93/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

93
ZÁKON
z 29. marca 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona
č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „správa finančnej kontroly“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 34 ods. 2 druhej a tretej vety nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“ v príslušnom tvare a v § 34 ods. 2 sa slová „správa finančnej kontroly, ktorá“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu, ktorý“ a slová „je správa finančnej kontroly povinná“ sa nahrádzajú slovami „je Úrad vládneho auditu povinný“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. k) sa slová „poskytovateľa vydaného podľa § 41“ nahrádzajú slovami „správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prijímateľom je aj hlavný prijímateľ podľa osobitného predpisu,15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15) Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).“.
5.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa čiarka za slovami „Česká republika“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko“ a slová „partnerom prijímateľ a vzťahy medzi hlavným prijímateľom15) a prijímateľom“ sa nahrádzajú slovami „partnerom prijímateľ podľa osobitného predpisu15) a vzťahy medzi hlavným prijímateľom podľa osobitného predpisu15) a týmto prijímateľom“.
6.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa slová „príspevok alebo jeho časť“ nahrádzajú slovami „finančné prostriedky z príspevku“ a vypúšťa sa slovo „písomného“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. h) sa slová „pre výkon kompetencií riadiaceho orgánu a prijíma potrebné opatrenia podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „určenia riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu“.
9.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak je v písomnej zmluve podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať riadiaci orgán v konaní podľa osobitného predpisu,44a) sprostredkovateľský orgán je oprávnený vykonávať úkony zastupovania sám, alebo sa dať zastúpiť zástupcom.
(6)
Ak v súvislosti s plnením úloh alebo s riadením časti operačného programu sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ktoré je potrebné vydať rozhodnutie podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3, sprostredkovateľský orgán je správnym orgánom podľa § 41 ods. 6 alebo § 41a ods. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a) § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.
10.
V § 9 ods. 3 sa nad slovom „pozastaviť“ vypúšťa odkaz 50 a vypúšťajú sa slová „pri realizácii projektu“.
11.
V § 16 ods. 4 sa za slová „§ 41“ vkladajú slová „a 41a“.
12.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§16a
Zjednodušené vykazovanie výdavkov
(1)
Ak poskytovateľ poskytuje príspevok alebo jeho časť prijímateľovi formou zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa osobitných predpisov,62d) poskytovateľ postupuje podľa ním vypracovanej metodiky zjednodušeného vykazovania výdavkov. Metodika zjednodušeného vykazovania výdavkov obsahuje najmä
a)
podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov vrátane ustanovenia podmienok oprávnenosti výdavkov,
b)
metodiku ustanovenia výšky oprávnených výdavkov a
c)
spôsob výkonu kontroly.
(2)
Poskytovateľ uvedie podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa odseku 1 písm. a) a spôsob výkonu kontroly podľa odseku 1 písm. c) vo výzve alebo vyzvaní.
(3)
Poskytovateľ pri výkone kontroly splnenia podmienok oprávnenosti výdavkov overuje najmä dosiahnutie výstupov alebo uskutočnenie procesov, pričom uvedeným konaním nie je dotknuté právo poskytovateľa v odôvodnených prípadoch62e) overiť ďalšie skutočnosti súvisiace s projektom. Poskytovateľ neoveruje výdavky skutočne vynaložené prijímateľom.
(4)
Kontrola podľa odsekov 1 až 3 sa vykonáva postupom podľa osobitného predpisu.62f)
(5)
Odsekmi 1 až 3 nie sú dotknuté povinnosti prijímateľa vyplývajúce z osobitných predpisov.62g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 62d až 62g znejú:
„62d) Napríklad čl. 67 ods. 1 písm. b), c) a d) a 68 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013 v platnom znení.
62e) Napríklad čl. 75 ods. 2, čl. 125 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
62f) § 6 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z.
62g) Napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63) Napríklad zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
14.
V § 18 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa žiadateľ nevyjadrí v lehote podľa prvej vety alebo existujú iné dôvody uvedené v § 20 ods. 1, poskytovateľ postupuje primerane podľa § 20.“.
15.
V § 25 ods. 8 písm. c) sa za slová „§ 41“ vkladá čiarka a slová „§ 41a“.
16.
V § 31 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
17.
V § 31 ods. 5 sa slovo „Príspevok“ nahrádza slovami „Ak odsek 7 neustanovuje inak, príspevok“.
18.
V § 31 ods. 6 sa slová „vzťahuje § 41“ nahrádzajú slovami „vzťahujú § 41 a 41a“.
19.
V nadpise § 32 sa čiarka za slovami „Česká republika“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko“.
20.
V § 32 ods. 2 sa za slová „§ 23 ods. 2“ vkladajú slová „a 4“.
21.
V § 32 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
22.
V § 32 ods. 4 sa čiarka za slovami „Česká republika“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko“.
23.
V § 32 sa vypúšťa odsek 5.
24.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 41 až § 43 alebo § 45 a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne bez úrokov 40 eur, tento príspevok alebo jeho časť riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha; pre projekty v rámci operačného programu Interact a programy cezhraničnej spolupráce podľa § 32 riadiaci orgán neuplatňuje a nevymáha sumu, ktorá v danom účtovnom roku nepresiahne bez úrokov 250 eur.73) Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorú má prijímateľ vrátiť v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, nepresiahne bez úrokov 100 eur,74) tento príspevok alebo jeho časť agentúra neuplatňuje a nevymáha.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:
„73) Čl. 122 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/568 z 29. januára 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podmienky a postupy vo vzťahu k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu, Kohéznemu fondu a Európskemu námornému a rybárskemu fondu, ktoré sa uplatnia na určenie toho, či nevymožiteľné sumy uhradia členské štáty (Ú. v. EÚ L 97, 13. 4. 2016).“.
25.
V § 34 ods. 3 prvej vete sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 41“ nahrádzajú slovami „správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3“ a za slová „po dobu piatich rokov“ sa vkladajú slová „odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet riadiaceho orgánu“.
26.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Ak rozhodnutie Úradu vládneho auditu, rozhodnutie správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 alebo súdne rozhodnutie podľa odseku 3 nadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od pripísania finančných prostriedkov na účet riadiaceho orgánu podľa odseku 3 a pohľadávka Úradu vládneho auditu alebo pohľadávka riadiaceho orgánu voči prijímateľovi je
a)
rovnaká ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí pohľadávku Úradu vládneho auditu alebo riadiaceho orgánu voči prijímateľovi v určenej lehote a rozsahu,
b)
nižšia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí pohľadávku Úradu vládneho auditu alebo riadiaceho orgánu voči prijímateľovi v určenej lehote a rozsahu; zostatok týchto finančných prostriedkov po uhradení pohľadávky riadiaci orgán
1.
vráti subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo na financovanie aktivít nadväzujúcich na projekt, vo výške neuhradeného zostatku jeho pohľadávky voči prijímateľovi,
2.
môže použiť na uspokojenie inej pohľadávky v jeho správe voči prijímateľovi vymáhateľnej podľa osobitného predpisu,79) ak pohľadávka subjektu, ktorý poskytol úver na financovanie projektu alebo aktivít nadväzujúcich na projekt, bola uspokojená podľa prvého bodu v plnej výške,
3.
prevedie na účet prijímateľa, ak pohľadávka riadiaceho orgánu podľa druhého bodu bola uspokojená v plnej výške,
4.
prevedie do správy orgánu podľa osobitného predpisu,80) ak ich nie je možné vrátiť prijímateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi prijímateľa podľa tretieho bodu a vlastníkom tohto zostatku sa stáva Slovenská republika,
c)
vyššia ako výška finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov, riadiaci orgán uhradí pohľadávku Úradu vládneho auditu alebo riadiaceho orgánu voči prijímateľovi v určenej lehote a vo výške finančných prostriedkov vedených na účte cudzích prostriedkov; neuhradený zvyšok pohľadávky vymáha Úrad vládneho auditu podľa osobitného predpisu81) alebo riadiaci orgán podľa osobitného predpisu.79)“.
27.
V § 34 ods. 5 sa slová „riadiaceho orgánu podľa § 41“ nahrádzajú slovami „správneho orgánu podľa § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3“.
28.
V § 35 ods. 2 a § 35 ods. 3 úvodnej vete sa slovo „poskytovateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „riadiaci orgán“ v príslušnom tvare.
29.
Poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 83 znejú:
„82) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z.
83) Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z., čl. 75 a 148 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.“.
30.
V § 37 odsek 3 znie:
„(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu, z podnetu certifikačného orgánu, platobnej jednotky, orgánu auditu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi; riadiaci orgán je povinný predložiť orgánu auditu správu o zistenej nezrovnalosti, len ak bola nezrovnalosť zistená z podnetu orgánu auditu. Ak agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi.“.
31.
V § 37 ods. 4 až 6 sa za slová „iného podnetu“ vkladajú slová „a nedá podnet riadiacemu orgánu“.
32.
V § 37 ods. 10 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „prijímateľ, partner, poskytovateľ,“.
33.
V § 37 ods. 11 písm. g) sa vypúšťajú slová „podľa zdrojov financovania“.
34.
V § 37 ods. 11 písmeno h) znie:
„h)
označenie dlžníka.“.
35.
V § 37 ods. 13 písm. a) sa za slová „§ 41 ods. 1“ vkladajú slová „a ods. 4, § 41a ods. 1“.
36.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:
„87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1974 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky námorný a rybársky fond (Ú. v. EÚ L 293, 10. 11. 2015).“.
37.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade s osobitným predpisom89) do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom podľa § 41 až 43 a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16 ods. 2; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej doby jej trvania.“.
38.
V § 39 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
39.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „finančných vzťahov po vykonaní“ a slová „finančná oprava vykoná viazaním podľa osobitného predpisu.99)“ sa nahrádzajú slovami „vysporiadanie finančnej opravy vykoná viazaním podľa osobitného predpisu99) alebo vrátením príspevku alebo jeho časti.“.
40.
§ 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách
(1)
Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky; ak iný orgán ako poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a poskytovateľ s týmto zistením nesúhlasí, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.
(2)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet101) Úradu pre verejné obstarávanie.
(3)
Ak bolo na základe podnetu101) podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené v rozhodnutí,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ za takéto porušenie vyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.
(4)
Ak bolo na základe podnetu101) zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) uvedené v rozhodnutí,102) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a ak poskytovateľ za takéto porušenie nevyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky podľa odseku 1, poskytovateľ bezodkladne po doručení rozhodnutia102) vyzve prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.
(5)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4.
(6)
Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v konaní podľa odseku 5, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 5 je
a)
riadiaci orgán,
b)
agentúra alebo
c)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.
(7)
Úrad pre verejné obstarávanie je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia102) informovať poskytovateľa o výsledku konania podľa osobitného predpisu101).
(8)
Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vráti prijímateľ na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Zvýšenie sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol správny orgán podľa odseku 5, vráti prijímateľ na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105)
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 a odsekov 8 a 10 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.
(10)
Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a 4 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 42 ods. 4 alebo § 43 ods. 4; ustanovenia odsekov 1 a 4 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatnia v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.
(11)
Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu102a) je preskúmateľné súdom na základe žaloby riadiaceho orgánu, orgánu auditu alebo certifikačného orgánu. Žaloba musí byť podaná najneskôr do siedmich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 100 až 102a znejú:
„100) Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
101) § 169 ods. 3 a § 179a zákona č. 343/2015 Z. z.
102) § 175 a § 177 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z.
102a) § 177 ods. 12, § 179 ods. 3 a § 179a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z.“.
41.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
pri zákazkách s nízkou hodnotou
(1)
Ak poskytovateľ na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,102b) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa vrátiť poskytnutý príspevok alebo jeho časť vzťahujúci sa na predmet zákazky.
(2)
Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, poskytovateľ podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 3.
(3)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 2 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1.
(4)
Na konanie podľa odseku 3 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.62) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť v konaní podľa odseku 3, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 3 je
a)
riadiaci orgán,
b)
agentúra alebo
c)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 6.
(5)
Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka vráti prijímateľ na osobitný účet agentúry vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105) Zvýšenie sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, o ktorom rozhodol správny orgán podľa odseku 2, vráti prijímateľ na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.105)
(6)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 5 sa vzťahujú rovnako na partnera, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3.
(7)
Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 1 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 42 ods. 4 alebo § 43 ods. 4; ustanovenie odseku 1 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatní v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102b znie:
„102b) § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.“.
42.
V § 42 ods. 2 a 3 úvodnej vete sa za slová „pohľadávku z rozhodnutia“ vkladajú slová „alebo časti týchto pohľadávok“.
43.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa za slovo „poskytovateľ“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.
44.
V § 42 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
45.
V § 42 ods. 7 prvá veta znie: „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 4 poskytovateľ alebo ho poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti.“.
46.
V § 42 ods. 7 tretia veta znie: „Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť podľa prvej vety alebo neuzavrie s poskytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa
§ 45 a ak poskytovateľ nepostupuje podľa § 41 ods. 2 alebo ods. 4 alebo § 41a ods. 2, poskytovateľ postupuje podľa osobitného predpisu.106)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106 znie:
„106) Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného sporového poriadku.“.
47.
V § 43 ods. 10 prvá veta znie: „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 6 poskytovateľ alebo ho poskytovateľ prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti.“.
48.
V § 44 odsek 2 znie:
„(2)
Správcom pohľadávky z príspevku je poskytovateľ do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41, § 41a alebo rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.78) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol; pri poskytovaní príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je správcom pohľadávky štátu agentúra.“.
49.
V § 44 ods. 3 prvá veta znie: „O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu alebo prostriedkov Európskej únie neschválených certifikačným orgánom účtuje príslušná platobná jednotka;110) o pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán.“.
50.
V § 45 ods. 1 tretej vete sa slová „vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti“ nahrádzajú slovami „v žiadosti o vrátenie alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí 60 dňovej lehoty podľa odseku 4“.
51.
V § 45 ods. 2 písm. c) sa za slovo „splatným“ vkladá bodkočiarka a slová „poskytovateľ je oprávnený žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj po splatnosti nasledujúcich splátok“.
52.
V § 45 odsek 4 znie:
„(4)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa
§ 41 ods. 1 a 4, § 41a ods. 1, § 42 ods. 7 alebo § 43 ods. 10 alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a.“.
53.
V § 45 odsek 6 znie:
„(6)
Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, poskytovateľ neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania;111a) ak je prijímateľom príjemca štátnej pomoci, poskytovateľ účtuje a uplatňuje úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia bez ohľadu na to, či prijímateľ dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 111a znie:
„111a) § 369 Obchodného zákonníka.“.
54.
V § 45 ods. 8 sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „113)“ nahrádza odkazom „106)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 113 sa vypúšťa.
55.
V § 47 odsek 2 znie:
„(2)
Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu115) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona, najmä miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a matky.“.
56.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Žiadosť o výpis z registra trestov
(1)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, certifikačný orgán a orgán auditu sú pri vykonávaní činností podľa tohto zákona oprávnené žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu115a) len so súhlasom dotknutej osoby.
(2)
Orgány podľa odseku 1 sú na tento účel oprávnené získavať a spracúvať údaje o právnických osobách, a to v rozsahu obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, jej identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a register, v ktorom je právnická osoba zapísaná.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:
„115a) § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
59.
Za § 51 sa vkladá § 52, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1)
Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,100) pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 17. apríla 2016, a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, postupuje tento poskytovateľ podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.
(2)
Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) po 31. máji 2017, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie po 17. apríli 2016, a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, postupuje tento poskytovateľ podľa predpisov účinných od 1. júna 2017.
(3)
Ak poskytovateľ zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania100) do 31. mája 2017, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie po 17. apríli 2016, a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, postupuje tento poskytovateľ podľa predpisov účinných do 31. mája 2017. Pod pojmom protokol uvedenom v § 41 ods. 3 v znení účinnom do 31. mája 2017 sa pre tieto účely rozumie rozhodnutie podľa osobitného predpisu.102)“.
Čl. II
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona
č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona
č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
je pohľadávkou z príspevku pohľadávka štátu v správe riadiaceho orgánu na vrátenie príspevku alebo jeho časti na základe riadiacim orgánom zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 zo strany prijímateľa alebo partnera.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak je v splnomocnení podľa odseku 2 dohodnuté, že sprostredkovateľský orgán je oprávnený zastupovať riadiaci orgán v konaní podľa osobitného predpisu,32b) sprostredkovateľský orgán je oprávnený vykonávať úkony zastupovania sám, alebo sa dať zastúpiť zástupcom.
(5)
Ak v súvislosti s plnením úloh sprostredkovateľským orgánom podľa odseku 2 nastanú skutočnosti, pre ktoré je potrebné vydať rozhodnutie podľa § 27a, sprostredkovateľský orgán je správnym orgánom podľa § 27a ods. 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b) § 89 ods. 1 Civilného sporového poriadku.“.
3.
V § 22 ods. 3 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
4.
V § 24 ods. 1 sa slová „Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu54)“ nahrádzajú slovami „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, vysporiadanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 27 až 28a a“.
5.
V § 26 ods. 9 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „prijímateľ, partner, riadiaci orgán,“.
6.
§ 27a vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania
(1)
Ak riadiaci orgán na základe vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúceho sa na predmet zákazky; ak iný orgán ako riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a riadiaci orgán s týmto zistením nesúhlasí, riadiaci orgán podá podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(2)
Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie podľa odseku 1, riadiaci orgán podá podnet orgánu podľa osobitného predpisu.66a)
(3)
Ak bolo na základe podnetu podľa odseku 2 zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66a) riadiaci orgán podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5, ak
a)
bola právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania,66b) alebo
b)
bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a za ktoré sa neukladá pokuta podľa písmena a).
(4)
Ak bola na základe podnetu podľa osobitného predpisu66d) právoplatným rozhodnutím uložená pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania66b) alebo ak bolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené v protokole,66c) ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a za ktoré sa neukladá pokuta podľa odseku 3 písm. a), a ak riadiaci orgán nevyzval prijímateľa prostredníctvom žiadosti o vrátenie na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúceho sa na predmet zákazky podľa odseku 1, riadiaci orgán prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúceho sa na predmet zákazky; ustanovenie § 28 ods. 8 sa nepoužije. Ak prijímateľ nevráti poskytnutý príspevok alebo jeho časť na základe žiadosti o vrátenie, riadiaci orgán podá podnet správnemu orgánu na konanie podľa odseku 5.
(5)
Správny orgán na základe podnetu podľa odseku 3 alebo odseku 4 rozhodne o vrátení jeden a pol násobku sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4, najviac však do výšky 100 % poskytnutého príspevku alebo jeho časti vzťahujúcich sa na predmet zákazky.
(6)
Správny orgán v konaní podľa odseku 5 rozhodne o vrátení sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4, ak
a)
zákazka, ktorej sa konanie podľa odseku 5 týka, už bola predmetom kontroly podľa osobitného predpisu66a) a
b)
v protokole podľa osobitného predpisu,66c) ktorý sa vzťahuje k tejto kontrole, nebolo zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo bol k tejto kontrole vydaný záznam podľa osobitného predpisu.66e)
(7)
Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.42) Ak je viac správnych orgánov oprávnených rozhodnúť podľa odseku 5, rozhodne vo veci orgán, ktorý začal konať ako prvý. Správnym orgánom v konaní podľa odseku 5 je
a)
riadiaci orgán alebo
b)
sprostredkovateľský orgán podľa § 8 ods. 5.
(8)
Orgán podľa osobitného predpisu66a) je povinný do 15 dní od prerokovania protokolu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia informovať riadiaci orgán o prerokovanom protokole,66c) ktorý obsahuje preukázané kontrolné zistenia o porušení postupov a pravidiel verejného obstarávania,66a) a o rozhodnutí, ktorým sa právoplatne uložila pokuta za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania.66a)
(9)
Prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom vráti prijímateľ, ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti prijímateľ do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.54) Zvýšenie sumy uvedenej v žiadosti o vrátenie podľa odseku 1 alebo odseku 4, o ktorom rozhodol správny orgán podľa odseku 5, vráti prijímateľ na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.54)
(10)
Povinnosť poskytovateľa vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odsekov 1 a 4 môže byť nahradená navrhnutím vykonania vzájomného započítania podľa § 28 ods. 4; ustanovenia odsekov 2, 3, 5 a 9 týkajúce sa žiadosti o vrátenie sa uplatnia v návrhu na vykonanie vzájomného započítania primerane.“.
7.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa za slová „riadiaci orgán“ vkladajú slová „podľa odseku 4“ a za slovo „vyššia“ sa vkladajú slová „alebo rovnaká“.
8.
V § 28 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „príslušnou správou finančnej kontroly alebo ministerstvom financií“.
9.
V § 28 ods. 8 prvá veta znie: „Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevysporiadal ho z vlastnej iniciatívy vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného započítania navrhne podľa odseku 4 riadiaci orgán alebo ho riadiaci orgán prostredníctvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti.“.
10.
V § 28 ods. 8 štvrtá veta znie: „Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa prvej vety alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach podľa § 28a, alebo ak riadiaci orgán nepostupuje podľa § 27a ods. 2 alebo ods. 4, riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:
„68) Napríklad § 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 123 Civilného sporového poriadku.“.
11.
V § 28a ods. 1 tretej vete sa slová „vo výzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti“ nahrádzajú slovami „v žiadosti o vrátenie alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí 60 dňovej lehoty podľa odseku 4“.
12.
V § 28a ods. 2 písm. c) sa za slovo „splatným“ vkladá bodkočiarka a tieto slová: „riadiaci orgán je oprávnený žiadať o zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky aj po splatnosti nasledujúcich splátok“.
13.
V § 28a odsek 4 znie:
„(4)
Poskytovateľ môže dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia uzavrieť najneskôr do dňa určeného na vrátenie príspevku alebo jeho časti v žiadosti o vrátenie podľa
§ 27a ods. 1 a 4, § 28 ods. 8 alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 27a ods. 5.“.
14.
V § 28a odsek 6 znie:
„(6)
Ak prijímateľ dodržiava podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia, riadiaci orgán neúčtuje a neuplatňuje úroky z omeškania;68aa) ak je prijímateľom príjemca štátnej pomoci podľa osobitných predpisov,68b) riadiaci orgán účtuje a uplatňuje úroky vo výške príslušnej sadzby určenej Európskou komisiou platnej v deň uzatvorenia dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia bez ohľadu na to, či prijímateľ dodržuje podmienky uvedené v dohode o splátkach alebo v dohode o odklade plnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68aa znie:
„68aa) § 369 Obchodného zákonníka.“.
15.
V § 28b odsek 2 znie:
„(2)
Správcom pohľadávky z príspevku je riadiaci orgán do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 27a ods. 5 alebo rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny.68h) Dňom nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia sa správcom pohľadávky štátu stáva orgán, ktorý v konaní rozhodol.“.
16.
V § 28b ods. 3 prvá veta znie: „O pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov štátneho rozpočtu alebo prostriedkov Európskej únie neschválených certifikačným orgánom účtuje príslušná platobná jednotka;68e) o pohľadávke z príspevku alebo pohľadávke z rozhodnutia týkajúcej sa prostriedkov Európskej únie schválených certifikačným orgánom účtuje certifikačný orgán.68e)“.
17.
Za § 46af sa vkladá § 46ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46ag
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Konanie začaté podľa § 27a ods. 3 a 5 v znení účinnom do 31. mája 2017 a právoplatne neukončené do 31. mája 2017 sa dokončí podľa zákona účinného od 1. júna 2017 a na vrátenie finančných prostriedkov sa vzťahuje § 27a v znení účinnom od 1. júna 2017.“.
Čl. III
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 333/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „ak § 21 ods. 5 neustanovuje inak“ sa nahrádzajú slovami „v správe certifikačného orgánu a v správe orgánu finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka voči Európskej komisii“.
2.
V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na pohľadávku štátu, ktorá vznikla podľa osobitných predpisov3) z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu, ktorou je pohľadávka
a)
z príspevku, podpory alebo rozhodnutia podľa osobitných predpisov3) v správe riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu alebo Pôdohospodárskej platobnej agentúry, sa vzťahujú § 2 písm. a) až d), § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, § 6, 9, 12, 13, 20 a 24,
b)
z právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny v správe správcu, ktorým je Úrad vládneho auditu3a) alebo Pôdohospodárska platobná agentúra, sa vzťahujú § 2 písm. a) až d), § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a c), ods. 2, § 6, 7, 9, 12, 13, 20 a 24, okrem pohľadávky štátu z rozhodnutia voči osobe, ktorá porušila finančnú disciplínu v rámci realizovaného národného projektu prijímateľom, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,3b) a voči partnerovi,3c) ktorý nie je účastníkom zmluvného vzťahu podľa osobitného predpisu,3d) na ktoré sa vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 3d znejú:
„3) Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b) § 28 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení zákona č. 292/2014 Z. z.
§ 42 ods. 9 zákona č. 292/2014 Z. z.
3c) § 1 písm. b) tretí bod zákona č. 528/2008 Z. z.
§ 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 93/2017 Z. z.
3d) § 25 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
3.
V § 20 ods. 1 slová „správa finančnej kontroly22)“, v § 20 ods. 3 slová „Správa finančnej kontroly“ a v § 20 ods. 4 slová „správa finančnej kontroly“ sa nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
4.
V § 21 sa vypúšťa odsek 5.
5.
Za § 24 sa vkladá § 25, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017
Správca pohľadávky štátu, ktorá vznikla po 31. decembri 2013 z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov3) a na ktorú sa vzťahuje povinnosť podľa § 5, je povinný zabezpečiť evidenciu dlžníkov v centrálnom registri do 1. augusta 2017; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu o splátkach alebo o odklade platenia.“.
Čl. IV
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“.
2.
V § 5 ods. 3 písm. b) a písm. d) sa slová „20 000 eur“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
3.
V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „70 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.
4.
V § 24 ods. 1 sa za slová „výsledku verejného obstarávania“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a) § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.“.
5.
V § 111 ods. 5 a § 117 ods. 4 sa za slovo „zmluvy“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“.
6.
V § 146 odsek 8 znie:
„(8)
Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni; to neplatí, ak sa člen rady v tej istej veci zúčastnil na konaní o odvolaní, pričom konanie o tomto odvolaní bolo zastavené, a ani vtedy, keď rada preskúmala oneskorene podané odvolanie podľa § 177 ods. 15.“.
7.
V § 177 odsek 11 znie:
„(11)
Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, pričom ak ide o rozhodnutie vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 169 ods. 2 a 3, rada preskúma aj postup zadávania zákazky alebo koncesie, ktorého sa predmetné rozhodnutie týka, v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.“.
8.
V § 179 odsek 5 znie:
„(5)
Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia okrem konania podľa § 179a.“.
9.
V § 179 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Proti rozhodnutiu rady o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemožno podať opravný prostriedok.“.
10.
Za § 179 sa vkladá § 179a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠179a
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
na základe podnetu oprávneného orgánu
(1)
Rada na základe podnetu riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) orgánu auditu podľa osobitného predpisu74b) alebo certifikačného orgánu podľa osobitného predpisu74c) preskúma rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, proti ktorému
a)
nebolo podané odvolanie a ktoré je právoplatné,
b)
bolo podané odvolanie, pričom konanie o tomto odvolaní bolo zastavené,
c)
bol podaný podnet podľa tohto odseku, pričom konanie o tomto podnete bolo zastavené z dôvodu podľa § 177 ods. 10 písm. a), c) alebo d).
(2)
Podnet podľa odseku 1 je možné podať po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, najneskôr však do siedmich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Podnet podľa odseku 1 nemožno podať proti rozhodnutiu rady. Podnet podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje orgánu, ktorý podnet podáva,
b)
označenie rozhodnutia, proti ktorému podnet smeruje,
c)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
d)
návrh na rozhodnutie,
e)
podpis oprávnenej osoby.
(3)
Konanie podľa odseku 1 sa začína dňom doručenia podnetu. Rada rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu.
(4)
Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia.
(5)
Rada pri preskúmaní rozhodnutia na základe podnetu podľa odseku 1 rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, v opačnom prípade podnet podľa odseku 1 zamietne.
(6)
Proti rozhodnutiu rady o podnete podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie rady o podnete podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom.
(7)
Na preskúmanie rozhodnutia na základe podnetu podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 170 až 178 okrem § 172, § 177 ods. 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74a až 74c znejú:
„74a) § 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
74b) § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
74c) § 9 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.“.
11.
V § 185 ods. 2 sa slová „§ 177 až 179“ nahrádzajú slovami „§ 177 až 179a“.
12.
Za § 187a sa vkladá § 187b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2017
(1)
V konaní začatom pred 1. júnom 2017, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.
(2)
V konaní, ktoré začne úrad po 31. máji 2017 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 17. apríla 2016, sa postupuje podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016.
(3)
Postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie alebo postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 31. mája 2017, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. mája 2017.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2017 okrem čl. I bodov 8, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.