11/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

11
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. decembra 2017,
ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 170 ods. 20 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 279/2017 Z. z. a po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
v z. Dana Meager v. r.
Príloha k vyhláške č. 11/2018 Z. z.
SÚBOR OTÁZOK SÚVISIACICH S PRÍJMOM SPOTREBITEĽA

Otázka 1: Je spotrebiteľ evidovaný Sociálnou poisťovňou ako zamestnanec?
Otázka 2: Je spotrebiteľ zamestnaný u uvádzaného zamestnávateľa?
Otázka 3: Je spotrebiteľ zamestnaný u uvádzaného zamestnávateľa aspoň od určeného dátumu?
Otázka 4: Je spotrebiteľ zamestnaný aspoň určený počet dní?
Otázka 5: Má spotrebiteľ za posledný mesiac u uvádzaného zamestnávateľa vymeriavací základ aspoň v uvedenej výške?
Otázka 6: Má spotrebiteľ za posledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň v uvedenej výške?
Otázka 7: Má spotrebiteľ za predposledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň v uvedenej výške?
Otázka 8: Má spotrebiteľ za predpredposledný mesiac vymeriavací základ od všetkých zamestnávateľov aspoň v uvedenej výške?
Otázka 9: Je spotrebiteľ poberateľom invalidného dôchodku?
Otázka 10: Je spotrebiteľ poberateľom starobného dôchodku vrátane predčasného starobného dôchodku?
Otázka 11: Je spotrebiteľ poberateľom dôchodku alebo viacerých dôchodkov aspoň v uvedenej výške?
Otázka 12: Má spotrebiteľ zrážky z dôchodku?
Otázka 13: Má spotrebiteľ u uvádzaného zamestnávateľa priemerný vymeriavací základ za určený počet kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich poslednému mesiacu aspoň v uvedenej výške?
Otázka 14: Má spotrebiteľ priemerný vymeriavací základ za určený počet kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich poslednému mesiacu aspoň v uvedenej výške?
Otázka 15: Je spotrebiteľ zamestnaný u uvádzaného zamestnávateľa na základe dohody o pracovnej činnosti?
Otázka 16: Má spotrebiteľ z dohody o pracovnej činnosti priemerný vymeriavací základ za určený počet kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich poslednému mesiacu aspoň v uvedenej výške?
Otázka 17: Je počet dní od prijatia prihlášky spotrebiteľa od uvádzaného zamestnávateľa väčší ako uvedený počet dní prihlásenia?
Vysvetlivky:
1.
Spotrebiteľom sa rozumie spotrebiteľ podľa § 2 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.
2.
Posledný mesiac je kalendárny mesiac, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom bol Sociálnej poisťovni doručený súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa.
3.
Predposledný mesiac je kalendárny mesiac, ktorý predchádza poslednému mesiacu.
4.
Predpredposledný mesiac je kalendárny mesiac, ktorý predchádza predposlednému mesiacu.
5.
Dôchodkom sa rozumie invalidný dôchodok, starobný dôchodok alebo iný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6.
Prijatím prihlášky sa rozumie deň doručenia prihlášky zamestnanca (spotrebiteľa) zamestnávateľom podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.