Predpis bol zrušený predpisom 76/2019 Z. z.

61/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017 do 31.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 20. marca 2017
o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 51/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Výška poplatkov za poskytovanie slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny, za použitie slovenskej technickej normy a jej zmeny, za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, inej technickej normy a ich zmeny je uvedená v prílohe.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky je
a)
zmenou technickej normy dokument upravujúci technickú normu, ktorý obsahuje zmenu alebo doplnenie technického ustanovenia alebo technickej špecifikácie pôvodnej technickej normy,
b)
trvalým sledovaním zmien slovenských technických noriem prístup k zmenám a opravám slovenskej technickej normy vykonaným jedenkrát v kalendárnom mesiaci k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení slovenskej technickej normy vyhlásenej vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
c)
službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje čítanie, ukladanie alebo tlač sprístupnených slovenských technických noriem a automatickú aktualizáciu sprístupnených slovenských technických noriem na základe ročného poplatku podľa prílohy,
d)
prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,
e)
rešeršnou službou vyhľadávanie v databázach normalizačných organizácií na základe požiadavky,
f)
triedou noriem základná klasifikácia slovenských technických noriem podľa technických oblastí,
g)
Infocentrom úradu verejne prístupný priestor, kde úrad sprístupňuje technické normy verejnosti za poplatok vrátane ich prezenčného štúdia.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Pavol Pavlis v. r.
Príloha
k vyhláške č. 61/2017 Z. z.
I. Poplatky za technické normy
A. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v listinnej podobe
Poplatok za slovenské technické normy poskytované v listinnej podobe sa určuje podľa počtu strán slovenských technických noriem.
Tabuľka č. 1
Poradové číslo Počet strán Poplatok
1 do 2 1,90 eura
2 3 – 7
2,80 eura
3 8 – 15
9,70 eura
4 16 – 31
14,10 eura
5 32 – 39 17,20 eura
6 40 – 51
18,90 eura
7 52 – 59
21,40 eura
8 60 – 71
24,40 eura
9 72 – 91
28,80 eura
10 92 – 115
31,80 eura
11 116 – 131
35,00 eura
12 132 – 391
36,30 eura
13 392 – 621
40,40 eura
14 622 – 931
49,20 eura
15 932 – 1331
62,60 eura
16 1332 a viac 74,40 eura
B. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v elektronickej podobe
Poplatok za slovenské technické normy poskytované v elektronickej podobe sa vypočíta ako súčin poplatku podľa tabuľky č. 1 a koeficientu podľa tabuľky č. 2.
Tabuľka č. 2
Slovenská technická norma Koeficient
pre 1
prístup
do 5
prístupov
do 10
prístupov
do 20
prístupov
do 50
prístupov
nad 50
prístupov
iba na čítanie 0,9 1,3 1,7 2,5 3,0 5,0
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky 1,0 1,7 2,5 3,0 5,0 7,0
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky, ak formát umožňuje prenos textu alebo grafiky, s možnosťou tlače 1,3 2,5 3,0 5,0 7,0 9,0
C. Poplatok za službu STN-online
1.
Poplatok za jednu slovenskú technickú normu v rámci služby STN-online sa vypočíta takto:
Vysvetlivky:
Pionline – poplatok za službu STN-online za jednu slovenskú technickú normu pričom i – jedna slovenská technická norma v balíku,
Pip – poplatok za jednu slovenskú technickú normu v listinnej podobe podľa tabuľky č. 1,
Mi,j,k – množstevný koeficient podľa počtu a typu prístupov k službe STN-online pričom j – počet prístupov pre i; k – typ prístupu (iba na čítanie; na čítanie s prenosom textu alebo grafiky; na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače) podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4,
Hi,l,m – hodnotový koeficient pričom l – celkový počet slovenských technických noriem v balíku; m – hodnotové zaradenie slovenskej technickej normy na základe tried slovenských technických noriem podľa tabuľky č. 5 a počtu objednaných slovenských technických noriem podľa tabuľky č. 6 po zohľadnení tabuľky č. 5 a tabuľky č. 7.
2.
Poplatok za balík slovenských technických noriem v rámci služby STN-online sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Vysvetlivky:
n – počet slovenských technických noriem v balíku.
3.
Množstevný koeficient je určený podľa tabuľky č. 3, pričom za každý ďalší prístup v rámci intervalov sa množstevný koeficient zvyšuje o množstevný koeficient uvedený v tabuľke č. 4. Ak za jednu slovenskú technickú normu je objednaná kombinácia viacerých prístupov, množstevný koeficient sa vypočíta ako vážený priemer koeficientov takto:

Vysvetlivky:
PPčítanie – počet prístupov iba na čítanie,
PPprenos textu – počet prístupov na čítanie s prenosom textu alebo grafiky,
PPtlač – počet prístupov na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače,
Kčítanie – príslušný koeficient podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4 iba na čítanie,
Kprenos textu – príslušný koeficient podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4 na čítanie s prenosom textu alebo grafiky,
Ktlač – príslušný koeficient podľa tabuľky č. 3 po zohľadnení tabuľky č. 4 na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače.
Tabuľka č. 3 – množstevný koeficient
Typ objednaného prístupu Počet prístupov
1 20 50 100 1000 3000
a viac
iba na čítanie 0,730 2,040 2,450 4,080 8,970 12,230
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky 0,820 2,450 4,080 5,710 10,600 13,860
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače 1,060 4,080 5,710 7,340 12,230 15,490
Tabuľka č. 4 - množstevný koeficient pre ďalšie prístupy
Typ objednaného prístupu Počet prístupov
do 19 do 49 do 99 do 999 do 2999
iba na čítanie 0,0689 0,0136667 0,0326 0,0054333 0,000815
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky 0,0858 0,0543333 0,0326 0,0054333 0,000815
na čítanie s prenosom textu alebo grafiky s možnosťou tlače 0,1589 0,0543333 0,0326 0,0054333 0,000815
4.
Triedy slovenských technických noriem zoradené do skupín podľa hodnotového koeficientu sú uvedené v tabuľke č. 5.
Tabuľka č. 5
Skupina
hodnotového
koeficientu
Triedy slovenských technických noriem
1 1, 33, 75
2 5, 27, 34 až 36, 42, 72,75, 83
3 6, 7, 13, 38, 69, 92
4 2, 3, 25, 25, 49, 56, 64, 65, 74, 94
5 11, 12, 18, 30, 37, 46, 48, 67, 70, 80, 85, 98
6 8, 14, 20, 21, 28, 50, 66, 77, 82, 91, 95
7 16, 32, 44, 45, 47, 51, 57, 58, 84, 88, 99
8 4, 9,10, 15, 17, 19, 22 až 24, 29, 31, 39 až 41, 43, 52 až 55, 59 až 63, 68,71, 76, 78, 79, 81, 86, 87, 89, 90, 93, 96, 97
5.
Hodnotový koeficient slovenskej technickej normy je uvedený v tabuľke č. 6 a za každú ďalšiu slovenskú technickú normu sa zvýši o hodnotový koeficient podľa tabuľky č. 7.Tabuľka č. 6 – hodnotový koeficient v percentách
Tabuľka č. 7 – zmena hodnotového koeficientu v percentách pre výpočet hodnotového koeficientu za počet slovenských technických noriem explicitne neuvedených v tabuľke č. 6, ale nachádzajúcich sa v niektorom z týchto intervalov:
6.
Služba STN-online sa sprístupňuje na základe objednávky služby STN-online alebo zmluvy o poskytovaní služby STN-online na obdobie jedného roka najmenej v hodnote 332 eur.
7.
Vypočítaný poplatok sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá.
8.
Poplatok za službu STN-online pre knižnice a informačné centrá škôl a univerzít v Slovenskej republike poskytnutú na jeden rok s možnosťou čítania slovenských technických noriem za všetky platné slovenské technické normy v sústave slovenských technických noriem sa určuje takto:Tabuľka č. 8
Počet prístupov Ročný poplatok
1 649 eur
2 až 4 1 149 eur
5 až 10 2 149 eur
11 až 15 2 949 eur
9.
Poplatok za súbory slovenských technických noriem v rámci služby STN-online pre malé podniky,1) stredné podniky,2) komory3) a združenia.4)
Tabuľka č. 9
Súbory slovenských technických noriem v rámci služby STN-online Poplatok za jeden prístup
iba na čítanie na čítanie s prenosom
textu alebo grafiky
na čítanie s prenosom textu
alebo grafiky s možnosťou tlače
výber technických noriem z oblasti energetickej hospodárnosti budov

70 eur
33 až 38 súbor technických noriem z oblasti elektrotechniky 1 518 eur 1 705 eur 2 211 eur
72 až 74 súbor technických noriem z oblasti stavebníctva 589 eur 649 eur 849 eur
46, 47, 51 ,53, 54, 56, 57, 58 súbor technických noriem z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva 257 eur 289 eur 373 eur
10.
Zľava z poplatku za službu STN-online pre malé podniky,1) stredné podniky,2) komory3) a združenia4) k poplatku za službu STN-online určenému podľa bodu 1.
Tabuľka č. 10
Výška poplatku Zľava
332 eur – 1 000 eur
0 %
1 001 eur – 3 000 eur
5 %
3 001 eur – 5 000 eur
10 %
5 001 eur – 10 000 eur
15 %
10 001 eur -– 20 000 eur
20 %
20 001 eur – 35 000 eur
30 %
35 001 eur – 50 000 eur
40 %
od 50 001 eur 50 %
11.
Zľava z poplatku za službu STN-online pre iných užívateľov ako užívateľov podľa bodu 10. k poplatku za službu STN-online určenému podľa bodu 1.

Tabuľka č. 11
Výška poplatku Zľava
332 eur – 5 000 eur
0 %
5 001 eur – 10 000 eur
5 %
10 001 eur – 20 000 eur
10 %
20 001 eur – 30 000 eur
20 %
30 001 eur – 40 000 eur
30 %
40 001 eur – 50 000 eur
40 %
od 50 001 eur 50 %
D. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem pre študenta denného štúdia alebo interného doktoranda
Študentovi denného štúdia alebo internému doktorandovi, ktorý pre svoju bakalársku prácu, diplomovú prácu alebo dizertačnú prácu potrebuje slovenské technické normy, sa poskytne pri sprístupnení zľava 80 % z poplatku vypočítaného podľa časti B. pre bakalára a diplomanta a
50 % z poplatku vypočítaného podľa časti B. pre interného doktoranda na slovenské technické normy v elektronickej podobe (verzia iba na čítanie) na základe potvrdenia školy alebo školiteľa, že požadované slovenské technické normy študent denného štúdia alebo interný doktorand potrebuje na vypracovanie bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce.
E. Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenských technických noriem
1.
Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenskej technickej normy sa vypočíta podľa tabuľky č. 12.
2.
Poplatok za jednu aj začatú stranu slovenskej technickej normy, z ktorej sa doslovne uvádza obsah, je 0,10 eura.
Tabuľka č. 12
3.
Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvedenie obsahu slovenskej technickej normy je
0 eur, ak ide o použitie doslovného uvedenia obsahu slovenskej technickej normy
a)
na vyučovacie, vzdelávacie a vedecko-výskumné účely súvisiace so štúdiom podľa osobitného predpisu,5)
b)
na vypracovanie odbornej ročníkovej práce, záverečnej práce, bakalárskej práce, diplomovej práce alebo dizertačnej práce študentov stredného odborného štúdia alebo vysokoškolského štúdia, interného vysokoškolského štúdia doktorandov.
4.
Za doslovné uvedenie obsahu technickej normy sa nepovažuje uvedenie názvu slovenskej technickej normy.
F. Poplatok za poskytovanie iných technických noriem
1.
Výška poplatku, za ktorú úrad poskytuje inú technickú normu v listinnej podobe, sa rovná výške poplatku, za ktorý bola iná technická norma poskytnutá úradu príslušnou normalizačnou organizáciou, prepočítaného na euro podľa menového kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platného ku dňu podania žiadosti o poskytnutie inej technickej normy.
2.
Za inú technickú normu sa považuje česká technická norma, nemecká technická norma, technická norma Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, technická norma Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu v elektrotechnike alebo technická norma medzinárodnej organizácie ASTM International.
II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy
A. Poštovné a balné
1.
Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky sa určuje takto:
Tabuľka č. 13
Poštovné a balné do 1,0 kg = 3,40 eura do 5,0 kg = 5,20 eura nad 5,0 kg = 7 eur
2.
Poštovné a balné do zahraničia sa určuje na základe individuálnej kalkulácie.
B. Poplatok za poskytnutie zoznamu slovenských technických noriem na dátovom nosiči CD s aktualizáciou vo formáte PDF
Tabuľka č. 14
Aktualizácia Ročný poplatok
mesačná 274,40 eura
štvrťročná 166,30 eura
polročná 109,50 eura
ročná 80,30 eura
C. Poplatok za trvalé sledovanie zmien slovenských technických noriem a rešeršné služby
1.
Tabuľka č. 15
Podľa vlastnej
špecifikácie tried
Bez uvedenia
špecifikácie tried
zaslanie zoznamu nových slovenských technických noriem v listinnej podobe
(ročný poplatok za
mesačné zasielanie zoznamu)
93,60 eura 62,40 eura
v elektronickej podobe
(ročný poplatok za
mesačné zasielanie zoznamu)
76,60 eura 51,10 eura
v elektronickej podobe
v tvare vestníkovej zostavy
(jednorázové rešerše)

102,20 eura
zaslanie zoznamu nových zmien slovenských technických noriem v listinnej podobe
(ročný poplatok za
mesačné zasielanie
zoznamu)
20,20 eura 20,20 eura
v elektronickej podobe (ročný poplatok za mesačné zasielanie zoznamu) 16,50 eura 16,50 eura
v elektronickej podobe
v tvare vestníkovej zostavy
(jednorazové rešerše)

21,90 eura
2.
Poplatok za trvalé sledovanie zmien iných technických noriem poskytovaných na jeden rok s mesačným zasielaním informácií o zmenách iných technických noriem v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.
Tabuľka č. 16
Počet kľúčových slov podľa Medzinárodného
normalizačného triedenia technických noriem
Ročný poplatok
do 10 kľúčových slov vrátane 131,40 eura
do 50 kľúčových slov vrátane 167,90 eura
za každú ďalšiu aj začatú päťdesiatku kľúčových slov 18,60 eura
D. Poplatky v Infocentre úradu
1.
Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem v Infocentre úradu na základe ročného čitateľského preukazu
Tabuľka č. 17
Čitateľský preukaz právnická osoba študent alebo dôchodca iná fyzická osoba
poplatok za zápis 19,90 eura 7,90 eura 11,90 eura
poplatok za obnovenie po roku 11,90 eura 3,90 eura 7,90 eura
poplatok za vystavenie nového preukazu v prípade straty 3,90 eura 3,90 eura 3,90 eura
2.
Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem v Infocentre úradu bez čitateľského preukazu
Tabuľka č. 18
Jednorazový poplatok bez čitateľského preukazu právnická osoba študent alebo dôchodca iná fyzická osoba
prezenčná výpožička jedného dokumentu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe 0,30 eura 0,10 eura 0,30 eura

1)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.
2)
Čl. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
3)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.