Predpis bol zrušený predpisom 106/2004 Z. z.

63/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2017 do 30.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

63
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. marca 2017,
ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“) je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. mája 2017.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2017.
Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 63/2017 Z. z.