92/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2020 do 31.08.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

92
ZÁKON
z 23. marca 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 41/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 39a sa dopĺňa odsekmi 4 až 12, ktoré znejú:
„(4)
Ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 33 ods. 8 a nezačal poskytovať na území Slovenskej republiky všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky, je povinný vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva; ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria podľa § 33 ods. 8 a začal na území Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ale doba súvislého poskytovania zdravotnej starostlivosti je kratšia ako päť rokov, je povinný vrátiť alikvotnú časť vynaložených finančných prostriedkov na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.
(5)
Ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v inom špecializačnom odbore, ako je uvedený v odseku 4 podľa § 33 ods. 8 a nezačal poskytovať na území Slovenskej republiky ústavnú zdravotnú starostlivosť v príslušnom špecializačnom odbore alebo špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky, je povinný vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva; ak zdravotnícky pracovník získal finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu na špecializačné štúdium v špecializačnom odbore inom, ako je uvedený v odseku 4 podľa § 33 ods. 8 a začal na území Slovenskej republiky najneskôr do šiestich mesiacov po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky poskytovať ústavnú zdravotnú starostlivosť v príslušnom špecializačnom odbore alebo špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ale doba súvislého poskytovania zdravotnej starostlivosti je kratšia ako päť rokov, je povinný vrátiť alikvotnú časť vynaložených finančných prostriedkov na špecializačné štúdium do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.
(6)
Do doby súvislého poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky alebo obdobie rodičovskej dovolenky.
(7)
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý získal na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) a špecializačné štúdium prerušil, ministerstvo zdravotníctva pozastaví na obdobie prerušenia špecializačného štúdia poskytovanie finančných prostriedkov na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore. Špecializačné štúdium sa môže prerušiť súvisle najviac na dva roky.
(8)
Ak zdravotnícky pracovník získal na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore finančné prostriedky podľa § 39a ods.1 písm. e) zo štátneho rozpočtu a toto špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore neukončil, je povinný vrátiť celkovú výšku finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore do rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.
(9)
Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý prestal spĺňať predpoklady na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 32, sa odseky 4, 7 a 8 nevzťahujú.
(10)
Výšku, podmienky a spôsob úhrady nákladov podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(11)
Zdravotnícky pracovník podľa odsekov 4 a 5 je povinný poskytnúť ministerstvu zdravotníctva do 31. januára kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok tieto informácie a doklady:
a)
názov zamestnávateľa,
b)
spôsob výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 3 ods. 4,
c)
ustanovený týždenný pracovný čas poskytovania zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(12)
Ak zdravotnícky pracovník neposkytne údaje podľa odseku 11 alebo poskytne nepravdivé údaje, ministerstvo zdravotníctva je oprávnené uložiť zdravotníckemu pracovníkovi pokutu podľa § 82 ods. 5 písm. c).“.
2.
V § 40 odsek 6 znie:
„(6)
Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností u poskytovateľa, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností. Ak sa časť praktickej výučby študijného programu uskutočňuje u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do pevnej siete poskytovateľov podľa § 5 ods. 3 až 5 a § 5a alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradeného do koncovej siete poskytovateľov podľa § 5a, s ktorým má účastník študijného programu uzatvorený pracovný pomer, dohodu podľa prvej vety nahrádza zoznam takýchto poskytovateľov, ktorý vzdelávacia ustanovizeň predloží do 30 dní od zaradenia účastníka do študijného programu.“.
3.
V § 82 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c) ktoré znie:
„c)
do 500 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 39a ods. 11.“.
5.
Za § 102z sa vkladá § 102aa, ktorý znie:
㤠102aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2017
Špecializačné štúdium začaté pred 1. májom 2017 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017.“.
6.
Za § 102aa sa vkladá § 102ab, ktorý znie:
㤠102ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve
(§ 41) vydaných v Slovenskej republike do 30. augusta 2018 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2018.
(2)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2018 centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike.“.
7.
V označení prílohy č. 1 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.
8.
Príloha č. 1 sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:
„13.
Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24. 5. 2016).“.
9.
V označení prílohy č. 3 sa vypúšťajú slová „v znení zákona č. 464/2007 Z. z.“.
10.
V prílohe č. 3 časti A písm. a) tabuľky č. 1 a 2 znejú:
11.
V prílohe č. 3 časti A písm. b) desiaty bod znie:
„10.
taký doklad udelený príslušným orgánom členského štátu, v ktorom príslušný členský štát už zastavil realizáciu špecializačnej prípravy, ale spĺňa podmienky uvedené v tabuľke č. 2 písm. a), a to doklad vydaný:
10.1.
v Belgicku v odbore hrudníková chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore neuropsychiatria pred 1. augustom 1987 okrem osôb, ktoré začali výcvik pred 1. augustom 1987, a v odbore gastroenterologická chirurgia vydaný pred 1. januárom 1983,
10.2.
vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971 a v odbore detská psychiatria pred 1. januárom 1991,
10.3.
v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,
10.4.
v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984, v odbore klinická imunológia a alergológia pred 12. augustom 1996 a v odbore klinická biochémia pred 4. aprílom 2000,
10.5.
v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999,
10.6.
v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004 a v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 28. februárom 2013,
10.7.
v Maďarsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 30. septembrom 2007,
10.8.
v Bulharsku v odbore gastroenterológia pred 14. septembrom 2010.“.
12.
V prílohe č. 3 časti A písm. c) tabuľka č. 3 znie:
13.
V prílohe č. 3 časti B písm. a) tabuľka č. 1 znie:
14.
V prílohe č. 3 časti B písm. b) tabuľka č. 2 znie:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem § 92a v čl. I štvrtom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.