104/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. februára 2011 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 762 z 11. septembra 2013 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 14. októbra 2013. Ratifikačná listina bola uložená 21. októbra 2013 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2018 v súlade s článkom 57 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2018.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 343/3 z 22. decembra 2017.