79/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

79
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. marca 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 271/2015 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky
č. 271/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
spotrebiteľského balenia výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“) môže byť uvedený aj dátum, keď osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, požiadala colný úrad o vydanie kontrolných známok.“.
2.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku s rovnakou hmotnosťou tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v gramoch a s rovnakým znakom pre platnosť sadzby spotrebnej dane, oznamuje sa len hierarchický kód uvedený na balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
3.
Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Údaje podľa § 2 sa oznamujú pred predajom spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku, a to najneskôr
a)
do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku, ak sa kontrolné známky na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku lepia na daňovom území,
b)
jeden pracovný deň pred prijatím spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku alebo pred prepustením spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu, ak sa kontrolné známky lepia na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku mimo daňového územia.“.
4.
§ 4 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového výrobku obchodné meno osoby uvedenej v § 1 ods. 4 písm. c), hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v gramoch a znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane.“.
5.
§ 6 znie:
㤠6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. mája 2017.
Peter Kažimír v. r.