89/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. marca 2017 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2018 zo 14. marca 2017 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
2.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 19. mája 2015 uzatvorený 16. marca 2017 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 2 na rok 2017 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 zo 4. februára 2015 uzatvorený 9. februára 2017 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.