67/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

67
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 15. marca 2017,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 až 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie záverečnej hodnotiacej správy sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o využívaní investície sú uvedené v prílohe č. 5.
(6)
Podrobnosti o informačnej tabuli sú uvedené v prílohe č. 6.
(7)
Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečná hodnotiaca správa a ročná správa o využívaní investície spolu s prílohami sa predkladajú v jednom listinnom vyhotovení a v elektronickej forme na CD nosiči.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 156/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru a podrobnosti o informačnej tabuli.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2017.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 67/2017 Z. z.