77/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

77
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. marca 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 14 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku je uvedený znak „BTV“.
2.
§ 3 znie:
㤠3
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. mája 2017.
Peter Kažimír v. r.