103/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

103
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. marca 2018,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 97 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Náležitosti programu centra pre deti a rodiny a špecializovaného programu centra pre deti a rodiny
Náležitosti programu centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) a špecializovaného programu centra sú:
a)
kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra,
b)
adresa miesta vykonávania opatrení alebo miest vykonávania opatrení, ak sa opatrenia vykonávajú vo viacerých budovách centra,
c)
d)
druh vykonávaných opatrení, ak účelom centra je vykonávanie
1.
opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia1) (ďalej len „pobytové opatrenie súdu“),
2.
výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona, výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu alebo iných povinností uložených súdom podľa osobitného predpisu2) alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),
e)
forma vykonávania opatrení podľa § 45 ods. 4 zákona,
f)
opis cieľovej skupiny centra,
g)
dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre, ak centrum vykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 a § 59 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu alebo písm. b) až d) zákona,
h)
celkový počet miest v centre a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou vo viacerých budovách centra, počet miest v jednotlivých budovách centra,
i)
opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra, a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opis podmienok zachovania súkromia vrátane opisu podmienok na osobnú hygienu
1.
detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
2.
rodičov a iných blízkych osôb detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
j)
počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odbornú pomoc alebo činnosť podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi,
k)
opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným programom centra,
l)
opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra,
m)
opis plánovania a poskytovania odbornej pomoci, ak centrum poskytuje starostlivosť tehotnej žene a tejto žene po pôrode a jej dieťaťu podľa § 46 ods. 8 zákona,
n)
opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách,
o)
opis obsahu prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti podľa § 16 vrátane počtu hodín určených na nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a personálne zabezpečenie tejto prípravy, ak centrum vykonáva aj prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti,
p)
uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou,
q)
opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou,
r)
podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery,
s)
opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre,
t)
opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len „mladý dospelý“) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre,
u)
opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre vrátane
1.
spôsobu, akým dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou v centre, môže udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah,
2.
spôsobu, akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru,
3.
podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu,
v)
opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra,
w)
taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena v), vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, nesúhlasia,
x)
spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona,
y)
opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, vážnych nezhodách medzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra.
§ 2
Náležitosti resocializačného programu centra
Náležitosti resocializačného programu centra sú:
a)
kontaktná adresa centra a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra,
b)
adresa miesta vykonávania resocializačného programu alebo miest vykonávania resocializačného programu, ak sa resocializačný program vykonáva vo viacerých budovách centra,
c)
opis cieľovej skupiny centra a podmienky prijatia do centra,
d)
dôvody vylučujúce vykonávanie resocializačného programu, ak centrum vykonáva resocializačný program podľa § 57 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu zákona,
e)
celkový počet miest v centre a ak centrum vykonáva resocializačný program vo viacerých budovách centra, počet miest v jednotlivých budovách centra,
f)
opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra a opis podmienok utvorených pre bývanie vrátane opisu podmienok zachovania súkromia a podmienok na osobnú hygienu
1.
detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre,
2.
rodičov a iných blízkych osôb detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre,
g)
počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odborné činnosti podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení odborných činností inými odborníkmi,
h)
opis priebehu prijatia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby na vykonávanie resocializačného programu v centre a opis spôsobu oboznámenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby s resocializačným programom podľa § 57 ods. 7 zákona,
i)
opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program podľa jednotlivých fáz resocializačného programu, a kritériá prechodu medzi jednotlivými fázami resocializačného programu,
j)
štandardný denný režim s odchýlkami vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného programu, opis zapájania dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu,
k)
spôsob zabezpečenia starostlivosti o dieťa v čase výkonu odborných metód práce s jeho rodičom, ak centrum utvára podmienky aj na pobyt dieťaťa s rodičom podľa § 57 ods. 6 písm. b) zákona,
l)
opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho resocializačného programu a základná štruktúra individuálneho resocializačného programu,
m)
podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery,
n)
opis zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o dieťa a plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vrátane informácie o spôsobe zabezpečenia lekárskeho vyšetrenia podľa § 57 ods. 4 písm. b) zákona,
o)
opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre,
p)
opis práv dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre vrátane
1.
spôsobu, akým dieťa alebo plnoletá fyzická osoba môže udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým majú blízky vzťah,
2.
spôsobu, akým sa dieťa môže obrátiť aj bez vedomia centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd a prokuratúru,
3.
podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu,
q)
opis povinností dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu a povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby nenarúšali resocializačný program centra,
r)
taxatívne vymedzené pravidlá resocializačného programu, opis opatrení na predchádzanie ich porušovania a taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné použiť za ich nedodržanie, vrátane času ich trvania,
s)
postupy pri určovaní výchovných prostriedkov za porušenie pravidiel resocializačného programu centra, vrátane možností prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, alebo rodič dieťaťa nesúhlasia,
t)
spôsob evidencie vykonaných výchovných prostriedkov a ak boli vykonané na dieťati, spôsob informovania rodiča, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o použití výchovného prostriedku,
u)
opis postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom a v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program, najmä pri úraze, vážnych nezhodách medzi deťmi, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program, a medzi týmito deťmi a zamestnancami centra,
v)
opis ponuky následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu.
§ 3
Náležitosti programu supervízie
Program supervízie obsahuje tieto náležitosti:
a)
cieľ supervízie,
b)
formy supervízie,
c)
celkový plánovaný počet hodín supervízie v kalendárnom roku, z toho počet hodín
1.
internej supervízie,
2.
externej supervízie,
3.
individuálnej supervízie, skupinovej supervízie alebo supervízie organizácie,
d)
počet osôb, pre ktoré sa vykonáva program supervízie,
e)
spôsob zabezpečenia supervízora a
f)
spôsob zhodnotenia programu supervízie.
§ 4
Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov centra, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou
Odborné činnosti a ďalšie činnosti podľa § 7 sa vykonávajú v centre prostredníctvom zamestnancov, ktorí
a)
sú členmi odborného tímu,
b)
zabezpečujú odbornú pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadaných skupinách a skupinách,
c)
poskytujú starostlivosť o deti vo svojom domácom prostredí (ďalej len „profesionálna náhradná rodina“) v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.
§ 5
Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v odbornom tíme centra
(1)
Odborný tím centra tvorí sociálny pracovník, psychológ a podľa účelu centra ďalší odborní zamestnanci najmä špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, asistent sociálnej práce, andragóg, zdravotnícky pracovník v povolaní sestra, ktorý poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 63 zákona, odborný zamestnanec vykonávajúci metódy fyzioterapie, ktorý vykonáva odborné metódy fyzioterapie podľa § 93 ods. 4 zákona.
(2)
Odborný tím centra tvoria najmenej dvaja odborní zamestnanci v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, z toho najmenej jeden sociálny pracovník v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a najmenej jeden psychológ v pracovnom pomere na kratší pracovný čas najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Ak centrum vykonáva opatrenia aspoň v jednej špecializovanej samostatnej skupine podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo f) a odborná pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine nie je zabezpečená špeciálnym pedagógom alebo liečebným pedagógom, odborný tím centra tvorí aj špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg.
(3)
Ak sa opatrenia pobytovou formou vykonávajú pre dieťa s rodičom alebo s inou plnoletou fyzickou osobou podľa § 47 ods. 5 zákona, na účely určenia počtu zamestnancov sa tieto osoby započítavajú spolu s dieťaťom. Sociálnu prácu a ďalšiu odbornú pomoc pre mladého dospelého v samostatne usporiadanej skupine podľa § 51 ods. 1 písm. b) prvého bodu, druhého bodu a štvrtého bodu zákona vykonávajú zamestnanci podľa odseku 4.
(4)
Ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, počet detí na
a)
sociálneho pracovníka je najviac 25,
b)
psychológa a špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga v pracovnom pomere na
1.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 30,
2.
kratší pracovný čas je najviac 15,
c)
iného odborného zamestnanca je najviac 40.
(5)
Ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou podľa § 56 zákona, počet detí na
a)
sociálneho pracovníka a psychológa je najviac 10,
b)
špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga v pracovnom pomere na
1.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 25,
2.
kratší pracovný čas je najviac 15,
c)
iného odborného zamestnanca je najviac 30.
(6)
Ak centrum vykonáva resocializačný program pobytovou formou podľa § 57 zákona,
a)
počet detí a mladých dospelých podľa § 57 ods. 5 písm. a) zákona na
1.
sociálneho pracovníka je najviac 10,
2.
psychológa v pracovnom pomere na
2a.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 20,
2b.
kratší pracovný čas je najviac 10,
3.
iného odborného zamestnanca je najviac 30,
b)
počet plnoletých fyzických osôb na
1.
sociálneho pracovníka je najviac 15,
2.
psychológa v pracovnom pomere na
2a.
ustanovený týždenný pracovný čas je najviac 30,
2b.
kratší pracovný čas je najviac 15,
3.
iného odborného zamestnanca je najviac 40.
(7)
Minimálny počet zamestnancov odborného tímu a minimálny rozsah týždenného pracovného času zamestnancov na počet detí a plnoletých fyzických osôb sa určuje pomerne podľa počtu detí alebo plnoletých fyzických osôb, ak nie je v odsekoch 1 až 6 ustanovené inak.
§ 6
Počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov v skupine a v samostatne usporiadanej skupine
(1)
Starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine a skupine, okrem samostatnej skupiny pre mladých dospelých, sa zabezpečuje najmenej dvoma vychovávateľmi3) a ďalšími zamestnancami centra; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac šesť a v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 20 ods. 1 písm. e) a f) je najmenej päť a najviac osem. Ak centrum podľa programu centra vykonáva svoju činnosť pre deti, ktoré potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 63 zákona, starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine a skupine sa môže zabezpečovať aj najmenej dvoma zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní sestra4) alebo najmenej jedným vychovávateľom a jedným zdravotníckym pracovníkom v povolaní sestra a ďalšími zamestnancami centra; na určenie celkového počtu zamestnancov sa vzťahuje časť prvej vety za bodkočiarkou rovnako.
(2)
Sociálne poradenstvo a ďalšia odborná pomoc mladým dospelým v samostatnej skupine pre mladých dospelých sa zabezpečuje sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce alebo ďalším odborným zamestnancom podľa § 5 ods. 4 podľa potrieb mladých dospelých. Ak je potrebné zabezpečiť v samostatnej skupine pre mladých dospelých starostlivosť zamestnancami centra, celkový počet zamestnancov určuje centrum podľa potrieb mladých dospelých; celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich starostlivosť je najviac štyri.
(3)
Starostlivosť v skupine pre deti, ktoré boli prijaté s rodičmi, osobami, ktoré sa o ne osobne starajú, alebo inými blízkymi osobami podľa § 47 ods. 5 zákona, sa zabezpečuje najmenej dvoma zamestnancami centra, a to vychovávateľmi, sociálnymi pracovníkmi alebo asistentmi sociálnej práce a ďalšími zamestnancami centra; celkový počet zamestnancov je najviac štyri.
(4)
Starostlivosť v skupine pre deti, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa § 56 zákona, sa zabezpečuje zamestnancami centra, z ktorých aspoň traja majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika alebo pedagogika; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.
(5)
Starostlivosť v skupine detí a mladých dospelých, pre ktorých sú vykonávané opatrenia podľa § 57 zákona, sa zabezpečuje zamestnancami centra, z ktorých aspoň dvaja majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, v niektorom zo študijných odborov skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie alebo v niektorom zo študijných odborov lekárskych vied alebo nelekárskych zdravotníckych vied a ostatní spĺňajú kvalifikačný predpoklad najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.
(6)
Starostlivosť v skupine pre plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia podľa § 57 zákona, sa zabezpečuje zamestnancami centra, z ktorých aspoň dvaja majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, pedagogika, andragogika alebo v niektorom zo študijných odborov lekárskych vied alebo nelekárskych zdravotníckych vied a ostatní zamestnanci spĺňajú kvalifikačný predpoklad najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie; celkový počet zamestnancov je najmenej štyri a najviac šesť.
Odborné činnosti a ďalšie činnosti centra
§ 7
(1)
V centre, ktoré vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody, sa
a)
vykonáva najmä sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchova a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v programe centra,
b)
utvárajú podmienky najmä na prípravu na školské vyučovanie, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, športovú činnosť dieťaťa a na prejavovanie náboženského vyznania.
(2)
V centre, ktoré vykonáva pobytové opatrenie súdu, sa
a)
vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchova, liečebno-výchovná starostlivosť a diagnostika a ak podľa programu centra vykonáva svoju činnosť pre deti, ktoré potrebujú na základe
1.
diagnostiky špeciálno-pedagogickú starostlivosť, vykonáva sa aj špeciálno-pedagogická starostlivosť,
2.
odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti rehabilitačnú starostlivosť alebo ošetrovateľskú starostlivosť, vykonávajú sa aj odborné metódy fyzioterapie alebo ošetrovateľská starostlivosť,
b)
utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a iné voľnočasové aktivity a na prejavovanie náboženského vyznania a viery.
(3)
V centre, ktoré vykonáva špecializovaný program, sa vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, špeciálno-pedagogická starostlivosť, diagnostika a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v špecializovanom programe centra, a utvárajú sa podmienky podľa odseku 2 písm. b).
(4)
V centre, ktoré vykonáva resocializačný program, sa vykonáva sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, nácvik sociálnych a pracovných zručností a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v resocializačnom programe centra, a utvárajú sa podmienky podľa odseku 2 písm. b).
(5)
V centre, ktoré vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou, sa vykonáva najmä sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť a ďalšie odborné činnosti, ktoré zodpovedajú odborným metódam práce uvedeným v programe centra; opatrenia ambulantnou formou sa môžu vykonávať aj skupinovými metódami práce.
(6)
V centre, ktoré poskytuje starostlivosť tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu podľa § 46 ods. 8 zákona, sa vykonáva najmä sociálna práca, psychologická pomoc a ďalšie odborné činnosti potrebné na jej sociálne začlenenie.
Podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre, výške dennej stravnej jednotky
a podrobnosti o osobnom vybavení detí a úschove cenných vecí v centre
§ 8
(1)
Stravovanie sa poskytuje podľa stravnej jednotky na deň pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu. Ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak, stravná jednotka sa určuje percentom zo sumy životného minima5) pre nezaopatrené dieťa, a to
a)
do dovŕšenia 3 rokov veku od 2,2 % do 3,4 %,
b)
od 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov veku od 2,3 % do 3,6 %,
c)
od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku od 2,4 % do 3,9 %,
d)
od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku od 2,6 % do 4,2 %,
e)
od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov veku od 2,7 % do 4,4 %,
f)
od 18 rokov od 4,4 % do 5,3 %.
(2)
Stravná jednotka určená podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, maloletého bez sprievodu, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu, ktorým sa zabezpečuje diétna strava pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte alebo špeciálnej diéte.
(3)
Počas dní pracovného pokoja okrem nedieľ a štátnych sviatkov sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú o 8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa na kalendárny rok pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu.
(4)
Počas rekreačnej činnosti vykonávanej alebo zabezpečovanej centrom je stravná jednotka najviac 5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa na deň pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu. Pri odbere stravy od iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo pri stravovaní u iných fyzických osôb alebo právnických osôb je stravná jednotka najviac 7,2 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa na deň pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu.
(5)
V období, počas ktorého sa mladý dospelý z dôvodu prípravy na povolanie zdržiava mimo centra, sa zabezpečuje stravovanie tohto mladého dospelého vyplatením sumy dvojnásobku určenej dennej stravnej jednotky podľa odseku 1 písm. f) mladému dospelému na zabezpečenie stravy vo výške
a)
časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo centra,
b)
preukázaných výdavkov na celodennú stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach alebo zabezpečenú vysokou školou, ak ide o študenta vysokej školy alebo
c)
preukázaných výdavkov na stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach alebo zabezpečenú vysokou školou, ak ide o študenta vysokej školy a časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo centra, na zabezpečenie stravy, ktorá nie je zabezpečená v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach alebo vysokou školou.
(6)
Stravná jednotka podľa odsekov 1 až 5 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výdavky na stravu, okrem výdavkov na stravu zabezpečenú v zariadeniach školského stravovania, školských jedálňach a iných stravovacích prevádzkach škôl, mladý dospelý nepreukazuje.
(7)
Zvýšené náklady na stravovanie dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine sa uhradia zo sumy podľa § 18 ods. 1.
(8)
Za samostatné stravovanie podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona sa považuje aj strava dieťaťa zabezpečená prostredníctvom lekárskych predpisov a stravovanie v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 20 ods. 1 písm. e) a f), ktoré nie je zabezpečené v rámci samostatného stravovania špecializovanej samostatnej skupiny. Ak je strava dieťaťa zabezpečená prostredníctvom lekárskych predpisov, ustanovenia o stravnej jednotke sa použijú primerane. Za poskytnutie stravy dieťaťu podľa § 46 ods. 5 písm. a) druhého bodu zákona sa považuje aj poskytnutie potravín v sume výšky stravnej jednotky, ak sa starostlivosť poskytuje podľa § 48 ods. 2 druhej vety zákona.
(9)
Zamestnanci centra môžu v rámci výchovy pripravovať stravu a vykonávať obslužné činnosti za pomoci detí, pre ktoré sú v centre vykonávané opatrenia, alebo v rámci nácviku sebaobslužných činností a sociálnych zručností za pomoci plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sú v centre vykonávané opatrenia.
§ 9
(1)
Stravná jednotka na deň pre dieťa, maloletú matku, dieťa maloletej matky, mladého dospelého a plnoletú fyzickú osobu sa určuje podľa počtu odobratých jedál v percentuálnom podiele zo sumy vypočítanej podľa § 8, ktorý je
a)
pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na
1.
raňajky 12 %,
2.
desiatu 9 %,
3.
obed 40 %,
4.
olovrant 9 %,
5.
večeru 30 %,
b)
pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na
1.
raňajky 11 %,
2.
desiatu 8 %,
3.
obed 40 %,
4.
olovrant 8 %,
5.
večeru 27 %,
6.
druhú večeru 6 %.
(2)
Percentuálne podiely podľa odseku 1 pri poskytovaní stravy centrom je možné znížiť alebo zvýšiť pri zachovaní celkovej stravnej jednotky na deň.
§ 10
(1)
Cenné veci dieťaťa a maloletej matky a jej dieťaťa sa uschovávajú v centre na základe zmluvy o úschove6) uzatvorenej so zákonným zástupcom dieťaťa, opatrovníkom dieťaťa alebo majetkovým opatrovníkom dieťaťa.
(2)
Cenné veci mladého dospelého a plnoletej fyzickej osoby sa uschovávajú v centre na základe zmluvy o úschove6) uzatvorenej s mladým dospelým alebo s plnoletou fyzickou osobou.
(3)
Evidencia uschovaných cenných vecí v centre sa vedie na osobnej karte dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa, mladého dospelého alebo plnoletej fyzickej osoby.
(4)
Cenné veci sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
(5)
Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných vecí dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa, mladého dospelého alebo inej plnoletej fyzickej osoby, cenné veci sa uschovajú na nevyhnutný čas aj bez uzatvorenia zmluvy o úschove; o tejto skutočnosti sa bezodkladne upovedomí zákonný zástupca dieťaťa, majetkový opatrovník dieťaťa, mladý dospelý alebo plnoletá fyzická osoba; odseky 3 a 4 platia rovnako.
(6)
Na úschovu cenných vecí detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine platia odseky 1 až 5 rovnako.
§ 11
(1)
Osobné vybavenie dieťaťa je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby poskytnuté dieťaťu v centre.
(2)
Osobné vybavenie dieťaťa sa pri ukončení vykonávania opatrení pobytovou formou centru nevracia.
Náležitosti odporúčania
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 12
(1)
Súčasťou odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 zákona
a)
dôvody, pre ktoré odporúča umiestnenie dieťaťa v centre, vrátane zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny, posúdenia možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny,
b)
miera ohrozenia dieťaťa, ak bola určená,
c)
informácia o vykonaných opatreniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
odborná metóda, ktorú odporúča vykonať na
1.
predchádzanie prehlbovania alebo opakovania krízových situácií v rodine,
2.
odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa,
3.
určenie dôvodov, pre ktoré je ohrozený priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a návrhu opatrení na pomoc dieťaťu,
4.
overenie ohrozenia priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa,
e)
odporúčaný začiatok vykonávania opatrení v centre, predpokladaná dĺžka pobytu a
f)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.
(2)
Súčasťou odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 zákona na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu zákona
a)
pre dieťa sú náležitosti podľa odseku 1 písm. c), e) a f),
b)
pre plnoletú fyzickú osobu je informácia o vykonaných opatreniach orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu a kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu pre plnoletú fyzickú osobu.
(3)
Súčasťou odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 59 ods. 3 zákona
a)
dôvody, pre ktoré odporúča vykonávanie opatrení v centre,
b)
pri opatreniach vykonávaných pre dieťa a jeho rodinu
1.
zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny,
2.
miera ohrozenia dieťaťa, ak bola určená,
c)
informácia o vykonaných opatreniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
opatrenie alebo odborná metóda, ktoré odporúča vykonávať vrátane návrhu počtu hodín jej vykonávania,
e)
odporúčaný začiatok vykonávania opatrení v centre a
f)
kontaktné údaje zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý
1.
vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou,
2.
sleduje situáciu dieťaťa v starostlivosti fyzickej osoby podľa § 44a zákona,
3.
vykonáva opatrenia pre mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.
§ 13
Počet skupín a samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra
(1)
Celkový počet skupín v jednom rodinnom dome alebo v jednej budove centra, ktorá nie je rodinným domom, sú najviac dve. Celkový počet skupín v jednom byte centra je jedna.
(2)
Počet samostatne usporiadaných skupín v
a)
jednom rodinnom dome
1.
je jedna,
2.
sú najviac dve, ak je najmenej jedna z nich špecializovaná samostatná skupina,
b)
jednom byte je jedna,
c)
jednej budove centra, ktorá nie je rodinným domom alebo bytom, sú najviac dve.
§ 14
Počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine
(1)
Počet detí v skupine podľa § 48 ods. 1 zákona a v skupine podľa § 56 ods. 3 zákona je 10. Počet detí, rodičov, osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, alebo iných blízkych osôb v skupine podľa § 48 ods. 1 zákona, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa § 47 ods. 5 zákona, je najviac 15, z toho počet detí je najviac 10.
(2)
Počet detí a mladých dospelých, ktorí začali vykonávať resocializačný program pred dovŕšením plnoletosti, v skupine na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 8 zákona je najmenej 8 a najviac 12.
(3)
Počet plnoletých fyzických osôb v skupine na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 8 zákona je najmenej 10 a najviac 15.
Kvalifikačný predpoklad profesionálneho náhradného rodiča, rozsah a podrobnosti prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy
§ 15
(1)
Kvalifikačný predpoklad pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa v profesionálnej náhradnej rodine je najmenej
a)
nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie,
b)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin.
(2)
Rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti je
a)
60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie,
b)
80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie,
c)
najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm. b), ak ide o
1.
zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky,
2.
manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov.
§ 16
(1)
Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v centre zahŕňa
a)
poskytnutie základných informácií o
1.
právnych predpisoch upravujúcich oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rodinnoprávnych vzťahov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s vykonávaním profesionálnej náhradnej starostlivosti,
2.
výchovných opatreniach, náhradnej starostlivosti a osvojení,
3.
psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,
4.
o potrebách a špecifikách starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, alebo ktoré je týrané, sexuálne zneužívané alebo sa vykonávajú opatrenia na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo iným činom ohrozujúcim jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin v rozsahu najmenej 16 hodín z celkového počtu hodín určených na poskytnutie základných informácií,
5.
právach dieťaťa,
6.
právach a povinnostiach profesionálneho náhradného rodiča,
b)
nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi v rozsahu najmenej 50 % z celkového počtu hodín prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti zameraný na
1.
identifikáciu vývinových potrieb dieťaťa,
2.
vzťahovú väzbu, citové pripútanie a separáciu dieťaťa,
3.
prispôsobenie sa zmene v rodine profesionálneho náhradného rodiča,
4.
komunikačné zručnosti,
5.
rozvoj výchovných zručnosti,
6.
riešenie záťažových situácií v rodine,
7.
spoluprácu v tíme odborníkov.
(2)
Po ukončení prípravy je vypracované zhodnotenie prípravy, ktorého súčasťou je najmä
a)
zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa odseku 1 písm. a) a zhodnotenie spolupráce pri nácviku podľa odseku 1 písm. b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
b)
zhodnotenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
c)
záver, či fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.
(3)
Na účely prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti sa zriaďuje tím na prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom, ktorého súčasťou je najmenej jeden psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia.
§ 17
Počet detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine
Ak centrum vykonáva opatrenia pre dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, v jednej profesionálnej náhradnej rodine sa poskytuje starostlivosť
a)
najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra,
b)
najmenej dvom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami centra,
c)
najviac dvom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra, ktoré vykonáva opatrenia podľa § 56 zákona,
d)
najmenej dvom a najviac štyrom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami centra pri vykonávaní opatrenia podľa § 56 zákona,
e)
najmenej jednému mladému dospelému, ktorému bola poskytovaná starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine podľa § 52 zákona aj po dovŕšení plnoletosti, ak sa mladý dospelý pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole.
§ 18
Výška úhrady výdavkov, výška zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, základné vybavenie a ďalšie vybavenie a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov
(1)
Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého, ktorý je nezaopatreným dieťaťom5) v profesionálnej náhradnej rodine, je mesačne
a)
do dovŕšenia 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
b)
od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,
c)
od 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(2)
Výška úhrady výdavkov na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom, je mesačne vo výške 1,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(3)
Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom, výška úhrady výdavkov podľa odsekov 1 a 2 sa zvýši raz za kalendárny rok o sumu určenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu a mladému dospelému poskytovala starostlivosť; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala tomuto dieťaťu a mladému dospelému len časť kalendárneho mesiaca. Ak sa počas kalendárneho mesiaca skončila starostlivosť o dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine a na jeho miesto bolo počas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné dieťa, započítava sa na účely zvýšenia výšky úhrady výdavkov podľa prvej vety tento kalendárny mesiac len raz v sume určenej na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine, ktorému sa skončilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci.
(4)
Ak sa dieťaťu a mladému dospelému v profesionálnej náhradnej rodine poskytuje starostlivosť v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom, je podiel profesionálneho náhradného rodiča na úhrade výdavkov spojených s bývaním v tomto rodinnom dome alebo v byte v sume zodpovedajúcej súčinu počtu profesionálnych náhradných rodičov a ich vlastných detí, ktoré s nimi žijú, a podielu celkových nákladov spojených s bývaním všetkých fyzických osôb bývajúcich v kalendárnom mesiaci v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom a počtu týchto fyzických osôb. Do celkového počtu fyzických osôb sa započítava aj mladý dospelý, ktorý platí úhradu podľa zákona.
(5)
Evidencia výdavkov, ktorú vedie profesionálny náhradný rodič podľa § 52 ods. 4 zákona, obsahuje výdavky na dieťa a na mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine, okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním, so školskou dochádzkou, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a mladého dospelého a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a nákladov podľa odseku 7. Vzor tlačiva na evidenciu výdavkov dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je uvedený v prílohe č. 1.
(6)
Základné vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je v závislosti od veku a potrieb dieťaťa najmä posteľ, skriňa, písací stôl, stolička, kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat.
(7)
Ďalšie vybavenie dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine je určené na zabezpečenie identifikovaných potrieb dieťaťa v čiastkových plánoch individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa a v pláne na osamostatnenie sa mladého dospelého súvisiacich najmä so zdravotným stavom dieťaťa, vekom, osobným rozvojom dieťaťa a mladého dospelého, povinnou školskou dochádzkou a prípravou na povolanie. Ak centrum nezabezpečí potreby dieťaťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine iným spôsobom, uhrádza náklady spojené najmä so
a)
zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál pri dlhodobom ochorení, dioptrické okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na prípravu na vyučovanie, plienky, didaktické hračky a náklady na podporu rozvoja talentu detí,
b)
športovou činnosťou, a to najmä náklady na kúpu alebo nájom športových potrieb a iného športového materiálu, na športovú prípravu, účasť na športových súťažiach a iné náklady spojené so športovou činnosťou,
c)
sústavnou prípravou na povolanie.
§ 19
Počet detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine
Počet detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine je najviac
a)
osem, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej diagnostickej skupine,
b)
desať, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine,
c)
osem, ak sa starostlivosť poskytuje v špecializovanej samostatnej skupine,
d)
päť maloletých matiek s ich deťmi, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi.
§ 20
Druhy špecializovaných samostatných skupín
(1)
Špecializovaná samostatná skupina sa zriaďuje ako špecializovaná skupina pre
a)
deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe odbornej diagnostiky,
b)
deti s poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo v dôsledku patologického hráčstva diagnostikovanou lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria,
c)
deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich spáchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin,
d)
maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre jazykové, kultúrne a náboženské odlišnosti,
e)
deti s duševnou poruchou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu,7)
f)
deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu,7)
1.
s mentálnym postihnutím,
2.
s telesným postihnutím,
3.
so zmyslovým postihnutím,
4.
s kombináciou postihnutí.
(2)
Špecializovanú samostatnú skupinu je možné zriadiť aj ako kombinovanú špecializovanú samostatnú skupinu pre deti podľa odseku 1 písm. e) a f).
§ 21
Rozsah a podrobnosti informačného poradenstva
(1)
Informačné poradenstvo podľa § 53 ods. 7 zákona sa poskytuje v rozsahu najmenej troch hodín. Informačné poradenstvo je zamerané najmä na poskytovanie informácií o náhradnej starostlivosti a o právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti, organizácii centra a postupe v rizikových situáciách pre dieťa.
(2)
O absolvovaní informačného poradenstva je vyhotovený písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa vedenej centrom.
§ 22
Predmet psychologického vyšetrenia, zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti a náležitosti psychologického posudku
(1)
Predmetom psychologického vyšetrenia zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú
a)
intelektové predpoklady,
b)
osobnostné charakteristiky uchádzača,
c)
rizikové faktory a vlastnosti v osobnosti,
d)
riziká psychopatológie,
e)
rodinná anamnéza so zameraním na rizikové vzťahy a dôležité udalosti v rodine,
f)
zdroje zvládania záťažových situácií a
g)
schopnosť sebareflexie.
(2)
Náležitosti psychologického posudku zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie, sú:
a)
zhodnotenie predmetu psychologického vyšetrenia podľa odseku 1,
b)
záver psychologického vyšetrenia, ktorý
1.
znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“,
2.
znie: „Aktuálne psychicky nespôsobilý vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi.“ alebo
3.
obsahuje odporúčanie na ďalšiu odbornú pomoc,
c)
miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku o psychickej spôsobilosti a
d)
odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa.
(3)
Zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti zamestnanca centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, alebo uchádzača o takéto zamestnanie je uvedený v prílohe č. 2.
(4)
Predmet psychologického vyšetrenia podľa odseku 1, náležitosti psychologického posudku, zoznam kontraindikácií duševnej spôsobilosti podľa odseku 3, základné informácie o vykonávaní opatrení v centrách a základné informácie o náplni práce a povinnostiach zamestnancov centier vykonávajúcich zamestnanie v osobnom kontakte s deťmi sa zverejňuje na webovom sídle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zákona.
§ 23
Výška vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
(1)
Výška vreckového dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre na základe pobytového opatrenia súdu, a mladého dospelého je mesačne vo výške
a)
8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku,
b)
12 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku,
c)
30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.
(2)
Výška príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je desaťnásobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(3)
Sumy poskytnutého vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor.
Podrobnosti o žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie, zmenu akreditácie, podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti a ďalšie podrobnosti o akreditácii
§ 24
(1)
Žiadosť o udelenie akreditácie, žiadosť o predĺženie platnosti akreditácie a žiadosť o zmenu akreditácie (ďalej len „žiadosť“) sa doručuje ministerstvu na adresu, ktorá je zverejnená na webovom sídle ministerstva. Vzory žiadostí sú uvedené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 4.
(2)
Ďalšími náležitosťami žiadosti sú:
a)
výstižný opis opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie, a ak bude opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané sociálnym programom, výchovným programom alebo iným programom, podrobný opis programu, najmä ciele, obsahové zameranie, časový rozsah, počet detí alebo plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa majú vykonávať opatrenia, a ďalšie podrobnosti a špecifiká programu; to neplatí, ak sa žiada o akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v centre,
b)
údaj o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia, alebo uvedenie predpokladaného spôsobu financovania,
c)
potvrdenie vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; to neplatí, ak žiadateľ bude zabezpečovať starostlivosť deťom, mladým dospelým prostredníctvom profesionálneho náhradného rodiča a profesionálny náhradný rodič poskytuje starostlivosť v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,
d)
údaje potrebné na overenie bezúhonnosti osôb odpisom z registra trestov,8)
e)
overená fotokópia dokladu, ktorý osvedčuje odbornú spôsobilosť,
f)
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti zamestnancov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
g)
akceptačný list alebo iným spôsobom preukázané plnenie budúceho personálneho zabezpečenia, ak ide o žiadosť o udelenie akreditácie alebo žiadosť o zmenu akreditácie, ak je dôvodom žiadosti zvýšenie kapacity zariadenia alebo rozšírenie vykonávania opatrení, na ktoré bola akreditovanému subjektu udelená akreditácia,
h)
prehľad zamestnaní, potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný doklad preukazujúci odbornú prax osôb, ktoré budú vykonávať opatrenia.
§ 25
(1)
Overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) zákona sa vykonáva ústnym pohovorom na neverejnom zasadnutí akreditačnej komisie. Termín a miesto overovania odbornej spôsobilosti podľa prvej vety sa žiadateľovi oznamuje písomne najmenej sedem dní pred dňom vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Súčasťou písomného oznámenia je aj zoznam fyzických osôb, ktoré sa majú zúčastniť na overení odbornej spôsobilosti.
(2)
Ústne overovanie sa zaznamenáva zvukovým záznamom po predchádzajúcom súhlase fyzických osôb, ktorých znalosti sa overujú. Vyjadrenie fyzických osôb k zaznamenávaniu zvukovým záznamom sa uvedie v zápisnici. Z ústneho overovania sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je overený podpisom predsedu akreditačnej komisie.
(3)
Pri overovaní skutočností uvedených v žiadosti na mieste vykonávania opatrení a ohliadok podľa správneho poriadku alebo preskúmavaní dodržiavania podmienok, za ktorých bola udelená akreditácia na mieste vykonávania opatrení, ministerstvo a akreditačná komisia postupujú vo vzájomnej súčinnosti.
(4)
Predseda akreditačnej komisie na účely zabezpečenia účasti zamestnanca ministerstva na overovaní skutočností na mieste vykonávania opatrení a zabezpečenia pomoci pri organizovaní takéhoto overovania oznamuje ministerstvu, že overovanie skutočností uvedených v žiadosti budú členovia akreditačnej komisie vykonávať aj na mieste vykonávania opatrení.
(5)
Dátum ohliadky miesta vykonávania opatrení ministerstvom alebo dátum preskúmania dodržiavania podmienok, za akých bola udelená akreditácia na mieste vykonávania opatrení ministerstvom, sa oznamuje predsedovi akreditačnej komisie. Predseda akreditačnej komisie oznámi ministerstvu záujem člena alebo členov akreditačnej komisie zúčastniť sa ohliadky alebo preskúmania dodržiavania podmienok, za akých bola udelená akreditácia, na mieste vykonávania opatrení.
§ 26
(1)
Rozhodujúcou skutočnosťou v činnosti akreditovaného subjektu je najmä
a)
zmena programu centra, špecializovaného programu centra alebo resocializačného programu centra, alebo zmena v metódach a postupoch práce, ak akreditovaný subjekt nevykonáva opatrenia v zariadení,
b)
zmena zamestnanca vykonávajúceho opatrenia, na ktoré bola udelená akreditácia,
c)
výsledok kontroly alebo inej činnosti, ktorej podstatou je kontrola, dozor alebo dohľad, ak je výsledkom takejto činnosti protokol, upozornenie alebo iný obdobný záver,
d)
konanie orgánu činného v trestnom konaní súvisiace s činnosťou akreditovaného subjektu alebo so zamestnancom akreditovaného subjektu,
e)
riziková situácia pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré akreditovaný subjekt vykonáva opatrenie, súvisiaca s vykonávaním opatrení akreditovaným subjektom.
(2)
Zmena podľa odseku 1 písm. b) sa oznamuje oznámením; vzor oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.
§ 27
Určenie celkového počtu miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách
Celkový počet miest podľa § 89 ods. 2 zákona zodpovedá súčtu
a)
0,01 % celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky zisteného Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účely určenia počtu miest potrebných na zabezpečenie vykonávania opatrení pobytovou formou podľa § 57 ods. 1 zákona a
b)
0,55 % celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky do 18 rokov veku zisteného Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účely určenia počtu miest potrebných na zabezpečenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre deti a plnoleté fyzické osoby.
§ 28
Spôsob určenia sumy podľa § 89d ods. 3 zákona
(1)
Suma podľa § 89d ods. 3 zákona je súčin jednej stošesťdesiatiny 2,5-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku na jednu hodinu a počtu hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou.
(2)
Suma podľa § 89d ods. 3 zákona zohľadňuje výdavky na mzdu, plat alebo odmenu zamestnancov, preddavky na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie9) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,10) prípravu na vykonávanie opatrenia, materiálno-technické vybavenie, výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva, a iné výdavky spojené s vykonávaním opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa § 59 a 60 zákona.
§ 29
Zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny a určenie miery ohrozenia
dieťaťa
(1)
Miera ohrozenia dieťaťa sa určuje a prehodnocuje na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a rodiny a posúdenia možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny. Ustanovenie § 27 zákona týmto nie je dotknuté. Podľa závažnosti vyhodnotenej situácie dieťaťa sa miera ohrozenia dieťaťa určuje ako
a)
situácia bez ohrozenia dieťaťa, ak nie sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa ohrozené a nie je potrebné prehodnotiť mieru ohrozenia dieťaťa; plán sociálnej práce s dieťaťom sa nevyhotovuje,
b)
nízka miera ohrozenia dieťaťa, ak je alebo môže byť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa ohrozený a je potrebné sledovať vývoj situácie dieťaťa a opakovane prehodnotiť mieru ohrozenia dieťaťa,
c)
stredná miera ohrozenia dieťaťa, ak je priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa ohrozený a je potrebné vo zvýšenej miere sledovať vývoj situácie dieťaťa a opakovane prehodnotiť mieru ohrozenia dieťaťa,
d)
vysoká miera ohrozenia dieťaťa, ak
1.
sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa vážne ohrozené a je potrebné vykonať úkony na zabezpečenie náhradného rodinného prostredia alebo na zabezpečenie prijatia dieťaťa do centra alebo opatrenia podľa § 27 zákona,
2.
sú život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa vážne ohrozené a je potrebné sústavne sledovať vývoj situácie dieťaťa a priebežne prehodnocovať mieru ohrozenia dieťaťa.
(2)
Miera ohrozenia dieťaťa v rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí sa určuje a prehodnocuje, aj ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu. Miera ohrozenia je určená individuálne vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu a to aj v prípade súrodencov.
(3)
V spisovej dokumentácii dieťaťa sa uvedie
a)
miera ohrozenia dieťaťa,
b)
člen rodiny alebo iná blízka osoba a subjekt, ktorý sa priamo podieľal na zhodnotení situácie dieťaťa a rodiny,
c)
dátum a podpis zamestnanca, ktorý určuje mieru ohrozenia dieťaťa.
§ 30
Náležitosti a podrobnosti vedenia plánov
(1)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú vykonávané
a)
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 93 ods. 14 zákona na základe
1.
plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len „plán sociálnej práce s dieťaťom“),
2.
plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, pre ktorú sú vykonávané opatrenia sociálnej kurately (ďalej len „plán sociálnej práce s plnoletým“),
b)
centrom podľa § 45 ods. 9 zákona na základe
1.
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ak sú pre dieťa vykonávané opatrenia na základe pobytového opatrenia súdu okrem opatrení podľa § 57 zákona,
2.
plánu vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody podľa § 47 zákona alebo špecializovaný program podľa § 56 zákona, ktorý je v súlade s plánom podľa odseku 1 písm. a),
3.
individuálneho resocializačného plánu, ak sa pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu vykonávajú opatrenia podľa § 57 zákona,
4.
plánu vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou.
(2)
Plán sociálnej práce s dieťaťom obsahuje najmä
a)
mieru ohrozenia dieťaťa a opis určenia miery ohrozenia dieťaťa,
b)
cieľ sociálnej práce s dieťaťom,
c)
opatrenia na dosiahnutie cieľa sociálnej práce s dieťaťom a ciele navrhnutých opatrení,
d)
spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce s dieťaťom vrátane fyzických osôb, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce s dieťaťom podieľali,
e)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov podľa písmena c)
1.
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane metód práce s dieťaťom jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
plánu sociálnej práce s rodinou orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu,
3.
centra, obce alebo akreditovaného subjektu, ak sa podieľa na plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
4.
ďalších osôb, ktoré plnia úlohy, ak boli v pláne určené,
5.
uvedené v pláne vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody podľa § 47 zákona alebo špecializovaný program podľa § 56 zákona,
6.
uvedené v pláne vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,
f)
kritérium hodnotenia splnenia plánu alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,
g)
výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h)
výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,
i)
plán výchovného opatrenia zodpovedajúci účelu jeho uloženia, ak je opatrením podľa písmena c) ambulantné výchovné opatrenie,
j)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.
(3)
Plán sociálnej práce s dieťaťom vychádza z posúdenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa podľa § 3 ods. 3 zákona. Plán sociálnej práce s dieťaťom sa vypracuje písomne pre každé dieťa, ktorého v prípade bola určená miera ohrozenia dieťaťa, a aktualizuje sa podľa výsledku prehodnotenia plnenia úloh a výsledku prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa.
(4)
Plán sociálnej práce s plnoletým obsahuje najmä
a)
zhodnotenie situácie,
b)
cieľ sociálnej práce s plnoletým,
c)
opatrenia na dosiahnutie cieľa sociálnej práce s plnoletým a ciele navrhnutých opatrení,
d)
spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce s plnoletým vrátane člena rodiny a ďalších plnoletých fyzických osôb, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce s plnoletým podieľali,
e)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov,
f)
kritérium hodnotenia splnenia plánu alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,
g)
výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh plánu sociálnej práce s plnoletým.
(5)
Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, najmä
a)
plán sociálnej práce,
b)
plán výchovnej práce s dieťaťom,
c)
hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,
d)
plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ak si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje.
(6)
Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa obsahuje
a)
cieľ odbornej práce s dieťaťom, jeho rodinou alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ďalšími fyzickými osobami, ktorý určí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrum spoločne,
b)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý koordinuje plnenie úloh individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa,
c)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie plánu podľa odseku 2 písm. b) až d) plánu sociálnej práce s dieťaťom.
(7)
Cieľ podľa odseku 2 písm. b) a cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa podľa odseku 6 písm. a) je rovnaký a jeho plnenie sa hodnotí centrom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v určených termínoch nie kratších ako dva mesiace. Ciele čiastkových plánov a hlavné úlohy psychologickej činnosti nadväzujú na cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.
(8)
Plán sociálnej práce podľa odseku 5 písm. a) obsahuje
a)
mieru ohrozenia dieťaťa a ak sa centrum podieľalo na určení miery ohrozenia dieťaťa, opis postupu určenia miery ohrozenia dieťaťa centrom,
b)
zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,
c)
spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce, ak sa na tvorbe plánu sociálnej práce podieľali,
d)
ciele sociálnej práce v centre,
e)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov
1.
centra vrátane metód sociálnej práce,
2.
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3.
plánu sociálnej práce s rodinou orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
4.
obce, akreditovaného subjektu, ak sa podieľajú na plnení plánu sociálnej práce,
5.
ďalších osôb, ak boli v pláne určené úlohy pre tieto osoby,
f)
kritérium hodnotenia splnenia alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,
g)
výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h)
výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,
i)
ďalšie rozhodujúce skutočnosti.
(9)
Úlohy na dosiahnutie cieľa podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a odseku 8 písm. e) druhého bodu sú totožné. Výsledok prehodnotenia plnenia úloh vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spoločne spravidla za účasti osôb podľa odseku 8 písm. c), profesionálneho náhradného rodiča, ak je dieťa umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine, a zamestnancov centra, ktorí môžu poskytnúť informácie k plneniu plánov podľa odseku 5 písm. b) až d).
(10)
Súčasťou plánu sociálnej práce podľa odseku 8 je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého spracovaný najmenej rok pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania.
(11)
Plán vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody podľa § 47 zákona alebo špecializovaný program podľa § 56 zákona obsahuje náležitosti podľa odseku 8 okrem písmena e) tretieho bodu; konkrétne úlohy centra na dosiahnutie cieľov obsahujú aj úlohy psychologickej činnosti, špeciálno-pedagogickej činnosti a ďalších odborných činností vykonávaných v centre podľa účelu centra a cieľa sociálnej práce s dieťaťom podľa odseku 2 písm. b). Cieľ plánu vykonávania opatrení pobytovou formou je totožný s cieľom podľa odseku 2 písm. b).
(12)
Ak je účelom vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou vykonávanie ambulantného výchovného opatrenia, plán vykonávania opatrení podľa odseku 11 je totožný s plánom výchovného opatrenia podľa odseku 2 písm. i).
(13)
Individuálny resocializačný plán obsahuje
a)
náležitosti podľa § 2 písm. i),
b)
náležitosti podľa odseku 8 okrem odseku 8 písm. e) tretieho bodu,
c)
určenie adaptačnej fázy resocializačného procesu dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby,
d)
konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov vrátane metód práce s rodinou a blízkymi osobami týchto osôb, úlohy psychologickej činnosti a ďalších odborných činností vykonávaných v centre,
e)
spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neukončenou povinnou školskou dochádzkou,
f)
spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby,
g)
spôsob trávenia osobného voľna, záujmovej činnosti, kultúrnej činnosti a zapájania do spoločných aktivít,
h)
spôsob zapájania dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu,
i)
spôsob udržiavania kontaktu s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má dieťa alebo plnoletá fyzická osoba blízky vzťah,
j)
harmonogram vyhodnocovania individuálneho resocializačného programu s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
k)
plán následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu,
l)
kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie a koordinuje plnenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.
(14)
Podrobnosti o priebehu plnenia individuálneho resocializačného programu centrum zaznamenáva a vyhodnocuje najmenej raz mesačne s dieťaťom alebo s plnoletou fyzickou osobou.
(15)
Plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou obsahuje konkrétne odborné metódy, podrobnosti ich vykonávania, rozsah vykonávaných metód vyjadrený v osobohodinách, označenie a pracovné zaradenie zamestnanca centra, ktorý bude za vykonávanie opatrení pre fyzické osoby zodpovedať, počet zamestnancov, ktorí sa budú na vykonávanie opatrení podieľať, dôvody ukončenia vykonávania odborných činností, spôsob a časový harmonogram priebežného a záverečného hodnotenia vykonávania opatrení v centre. Cieľ plánu vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou je totožný s cieľom podľa odseku 2 písm. b).
§ 31
Podrobnosti vedenia a náležitosti spisovej dokumentácie
(1)
Spisová dokumentácia dieťaťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, vedená centrom obsahuje najmä
a)
rozhodnutie o pobytovom opatrení súdu alebo ambulantnom výchovnom opatrení alebo odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
rodný list dieťaťa; po ukončení vykonávania opatrení sa v spisovej dokumentácii ponecháva fotokópia rodného listu,
c)
vysvedčenia potrebné na zabezpečenie školskej dochádzky dieťaťa a vysvedčenia z ukončených školských rokov z obdobia vykonávania pobytového opatrenia súdu; po ukončení vykonávania opatrení sa v spisovej dokumentácii ponechávajú fotokópie vysvedčení,
d)
sociálnu správu o dieťati, ktorú vypracoval orgán sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately pred prijatím do centra,
e)
komplexné posúdenie situácie dieťaťa a jeho aktualizácie vrátane záverov psychologickej diagnostiky a odporúčania psychológa, posúdenie sociálnej situácie dieťaťa a ďalšie odborné posúdenia, správy, výsledky vyšetrení a informácie o zdravotnom stave dieťaťa potrebné na posúdenie situácie dieťaťa,
f)
obrazový záznam dieťaťa; obrazový záznam sa aktualizuje najmenej raz za šesť mesiacov,
g)
obrazové záznamy a obrazovo-zvukové záznamy dokumentujúce podstatné udalosti v živote dieťaťa, ktoré je vedené v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie,
h)
záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,
i)
individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa alebo individuálny plán vykonávania opatrení pobytovou formou alebo individuálny resocializačný plán a ich vyhodnotenia a aktualizácie,
j)
záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,
k)
záznamy o nedovolenom opustení centra, úraze a ďalších rizikových situáciách,
l)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
(2)
Spisová dokumentácia maloletého bez sprievodu obsahuje najmä náležitosti podľa odseku 1 písm. a), d) až f) a h) až l). Pri maloletých bez sprievodu do 15 rokov veku aj dokumentáciu podľa odseku 1 písm. g).
(3)
Spisová dokumentácia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sú v centre vykonávané opatrenia pobytovou formou na základe dohody, obsahuje podľa účelu opatrení
a)
dohodu s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dohodu s plnoletou fyzickou osobou,
b)
odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; to neplatí, ak sú pre plnoletú fyzickú osobu vykonávané opatrenia podľa § 57 ods. 6 zákona,
c)
odporúčanie podľa § 57 ods. 3 zákona,
d)
komplexné posúdenie situácie dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby a jeho aktualizácia,
e)
závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu,
f)
plán vykonávania opatrení pobytovou formou alebo individuálny resocializačný plán a ich vyhodnotenia a aktualizácie,
g)
záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa alebo záznamy o procese resocializácie,
h)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
(4)
Ak sú v centre vykonávané opatrenia pobytovou formou pre dieťa spolu s jeho rodičom alebo inou fyzickou osobou, spisová dokumentácia obsahuje aj náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia účelu vykonávaných opatrení pre dieťa a túto fyzickú osobu.
(5)
Spisová dokumentácia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú sú v centre vykonávané opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou alebo pre ktoré sú vykonávané opatrenia na základe ambulantného výchovného opatrenia, obsahuje
a)
dohodu s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dohodu s plnoletou fyzickou osobou alebo rozhodnutie o ambulantnom výchovnom opatrení,
b)
odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
závery a odporúčania psychológa a ďalších členov odborného tímu,
d)
individuálny plán vykonávania opatrení, ktorého súčasťou sú časti plánu výchovného opatrenia, ktoré centrum vykonáva,
e)
záznamy o priebehu vykonávania opatrení,
f)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie opatrení a na sledovanie plnenia ich účelu.
§ 32
Spoločné ustanovenie
(1)
Určený počet detí, mladých dospelých a ďalších plnoletých fyzických osôb v skupinách podľa § 14, profesionálnych náhradných rodinách podľa § 17 a samostatne usporiadaných skupinách podľa § 19 je vyjadrením kapacity skupiny, profesionálnej náhradnej rodiny a samostatne usporiadanej skupiny.
(2)
Suma úhrady výdavkov podľa § 18 ods. 1 až 3, suma vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého podľa § 23 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor. Suma úhrady podľa § 18 ods. 4 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
§ 33
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom domove podľa § 100n ods. 1 zákona sa do 31. decembra 2018 vzťahuje § 1 až 7 a § 11a ods. 2 doterajšieho predpisu.
(2)
Centrum, ktoré nespĺňa ustanovený počet skupín, samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra podľa § 13, sa do 31. decembra 2025 považuje za centrum, ktoré spĺňa ustanovený počet skupín, samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra podľa § 13.
(3)
Program suprevízie vypracovaný do 30. marca 2018 sa do 31. decembra 2018 považuje sa program supervízie, ktorý spĺňa náležitosti programu supervízie podľa § 3.
§ 34
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 61/2012 Z. z.
§ 35
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem § 7 ods. 4 druhej vety, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Ján Richter v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 103/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 103/2018 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O MIESTO ZAMESTNANCA CENTRA A ZAMESTNANCA CENTRA:
a)
intelektové schopnosti a kognitívna výkonnosť v pásme subnormy a nižšie,
b)
zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,
c)
organické porušenie centrálnej nervovej sústavy,
d)
paranoidná, schizoidná, disociálna, emočne nestabilná a hraničná porucha osobnosti,
e)
psychická odolnosť voči záťaži pod priemerom populácie (neschopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie a sebaovládania),
f)
akcentovaná črta agresivity, hostility, hnevlivosti v osobnosti uchádzača,
g)
tendencie k impulzívnemu reagovaniu, emocionálnej labilite a explozivite na úrovni akcentovanej črty osobnosti,
h)
nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city),
i)
egocentrizmus ako zvýraznená črta osobnosti,
j)
ľahká ovplyvniteľnosť, nezdržanlivosť, znaky nezrelosti, závislého reagovania, regresných tendencií pri zvládaní záťažových situácií,
k)
osobnosť s protispoločenskými motiváciami konania,
l)
poruchy psychosexuálneho vývinu, psychosexuálna nezrelosť, podozrenie na sexuálnu deviáciu,
m)
sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky, rizikové hráčstvo,
n)
chýbajúca, alebo nízka schopnosť empatie a vytvárania sociálnych vzťahov, sťažená sociálna adaptácia a izolácia v spoločnosti,
o)
všeobecné tendencie rizikového správania,
p)
psychopatologické symptómy zistené v anamnéze alebo priamo prítomné počas vyšetrenia uchádzača,
q)
anamnestická prítomnosť znakov: trestná činnosť, výchovné problémy, partnerské problémy, závažné zdravotné poruchy, psychické poruchy a choroby.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 103/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 103/2018 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 103/2018 Z. z.
1)
§ 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.
§ 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
2)
§ 37 ods. 2 a 4 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
3)
Časť XIII a XIV prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 27 a 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. c) druhý bod zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 747753 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
7)
§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 19 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.