90/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

90
ZÁKON
z 23. marca 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 313/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci spojka „a“ nahrádza čiarkou.
2.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza spojkou „a“.
3.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
spotreby ľahkých plastových tašiek.“.
4.
V § 27 ods. 4 písm. j) sa slová „do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15. júla“.
5.
V § 27 odsek 14 znie:
„(14)
Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť
a)
výpoveďou, a to len
1.
do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie zodpovednosti výrobcov vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o); výpovedná doba je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
2.
k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu,
b)
odstúpením od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 94 ods. 2.“.
6.
V § 27 ods. 16 sa slová „14 písm. b)“ nahrádzajú slovami „14 písm. a) druhého bodu“.
7.
V § 28 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmluva o plnení vyhradených povinností sa uzatvára na dobu určitú,“.
8.
V § 31 ods. 8 písm. b) sa číslica „14“ nahrádza číslicou „15“.
9.
V § 31 odsek 9 znie:
„(9)
Zmluva uzatvorená medzi koordinačným centrom pre vyhradený prúd odpadu a výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne [§ 29 ods. 1 písm. c)], organizáciou zodpovednosti výrobcov združujúcou výrobcov vyhradených výrobkov
[§ 28 ods. 4 písm. f)] alebo treťou osobou [§ 44 ods. 8 písm. d)] zaniká dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5. Zakladatelia alebo členovia koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu strácajú dňom právoplatného zrušenia autorizácie alebo zánikom autorizácie podľa § 94 ods. 2 až 5 oprávnenie zúčastňovať sa na plnení povinností koordinačného centra pre vyhradený prúd odpadu podľa odsekov 11 až 15.“.
10.
V § 31 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík je okrem povinností podľa odseku 11 povinné ohlásiť množstvá vyzbieraných odpadových pneumatík ministerstvu za obdobie kalendárneho roka do 30. apríla nasledujúceho roka.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
11.
V § 52 ods. 25 sa slová „predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „príslušný kalendárny rok“.
12.
V § 52 sa za odsek 25 vkladajú nové odseky 26 až 29, ktoré znejú:
„(26)
Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.
(27)
Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov.
(28)
Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.
(29)
Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.“.
Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 30.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
„72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS)
č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2016) v platnom znení.“.
13.
V § 52 ods. 30 sa slová „vždy do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15. júla“.
14.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný
a)
poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,
b)
poskytovať aj iné druhy tašiek.“.
15.
V § 69 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spätný zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.“.
16.
V § 70 písm. b) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom distribútora odpadových pneumatík“.
17.
V § 70 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
na základe zmluvy s obcou plnenie povinností podľa § 71 ods. 1 písm. d) a e), ak obec určí, že spätný zber sa bude vykonávať na zbernom dvore alebo na inom určenom mieste,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
18.
§ 70 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ohlásenie množstva vyzbieraných odpadových pneumatík koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka.“.
19.
V § 71 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
20.
V § 72 sa za slová „distribútorovi pneumatík“ vkladá čiarka a slová „na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí“.
21.
V § 80 ods. 6 sa za slová „objemný odpad“ vkladá čiarka a slová „odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon,“.
22.
V § 81 ods. 7 písm. c) sa za slovom „kovy“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „sklo“ sa vkladajú slová „a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky“.
23.
V § 81 ods. 8 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,“.
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená h) až k).
24.
V § 82 ods. 3 písm. d) sa za slová „objemný odpad“ vkladá čiarka a slová „odpadové pneumatiky“.
25.
V § 105 ods. 2 sa vypúšťa písmeno ae).
Doterajšie písmená af) a ag) sa označujú ako písmená ae) a af).
26.
V § 108 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 3 a 4.
27.
V § 110 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 54 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 5“.
28.
V § 112 ods. 2 sa slová „§ 116“ nahrádzajú slovami „§ 117“.
29.
V § 117 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 1 písm. f), ods. 5“.
30.
V § 117 ods. 1 sa slová „§ 125 ods. 5, 6, 7“ nahrádzajú slovami „§ 125 ods. 5“.
31.
V § 117 ods. 3 sa slová „§ 31 ods. 6, 11, 12, 13, 14“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 6, 11,12,13,14, 15“.
32.
V § 125 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
33.
V § 133 ods. 2 sa slová „na likvidátora“ nahrádzajú slovami „na osobu vykonávajúcu funkciu likvidátora“.
34.
V § 133 odsek 3 znie:
„(3)
Odmena likvidátora je najviac 15 % z likvidačnej rezervy podľa § 130 ods. 1. Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku Recyklačného fondu.“.
35.
Za § 135a sa vkladá § 135b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2017
Povinnosť podľa § 70 písm. g) je výrobca povinný plniť prvýkrát za rok 2017.“.
36.
Príloha č. 9 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem čl. I štrnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.