katastra nehnuteľností ako poznámka o právach k nehnuteľnostiam na návrh poskytovateľa podpory. Zmluvy uzavreté v rozpore s prvou vetou sú neplatné.
§ 14
Účtovníctvo
(1)
Registrovaný sociálny podnik je povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.44) Účtovným obdobím registrovaného sociálneho podniku je kalendárny rok.
(2)
Registrovaný sociálny podnik je povinný vo svojom účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako registrovaný sociálny podnik, a to prostredníctvom tvorby analytických účtov. Ak nie je možné v účtovníctve zabezpečiť preukázanie činnosti registrovaného sociálneho podniku prostredníctvom tvorby analytických účtov, registrovaný sociálny podnik je povinný viesť analytickú evidenciu alebo ďalšie pomocné evidencie.
(3)
Registrovaný sociálny podnik je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,45) ak
a)
príjem46) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur alebo
b)
všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur.
§ 15
Výročná správa
(1)
Registrovaný sociálny podnik vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Výročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä
a)
zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku,
b)
účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov,
g)
zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
h)
údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom registrovaného sociálneho podniku.
(3)
Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu práce, ktoré ju zverejňuje na svojom webovom sídle.
(4)
Registrovaný sociálny podnik je povinný zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
(5)
Registrovaný sociálny podnik splní povinnosti podľa odsekov 1 až 3 aj vypracovaním výročnej správy podľa osobitného predpisu,48) ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2 a je uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu.47)
TRETIA ČASŤ
PODPORA PODNIKOV V ŠIRŠOM PRIESTORE SOCIÁLNEJ EKONOMIKY
§ 16
(1)
Podporou podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky na účely tohto zákona je
a)
investičná pomoc,
b)
kompenzačná pomoc,
c)
pomoc na podporu dopytu.
(2)
Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť, len ak vykonáva činnosť, na ktorú sa podpora poskytuje, na území Slovenskej republiky.
(3)
Podporu podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky je možné poskytnúť iba v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci;49) na tieto účely ministerstvo práce vytvorí schémy pomoci podľa osobitného predpisu.50)
(4)
Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý spĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. c) prostredníctvom hospodárskej činnosti a ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo ktorý uplatňuje demokratickú správu, je možné poskytnúť všetky druhy podpory podľa odseku 1.
(5)
Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom podľa odseku 4, je možné poskytnúť podporu podľa odseku 1 písm. c), investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. a) až c) a g) a kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. a) a b).
(6)
Sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, a podniku so sociálnym dosahom je možné poskytnúť investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) a kompenzačnú pomoc podľa § 19 ods. 2 písm. a) a b).
(7)
Okrem prípadov, keď je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu podľa osobitného predpisu,51) je podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky povinný vrátiť poskytnutú podporu alebo jej pomernú časť po odpočítaní daňových odpisov zakúpeného dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku, aj ak
a)
poruší povinnosti a obmedzenia podľa § 24 ods. 2 až 12, ak ide o registrovaný sociálny podnik,
b)
prestane spĺňať podmienky sociálneho podniku podľa § 5 ods. 1 alebo podniku so sociálnym dosahom podľa § 5 ods. 3 pred uplynutím obdobia, na ktoré sa podpora poskytuje.
Investičná pomoc
§ 17
(1)
Investičná pomoc sa poskytuje na účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb52) súvisiacich s touto prípravou. Investičnú pomoc je možné poskytnúť vo forme
a)
finančného nástroja,53) pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
b)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,54)
c)
podmienečne vratného finančného príspevku,55)
d)
nenávratného finančného príspevku,55)
e)
dotácie pre registrovaný sociálny podnik (ďalej len „dotácia“),
f)
predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku56) alebo nájmu nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota nájmu nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom,
g)
úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu.57)
(2)
Na poskytovanie investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) sa použijú osobitné predpisy,58) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. d) a e) je schválenie
a)
investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
b)
inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci, poskytnutej právnickou osobou, ktorá najmenej počas dvoch rokov pred poskytnutím tejto formy financovania
1.
disponuje finančnými prostriedkami v sume najmenej 500 000 eur,
2.
má na základe písomnej zmluvy úverovú linku od banky alebo pobočky zahraničnej banky najmenej na 500 000 eur alebo
3.
spravuje na základe písomnej zmluvy pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu investičný fond v sume najmenej 500 000 eur.
(4)
Za investičné náklady investičnej pomoci sa považujú najmä
a)
náklady investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
b)
odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom,
c)
iné prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným projektom.
(5)
Za deň poskytnutia pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. g) sa považuje deň priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.
§ 18
(1)
Zmluva o poskytnutí investičnej pomoci podľa
a)
§ 17 ods. 1 písm. c) a d) obsahuje okrem náležitostí podľa osobitných predpisov59) aj
1.
číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, ak bolo vydané,
2.
intenzitu a výšku investičnej pomoci,
3.
termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci,
4.
názov investičného zámeru,
5.
výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru,
6.
obdobie, na ktoré sa investičná pomoc poskytuje,
7.
záväzok registrovaného sociálneho podniku, že vráti sumu investičnej pomoci v sume zostatkovej ceny majetku, ktorý registrovaný sociálny podnik získa z poskytnutej investičnej pomoci, ak registrovaný sociálny podnik počas doby určenej v zmluve vstúpi do likvidácie, je na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo je povolená reštrukturalizácia, a to ak ide o investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d),
8.
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky zaväzuje počas trvania zmluvy vyplácať zamestnancom,
b)
§ 17 ods. 1 písm. c) obsahuje okrem náležitostí podľa písmena a) aj
1.
podmienky, spôsob a časový plán vrátenia celého podmienečne vratného príspevku alebo jeho časti,
2.
spôsob monitorovania a reportingu podmienok vrátenia podmienečne vratného finančného príspevku.
(2)
Investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik na vytvorenie pracovných miest je možné poskytnúť, len ak pracovné pomery na vytvorených pracovných miestach budú dohodnuté najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik nesmie presiahnuť sumu, ktorou je súčet sumy 50 000 eur a sumy, ktorou je súčin počtu pracovných miest, ktoré majú byť touto podporou vytvorené, a sumy 30 000 eur. Suma 30 000 eur zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je rozsah týždenného pracovného času kratší, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, suma 30 000 eur sa pomerne zníži.
(3)
Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. f) sa poskytuje kúpnou zmluvou alebo nájomnou zmluvou podľa osobitných predpisov,60) pričom
a)
povinnou náležitosťou kúpnej zmluvy je
1.
hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom,
2.
kúpna cena,
3.
dohoda o lehote, počas ktorej kupujúci musí mať štatút registrovaného sociálneho podniku, ktorá nesmie byť kratšia ako desať rokov odo dňa prevodu vlastníckeho práva,
4.
dohoda o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti v prospech predávajúceho v trvaní 30 rokov odo dňa prevodu vlastníckeho práva, pričom kúpna cena pri predkupnom práve je rovnaká ako kúpna cena podľa druhého bodu; kúpna cena pri predkupnom práve môže byť dohodou zmluvných strán zvýšená o preukázané zhodnotenie nehnuteľnosti, ktoré vykonal kupujúci,
5.
dohoda o tom, že pri uplatnení predkupného práva sa predaj uskutoční do dvoch mesiacov odo dňa dohody o výške preukázaného zhodnotenia nehnuteľnosti, ak sa kúpna cena na základe dohody zvyšuje o výšku preukázateľného zhodnotenia nehnuteľnosti,
6.
záväzok kupujúceho, že pri zániku alebo zrušení jeho štatútu registrovaného sociálneho podniku v lehote podľa tretieho bodu, pri jeho vstupe do likvidácie, vyhlásení konkurzu na jeho majetok, povolení jeho reštrukturalizácie alebo pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ak predávajúci neuplatní predkupné právo alebo ak uplynie lehota na uplatnenie predkupného práva, vráti predávajúcemu rozdiel medzi cenou určenou znaleckým posudkom podľa prvého bodu a kúpnou cenou podľa druhého bodu,
b)
povinnou náležitosťou nájomnej zmluvy je
1.
hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom,
2.
dohodnutá cena nájmu,
3.
doba nájmu, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov,
4.
záväzok nájomcu, že neprenechá prenajímanú nehnuteľnosť do užívania inej osobe,
5.
záväzok nájomcu, že na prenajatej nehnuteľnosti nezriadi stavbu.
(4)
Prílohou k zmluve podľa odseku 3 písm. a) je znalecký posudok o stanovení hodnoty nehnuteľnosti. Prílohou k zmluve podľa odseku 3 písm. b) je znalecký posudok o stanovení hodnoty nájmu nehnuteľnosti.
(5)
Predkupné právo podľa odseku 3 písm. a) štvrtého bodu sa zapisuje do katastra nehnuteľností.
(6)
Zánikom alebo zrušením nájomcovho štatútu registrovaného sociálneho podniku zaniká nájomná zmluva podľa odseku 3 písm. b).
(7)
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho, že jeho štatút registrovaného sociálneho podniku zanikol alebo bol zrušený v lehote podľa odseku 3 písm. a) tretieho bodu, vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená jeho reštrukturalizácia. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu informovať prenajímateľa, že jeho štatút registrovaného sociálneho podniku zanikol alebo bol zrušený.
§ 19
Kompenzačná pomoc
(1)
Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky, ak je v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu znevýhodnený oproti podnikateľom, ktorí obdobnú činnosť vykonávajú na účel dosiahnutia zisku.
(2)
Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť vo forme
a)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
b)
finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,54)
c)
nenávratného finančného príspevku,
d)
dotácie.
(3)
Na poskytovanie kompenzačnej pomoci podľa odseku 2 písm. a) až c) sa použijú osobitné predpisy,59) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Zmluva o poskytnutí kompenzačnej pomoci podľa odseku 2 písm. a) až c) obsahuje okrem náležitostí podľa osobitných predpisov59) aj
a)
výšku kompenzačnej pomoci,
b)
termín a spôsob poskytnutia kompenzačnej pomoci,
c)
výšku celkových oprávnených nákladov,
d)
obdobie, na ktoré sa kompenzačná pomoc poskytuje,
e)
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky zaväzuje počas trvania zmluvy vyplácať zamestnancom.
Dotácia
§ 20
(1)
Dotácia sa poskytuje žiadateľom, ktorí splnili podmienky na jej poskytnutie podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,61) v poradí podľa dňa doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak poskytovateľ dotácie vyčlenil finančné prostriedky vo svojom rozpočte na účel podpory podľa tohto zákona, a to až do vyčerpania týchto finančných prostriedkov.
(2)
Poskytovateľom dotácie je
a)
ministerstvo práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
c)
iné ministerstvo ako ministerstvo práce, a to v oblastiach, v ktorých registrovaný sociálny podnik dosahuje pozitívny sociálny vplyv v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitného predpisu.62)
(3)
Dotáciu nie je možné poskytnúť
a)
počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie podľa osobitných predpisov63) na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel,
b)
ak registrovaný sociálny podnik vykonáva činnosti, na ktoré žiada o poskytnutie dotácie, aj na účel dosiahnutia zisku.
(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa dotácie v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ dotácie vo výzve. Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé, presné a úplné, finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý sa poskytnú, a činnosti, na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie, nevykonáva na účel dosiahnutia zisku,
b)
investičný projekt alebo investičný zámer, ak sa žiada o poskytnutie dotácie na prípravu projektu investície a ak ide o investičnú pomoc,
c)
popis pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý žiadateľ dosahuje, a znevýhodnenia, ktorému je z tohto dôvodu vystavený, ak ide o kompenzačnú pomoc.
(5)
Poskytovateľ dotácie posudzuje žiadosť o poskytnutie dotácie a schvaľuje poskytnutie dotácie a jej sumu. Na účely posudzovania žiadosti o poskytnutie dotácie poskytovateľ dotácie zriaďuje komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Členovia komisie posudzujú žiadosti nezávisle. Členovia komisie a im blízke osoby nesmú byť žiadateľmi ani zaujatí voči žiadateľovi, štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu žiadateľa, spoločníkmi právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, ani zamestnancami žiadateľa.
(6)
Ak je žiadosť o poskytnutie dotácie neúplná alebo neobsahuje prílohy podľa odseku 4, poskytovateľ dotácie vyzve žiadateľa na jej doplnenie do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Ak žiadateľ v lehote podľa prvej vety nedoplní žiadosť o poskytnutie dotácie, poskytovateľ dotácie žiadosť o poskytnutie dotácie neposudzuje.
(7)
Schválenie dotácie a jej sumu, ako aj neschválenie dotácie poskytovateľ dotácie písomne oznamuje žiadateľovi.
(8)
Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia,
c)
spôsob poskytnutia dotácie, podmienky jej čerpania a jej sumu,
d)
práva a povinnosti zmluvných strán,
e)
podmienky zúčtovania dotácie a podmienky jej vrátenia,
f)
spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
g)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva,
h)
lehotu, v ktorej je možné použiť dotáciu, a lehotu na jej zúčtovanie,
i)
ak ide o investičnú pomoc aj
1.
číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, ak existuje,
2.
intenzitu investičnej pomoci,
3.
názov investičného zámeru,
4.
výšku celkových oprávnených nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov investičného zámeru,
5.
obdobie, na ktoré sa investičná pomoc poskytuje,
6.
záväzok vrátiť sumu investičnej pomoci v sume zostatkovej ceny majetku, ktorý registrovaný sociálny podnik získa z poskytnutej investičnej pomoci, ak registrovaný sociálny podnik počas doby určenej v zmluve vstúpi do likvidácie, je na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo je povolená reštrukturalizácia,
7.
ustanovenie o minimálnej výške miezd a ďalších peňažných plnení spojených s pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje počas trvania zmluvy vyplácať zamestnancom,
j)
ak ide o kompenzačnú pomoc aj výšku celkových oprávnených nákladov a obdobie, na ktoré sa kompenzačná pomoc poskytuje.
(9)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie vykonáva poskytovateľ dotácie podľa osobitného predpisu.64)
(10)
Poskytovaním dotácie podľa tohto zákona nie je dotknuté poskytovanie dotácií podľa osobitných predpisov.63)
§ 21
Poskytovateľ dotácie zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
aktuálnu sumu určenú na účely poskytnutia dotácií registrovaným sociálnym podnikom v príslušnom rozpočtovom roku a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
výzvu na predkladanie žiadostí spravidla dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorá obsahuje najmä
1.
účel poskytnutia dotácie,
2.
formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem finančných prostriedkov,
5.
kritériá výberu a spôsob vyhodnocovania žiadostí,
6.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
7.
zloženie komisie podľa § 20 ods. 5,
8.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie s uvedením
1.
čísla a názvu programu,
2.
názvu projektu,
3.
výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4.
dátumu schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie,
5.
identifikácie prijímateľa dotácie, a to
5a.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b.
názov, ak ide o právnickú osobu,
e)
zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu a dôvodu neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má poskytovateľ dotácie k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácie.
§ 22
Pomoc na podporu dopytu
(1)
Pomoc na podporu dopytu sa realizuje formou odkúpenia servisnej poukážky od registrovaného sociálneho podniku, ktorý poskytol službu starostlivosti o domácnosť a záhradu
a)
fyzickej osobe alebo
b)
fyzickej osobe, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa osobitného predpisu8) (ďalej len „odkázaná osoba“).
(2)
Fyzická osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom použiť servisnú poukážku. Odkázaná osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom použiť aj servisnú poukážku pre odkázanú osobu. Odkázaná osoba má nárok na kúpu servisnej poukážky pre odkázanú osobu, ak je vydávaná.
(3)
Kúpnou cenou
a)
servisnej poukážky je jej nominálna hodnota,
b)
servisnej poukážky pre odkázanú osobu je jej nominálna hodnota znížená o zľavu z nominálnej hodnoty vo výške podľa odseku 5 písm. a).
(4)
Registrovaný sociálny podnik má nárok na odkúpenie
a)
servisnej poukážky za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote zvýšenej o sumu podľa odseku 5 písm. b),
b)
servisnej poukážky pre odkázanú osobu za sumu rovnajúcu sa jej nominálnej hodnote.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví
a)
výšku zľavy z nominálnej hodnoty servisnej poukážky pre odkázanú osobu na účely určenia kúpnej ceny servisnej poukážky podľa odseku 3 písm. b),
b)
sumu zvýšenia nominálnej hodnoty servisnej poukážky na účely určenia sumy za odkúpenie servisnej poukážky podľa odseku 4 písm. a).
§ 23
Servisné poukážky
(1)
Servisná poukážka má povahu ceniny, ktorá má nominálnu hodnotu na nej uvedenú.
(2)
Servisné poukážky vydáva ministerstvo práce. Ministerstvo práce zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii.
(3)
Servisné poukážky sa vydávajú v nominálnej hodnote desať eur.
(4)
Predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok môžu vykonávať len ministerstvo práce, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obce alebo vyššie územné celky. Nepoužité servisné poukážky sú spätne vykupované za kúpnu cenu podľa § 22 ods. 3.
(5)
Platnosť servisnej poukážky môže byť obmedzená časovo, územne alebo osobou, ktorá ju môže použiť.
(6)
Poškodené servisné poukážky vymieňa ministerstvo práce na základe písomnej žiadosti za servisné poukážky rovnakej nominálnej hodnoty.
(7)
Servisné poukážky sa odkupujú na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný sociálny podnik, ktorý žiada o odkúpenie servisných poukážok, v žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, aké konkrétne servisné služby boli za každú servisnú poukážku poskytnuté, počet servisných poukážok, z toho počet servisných poukážok pre odkázanú osobu, a celkovú sumu odkupovaných servisných poukážok. Sumu, za ktorú sa servisné poukážky odkupujú, je možné vyplatiť len po overení ich pravosti a platnosti.
(8)
Ministerstvo práce zabezpečí likvidáciu odkúpených servisných poukážok, poškodených servisných poukážok a servisných poukážok, ktoré nie sú platné.
(9)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví
a)
technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisných poukážok,
b)
podrobnosti o spôsobe nakladania so servisnými poukážkami vrátane lehôt a postupov pri ich
1.
distribúcii, predaji, odkúpení a spätnom výkupe vrátane ich vyplatenia,
2.
výmene, ak sú poškodené.
(10)
Ministerstvo práce sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s predajom, odkúpením a spätným výkupom servisných poukážok prostredníctvom samostatného účtu.
§ 24
Povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí podpory
(1)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá podpora podľa § 17 ods. 1 písm. c) až g) alebo podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa osobitného predpisu65) alebo ktorému bola poskytnutá iná výhoda určená registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov,65a) je povinný počas trvania zmluvy o poskytnutí podpory, počas jedného roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú jednorazovo, alebo počas doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane, počas poskytovania výhody určenej registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov65a) a počas jedného roka od skončenia poskytovania tejto výhody dodržiavať povinnosti a obmedzenia ustanovené v odsekoch 2 až 12.
(2)
Celkové náklady na mzdy a ďalšie peňažné plnenia spojené s pracovnoprávnym vzťahom (ďalej len „mzdové náklady“) registrovaného sociálneho podniku v kalendárnom roku nesmú presiahnuť súčin päťnásobku mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy a počtu zamestnancov a zároveň súčin trojnásobku mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a počtu zamestnancov, pričom suma najvyššej mzdy môže byť najviac päťnásobkom sumy najnižšej mzdy. Na žiadosť registrovaného sociálneho podniku môže ministerstvo práce povoliť zvýšenie sumy najvyššej mzdy podľa prvej vety na desaťnásobok sumy najnižšej mzdy. Iné náklady ako mzdové náklady registrovaného sociálneho podniku nesmú presahovať obvyklú cenu na trhu; obvyklou cenou na trhu sa rozumie cena bežne používaná v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia.
(3)
Registrovaný sociálny podnik musí svojim zamestnancom vyplácať mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitných predpisov.65)
(4)
Registrovaný sociálny podnik, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora67) a ktorý nepoužije 100 % zisku po zdanení na dosahovanie svojho pozitívneho sociálneho vplyvu, je povinný písomne oznámiť ministerstvu práce zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.68)
(5)
Registrovaný sociálny podnik nesmie dodávať tovar alebo poskytovať služby závislej osobe, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom; to neplatí, ak ide o
a)
integračný podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50 %, alebo
b)
registrovaný sociálny podnik, ktorý nie je integračným podnikom a v ktorom má podiel len obec alebo vyšší územný celok, a dodávaním tovaru alebo poskytovaním služieb nejde o plnenie zákonom ustanovenej samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku,
c)
dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby
1.
poskytovateľovi sociálnej služby8) alebo
2.
zahraničnej osobe so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je podľa právnych predpisov tohto štátu, štátnym orgánom tohto štátu alebo týmto štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu,
d)
integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(6)
Registrovaný sociálny podnik nesmie byť odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom; to neplatí, ak ide o
a)
nájom alebo podnájom poskytovaný najviac za obvyklú cenu na trhu medzi prenajímateľom a inými nájomníkmi alebo podnájomníkmi,
b)
registrovaný sociálny podnik, v ktorom má obec alebo vyšší územný celok podiel viac ako 50 %,
c)
odoberanie tovaru alebo služieb od
1.
poskytovateľa sociálnej služby8) alebo
2.
zahraničnej osoby so sídlom v štáte, ktorý je zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá je podľa právnych predpisov tohto štátu, štátnym orgánom tohto štátu alebo týmto štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu,
d)
integračný podnik, ktorý využíva 100 % zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(7)
Ak je registrovaný sociálny podnik odberateľom tovaru alebo služieb od závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou, celkové náklady na tieto tovary alebo služby nesmú za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov presiahnuť najvyššiu mzdu v registrovanom sociálnom podniku za to isté obdobie.
(8)
Registrovaný sociálny podnik si nesmie vziať úver alebo pôžičku od závislej osoby, pri ktorých by úrok presahoval základnú úrokovú sadzbu podľa osobitného predpisu.69)
(9)
Registrovaný sociálny podnik nesmie previesť majetok,70) ktorý bol získaný z dotácie alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku a ktorý nebol vyradený z obchodného majetku; to neplatí, ak ide o prevod majetku na iný registrovaný sociálny podnik. Ak registrovaný sociálny podnik prevedie majetok, ktorý bol získaný z dotácie alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku na iný registrovaný sociálny podnik, je povinný vrátiť poskytovateľovi dotácie alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku sumu zodpovedajúcu zostatkovej cene majetku, najviac však sumu zodpovedajúcu poskytnutej dotácii alebo nevrátenej časti podmienečne vratného finančného príspevku.
(10)
Registrovaný sociálny podnik nesmie vyradiť z obchodného majetku majetok, ktorý bol získaný z podpory alebo z verejných prostriedkov podľa osobitných predpisov65) a ktorý má nenulovú zostatkovú hodnotu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa podpory.
(11)
Ak nejde o plnenie podmienky podľa § 17 ods. 3, registrovaný sociálny podnik nesmie prijať verejné prostriedky podľa osobitných predpisov65) na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytuje podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku.
(12)
Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), je povinný prenajímať najmenej 70 % obytnej plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI SOCIÁLNEJ EKONOMIKY
§ 25
(1)
Ministerstvo práce v oblasti štátnej správy sociálnej ekonomiky
a)
priznáva a zrušuje štatút registrovaného sociálneho podniku,
b)
priznáva a zrušuje postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
c)
ukladá pokuty podľa § 28,
d)
vedie register registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „register sociálnych podnikov“),
e)
vedie zoznam organizácií sektora sociálnej ekonomiky a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
f)
vykonáva kontrolu dodržiavania povinností podľa tohto zákona,
g)
vyhodnocuje výročné správy registrovaného sociálneho podniku,
h)
zabezpečuje bezplatné poradenstvo pri príprave projektu činnosti registrovaného sociálneho podniku, príprave žiadosti o investičnú pomoc alebo kompenzačnú pomoc a bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,70a)
i)
zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie a publikovanie informácií, štatistických údajov a analýz v oblasti sociálnej ekonomiky,
j)
vydáva metodické usmernenie k uplatňovaniu tohto zákona a osobitných predpisov v jeho pôsobnosti týkajúcich sa sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov a zabezpečuje v tejto oblasti vzdelávanie,
k)
je správcom informačného systému sociálnej ekonomiky,
l)
vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky.
(2)
Na výkon kontroly podľa odseku 1 písm. f) sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu;71) ustanovenie § 20 ods. 9 tým nie je dotknuté.
(3)
Činnosti podľa odseku 1 písm. h) zabezpečuje ministerstvo práce tak, aby boli dostupné najmenej v každom krajskom meste.
(4)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky.
§ 26
Organizácie sektora sociálnej ekonomiky
(1)
Organizáciou sektora sociálnej ekonomiky je strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky a najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky.
(2)
Ministerstvo práce prizná postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky na základe písomnej žiadosti právnickej osobe, ktorá združuje subjekty sociálnej ekonomiky dosahujúce merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby, ak
a)
jej členmi je najmenej 30 % z registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby alebo celkový počet zamestnancov jej členov predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu zamestnancov registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby,
b)
najmenej 50 % jej členov tvoria registrované sociálne podniky,
c)
jedným z jej cieľov zakotvených v základnom dokumente je reprezentovať registrované sociálne podniky,
d)
jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti zrušené postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(3)
Ministerstvo práce prizná postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky na základe písomnej žiadosti právnickej osobe, ak
a)
združuje viac ako 50 % strešných organizácii sektora sociálnej ekonomiky, ktoré spolu združujú najmenej 30 % všetkých registrovaných sociálnych podnikov,
b)
jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti zrušené postavenie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(4)
Ak žiadateľ spĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. a) ku dňu podania žiadosti, táto podmienka sa na účely priznania postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky považuje za splnenú, aj ak ju žiadateľ v priebehu konania o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky prestane spĺňať.
(5)
Priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje. Ministerstvo práce doručí strešnej organizácii sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácii sektora sociálnej ekonomiky osvedčenie o priznaní postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky alebo najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky.
(6)
Ministerstvo práce zruší postavenie organizácie sektora sociálnej ekonomiky, ak
a)
organizácia sektora sociálnej ekonomiky prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 2 alebo odseku 3; ministerstvo práce zruší postavenie organizácie sektora sociálnej ekonomiky z dôvodu nespĺňania podmienky podľa odseku 2 písm. a) alebo odseku 3 písm. a), len ak organizácia sektora sociálnej ekonomiky nespĺňala túto podmienku nepretržite najmenej počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
viac ako 20 % žiadateľov o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, ktorým bolo organizáciou sektora sociálnej ekonomiky vydané osvedčenie podľa odseku 7 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e), tieto podmienky nespĺňa alebo im bol zrušený štatút sociálneho podniku z dôvodu porušenia týchto podmienok,
c)
vydala žiadateľovi o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku osvedčenie podľa odseku 7 o splnení podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e), hoci vedela, že žiadateľ tieto podmienky nespĺňal.
(7)
Organizácia sektora sociálnej ekonomiky môže žiadateľovi o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku na základe jeho žiadosti vydať osvedčenie o tom, že spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a e), ak žiadateľ tieto podmienky spĺňa. Za vydanie osvedčenia podľa prvej vety môže organizácia sektora sociálnej ekonomiky požadovať od žiadateľa odplatu v dohodnutej výške.
(8)
Osvedčenie podľa odseku 7 môže strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky vydať, len ak najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky nie je vytvorená.
(9)
Ministerstvo práce alebo iný ústredný orgán štátnej správy môžu v rámci špecializovaných programov a v súlade s podmienkami poskytovania verejných prostriedkov poskytnúť organizácií sektora sociálnej ekonomiky príspevok na účely podpory jej nehospodárskej činnosti.
§ 27
Register sociálnych podnikov
(1)
Register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných sociálnych podnikoch, ktorý vedie ministerstvo práce.
(2)
Do registra sociálnych podnikov sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno, adresa prevádzkarne, ak je zriadená, a
1.
sídlo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
predmet podnikania alebo činnosti,
d)
merateľný pozitívny sociálny vplyv,
e)
percentuálna časť zisku, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu,
f)
právna forma,
g)
meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
h)
konečný užívateľ výhod,
i)
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.
(3)
Do registra sociálnych podnikov sa zapíše bez zbytočného odkladu aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 2 písm. d) a e) a k zmene adresy prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii, registrovaný sociálny podnik je povinný písomne oznámiť túto zmenu ministerstvu práce do desiatich dní odo dňa, keď ku zmene došlo. Ministerstvo práce vykoná zmenu zápisu údajov podľa odseku 2 písm. a) až c) a f) až h) z úradnej povinnosti; na postup získavania zmenených údajov sa primerane použije osobitný predpis.72) Ministerstvo práce zapíše údaj podľa odseku 2 písm. h) na základe oznámenia podľa § 24 ods. 4.
(4)
Ministerstvo práce zverejňuje na informačné účely údaje z registra sociálnych podnikov okrem dátumu narodenia a rodného čísla na svojom webovom sídle.
(5)
Ministerstvo práce poskytuje údaje z registra sociálnych podnikov v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov, iným členským štátom alebo iným štátom, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 28
Pokuty
(1)
Ministerstvo práce uloží registrovanému sociálnemu podniku pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur za
a)
porušenie zákazu podľa § 8 ods. 4,
b)
opakované porušenie pravidiel podľa § 9 ods. 1,
c)
vykonávanie činnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora, v rozpore s § 16 ods. 2,
d)
porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 1.
(2)
Ministerstvo práce uloží registrovanému sociálnemu podniku pokutu do 1 000 eur za
a)
neoznámenie zmeny podľa § 7 ods. 6 druhej vety,
b)
neuloženie výročnej správy podľa § 15 ods. 3.
(3)
Ministerstvo práce uloží organizácii sektora sociálnej ekonomiky pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak vydá osvedčenie podľa § 26 ods. 7 v rozpore so skutočným stavom, ktorý poznala alebo musela poznať.
(4)
Ministerstvo práce môže uložiť tomu, kto nie je registrovaným sociálnym podnikom a používa vo svojej činnosti alebo v spojení so svojím názvom označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“, pokutu od 100 eur do 1 000 eur.
(5)
Ministerstvo práce môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur registrovanému sociálnemu podniku za porušenie povinností podľa tohto zákona neuvedených v odseku 1 alebo odseku 2.
(6)
Pokutu je možné uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Ministerstvo práce pri ukladaní pokuty prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti, ako aj na opakované zistenie toho istého nedostatku. Od uloženia pokuty sa môže upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave protiprávneho stavu samotné prejednanie správneho deliktu.
(8)
Pokutu nie je možné uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitného predpisu.
(9)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 29
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 25 ods. 1 písm. a) až c).
(2)
Ministerstvo práce zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
vzory základných dokumentov na účely konania o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku,
b)
vzor formulára žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku,
c)
vzor formulára žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci alebo kompenzačnej pomoci vo forme dotácie.
§ 30
(1)
Označenie a skratka podľa § 7 ods. 7 sa zapisujú do registra alebo do inej evidencie, do ktorej zápisom vzniká právnická osoba, najskôr od 1. januára 2020.
(2)
V období do 31. decembra 2020 je možné sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, poskytnúť investičnú pomoc vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d). Podmienkou na získanie investičnej pomoci podľa prvej vety je schválenie investičnej pomoci vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. a) vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru alebo inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté prostriedky vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci.
§ 31
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2020 a ktorý v súlade s predpisom účinným do 31. decembra 2019 nebol povinný vypracovať projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2020 považuje za splnenú.
(2)
Registrovaný sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2020, je povinný podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2020 splniť do 31. decembra 2021; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2020 považuje do 31. decembra 2021 za splnenú.
(3)
V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2023 je možné registrovanému sociálnemu podniku podľa § 16 ods. 5 a sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, poskytnúť investičnú pomoc vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d); ustanovenie § 17 ods. 3 sa vzťahuje rovnako. Na sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa prvej vety, sa rovnako vzťahuje § 24. Registrovaný sociálny podnik podľa § 16 ods. 5 a sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa prvej vety, je povinný poskytovateľovi podpory túto investičnú pomoc vrátiť v sume zisku po zdanení, ktorý dosiahol počas piatich rokov od poskytnutia tejto investičnej pomoci a ktorý nepoužil na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b), najviac v sume poskytnutej investičnej pomoci. Ustanovenie § 30 ods. 2 sa od 1. januára 2020 neuplatňuje.
§ 32
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) môže žiadateľ podať žiadosť o štatút aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate.75)
(2)
Počas trvania krízovej situácie môže registrovaný sociálny podnik splniť povinnosť podľa § 7 ods. 6 druhej vety aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu alebo bez kvalifikovanej elektronickej pečate. Lehota na oznámenie zmeny skutočnosti podľa § 7 ods. 6 druhej vety, ku ktorej došlo počas trvania krízovej situácie, je 30 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.
(3)
Ak zasadnutie poradného výboru podľa § 9 ods. 9 pripadne na čas trvania krízovej situácie, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 9 za splnenú, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(4)
Počas trvania krízovej situácie lehota šiestich mesiacov podľa § 12 ods. 4 spočíva.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 9a sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci.22fa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22fa znie:
22fa) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9a sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.22fa)“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa za slovo „zisku“ vkladajú slová „alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., zákona č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 8e sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
f) nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
registrovaného sociálneho podniku podľa § 8e písm. f).“.
3.
V § 13 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
g) registrovaný sociálny podnik a ide o formu investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.14b)“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z., zákona č. 313/2005 Z. z., zákona č. 591/2007 Z. z. a zákona č. 474/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
servisné poukážky7a) alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom,7b)“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
7a) § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 52/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 4 sa za slovo „vykonaný“ vkladá slovo „štatutárny“.
2.
V § 24 odsek 2 znie:
(2) Fond je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,8a) ak
a)
príjem8b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo
b)
všetky príjmy fondu v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.8c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
8a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
8b) § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
8c) § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 24 ods. 3 sa za slovo „overenú“ vkladá slovo „štatutárnym“ a slovo „apríla“ sa nahrádza slovom „júla“.
4.
V § 25 ods. 1 sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
5.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a za slovo „overenia“ sa vkladá slovo „štatutárnym“.
6.
V § 25 ods. 3 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júla“.
7.
Za § 31 sa dopĺňa § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)
Ustanovenie § 24 ods. 2 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2018.
(2)
Ustanovenie § 24 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2018.
(3)
Ustanovenia § 25 ods. 1 a 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použijú pri vypracovaní výročnej správy za kalendárny rok 2018 a pri jej ukladaní do registra účtovných závierok.“.
Čl. VIII
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z. a zákona č. 52/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
nezisková organizácia neuloží v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 34a ods. 3 výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok.4)“.
2.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Nezisková organizácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,12a) ak
a)
príjem12b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo
b)
všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.12c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
12a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
12b) § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
12c) § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 33 ods. 4 sa za slovo „overenú“ vkladá slovo „štatutárnym“ a slovo „apríla“ sa nahrádza slovom „júla“.
4.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“ a za slovo „ju“ sa vkladá slovo „štatutárny“.
5.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Pokuty
(1)
Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 34 ods. 3, registrový úrad uloží neziskovej organizácií za porušenie tejto povinnosti pokutu do výšky 1 000 eur. Pri určovaní výšky pokuty registrový úrad prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.
(2)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
V rozhodnutí o uložení pokuty registrový úrad určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(4)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia správneho poriadku.“.
6.
Za § 37aa sa vkladá § 37ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)
Ustanovenie § 33 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2018.
(2)
Ustanovenie § 33 ods. 4 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri ukladaní ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2018.“.
Čl. IX
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 9a sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pri prevode nehnuteľného majetku vyššieho územného celku do vlastníctva registrovaného sociálneho podniku ako formy investičnej pomoci.19fa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19fa znie:
19fa) § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9a sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nájmu nehnuteľného majetku vyššieho územného celku registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.19fa)“.
Čl. X
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
sociálnu ekonomiku .“.
2.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca alebo podriadený štátny zamestnanec1cc) určený vedúcim. Zástupcu alebo určeného štátneho zamestnanca môže vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky poveriť aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1cc znie:
1cc) § 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XI
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 52/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 odsek 3 znie:
(3) Nadácia je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom,6a) ak
a)
príjem6b) verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur, alebo
b)
všetky príjmy nadácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur; tým nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu.6c)”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6b) § 2 ods. 4 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
6c) § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 35 ods. 1 sa slová „15. mája“ nahrádzajú slovami „30. júna“.
3.
V § 35 ods. 2 písm. b) sa za slovo „výrok“ vkladá slovo „štatutárneho“.
4.
V § 35 ods. 4 sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „15. júla“.
5.
Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2018
Ustanovenie § 34 ods. 3 v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky a výročnej správy zostavenej k 31. decembru 2018.“.
Čl. XII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 30c sa vkladá § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30d
Úľava na dani pre registrované sociálne podniky
(1)
Daňovník, ktorý je právnickou osobou a ktorý je verejnoprospešným podnikom podľa osobitného predpisu,120m) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani z hospodárskej činnosti120n) vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného predpisu120o) za zdaňovacie obdobie, v ktorom k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia má priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.
(2)
Úľavu na dani podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období si môže uplatniť daňovník, ktorý neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30a alebo § 30b a neuplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c a nie je prijímateľom podielu zaplatenej dane podľa § 50.
(3)
Daňovník, ktorý si uplatnil úľavu na dani podľa odseku 1, je povinný použiť sumu úľavy na dani podľa odseku 1 na
a)
dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného predpisu120p) v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré si uplatňuje túto úľavu,
b)
prevod peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani podľa odseku 1 a nákladmi na dosiahnutie hlavného cieľa podľa osobitného predpisu120p) podľa písmena a).
(4)
Daňovník uplatňujúci postup podľa odseku 3 písm. b) je povinný odviesť peňažné prostriedky vo výške podľa odseku 3 písm. b) na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený len na prijatie týchto peňažných prostriedkov a ich použitie podľa odseku 5, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu na dani podľa odseku 1. Ak daňovník nedodrží lehotu odvedenia peňažných prostriedkov vo výške podľa odseku 3 písm. b) na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, stráca nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa odseku 1 a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatnil túto úľavu na dani v lehote do konca tretieho kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na prevod peňažných prostriedkov na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky; v rovnakej lehote je splatná aj dodatočne priznaná daň.
(5)
Peňažné prostriedky na osobitnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa odseku 4 vrátane úrokov z nich plynúcich je možné použiť iba na obstaranie hmotného majetku, a to najneskôr do piatich rokov odo dňa pripísania peňažných prostriedkov alebo úrokov na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Ak podmienka podľa prvej vety nie je splnená, daňovník stráca nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období vo výške, ktorá nebola použitá na obstaranie hmotného majetku, a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom si túto úľavu na dani uplatnil. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie; v rovnakej lehote je splatná aj dodatočne priznaná daň.
(6)
Daňovník podľa odseku 1 stráca nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 a je povinný zvýšiť základ dane vo výške úhrnu úľav na dani podľa odseku 1 uplatnených daňovníkom za päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom daňovník stráca nárok na úľavu na dani podľa odseku 1, ak
a)
sa zrušuje s likvidáciou, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,80b)
b)
sa zrušuje bez likvidácie, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu;80b) to sa nevzťahuje na zrušenie bez likvidácie v súlade s osobitným predpisom,120q) pričom podmienky použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 5 vrátane lehoty na použitie týchto peňažných prostriedkov ostávajú zachované aj pre právneho nástupcu,
c)
je na daňovníka vyhlásený konkurz, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu,80b)
d)
daňovník vrátil štatút registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu120r) alebo mu bol štatút registrovaného sociálneho podniku zrušený podľa osobitného predpisu,120s) v zdaňovacom období, v ktorom vrátil štatút registrovaného sociálneho podniku alebo v ktorom mu bol štatút registrovaného sociálneho podniku zrušený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 120m až 120s znejú:
120m) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
120n) § 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
120o) § 6 ods. 1 písm. c) piaty bod zákona č. 112/2018 Z. z.
120p) § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z.
120q) § 8 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z.
120r) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z.
120s) § 8 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z.“.
Čl. XIII
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 12 písm. l) treťom bode, § 12 písm. v) druhom bode a § 50b sa slová „sociálny podnik pracovnej integrácie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zamestnávateľ prechodného zamestnania“ v príslušnom tvare.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18aa sa citácia „Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
6.
V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
priznať postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zrušiť, zmeniť, pozastaviť a zrušiť pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a vydať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,“.
7.
V § 29 ods. 4 druhej vete sa slová „sociálneho podniku pracovnej integrácie podľa § 50b“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľa prechodného zamestnania podľa § 50b alebo ktorá je registrovaným integračným sociálnym podnikom35da) (ďalej len „integračný podnik“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35da znie:
35da) § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9.
§ 50a sa vypúšťa.
10.
V nadpise nad § 50b sa slová „v sociálnom podniku pracovnej integrácie“ nahrádzajú slovami „u zamestnávateľa prechodného zamestnania“.
11.
V § 50b ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Priznané postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania zaniká dňom, keď bol právnickej osobe alebo fyzickej osobe priznaný štatút integračného podniku.“.
13.
Za § 53e sa vkladajú § 53f a 53g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠53f
Príspevok integračnému podniku
(1)
Úrad poskytuje mesačne príspevok integračnému podniku (ďalej len „príspevok“),
a)
ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou59b) a ktorý sa zamestnal u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom ani závislou osobou59c) integračného podniku, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
b)
ak počet zamestnancov podľa písmena a) v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predstavuje najmenej 10 % zamestnancov integračného podniku a
c)
ak integračný podnik o príspevok písomne požiada.
(2)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom počas trvania pracovného pomeru podľa odseku 1 písm. a), najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 3 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 trvá.
(3)
Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je
a)
v prvom až treťom mesiaci 10 % z vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec podľa odseku 1 platí poistné na sociálne poistenie59d) (ďalej len „vymeriavací základ zamestnanca“), najviac však 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v štvrtom až šiestom mesiaci 20 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však
50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
c)
v siedmom až deviatom mesiaci 30 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
d)
v desiatom až dvanástom mesiaci 40 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však 50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie príspevku.
(5)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 2 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sa zamestnali u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom ani závislou osobou integračného podniku,
c)
maximálnu výšku príspevku,
d)
podmienky a termín zúčtovania príspevku,
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 53g
Kompenzačné príspevky integračnému podniku
(1)
Úrad poskytuje kompenzačné príspevky integračnému podniku, ak o ne písomne požiada, na
a)
mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,59e)
b)
dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave,59f)
c)
náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave.
(2)
Kompenzačné príspevky sa neposkytujú na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aký sa poskytuje iný príspevok podľa tohto zákona.
(3)
Kompenzačný príspevok podľa odseku 1 písm. a) sa poskytuje mesačne najviac
a)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu a ak ide o značne znevýhodnenú osobu59g) najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol,
1.
vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti alebo dosiahnutého nižšieho vzdelania,59h) najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
2.
vo výške 40 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z iného dôvodu ako podľa prvého bodu alebo podľa písmena b), najviac vo výške 40 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu spočívajúcom v jeho zdravotnom stave, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na každého takého zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, alebo
c)
počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Výška kompenzačného príspevku podľa odseku 1 písm. b) na jedného zamestnanca je 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac
a)
2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, počas prvých troch rokov trvania zamestnania,
b)
1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, počas každých ďalších troch rokov trvania zamestnania.
(5)
Kompenzačný príspevok podľa odseku 1 písm. c) sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Mesačná výška kompenzačného príspevku podľa odseku 1 písm. c) na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(6)
Oprávnenými nákladmi na účely kompenzačného príspevku podľa
a)
odseku 1 písm. a) sú náklady na celkovú cenu práce zamestnancov,
b)
odseku 1 písm. b) a c) sú oprávnené náklady podľa osobitného predpisu.59i)
(7)
Kompenzačné príspevky sa poskytujú na základe písomnej dohody o poskytnutí kompenzačných príspevkov uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom. Kompenzačné príspevky poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výšky oprávnených nákladov, ak tieto skutočnosti integračný podnik preukázal najneskôr do 30 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.
(8)
Dohoda o poskytnutí kompenzačných príspevkov podľa odseku 7 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet zamestnancov, ktorí sú znevýhodnenými osobami a ktorí sú zraniteľnými osobami, a ich profesijnú štruktúru,
c)
maximálnu výšku celkovej ceny práce každého zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou a na ktorého podporu zamestnávania sa poskytujú kompenzačné príspevky,
d)
spôsob poskytovania kompenzačných príspevkov,
e)
záväzok integračného podniku, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do siedmich dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou a na ktorého podporu zamestnávania sa poskytujú kompenzačné príspevky,
f)
záväzok integračného podniku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 dní,
g)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59b až 59i znejú:
59b) § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z.
59c) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
59d) § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59e) § 2 ods. 6 a § 12 ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 112/2018 Z. z.
59f) § 2 ods. 5 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z.
59g) Čl. 2 ods. 99 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
59h) § 2 ods. 5 písm. a) tretí bod a štvrtý bod zákona č. 112/2018 Z. z.
59i) Čl. 34 ods. 2 a čl. 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.“.
14.
V § 55 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo na základe jej písomnej žiadosti“, tretia veta znie: „Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad zruší, zmení alebo pozastaví priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zruší pozastavenie priznaného postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pred uplynutím doby, na ktorú bolo pozastavené, alebo vydá duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zaniká dňom, keď bol právnickej osobe alebo fyzickej osobe priznaný štatút integračného podniku. Úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je integračným podnikom.“.
15.
V § 56 ods. 2 sa slová „časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za“ nahrádzajú slovami „celkovej ceny práce“.
16.
V § 60 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
náklady na celkovú cenu práce zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,“.
17.
V § 64 ods. 2 až 4 sa slová „chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť“ nahrádzajú slovami „integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku“.
18.
V § 64 ods. 8 sa slová „chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť“ nahrádzajú slovami „integračný podnik, v ktorom najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránená dielňa alebo fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku“.
19.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64a
Zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, plniť realizáciou vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.61aaa)
(2)
Výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 2 000 eur. Realizácia vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní sa preukazuje kópiou súťažných podkladov verejného obstarávania a kópiou zmluvy o realizácii vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aaa znie:
61aaa) § 36a, § 108 ods. 2 a § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.“.
20.
V § 65b sa za slová „§ 53d,“ vkladajú slová „§ 53f, § 53g,“.
21.
Za § 72ae sa vkladajú § 72af a 72ag, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠72af
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1)
Sociálny podnik pracovnej integrácie podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018 je zamestnávateľ prechodného zamestnania.
(2)
V období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 ústredie neprizná postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania; to sa nevzťahuje na žiadosť podľa druhej vety. Žiadosť o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie podaná pred 1. májom 2018, ktorá nebola vybavená, sa považuje za žiadosť o priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania.
(3)
V období od 1. mája 2018 do 31. decembra 2020 právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má
a)
postavenie chránenej dielne priznané pred 1. májom 2018, priznaním štatútu integračného podniku nezanikne jej priznané postavenie chránenej dielne,
b)
súčasne priznaný štatút integračného podniku aj priznané postavenie chránenej dielne, nepatria príspevky poskytované podľa tohto zákona chránenej dielni.
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má k 31. decembru 2020 súčasne priznaný štatút integračného podniku aj priznané postavenie chránenej, dňom 1. januára 2021 zaniká jej priznané postavenie chránenej dielne.“.
22.
V prílohe č. 1 sa písmeno E dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
údaje na účely zistenia splnenia podmienok na poskytovanie príspevkov podľa tohto zákona, a to
1.
meno a priezvisko zamestnanca,
2.
identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca,
3.
dátum začatia a skončenia evidencie zamestnanca v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
4.
názov a identifikačné číslo zamestnávateľa,
5.
suma vymeriavacieho základu zamestnanca.“.
Čl. XIV
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z. a zákona č. 334/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na
a)
tovary uvedené v prílohe č. 7,
b)
tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky6ad) registrovaný sociálny podnik,6ae) ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky6af) alebo subjektom verejnej správy.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ad, 6ae a 6af znejú:
6ad) § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6ae) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z.
6af) § 4 zákona č. 112/2018 Z. z.“.
Čl. XV
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
pozemky vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve registrovaného sociálneho podniku.“.
Čl. XVI
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z. a zákona č. 280/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) celom texte sa za slová „nenávratného finančného príspevku“ vkladajú slová „alebo podmienečne vratného finančného príspevku“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „nenávratného finančného“.
3.
V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
informácia o podmienkach vrátenia prostriedkov z príspevku podľa § 25 ods. 10, ak ide o podmienečne vratný finančný príspevok.“.
4.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak ide o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach zmluvy podľa odseku 3 sa určia podmienky vrátenia prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku a určí sa, či pri splnení alebo nesplnení podmienok musia byť vrátené všetky prostriedky z tohto príspevku alebo len ich časť. Na ďalšie použitie vrátených prostriedkov z podmienečne vratného finančného príspevku sa ustanovenia tohto zákona nepoužijú.“.
Čl. XVII
Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky,1a) osobitný predpis1b) môže ustanoviť ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, na vrátenie príspevku na finančný nástroj a na vykonávanie finančných nástrojov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 5 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b) Zákon č. 112/2018 Z. z.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 12 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25b až 25d znejú:
25b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25c) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25d) Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.“.
2.
V § 1 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
a)
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
c)
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
3.
V § 1 ods. 14 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 13“.
4.
V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu26a) plnenia predmetu zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subjektmi alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z.“.
5.
V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Na osoby podľa § 8 sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia povinnosti podľa prvej vety sa
a)
do rozsahu 6 % započíta aj
1.
verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky,
2.
zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska,
b)
musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska zrealizovať,
c)
verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len do jedného z týchto rokov.
(8)
Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko podľa odseku 7, sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
6.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Vyhradené zákazky
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky,49a) chránené dielne,25c) fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo môžu vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
(2)
Ak sa uplatňuje výhrada podľa odseku 1, uvedie sa to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) § 12 zákona č. 112/2018 Z. z.“.
7.
V § 42 ods. 7 úvodnej vete sa slovo „charakteristikami“ nahrádza slovom „hľadiskami“ a slovo „charakteristikám“ sa nahrádza slovom „hľadiskám“.
8.
V § 108 odsek 2 znie:
„(2)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre
a)
registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
c)
chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 sa vypúšťa.
9.
V § 117 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie § 108 ods. 2 sa použije rovnako.“.
Čl. XIX
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. XX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. XIII bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, čl. I § 7 ods. 7, § 16 ods. 1 písm. c), § 22 a 23, čl. XII a čl. XIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. XVIII piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020, a čl. XIII prvého bodu, tretieho bodu, piateho bodu, ôsmeho bodu, dvanásteho bodu a bodu 21 § 72ag, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 35 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 44 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
7)
§ 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
8)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
10)
11)
12)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 45, 48 a 56 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 14 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
§ 49 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z.
15)
§ 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 2 písm. i) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
24)
§ 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
25)
§ 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
26)
§ 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
27)
§ 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
28)
§ 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
28a)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
29)
§ 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
30)
31)
§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
32)
§ 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
33)
Napríklad § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34)
Čl. 17 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
35)
§ 30d ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
38)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
41)
Čl. 3 ods. 1 písm. b) štvrtý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
43)
§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
44)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
47)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013), nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
50)
§ 7 zákona č. 358/2015 Z. z.
51)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z.
52)
Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
53)
54)
Čl. 37 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
55)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
56)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov.
57)
§ 30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
58)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 323/2015 Z. z.
59)
Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 323/2015 Z. z.
60)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
63)
Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
64)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
65)
§ 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65a)
Napríklad § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. g) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 112/2018 Z. z., § 1 ods. 12 písm. v) prvý bod a ods. 13 písm. a), § 36a, § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
66)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013.
67)
§ 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
68)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
69)
Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004) v platnom znení.
70)
§ 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
70a)
Napríklad § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. g) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z., § 1 ods. 12 písm. v) prvý bod a ods. 13 písm. a), § 36a, § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.
71)
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
72)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
75)
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v znení zákona č. 211/2019 Z. z.