106/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2018 do 30.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

106
ZÁKON
zo 14. marca 2018
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 2 ods. 3 druhej vete sa za slová „výstavbu ciest“ vkladajú slová „a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu“.
3.
V § 2 ods. 3 sa slová „ciest vo vlastníctve obcí a miestnych komunikácií“ nahrádzajú slovami „ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve obcí“.
8.
V § 3d ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb alebo fyzických osôb.“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. VI, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018, čl. I, čl. II bodov 1, 4 až 7 a 9 až 25, čl. III až V, čl. VII bodov 1 až 5, 7 až 40, čl. VIII, čl. XI a čl. XII bodov 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. mája 2018, čl. VII bodu 6 a čl. XII bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 106/2018 Z. z.
PODMIENKY NA ZRIADENIE STANICE TECHNICKEJ KONTROLY, PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY A PRACOVISKA KONTROLY ORIGINALITY NAD RÁMEC EXISTUJÚCEJ SIETE
A. Stanica technickej kontroly
(1)
Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly na vykonávanie technických kontrol pravidelných:
a)
v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej kontroly, a to v každom okrese dve stacionárne stanice technickej kontroly, v každom okrese, ktorý je súčasne krajským mestom štyri stacionárne stanice technickej kontroly okrem krajského mesta Košice, kde môže byť osem stacionárnych staníc technickej kontroly a okrem hlavného mesta Bratislava, kde môže byť 20 stacionárnych staníc technickej kontroly,
b)
počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly,
c)
potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo
d)
regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly.
(2)
Na výpočet vyťaženia ďalšej kontrolnej linky podľa odseku 1 písm. b) sa použijú nasledujúce parametre:
a)
priemerný čas výkonu technickej kontroly vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 považovaný za jednotkovú technickú kontrolu je 20 minút a posun vozidiel na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky sa vykonáva každých osem minút (ďalej len „takt kontrolnej linky“); pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS je jednotková technická kontrola 1,5-násobok jednotkovej technickej kontroly podľa predchádzajúcej vety a takt kontrolnej linky je 20 minút,
b)
z lehôt technických kontrol pravidelných a zo skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel pre každé evidované vozidlo v okrese
1.
kategórie L, M1, N1, O1 a O2 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 0,776-násobku jednotkovej technickej kontroly ročne,
2.
kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 2,003-násobku jednotkovej technickej kontroly ročne,
c)
kapacity kontrolnej linky podľa písmena b) zahŕňajú aj príslušný podiel opakovaných kontrol, čo predstavuje
1.
10 % pre vozidlá kategórie L, M1, N1, O1, O2 a
2.
15 % pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,
d)
na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením osem hodín,
e)
v prípade kontrolnej linky pre všetky kategórie vozidiel sa počíta s rovnomerným rozdelením jej kapacít medzi skupinu vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 a skupinu vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS.
(3)
Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí:
a)
v každom kraji musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej kontroly, a to v každom kraji tri stacionárne stanice technickej kontroly,
b)
počet evidovaných vozidiel na prepravu nebezpečných vecí evidovaných v rámci kraja presiahol 500 vozidiel, čo vytvára predpoklady na vyťaženie stacionárnej stanice technickej kontroly,
c)
potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo
d)
regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly.
(4)
Na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia platia rovnaké podmienky ako v odseku 1.
(5)
Podmienky na zriadenie mobilnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete mobilných staníc technickej kontroly:
a)
v každom kraji musí byť zabezpečená dostatočná kapacita jednej mobilnej stanice technickej kontroly s minimálne dvomi miestami vykonávania technických kontrol,
b)
miesto vykonávania technickej kontroly mobilnej stanice technickej kontroly je viac ako 50 kilometrov od stacionárnej stanice technickej kontroly, alebo
c)
regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie miesta vykonávania technickej kontroly mobilnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete mobilných staníc technickej kontroly.
B. Pracovisko emisnej kontroly
(1)
Podmienky na zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych pracovísk emisnej kontroly:
a)
v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych pracovísk emisnej kontroly, a to v každom okrese dve stacionárne pracoviská emisnej kontroly, v každom okrese, ktorý je súčasne krajským mestom štyri stacionárne pracoviská emisnej kontroly okrem krajského mesta Košice, kde môže byť sedem stacionárnych pracovísk emisnej kontroly a okrem hlavného mesta Bratislava, kde môže byť desať stacionárnych pracovísk emisnej kontroly,
b)
súčasné vyťaženie stacionárnych pracovísk emisnej kontroly v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšieho stacionárneho pracoviska emisnej kontroly,
c)
potrebné kapacity v sieti stacionárnych pracovísk emisnej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy,
d)
regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych pracovísk emisnej kontroly,
e)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly je súčasťou vyučovacieho procesu na strednej škole alebo vysokej škole, alebo
f)
stacionárne pracovisko emisnej kontroly je súčasťou pracoviska montáže plynových zariadení.
(2)
Na výpočet vyťaženia ďalšieho stacionárneho pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 1 písm. b) sa použijú nasledujúce parametre:
a)
priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M1 a N1 považovaný za jednotkovú emisnú kontrolu je 30 minút a priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3 a T je 40 minút,
b)
pre každé evidované vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a pre každé vozidlo kategórie M2, M3, N2, N3 a T so vznetovým motorom je potrebné zabezpečiť kapacitu pracoviska 1,0-násobku jednotkovej emisnej kontroly ročne; rovnako pre každé vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom je potrebné zabezpečiť kapacitu pracoviska 0,65-násobku jednotkovej emisnej kontroly ročne.
(3)
Na zriadenie mobilného pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete mobilných pracovísk emisnej kontroly platí podmienka, že mobilné pracovisko emisnej kontroly musí byť zriadené len súčasne s mobilnou stanicou technickej kontroly.
C. Pracovisko kontroly originality
(1)
Podmienky na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete pracovísk kontroly originality:
a)
v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia pracovísk kontroly originality, a to v každom okrese dve pracoviská kontroly originality, v každom okrese, ktorý je súčasne krajským mestom štyri pracoviská kontroly originality okrem krajského mesta Košice, kde môže byť sedem pracovísk kontroly originality a okrem hlavného mesta Bratislava, kde môže byť desať pracovísk kontroly originality,
b)
súčasné vyťaženie pracovísk kontroly originality v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšieho pracoviska kontroly originality,
c)
potrebné kapacity v sieti pracovísk kontroly originality sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo
d)
regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete pracovísk kontroly originality.
(2)
Na výpočet vyťaženia ďalšieho pracoviska kontroly originality podľa odseku 1 písm. b) sa použijú nasledujúce parametre:
a)
priemerný čas výkonu kontroly originality je 80 minút,
b)
nominálna kapacita kontrolnej linky je šesť vozidiel; na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením osem hodín.
Príloha č. 2
k zákonu č. 106/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (89/459/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13, zv. 10; Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989).
2.
Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996) v znení
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).
3.
Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení
– smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004),
– smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z 3. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 127,
29. 4. 2014).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9. 10. 2007) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2008 zo 7. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 292, 31. 10. 2008),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 118, 13. 5. 2009),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009),
– smernice Komisie 2010/19/EÚ z 9. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 72, 20. 3. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 371/2010 zo 16. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 110, 1. 5. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011),
– rozhodnutia Komisie 2011/415/EÚ zo 14. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 185, 15. 7. 2011),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 678/2011 zo 14. júla 2011 (Ú. v. EÚ L 185, 15. 7. 2011),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012 (Ú. v. EÚ L 28, 31. 1. 2012),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 65, 8. 3. 2013),
– smernice Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2014),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 43, 13. 2. 2014),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 214/2014 z 25. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 1171/2014 z 31. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 315, 1. 11. 2014),
– nariadenia Komisie (EÚ) 2015/45 zo 14. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2015),
– nariadenia Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2015),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015),
– nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017),
– nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017),
– nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2017),
– nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 349, 29. 12. 2017).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016) v platnom znení.
3)
§ 20 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 Z. z.
4)
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 30 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, § 136 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 388/2013 Z. z.
7)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha (Ú. v. EÚ L 53, 21. 2. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a o zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014 z 18. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 249, 22. 8. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 364, 18. 12. 2014) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/68 z 15. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa brzdenia vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 17, 23. 1. 2015) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96 z 1. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2015) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/504 z 11. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 85, 28. 3. 2015) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/78 z 15. júla 2016, ktorým sa stanovujú správne opatrenia na účely typového schvaľovania ES motorových vozidiel z hľadiska ich palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 a jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 so zreteľom na ochranu súkromia a údajov používateľov takýchto systémov (Ú. v. EÚ L 12, 17. 1. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/79 z 12. septembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy pre typové schválenie ES motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a samostatných technických jednotiek a komponentov palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112, a ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758, pokiaľ ide o výnimky a uplatniteľné normy (Ú. v. EÚ L 12, 17. 1. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/654 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/655 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Ú. v. EÚ L 102, 13. 4. 2017), nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L 349, 29. 12. 2017).
8)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
9)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.
10)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013) v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2016/1628.
12)
Napríklad čl. 3 ods. 26 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 3 ods. 48 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 3 ods. 50 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
13)
Čl. 6 až 9 nariadenia (ES) č. 715/2007.
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 595/2009.
Čl. 53 až 56 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Čl. 57 až 60 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
14)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
15)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.
16)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
17)
§ 8a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 167/2013.
Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.
19)
Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Nariadenie (EÚ) č. 167/2013.
22)
Časť A prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) v platnom znení.
Časť A prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2011) v platnom znení.
23)
§ 115 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 17/2011 Z. z.).
25)
Čl. 44 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
27)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
28)
§ 34 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
Čl. 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
29)
Nariadenie (EÚ) 2016/1628.
Delegované nariadenie (EÚ) 2017/654.
Delegované nariadenie (EÚ) 2017/655.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
30)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/656.
31)
Napríklad § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, čl. 30 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
32)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 167/2013.
Nariadenie (EÚ) č. 168/2013.
Nariadenie (EÚ) 2016/1628.
33)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov.
34)
Čl. 4, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
35)
Napríklad nariadenie (ES) č. 715/2007, nariadenie (ES) č. 78/2009, nariadenie (ES) č. 79/2009, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 595/2009, nariadenie (ES) č. 661/2009, nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) č. 540/2014, nariadenie (EÚ) 2015/758.
36)
Čl. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009.
37)
Čl. 3 ods. 54 nariadenie (EÚ) 2016/1628.
38)
§ 115 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
41)
Napríklad § 116 ods. 15 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
§ 134 zákona č. 8/2009 Z. z.
44)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel, zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií.
45)
§ 119a zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
§ 64 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
47)
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
§ 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
49)
§ 40 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
§ 41 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
51)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z.
Bod 4.1 prílohy III delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/208.
52)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014).
53)
Čl. 3 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2007.
Čl. 3 ods. 8 nariadenia (ES) č. 595/2009.
54)
55)
§ 8b zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
56)
§ 30 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
57)
§ 34, § 38 a 39 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
58)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
59)
§ 31 zákona č. 56/2012 Z. z..
60)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 z 22. októbra 2008 o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).
61)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
62)
Zákon č. 462/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63)
§ 72 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
64)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2205 z 29. novembra 2017 o podrobných pravidlách postupov oznamovania úžitkových vozidiel s vážnymi alebo nebezpečnými chybami zistenými počas cestnej technickej kontroly (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2017).
65)
Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
66)
67)
§ 9 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
68)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
69)
§ 9 ods. 1 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
70)
71)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
73)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
74)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013, nariadenie (EÚ) 2016/1628.
75)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
§ 41 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
Čl. 50 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
76)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 765/2008.
77)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
78)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
79)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
80)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
81)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
82)
STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (01 0105).
83)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
84)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
85)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
86)
§ 32 až 34 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
Čl. 41 až 46 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Čl. 46 až 51 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
87)
§ 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
Čl. 47 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Čl. 52 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
88)
§ 31 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z.
89)
§ 32 až 35 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
Čl. 41 až 48 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Čl. 46 až 53 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
Čl. 39 až 41 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
90)
§ 119 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
91)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z.
Čl. 4, 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1222/2009.
92)
Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
93)
§ 37 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
Čl. 72 ods. 2 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.
Čl. 76 ods. 2 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.
Čl. 57 ods. 2 písm. e) až i) nariadenia (EÚ) 2016/1628 v platnom znení.
94)
§ 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 412/2015 Z. z.
95)
§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
96)
Napríklad čl. 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, čl. 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
97)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
98)
§ 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
99)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
100)
§ 116 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
101)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
102)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
103)
§ 39 až § 41, prílohy č. 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2011 Z. z.
104)
Čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
Príloha XVII delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/654.
105)
Čl. 61 nariadenia (EÚ) č. 167/2013.
Príloha XXX delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1322/2014.
106)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
107)
Čl. 48 nariadenia (EÚ) 2016/1628.
108)
STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.