100/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

100
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. marca 2018
o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody
(1)
Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody1) sa vykonáva analýzou vzoriek pitnej vody podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedená v prílohe č. 1.
(3)
Stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je súčasťou úplnej analýzy kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Pri výbere rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 5 sa pri každom systéme zásobovania zohľadňujú miestne podmienky. Rádiologické ukazovatele, ktoré sú potrebné na posúdenie vplyvu rozvodných vodovodných sietí na kvalitu pitnej vody, sú súčasťou programu monitorovania podľa osobitného predpisu.2)
(7)
Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykonáva
a)
pred začatím využívania vodovodu, ak ide o využívanie nového zdroja pitnej vody,
b)
pri podozrení na antropogénne znečistenie pitnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pitnej vody.
(8)
Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody podľa odseku 7 sa vykonáva podľa postupu stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze pitnej vody uvedeného v prílohe č. 3; pri mimoriadnej kontrole kvality pitnej vody podľa odseku 7 písm. b) sa zisťujú antropogénne rádionuklidy, ktorých prítomnosť možno predpokladať.
(9)
Pred začatím využívania nového zdroja pitnej vody na individuálne zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva minimálna analýza pitnej vody podľa osobitného predpisu2) a môže sa vykonať aj analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2 tabuľky č. 1.
(10)
Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 4.
(11)
Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, sú uvedené v prílohe č. 3.
(12)
Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia a hodnotenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedený v prílohe č. 5.
§ 2
Kritériá kontroly kvality pitnej vody
(1)
Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody musia byť v zásobovanej oblasti indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody dodržané v mieste
a)
používanom na odber pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete v rámci priestorov alebo v rámci budovy, kde pitná voda vyteká z vodovodného kohútika, bežne slúžiacich na odber pitnej vody,
b)
odberu pitnej vody z verejnej studne, ak je pitná voda dodávaná z verejnej studne,
c)
plnenia pitnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,
d)
používania pitnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,3)
e)
odberu pitnej vody z cisterny, ak je pitná voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.
(2)
Vzorky pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu pitnej vody vo vodovode a boli rovnomerne rozložené v čase a priestore.
(3)
Vzorky pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody možno odoberať z rozvodných vodovodných sietí alebo na odtoku z úpravne vody, ak je preukázané, že nedôjde k ich nepriaznivej zmene a zhoršeniu zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.
(4)
Vzorky pitnej vody na stanovenie rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody sa odoberajú a podliehajú manipulácii podľa technickej normy alebo iným uznaným spôsobom.
§ 3
Program monitorovania
(1)
Program monitorovania podľa osobitného predpisu2) obsahuje
a)
početnosť kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody
1.
v priebehu jej úpravy, akumulácie a distribúcie,
2.
v miestach podľa § 2 ods. 1,
b)
údaje o zdroji pitnej vody, rozsahu a systéme zásobovania pitnou vodou,
c)
prehľad technológií, ktoré sa použijú na úpravu pitnej vody, vrátane dokladov o výrobkoch určených na styk s pitnou vodou.4)
(2)
Program monitorovania môže obsahovať aj údaje o kontrole a evidencii funkčnosti a údržby zariadení alebo informácie o kontrole povodia, o odberoch vody a o úpravárenskej, akumulačnej a distribučnej infraštruktúre pitnej vody.
§ 4
Rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody
(1)
Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody5) sa vykonáva analýzou vzoriek prírodnej minerálnej vody.
(2)
Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pri analýze kvality prírodnej minerálnej vody je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 7.
(4)
Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie prírodnej minerálnej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prírodnej minerálnej vody.
(5)
Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody sú uvedené v prílohe č. 4.
(6)
Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody, sú uvedené v prílohe č. 6.
(7)
Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody je uvedený v prílohe č. 8.
§ 5
Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody
Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody dodržané v mieste
a)
plnenia prírodnej minerálnej vody do obalov spotrebiteľského balenia,
b)
používania prírodnej minerálnej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku.
§ 6
Rádiologické ukazovatele kvality pramenitej vody
(1)
Kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody6) sa vykonáva analýzou vzoriek pramenitej vody.
(2)
Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody pri analýze kvality pramenitej vody je uvedený v prílohe č. 9.
(3)
Rádiologické ukazovatele kvality pramenitej vody a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 10.
(4)
Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie pramenitej vody alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu pramenitej vody.
(5)
Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody sú uvedené v prílohe č. 4.
(6)
Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody, sú uvedené v prílohe č. 9.
(7)
Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody je uvedený v prílohe č. 11.
§ 7
Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody
Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pramenitej vody dodržané v mieste
a)
plnenia pramenitej vody do obalov spotrebiteľského balenia,
b)
používania pramenitej vody na výrobu potravín v potravinárskom podniku,
c)
odberu pramenitej vody z cisterny, ak je pramenitá voda pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.
§ 8
Rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
(1)
Kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá7) možno vykonávať analýzou vzoriek vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.
(2)
Postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá pri analýze kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá je uvedený v prílohe č. 12.
(3)
Rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a ich indikačné hodnoty a medzné hodnoty sú uvedené v prílohe č. 13.
(4)
Mimoriadna kontrola rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sa vykonáva pri podozrení na antropogénne znečistenie vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá alebo pri vzniku situácie, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.
(5)
Kritériá pre najmenšiu detegovateľnú objemovú aktivitu a kritériá pre relatívnu rozšírenú neistotu stanovení rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá sú uvedené v prílohe č. 4.
(6)
Nápravné opatrenia podľa § 2 písm. v) zákona, ktoré sa vykonajú pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá, sú uvedené v prílohe č. 12.
(7)
Vzor protokolu o výsledkoch stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá je uvedený v prílohe č. 14.
§ 9
Kritériá kontroly rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
Pri kontrole rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá musia byť indikačné hodnoty alebo medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá dodržané v mieste
a)
plnenia vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá do obalov spotrebiteľského balenia,
b)
používania vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá na výrobu potravín v potravinárskom podniku,
c)
odberu vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá z cisterny, ak je voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá pri náhradnom zásobovaní dodávaná cisternou.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.

POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK NA KONTROLU KVALITY PITNEJ VODY
Početnosť odberov vzoriek pitnej vody je uvedená v tabuľke.
Tabuľka
Počet zásobovaných
obyvateľov
Objem dodávanej alebo používanej pitnej vody (m3.d-1) Počet odberov vzoriek pitnej vody za rok
Úplná analýza
< 50 < 10 1 za 10 rokov
≥ 50 ≤ 100 ≥ 10 ≤ 20 1 za 5 rokov
> 100 ≤ 500 > 20 ≤ 100 1 za 2 roky
> 500 ≤ 5 000 > 100 ≤ 1 000 1
> 5 000 ≤ 50 000 > 1 000 ≤ 10 000 1 + 1 na každých 4 500 m3.d-1
(vrátane začatých) z celkového objemu
> 50 000 ≤ 500 000 > 10 000 ≤ 100 000 3 + 1 na každých 10 000 m3.d-1
(vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000 > 100 000 12 + 1 na každých 25 000 m3.d-1
(vrátane začatých) z celkového objemu
Poznámky:
Tabuľka určuje najnižší počet odberov vzoriek pitnej vody za rok na kontrolu kvality pitnej vody v zásobovanej oblasti. Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok je potrebné pre každý systém zásobovania zohľadniť spôsob a podmienky dodávania alebo používania pitnej vody.
Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok pre hromadné zásobovanie pitnou vodou sa použije počet zásobovaných obyvateľov alebo objem dodávanej alebo používanej pitnej vody; vychádza sa zo spotreby vody 200 l/deň/obyvateľa.
Na určenie počtu odberov vzoriek pitnej vody za rok pre individuálne zásobovanie pitnou vodou v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme sa použije objem dodávanej alebo používanej pitnej vody; vychádza sa zo spotreby vody 200 l/deň/obyvateľa.
Ročný počet odberov a minimálnych analýz sa vypočíta takto: napr. pre objem 4 300 m3.d-1 = 16 vzoriek (4 na prvých 1 000 m3.d-1 + 12 na ďalších 3 300 m3.d-1).
Príloha č. 2
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
RÁDIOLOGICKÉ UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY
Tabuľka č. 1
Indikačné hodnoty základných rádiologických ukazovateľov
Por.
číslo
Ukazovateľ Symbol Indikačná hodnota Jednotka
1 Celková objemová aktivita alfa avcα 0.10 Bq.l-1
2 Celková objemová aktivita beta avcβ 0.50 Bq.l-1
3 Objemová aktivita Rn-222 av222Rn 100 Bq.l-1
Tabuľka č. 2
Medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov pre vybrané prírodné a umelé rádionuklidy
Por.
číslo
Ukazovateľ Symbol Medzná hodnota Jednotka
1 Prírodné rádionuklidy U-238 3,0 Bq.l-1
2 U-234 2,80 Bq.l-1
3 Ra-226 0,50 Bq.l-1
4 Ra-228 0,20 Bq.l-1
5 Pb-210 0,20 Bq.l-1
6 Po-210 0,10 Bq.l-1
7 Rn-222 300,0 Bq.l-1
8 Umelé rádionuklidy C-14 240,0 Bq.l-1
9 Sr-90 4,90 Bq.l-1
10 Pu-239/Pu-240 0,60 Bq.l-1
11 Am-241 0,70 Bq.l-1
12 Co-60 40,0 Bq.l-1
13 Cs-134 7,20 Bq.l-1
14 Cs-137 11,0 Bq.l-1
15 I-131 6,20 Bq.l-1
Tabuľka č. 3
Indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov trícia a indikačnej dávky
Por.
číslo
Ukazovateľ Symbol Indikačná hodnota Jednotka
1 Trícium H-3 100,0 Bq.l-1
2 Indikačná dávka ID 0,10 mSv.r-1
Poznámky:
IH – indikačná hodnota,
ID – indikačná dávka.
Medzné hodnoty sú vypočítané na úrovni efektívnej dávky 0,10 mSv v priemere za kalendárny rok a ročnom objeme vody prijatého ingesciou 730 litrov. Tabuľka č. 2 nezohľadňuje chemickú toxicitu uránu.
Rn-222 sa zisťuje v pitnej vode dodávanej z podzemných zdrojov.
H-3 Monitorovanie objemovej aktivity trícia v pitnej vode sa nevyžaduje, ak je iným monitorovaním preukázané, že objemová aktivita trícia neprekračuje IH. Monitorovanie objemovej aktivity trícia v pitných vodách vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE NAJMENŠIU DETEGOVATEĽNÚ OBJEMOVÚ AKTIVITU
A RELATÍVNU ROZŠÍRENÚ NEISTOTU STANOVENÍ RÁDIOLOGICKÝCH
UKAZOVATEĽOV KVALITY PITNEJ VODY, PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY,
PRAMENITEJ VODY A VODY VHODNEJ NA PRÍPRAVU STRAVY PRE DOJČATÁ

Rádiologické ukazovatele
Minimálne výkonnostné charakteristiky pre analytické metódy používané pre rádiologické ukazovatele sú uvedené v tabuľke. Najmenšia detegovateľná objemová aktivita sa vypočíta pre kvantil normálneho rozdelenie k1-α = k1-β = 1,65. Interval spoľahlivosti sa vypočíta pre kvantil normálneho rozdelenia k1-γ = 1,96.18). Relatívna rozšírená neistota Urel je zároveň cieľová neistota stanovenia.
Analytické metódy pre rádiologické ukazovatele
Tabuľka
Ukazovateľ Najmenšia detegovateľná objemová aktivita (Bq.l-1) Urel (%)
H-3 10,00 20
Rn-222 10,00 20
Celková objemová aktivita alfa 0,04 60
Celková objemová aktivita beta 0,20 40
U-238 0,02 20
U-234 0,02 20
Ra-226 0,04 20
Ra-228 0,02 20
Pb-210 0,02 20
Po-210 0,01 20
C-14 20,00 20
Sr-90 0,40 20
Pu-239/Pu-240 0,04 20
Am-241 0,06 20
Co-60 0,50 20
Cs-134 0,50 20
Cs-137 0,50 20
I-131 0,50 20
Príloha č. 5
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 9
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 10
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 11
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 12
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
Príloha č. 15
k vyhláške č. 100/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 2013).
2.
Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2014).
1)
§ 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 150/2017 Z. z.
2)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2018 Z. z.
3)
Čl. 3 bod 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
4)
§ 18 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 150/2017 Z. z.
5)
§ 2 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 51/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 12 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 – 100.
8)
Napríklad ISO 11929 Stanovenie charakteristických limitov (detekčných limitov a hraníc intervalu spoľahlivosti) pri meraniach ionizujúceho žiarenia – Základy a použitie.