111/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

111
ZÁKON
z 13. marca 2018,
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje rozsah, účel, podmienky, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) a zverejňovanie informácií ministerstvom.
(2)
Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)
§ 2
Rozsah poskytovania dotácie
Dotácia z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok sa môže poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1a) na podporu
a)
informatizácie spoločnosti,
b)
rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike,
c)
implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,
d)
digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva.
§ 3
Účel poskytovania dotácie
(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť na
a)
podporu aktivít zameraných na získanie inovatívnych návrhov riešení v oblasti e-Governmentu,
b)
podporu využívania moderných technológií a rozvoj vysokokapacitných info-komunikačných sietí pre komunity,
c)
podporu vzdelávacích a iných odborných aktivít a projektov zameraných na zvyšovanie informačnej gramotnosti a podporu využívania elektronických služieb verejnej správy,
d)
prípravu analytických kapacít a podporu študentov zapojených do výskumu v oblasti informatizácie vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni,
e)
podporu online nástrojov participatívnej demokracie,
f)
podporu osvetových podujatí a projektov pre zvyšovanie informovanosti verejnosti o zámeroch v oblasti informatizácie vrátane podpory edičnej činnosti a publikačnej činnosti,
g)
tvorbu inovatívnych aplikácií zjednodušujúcich používanie elektronických služieb verejnej správy,
h)
vytvorenie konceptu rozumných miest a regiónov,
i)
projekty realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
j)
predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie a ostatných finančných nástrojov Európskej únie.
(2)
Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na
a)
tvorbu investičných platforiem a podporu inovatívnych projektov realizovaných v rámci vytvorených investičných platforiem,
b)
podporu inovatívnych projektov využívajúcich hybridné modely financovania.
(3)
Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a)
mikrogranty na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,
b)
tvorbu riešení v oblasti informačných technológií na podporu sociálnej inovácie, ktorá implementáciou výrazne prispeje k naplneniu vymedzených cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj,
c)
prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni.
(4)
Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na
a)
podporu projektov zameraných na napĺňanie priorít uvedených v Stratégii digitálnej transformácie Slovenska 2030, príslušných akčných plánoch a vykonávacích dokumentoch,
b)
podporu projektov zameraných na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie v oblasti digitálnych technológií,
c)
podporu projektov zameraných na prevenciu a boj proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete,
d)
podporu využívania moderných technológií a rozvoj vysokokapacitných informačno-komunikačných sietí pre komunity,
e)
predfinancovanie alebo dofinancovanie projektov z priamo riadených programov Európskej únie alebo projektov, ktoré získali označenie „známka excelentnosti“,
f)
podporu projektov zameraných na získavanie digitálnych zručností, zvyšovanie mediálnej gramotnosti, povedomia o kybernetickej bezpečnosti a podielu žien v sektore informačno-komunikačných technológií,
g)
podporu projektov z oblastí uvedených v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky,
h)
podporu digitalizácie malých podnikov a stredných podnikov.
Podmienky poskytovania dotácie
§ 4
(1)
Dotáciu podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d)
nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
g)
základná škola alebo stredná škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
i)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
j)
právnická osoba zriadená osobitnými predpismi;2) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu3) poskytnuté prostriedky z rozpočtu verejnej správy,
k)
fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
l)
právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
m)
verejná výskumná inštitúcia,3a)
n)
registrovaný sociálny podnik,3b)
o)
registrovaná cirkev alebo registrovaná náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,3c)
p)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo registrovanej náboženskej spoločnosti.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.4)
(3)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelu podľa osobitného predpisu5) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
(4)
Dotáciu na účely podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu, to neplatí pre dotáciu podľa § 3 ods. 1 písm. j). Spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.
(5)
Ak nie je dotácia podľa odseku 4 poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
§ 5
Spôsob poskytovania dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti. Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom;6) žiadateľ, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, predkladá žiadosť vrátane jej príloh v listinnej podobe.
(2)
Žiadosť obsahuje,
a)
ak ide o obec alebo vyšší územný celok,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o občianske združenie, nadáciu alebo záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
c)
ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
d)
ak ide o základné a stredné školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
e)
ak ide o vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
f)
ak ide o právnickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
sídlo,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
g)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
1.
obchodné meno,
2.
adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3.
identifikačné číslo,
4.
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený.
(3)
Žiadosť obsahuje aj
a)
vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b)
výšku požadovanej dotácie,
c)
súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.
(4)
Prílohou k žiadosti okrem dokladov podľa osobitného predpisu7) je
a)
popis projektu,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od ministerstva; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
f)
doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 4.
(5)
Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo prílohy, ministerstvo do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.
(6)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a žiadateľom podľa § 4 ods. 1 alebo medzi ministerstvom, žiadateľom a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa podľa § 4 ods. 1 písm. i).
(7)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
výšku poskytnutej dotácie,
d)
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu (IBAN) vedeného v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v Štátnej pokladnici, na ktorý sa dotácia poukazuje,
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
práva a povinnosti zmluvných strán,
g)
podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu nepoužitých finančných prostriedkov a výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
h)
číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu,
i)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny,8)
j)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
k)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
l)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
m)
záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.
§ 6
Vyhodnocovanie žiadosti
(1)
Poskytnutie dotácie schvaľuje minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na základe odporúčania najmenej trojčlennej komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti a ktorú zriaďuje minister ako poradný orgán.
(2)
Členov komisie vymenúva a odvoláva minister na návrh tajomníka komisie, ktorým je vedúci zamestnanec vecne príslušného organizačného útvaru ministerstva.
(3)
Člen komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť
a)
žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,
e)
konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného sektora zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované.
(5)
Ak je to potrebné, na zabezpečenie účelu poskytovania dotácie môže byť zriadených viacero komisií.
(6)
Podrobnosti o zložení, prijímaní odporúčaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadosti upravuje štatút komisie, ktorý schvaľuje minister.
§ 7
Zverejňovanie informácií
(1)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje
1.
lehotu na predloženie žiadosti,
2.
účel a kritériá vyhodnocovania a ich dôležitosť,
3.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
4.
označenie osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
5.
disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
6.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
7.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti,
8.
lehotu na vyhodnotenie žiadosti a postup vyhodnocovania žiadosti,
9.
zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadosti,
10.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
do 30 dní od schválenia žiadosti všetky schválené žiadosti, výšku a účel dotácie a identifikáciu konečného prijímateľa dotácie,
e)
do 30 dní od neschválenia žiadosti všetky neschválené žiadosti a dôvod neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ktoré má ministerstvo k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu o obmedzení11) prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 8
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou12) a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2)
Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.13)
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Na poskytnutie dotácie podľa tohto zákona nie je právny nárok.
(2)
Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa použijú ustanovenia tohto zákona a ustanovenia osobitných predpisov.4)
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o štátnej pomoci.14)
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 346/2021 Z. z.
3b)
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3c)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
6)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
7)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
8)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 19 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie (EÚ) č. 651/2014, zákon č. 358/2015 Z. z.