7/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

7
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. januára 2017,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
džem menej sladký,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
extradžem menej sladký,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
3.
V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
džemom menej sladkým zmes cukrov, dužiny alebo pretlaku z jedného druhu ovocia alebo viacerých druhov ovocia a vody spracovaná do vhodnej zrôsolovatej konzistencie; tento výrobok má nižšiu refraktometrickú sušinu ako džem,“.
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená h) až l).
4.
V § 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
extradžemom menej sladkým zmes cukrov, nezahustenej dužiny z jedného druhu ovocia alebo viacerých druhov ovocia a vody spracovaná do vhodnej zrôsolovatej konzistencie; extradžem menej sladký možno označovať ako výberový džem; tento výrobok má nižšiu refraktometrickú sušinu ako extradžem,“.
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Extradžem zo šípok, extradžem menej sladký zo šípok, extradžem bez semien z malín, černíc (ostružín), čučoriedok, čiernych ríbezlí a červených ríbezlí a extradžem menej sladký bez semien z malín, černíc (ostružín), čučoriedok, čiernych ríbezlí a červených ríbezlí možno vyrobiť úplne alebo čiastočne z nezahusteného pretlaku plodov tohto ovocia. Citrusový džem, citrusový džem menej sladký, citrusový extradžem a citrusový extradžem menej sladký možno vyrobiť z celého ovocia narezaného na pásy alebo plátky.“.
6.
V § 3 ods. 3 sa za slovo „extradžemu“ vkladá čiarka a slová „extradžemu menej sladkého“.
7.
V § 3 ods. 4 sa za slová „§ 1 ods. 1“ vkladajú slová „písm. a), c), e) až i)“.
8.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Výrobok podľa § 1 ods. 1 písm. b) a d) musí mať obsah rozpustnej sušiny určený refraktometricky 52 % až 59 %.“.
9.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Na výrobu výrobku podľa § 1 ods. 1 možno okrem surovín a prísad podľa odsekov 1 a 2 použiť ako ďalšie prísady a prídavné látky2) aj
a)
med4) ako úplnú alebo čiastočnú náhradu cukrov,
b)
ovocnú šťavu, ak ide o džem a džem menej sladký,
c)
šťavu z citrusových plodov, ak ide o džem, džem menej sladký, extradžem, extradžem menej sladký, rôsol a extrarôsol, ktoré sú vyrobené z iných druhov ovocia ako citrusov,
d)
šťavu z červených plodov, ak ide o džem, džem menej sladký, extradžem a extradžem menej sladký, ktoré sú vyrobené zo šípok, jahôd, malín, egrešov, červených ríbezlí, sliviek alebo rebarbory,
e)
šťavu z červenej repy, ak ide o džem, džem menej sladký a rôsol, ktoré sú vyrobené z jahôd, malín, egrešov, červených ríbezlí alebo sliviek,
f)
esenciálny olej z citrusových plodov, ak ide o marmeládu a rôsolovú marmeládu,
g)
jedlý olej a tuk ako odpeňovač,
h)
tekutý pektín,
i)
citrusovú šupu, ak ide o džem, džem menej sladký, extradžem, extradžem menej sladký, rôsol a extrarôsol,
j)
list pelargónie (Pelargonium odoratissimum L., L´HÉR.), ak ide o džem, džem menej sladký, extradžem, extradžem menej sladký, rôsol a extrarôsol, ktoré sú vyrobené z dúl,
k)
liehovinu, víno, likérové víno, orechy, aromatické byliny, korenie, vanilku a vanilkový extraxt,
l)
vanilín.“.
10.
V § 4 ods. 4 písm. d) sa za slovo „extradžemu“ vkladá čiarka a slová „extradžemu menej sladkého“.
11.
V § 4 ods. 5 sa za slovo „džemu“ vkladajú slová „a džemu menej sladkého“.
12.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Názov výrobku podľa § 1 ods. 1 možno pri uvádzaní na trh používať len pre výrobky podľa § 2 písm. f) až m); ak však ide o zaužívané pomenovanie, tento názov možno používať i ako súčasť názvu iných výrobkov, ktoré nemožno zameniť s výrobkami podľa § 2 písm. f) až m).“.
13.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
č. 2.
(2)
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov6) a označovania potravín7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:
„6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.“.
14.
V prílohe č. 1 prvom bode sa v stĺpci „Výrobok“ za slovo „Džem“ vkladajú slová „a džem menej sladký“ a v stĺpci „Poznámka“ sa za slovo „džemu“ vkladajú slová „a citrusového džemu menej sladkého“.
15.
V prílohe č. 1 druhom bode sa v stĺpci „Výrobok“ za slovo „Extradžem“ vkladajú slová „a extradžem menej sladký“ a v stĺpci „Poznámka“ sa doterajší text nahrádza týmto textom:
„Na výrobu extradžemu zo šípok, extradžemu menej sladkého zo šípok, extradžemu bez semien z malín, černíc, čučoriedok, čiernych a červených ríbezlí a extradžemu menej sladkého bez semien z malín, černíc, čučoriedok, čiernych a červených ríbezlí možno použiť pretlak podľa § 3 ods. 2. Na výrobu citrusového extradžemu a citrusového extradžemu menej sladkého možno použiť celé ovocie podľa § 3 ods. 2.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017.
Gabriela Matečná v. r.