68/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

68
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. marca 2017,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8, § 59 ods. 5, § 61b ods. 4 a
§ 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona
č. 2/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o zisťovaní majetku povinného súdnym exekútorom (ďalej len „exekútor“),
b)
podrobnosti o zisťovaní pobytu povinného exekútorom,
c)
podrobnosti o obsahu správ exekútora oprávnenému,
d)
výšku trov exekútora a spôsob ich určenia,
e)
výšku preddavku na trovy exekútora a spôsob jeho určenia.
DRUHÁ ČASŤ
ZISŤOVANIE MAJETKU POVINNÉHO
§ 2
Ak sa má podľa zákona zisťovať majetok povinného, exekútor ho zisťuje najmä prostredníctvom osôb povinných mu poskytovať súčinnosť s nasledujúcou prioritou:
a)
účty povinného v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk,
b)
nehnuteľnosti povinného evidované v katastri nehnuteľností,
c)
evidencie Sociálnej poisťovne,
d)
pohľadávky povinného podľa Centrálneho registra exekúcií,
e)
obchodné podiely povinného podľa obchodného registra,
f)
vozidlá povinného podľa evidencie vozidiel,
g)
iné evidencie, v ktorých sa vedú záznamy o majetku povinného.
TRETIA ČASŤ
ZISŤOVANIE POBYTU POVINNÉHO
§ 3
Ak sa má podľa zákona zisťovať pobyt povinného, exekútor zisťuje údaje o jeho pobyte
a)
podľa registrov vedených podľa osobitného predpisu,1)
b)
podľa Centrálneho registra exekúcií,
c)
zistiteľné na obecnom úrade, ak je to účelné,
d)
podľa katastra nehnuteľností,
e)
podľa obchodného registra alebo
f)
podľa evidencie Sociálnej poisťovne.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBSAH SPRÁV EXEKÚTORA OPRÁVNENÉMU
§ 4
(1)
Správa exekútora oprávnenému obsahuje
a)
označenie úkonov uskutočnených exekútorom pri zisťovaní majetku povinného od začatia konania alebo od podania poslednej správy,
b)
označenie majetku povinného, ktorý bol úkonmi podľa písmena a) zistený,
c)
dátum vymoženia plnenia a výšku vymoženého plnenia, spôsob jeho rozdelenia na jednotlivé uspokojované nároky a dátum poukázania vymoženého plnenia oprávnenému s uvedením zúčtovacích údajov umožňujúcich identifikáciu poukázaného plnenia.
(2)
Dohodou medzi exekútorom a oprávneným možno ustanoviť aj ďalšie náležitosti správy podľa odseku 1.
PIATA ČASŤ
TROVY EXEKÚTORA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 5
Exekútorovi patrí odmena za
a)
výkon exekučnej činnosti
1.
pri exekúcii na peňažné plnenie,
2.
pri exekúcii na nepeňažné plnenie,
3.
pri uložení donucovacieho opatrenia,
b)
ďalšiu činnosť exekútora podľa zákona za
1.
spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice na požiadanie oprávneného,
2.
prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,
3.
doručovanie súdnych písomností a mimosúdnych písomností, ak tak ustanoví osobitný predpis,2)
4.
vydanie osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti,
5.
vykonávanie inej činnosti na základe poverenia súdu alebo, ak tak ustanoví osobitný predpis.3)
DRUHÁ HLAVA
ODMENA EXEKÚTORA
Prvý oddiel
Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie
§ 6
Základ na určenie odmeny
Základom na určenie odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženého plnenia. To platí rovnako aj vtedy, ak ide o exekúciu na vymoženie výživného.
§ 7
Základné ustanovenie
(1)
Odmena exekútora je 20 % zo základu na jej určenie.
(2)
Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 10 % zo základu na jej určenie.
§ 8
Odmena za zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti
Popri odmene určenej podľa § 7 patrí exekútorovi, ktorý uspokojuje pohľadávky podľa § 157 zákona, odmena vo výške 30 eur za ním zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, ktorej výťažok zo speňažovania tvorí rozdeľovanú podstatu. Ak rozdeľovanú podstatu tvorí výťažok zo speňažovania viacerých nehnuteľností, patrí exekútorovi odmena len jedenkrát.
§ 9
Limit odmeny pri exekúcii na peňažné plnenie
Celková odmena pri exekúcii na peňažné plnenie nemôže presiahnuť 33 000 eur; ustanovenie
§ 197 ods. 1 zákona tým nie je dotknuté.
Druhý oddiel
Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na nepeňažné plnenie
§ 10
Odmena za vykonanie exekúcie vyprataním a vykázaním
(1)
Za vykonanie exekúcie vyprataním a vykázaním patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 200 eur za každú vypratanú nehnuteľnosť alebo jej časť vrátane príslušenstva nehnuteľnosti alebo jej časti a
b)
odmena vo výške 10 % nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
(2)
Odmena exekútora za vykonanie exekúcie vyprataním a vykázaním je najviac 5 000 eur.
(3)
Na účel určenia paušálnej odmeny podľa odseku 1 písm. a) sa nehnuteľnosti na jednom liste vlastníctva evidovanom v katastri nehnuteľností považujú za jednu nehnuteľnosť.
§ 11
Odmena za vykonanie exekúcie odobratím veci
(1)
Za vykonanie exekúcie odobratím veci patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 50 eur za každú odobratú vec na základe jedného exekučného titulu a
b)
odmena vo výške 10 % nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
(2)
Odmena exekútora podľa odseku 1 písm. a) za vykonanie exekúcie odobratím veci, ktorá nie je evidovaná v osobitnom registri, nesmie presiahnuť 2 000 eur za všetky odobraté veci na základe jedného exekučného titulu.
(3)
Odmena exekútora podľa odsekov 1 a 2 je najviac 5 000 eur.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako aj v prípade exekúcie odobratím cenných papierov.
§ 13
Odmena za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak než speňažením
Za vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci inak ako speňažením patrí exekútorovi odmena 200 eur za každú rozdelenú vec.
§ 14
Odmena za vykonanie exekúcie odstránením stavby a uskutočnením inej činnosti
(1)
Za vykonanie exekúcie odstránením stavby a uskutočnením inej činnosti patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 200 eur a
b)
odmena vo výške 10 % z hodnoty nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
(2)
Odmena exekútora za vykonanie exekúcie odstránením stavby a uskutočnením inej činnosti je najviac 5 000 eur.
(3)
Ak sú s exekúciou na odstránenie stavby a uskutočnenie inej činnosti spojené aj úkony vypratania a vykázania, patrí exekútorovi odmena aj podľa § 10 ods. 1 písm. b).
§ 15
Odmena za vykonanie exekúcie na splnenie negatórnej a inej povinnosti
Za vykonanie exekúcie na splnenie negatórnej a inej povinnosti patrí exekútorovi
a)
paušálna odmena 200 eur a
b)
odmena vo výške 10 % z hodnoty nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania určených podľa § 21 ods. 3.
§ 16
Spoločné ustanovenie
(1)
Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, patrí exekútorovi odmena vo výške 50 % z odmeny podľa § 11 až 15.
(2)
Ak sa exekúcia na nepeňažné plnenie vymáha niektorým zo spôsobov na uspokojenia práva na peňažné plnenie, exekútorovi patrí len odmena podľa prvého oddielu.
Tretí oddiel
Odmena za ďalšiu činnosť exekútora
§ 17
Odmena za spísanie návrhu
na vykonanie exekúcie do zápisnice
Za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami súdu vrátane
a)
konverzie dokumentov potrebných na podanie návrhu,
b)
prijímania a odosielania písomností za oprávneného,
c)
informovania oprávneného o výzvach doručených súdom, a to až do vydania poverenia na vykonanie exekúcie,
d)
inej činnosti exekútora súvisiacej s podaním návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom exekútora
patrí exekútorovi odmena 16,50 eura, ak ide o vymoženie výživného alebo ak je oprávneným fyzická osoba, ktorej súd v konaní, v ktorom vznikol exekučný titul, priznal oslobodenie od súdnych poplatkov, a 30 eur v ostatných prípadoch.
§ 18
Odmena za prijatie do úschovy
Za prijatie do úschovy patrí exekútorovi odmena, ak ide o
a) listinu ............................................................................................. 16,50 eura,
b) cenný papier, peniaze alebo hnuteľnú vec v hodnote
do 330 eur ....................................................................................... 6,50 eura,
nad 330 eur do 3 300 eur ................................................................ 16,50 eura,
nad 3 300 eur do 16 600 eur ........................................................... 83 eur,
nad 16 600 eur ................................................................................ 165 eur.
§ 19
Odmena za doručovanie súdnych písomností
Ak súd poverí exekútora doručovaním súdnych písomností, patrí exekútorovi odmena 10 eur za každú súdnu písomnosť, ktorú sa adresátovi podarilo doručiť.
§ 19a
Odmena za vydanie osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti
Za vydanie osvedčenia o neplnení nepeňažnej povinnosti patrí exekútorovi odmena 200 eur a účelne vynaložené hotové výdavky.
§ 20
Odmena za vykonávanie činnosti
na základe poverenia súdu
Výšku odmeny exekútora za vykonávanie činnosti na základe poverenia určí súd s prihliadnutím na povahu činnosti, ktorá sa má vykonať. Ak ide o súpis vecí,3) patrí exekútorovi odmena vo výške 30 eur za každú spísanú vec, najviac 200 eur. Ak sa súpis vecí3) vykonal v priestoroch určených na podnikanie, je odmena exekútora najviac 1 000 eur.
Štvrtý oddiel
Odmena za uloženie donucovacieho opatrenia
§ 20a
(1)
Za uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) zákona patrí exekútorovi odmena 50 eur; za vykonanie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. a) zákona patrí exekútorovi odmena podľa prvého oddielu.
(2)
Za uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. b) alebo písm. d) zákona vrátane jeho vykonania patrí exekútorovi odmena 50 eur.
(3)
Za uloženie donucovacieho opatrenia podľa § 43a ods. 1 písm. c) zákona vrátane jeho vykonania patrí exekútorovi odmena 100 eur.
(4)
Za opakované uloženie rovnakého donucovacieho opatrenia patrí exekútorovi odmena vo výške 50 % z odmeny podľa odsekov 1 až 3.
TRETIA HLAVA
NÁHRADA VÝDAVKOV
§ 21
Všeobecné ustanovenie
(1)
Exekútorovi patrí popri odmene za výkon exekučnej činnosti aj náhrada paušálnych výdavkov a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania.
(2)
Náhrada paušálnych výdavkov patrí exekútorovi pri zastavení exekúcie alebo jej ukončení iným spôsobom ako zastavením exekúcie. Náhrada paušálnych výdavkov zahŕňa najmä
a)
náklady na vedenie spisu,
b)
náklady na cestovné, poštovné a za služby elektronických komunikácií,
c)
náklady na šetrenie majetkových pomerov povinného v informačných systémoch,
d)
náklady spojené s podávaním správ exekútora o zisťovaní majetku povinného zaslaných elektronickými prostriedkami,
e)
iné administratívne náklady.
(3)
Nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania sú preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky pri exekúcii predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, predajom podniku a pri exekúcii na nepeňažné plnenie, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.
§ 22
Náhrada paušálnych výdavkov
(1)
Exekútorovi patrí náhrada paušálnych výdavkov vo výške 100 eur.
(2)
Ak sa vymáhaný nárok splní do uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má podľa zákona odkladný účinok, alebo do uplynutia tejto lehoty nastane iný dôvod na ukončenie exekúcie, patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov podľa odseku 1 v rozsahu
50 %.
Náhrada nevyhnutných výdavkov
§ 23
Náhrada nevyhnutných výdavkov
pri niektorých spôsoboch vykonávania exekúcie na peňažné plnenie
Ak sa exekúcia vykonáva predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností alebo predajom podniku, patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 21 ods. 3.
§ 24
Náhrada nevyhnutných výdavkov
spojených s vedením konania pri exekúcii na nepeňažné plnenie
Pri exekúcii na nepeňažné plnenie patrí exekútorovi náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu, v akom ich vynaložil podľa § 21 ods. 3.
§ 25
Náhrada výdavkov za konverziu dokumentov
Za konverziu dokumentov potrebných na podanie návrhu patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:
a)
0,10 eura za každú naskenovanú stranu a
b)
0,50 eura za každý dokument.
§ 26
Náhrada výdavkov za poskytnutie súčinnosti
Za poskytnutie súčinnosti predbežnému správcovi alebo správcovi podľa osobitného predpisu4) ohľadom bankových účtov dlžníka, ich stavov a zmien uskutočnenej prostriedkami elektronickej komunikácie patrí exekútorovi náhrada paušálnych výdavkov podľa dohody so správcom alebo predbežným správcom, najviac však vo výške 100 eur.
§ 27
Náhrada výdavkov za manipuláciu so spismi
Exekútorovi patrí náhrada výdavkov za
a)
vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu vo výške 0,66 eura,
b)
nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu vo výške jedného eura.
ŠIESTA ČASŤ
PREDDAVOK NA NEVYHNUTNÉ VÝDAVKY
SPOJENÉ S VEDENÍM KONANIA
§ 28
(1)
Pri exekúcii na nepeňažné plnenie je exekútor oprávnený požadovať zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania vo výške 50 % predpokladaných výdavkov podľa § 21 ods. 3 a paušálnej odmeny podľa § 10 až 16. Ak sa exekúcia na nepeňažné plnenie vymáha niektorým zo spôsobov na uspokojenia práva na peňažné plnenie, preddavok na paušálnu odmenu podľa prvej vety sa započítava voči odmene podľa § 16 ods. 2.
(2)
Pri exekúcii predajom hnuteľných vecí a predajom nehnuteľnosti alebo predajom podniku je exekútor oprávnený požadovať zloženie preddavku na nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania vo výške 50 % predpokladaných výdavkov podľa § 21 ods. 3.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.
§ 30
V exekučných konaniach začatých do 31. marca 2017 patrí exekútorovi odmena a náhrady podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2024
§ 30a
V exekučnom konaní, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. marca 2017, okrem exekučného konania ukončeného podľa zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.
§ 30b
V exekučnom konaní začatom od 1. apríla 2017 do 31. decembra 2023, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2023, patrí exekútorovi odmena a náhrada výdavkov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2023.
§ 31
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z., vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 141/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 569/2008 Z. z.
§ 32
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Lucia Žitňanská v. r.
1)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 75 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.