59/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

59
OZNÁMENIE
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.

opatrenie č. 1/2017 z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „opatrenie“).

Opatrenie ustanovuje iný spôsob odmeňovania členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „rada“). Ustanovuje paušálnu mesačnú výšku odmeny člena rady a zrušuje hodinovú výšku odmeny.

Týmto opatrením sa zrušuje výnos Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 173/2014 Z. z. o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.

Opatrenie je uverejnené webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky http://www.antimon.gov.sk/vykonavacie-predpisy/ a možno doň nazrieť na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky.