58/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

58
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2015 bola v Abú Dhabí podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 162 zo 7. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 10. januára 2017.

Zmluva nadobudne platnosť 1. apríla 2017 v súlade s čl. 28 ods. 2.
ZMLUVA
MEDZI
SLOVENSKOU REPUBLIKOU
A
SPOJENÝMI ARABSKÝMI EMIRÁTMI
O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA A ZABRÁNENÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU
V ODBORE DANÍ Z PRÍJMOVSlovenská republika a Spojené arabské emiráty, želajúc podporiť a posilniť ekonomické vzťahy uzavretím zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov,
dohodli sa takto:
Článok 1
Osoby, na ktoré sa zmluva vzťahuje
Táto zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré sú rezidentmi jedného alebo oboch zmluvných štátov.
Článok 2
Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje
(1)
Táto zmluva sa vzťahuje na dane z príjmu a z majetku ukladané v mene zmluvného štátu alebo jeho nižších správnych útvarov alebo miestnych úradov alebo miestnej samosprávy a to bez ohľadu na spôsob, akým sú vyberané.
(2)
Za dane z príjmu sa považujú všetky dane vyberané z celkového príjmu alebo z časti príjmov vrátane daní zo zisku zo scudzenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku a daní z celkového objemu miezd alebo platov vyplácaných podnikmi, ako daní z realizovaného zhodnotenia kapitálu.
(3)
Súčasné dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje, sú najmä:
a)
v Slovenskej republike:
(i)
daň z príjmov fyzických osôb,
(ii)
daň z príjmov právnických osôb,
(ďalej len „slovenská daň“)
b)
v Spojených arabských emirátoch:
(i)
daň z príjmov fyzických osôb,
(ii)
daň z príjmov právnických osôb,
(ďalej len „daň SAE“).
(4)
Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky rovnaké alebo v zásade podobné dane ukladané po dátume podpisu tejto zmluvy, ktoré sa ustanovia okrem, alebo namiesto existujúcich daní. Príslušné orgány zmluvných štátov si vzájomne oznámia všetky podstatné zmeny, ktoré sa uskutočnili v ich príslušných daňových právnych predpisoch.
Článok 3
Všeobecné definície
(1)
Na účely tejto zmluvy, ak súvislosť nevyžaduje odlišný výklad,
a)
pojem „zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označuje Slovenskú republiku a Spojené arabské emiráty,
b)
pojem „Slovenská republika“ označuje Slovenskú republiku, a je použitý v zemepisnom zmysle slova, označuje územie, v ktorom Slovenská republika uplatňuje svoje zvrchované práva a jurisdikcie v súlade s pravidlami medzinárodného práva,
c)
pojem „Spojené arabské emiráty“ označuje Spojené arabské emiráty, použitý v zemepisnom zmysle znamená územie, ktoré je pod zvrchovanosťou Spojených arabských emirátov, priestor pobrežných vôd taktiež ako vzdušný priestor a podmorské oblasti, nad ktorými Spojené arabské emiráty uplatňujúce svoje zvrchované práva v súlade s medzinárodným právom a vnútroštátnym právom Spojených arabských emirátov, vrátane pevniny a ostrovov pod ich právomocou v súvislosti a akoukoľvek činnosťou súvisiacou s prieskumom alebo využitím prírodných zdrojov,
d)
pojem „daň“ podľa tejto zmluvy označuje daň SAE alebo slovenskú daň,
e)
pojem „osoba“ zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť a akékoľvek iné združenia osôb,
f)
pojem „spoločnosť“ označuje každú právnickú osobu alebo osobu, ktorá sa na daňové účely považuje za právnickú osobu,
g)
pojem „podnik“ sa vzťahuje na vykonávanie akéhokoľvek podnikania,
h)
pojmy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú podľa okolností podnik prevádzkovaný rezidentom jedného zmluvného štátu a podnik prevádzkovaný rezidentom druhého zmluvného štátu,
i)
pojem „štátny príslušník“ označuje
(i)
každú fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom alebo
(ii)
každú právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť alebo združenie zriadené podľa právnych predpisov platných v zmluvnom štáte,
j)
pojem „medzinárodná doprava“ označuje každú dopravu uskutočnenú loďou alebo lietadlom a prevádzkovanú podnikom, ktorého miesto skutočného vedenia sa nachádza v zmluvnom štáte, okrem prípadov, ak sa takáto doprava uskutočňuje len medzi miestami v druhom zmluvnom štáte,
k)
pojem „príslušný orgán“ označuje
(i)
v Slovenskej republike Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo jeho splnomocneného zástupcu,
(ii)
v Spojených arabských emirátoch Ministerstvo financií Spojených arabských emirátov alebo jeho splnomocneného zástupcu,
l)
pojem „podnikanie" zahŕňa vykonávanie profesijných služieb a iných činností nezávislej povahy.
(2)
Pri uplatňovaní zmluvy zmluvným štátom, každý pojem nedefinovaný v zmluve, ak si to súvislosť nevyžaduje inak, má taký význam, aký má v danom čase podľa právnych predpisov zmluvného štátu upravujúcich dane, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, pričom akýkoľvek význam podľa príslušných daňových právnych predpisov zmluvného štátu má prednosť pred významom, ktorý má tento pojem podľa iných právnych predpisov zmluvného štátu.
Článok 4
Rezident
(1)
Na účely tejto zmluvy sa pojmom „rezident zmluvného štátu“ rozumie
a)
v Spojených arabských emirátoch:
(i)
Spojené arabské emiráty, miestna vláda, miestny orgán alebo vládne inštitúcie, agentúry, štatutárne orgány a ich útvary,
(ii)
štátni príslušníci Spojených arabských emirátov,
(iii)
fyzické osoby, ktoré sú podľa zákonov Spojených arabských emirátov považované za rezidentov tohto štátu,
(iv)
spoločnosť alebo akýkoľvek iný právny subjekt, ktorý je vytvorený podľa zákonov Spojených arabských emirátov.
b)
V Slovenskej republike: každá osoba, ktorá podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu podlieha v zmluvnom štáte zdaneniu z dôvodu svojho trvalého pobytu, sídla, miesta skutočného vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria a taktiež zahŕňa tento zmluvný štát a každý správny celok alebo miestny orgán. Tento pojem však nezahŕňa osobu, ktorá v zmluvnom štáte podlieha zdaneniu iba z dôvodu príjmov zo zdrojov v tomto zmluvnom štáte.
(2)
Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 tohto článku rezidentom oboch zmluvných štátov, určí sa jej postavenie takto:
a)
považuje sa za rezidenta len toho zmluvného štátu, v ktorom má trvalo dostupné bývanie; ak má trvalo dostupné bývanie v oboch zmluvných štátoch, považuje sa za rezidenta len toho zmluvného štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),
b)
ak nemožno určiť, v ktorom zmluvnom štáte má stredisko svojich životných záujmov, alebo ak v žiadnom z nich nemá trvalo dostupné bývanie, považuje sa za rezidenta len toho zmluvného štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c)
ak sa obvykle zdržiava v oboch zmluvných štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje sa za rezidenta len toho zmluvného štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
d)
ak je štátnym príslušníkom oboch zmluvných štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho z nich, príslušné orgány zmluvných štátov vyriešia túto otázku vzájomnou dohodou.
(3)
Ak je podľa ustanovení odseku 1 tohto článku osoba, iná než fyzická osoba, rezidentom oboch zmluvných štátov, považuje sa za rezidenta len toho zmluvného štátu, v ktorom sa nachádza miesto jej skutočného vedenia.
Článok 5
Príjmy z uhľovodíkov
Žiadne ustanovenie tejto zmluvy sa nedotýka práv zmluvných strán alebo miestnych vlád alebo miestnych úradov pri uplatňovaní svojich vnútroštátnych práv a predpisov týkajúcich sa zdanenia príjmov a ziskov pochádzajúcich z uhľovodíkov a s nimi súvisiacich produktov nachádzajúcich sa na území príslušného zmluvného štátu.
Článok 6
Stála prevádzkareň
(1)
Na účely tejto zmluvy pojem „stála prevádzkareň“ označuje trvalé miesto na podnikanie, prostredníctvom ktorého podnik vykonáva úplne alebo čiastočne svoju činnosť.
(2)
Pojem „stála prevádzkareň“ zahŕňa najmä:
a)
miesto vedenia,
b)
pobočku,
c)
kanceláriu,
d)
továreň,
e)
dielňu,
f)
baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo iné miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov alebo ťažby prírodných zdrojov na súši a v mori,
g)
farmu alebo plantáž.
(3)
Výraz „stála prevádzkareň“ rovnako zahŕňa
a)
stavenisko alebo stavebný alebo montážny projekt, taktiež dozorné činnosti s tým spojené, ale len vtedy, ak takéto stavenisko alebo stavebný alebo montážny projekt, alebo dozorné činnosti trvajú dlhšie ako šesť mesiacov,
b)
poskytovanie služieb vrátane poradenských služieb podnikom jedného zmluvného štátu alebo prostredníctvom zamestnancov alebo iných pracovníkov v druhom zmluvnom štáte, za predpokladu, že tieto činnosti trvajú pre ten istý projekt alebo súvisiaci projekt v jednom období alebo vo viacerých obdobiach presahujúcich v úhrne viac ako 183 dní v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4)
Bez ohľadu na odseky 1 až 3 tohto článku, pojem „stála prevádzkareň“ nezahŕňa
a)
využívanie zariadení výlučne na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania tovaru patriaceho podniku,
b)
udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku výlučne na účely uskladnenia, vystavenia alebo dodania,
c)
udržiavanie zásob tovaru patriacich podniku výlučne na účely spracovania iným podnikom,
d)
udržiavanie trvalého miesta na podnikanie výlučne na účely nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií pre podnik,
e)
udržiavanie trvalého miesta na podnikanie výlučne na účely poskytovania akýchkoľvek iných činností, ktoré majú pre podnik prípravný alebo pomocný charakter,
f)
udržiavanie trvalého miesta na podnikanie výlučne na účely vykonávania akýchkoľvek kombinovaných činností uvedených v písmenách a) až e), ak celková činnosť trvalého miesta na podnikanie vyplývajúca z tejto kombinácie má prípravný alebo pomocný charakter.
(5)
Ak bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku osoba iná ako nezávislý zástupca v zmysle odseku 6 tohto článku koná v mene podniku a má a obvykle uplatňuje právomoc v zmluvnom štáte uzavierať zmluvy v mene tohto podniku, potom tento podnik má stálu prevádzkareň v tomto zmluvnom štáte vo vzťahu k všetkým činnostiam, ktoré táto osoba vykonáva pre podnik, ak činnosti tejto osoby nie sú obmedzené na činnosti uvedené v odseku 4 tohto článku, ktoré nezakladajú stálu prevádzkareň podľa ustanovení uvedeného odseku, ak sa vykonávajú prostredníctvom trvalého miesta na podnikanie.
(6)
Podnik nemá stálu prevádzkareň v zmluvnom štáte len preto, že v tomto zmluvnom štáte vykonáva svoje podnikanie prostredníctvom obchodného zástupcu, komisionára alebo akéhokoľvek iného nezávislého zástupcu, ak tieto osoby konajú v rámci svojho bežného podnikania.
(7)
Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, ovláda spoločnosť alebo je ovládaná spoločnosťou, ktorá je rezidentom druhého zmluvného štátu alebo ktorá vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v druhom zmluvnom štáte (či prostredníctvom stálej prevádzkarne alebo inak), nezakladá sama o sebe z ktorejkoľvek takejto spoločnosti stálu prevádzkareň druhej spoločnosti.
Článok 7
Príjmy z nehnuteľného majetku
(1)
Príjmy plynúce rezidentovi jedného zmluvného štátu z nehnuteľného majetku (vrátane príjmov z poľnohospodárstva alebo lesníctva) nachádzajúceho sa v druhom zmluvnom štáte, sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Pojem „nehnuteľný majetok“ má taký význam, aký má podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom sa majetok nachádza. V každom prípade tento pojem zahŕňa príslušenstvo nehnuteľného majetku, živý a neživý inventár používaný v poľnohospodárstve a lesníctve, práva, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia právnych predpisov upravujúce pozemkové vlastníctvo, užívanie nehnuteľného majetku a práva na variabilné alebo fixné platby za ťažbu alebo za povolenie na ťažbu ložísk nerastných surovín, prameňov a iných prírodných zdrojov; lode, člny a lietadlá, sa nepovažujú za nehnuteľný majetok.
(3)
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa uplatnia na príjmy plynúce z priameho užívania, z nájmu alebo iného spôsobu užívania nehnuteľného majetku.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na príjmy z nehnuteľného majetku podniku.
Článok 8
Zisky z podnikania
(1)
Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto zmluvnom štáte, ak podnik nevykonáva svoje podnikanie v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza. Ak podnik vykonáva svoje podnikanie takýmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno prisúdiť stálej prevádzkarni.
(2)
Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva svoju činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza, tejto stálej prevádzkarni sa s výnimkou ustanovení odseku 3 tohto článku v každom zmluvnom štáte prisudzujú zisky, ktoré by mohla dosiahnuť, keby ako samostatný podnik vykonávala rovnaké alebo podobné činnosti za rovnakých alebo podobných podmienok a keby bola úplne nezávislá od podniku, ktorého je stálou prevádzkarňou.
(3)
Pri stanovení ziskov stálej prevádzkarne sa povoľuje odpočítať náklady vynaložené na činnosť tejto stálej prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a všeobecných administratívnych výdavkov takto vynaložených, či už v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa táto stála prevádzkareň nachádza alebo inde.
(4)
Ak je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé stanoviť zisky, ktoré sa majú prisúdiť stálej prevádzkarni, na základe rozdelenia celkových ziskov podniku jeho rôznym častiam, ustanovenia odseku 2 tohto článku nevylučujú, aby tento zmluvný štát stanovil zisky, ktoré majú byť zdanené, takýmto obvyklým rozdelením; použitý spôsob rozdelenia zisku však musí byť taký, aby výsledok bol v súlade so zásadami stanovenými v tomto článku.
(5)
Stálej prevádzkarni sa neprisudzujú zisky z dôvodu samotného nákupu tovaru pre podnik.
(6)
Zisky, ktoré sa majú prisúdiť stálej prevádzkarni, sa na účely predchádzajúcich odsekov určia každý rok rovnakým spôsobom, ak neexistujú dostatočné dôvody na iný postup.
(7)
Ak zisky zahŕňajú časti príjmov osobitne uvedených v iných článkoch tejto zmluvy, ustanovenia tých článkov nie sú dotknuté ustanoveniami tohto článku.
Článok 9
Medzinárodná doprava
(1)
Zisky z prevádzkovania lodí alebo lietadiel v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia podniku.
(2)
Zisky z prevádzkovania člnov vo vnútrozemskej vodnej doprave podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, v ktorom je miesto skutočného vedenia podniku.
(3)
Ak miesto skutočného vedenia podniku, ktorý sa zaoberá lodnou dopravou, alebo podniku, ktorý sa zaoberá vnútrozemskou vodnou dopravou, je na palube lode alebo člna, má sa zato, že sa nachádza v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza domovský prístav tejto lode alebo člna, alebo ak domovský prístav nie je, v tom zmluvnom štáte, ktorého rezidentom je prevádzkovateľ lode alebo člna.
(4)
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa uplatnia aj na zisky z účasti na poole, spoločnom podnikaní alebo medzinárodnej prevádzkovej organizácii.
Článok 10
Prepojené podniky
(1)
Ak
a)
sa podnik jedného zmluvného štátu priamo alebo nepriamo podieľa na riadení, kontrole alebo na majetku podniku druhého zmluvného štátu alebo
b)
sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku jedného zmluvného štátu i podniku druhého zmluvného štátu,
a ak sú v týchto prípadoch podmienky, na ktorých sa dva podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch dohodli alebo im boli uložené a ktoré sa líšia od podmienok, ktoré by si dohodli nezávislé podniky, potom môžu byť akékoľvek zisky, ktoré by v prípade neexistencie týchto podmienok jeden z podnikov dosiahol, ale vzhľadom na tieto podmienky ich nedosiahol, zahrnuté do ziskov tohto podniku a následne zdanené.
(2)
Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku tohto zmluvného štátu a následne zdaní zisky, z ktorých bol podnik druhého zmluvného štátu zdanený v druhom zmluvnom štáte a zisky takto zahrnuté sú zisky, ktoré by bol dosiahol podnik skôr uvedeného zmluvného štátu, ak by podmienky dohodnuté medzi týmito dvoma podnikmi boli také, aké by sa dohodli medzi nezávislými podnikmi, potom druhý zmluvný štát primerane upraví sumu dane uloženej z týchto ziskov. Pri stanovení takejto úpravy sa postupuje s náležitým ohľadom na iné ustanovenia tejto zmluvy a príslušné orgány zmluvných štátov sa v prípade potreby spolu poradia.
Článok 11
Dividendy
(1)
Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, rezidentovi druhého zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto druhom štáte.
(2)
Pojem „dividendy“ použitý v tomto článku označuje príjmy z akcií, banských akcií, zakladateľských akcií alebo iných práv, ktoré nie sú pohľadávkami z podielov na zisku, ako aj iných práv na spoločnostiach, ktoré sa zdaňujú rovnakým spôsobom ako príjmy z akcií podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, ktorého je vyplácajúca spoločnosť rezidentom.
(3)
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa neuplatnia, ak skutočný vlastník dividend, ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, ktorého rezidentom je spoločnosť vyplácajúca dividendy, podnikanie prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza a ak sa podiel, v súvislosti s ktorým sa dividendy vyplácajú, skutočne viaže na túto stálu prevádzkareň. V takomto prípade sa uplatnia ustanovenia článku 8.
(4)
Ak spoločnosť, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, dosahuje zisky alebo príjmy z druhého zmluvného štátu, tento druhý zmluvný štát nemôže zdaniť dividendy vyplácané spoločnosťou s výnimkou, ak sa tieto dividendy vyplácajú rezidentovi tohto druhého zmluvného štátu alebo ak vlastníctvo, v súvislosti s ktorým sa dividendy vyplácajú, sa skutočne viaže na stálu prevádzkareň nachádzajúcu sa v tomto druhom zmluvnom štáte a nemôže zdaniť nerozdelené zisky spoločnosti daňou z nerozdelených ziskov spoločnosti, aj keď vyplácané dividendy alebo nerozdelené zisky pozostávajú úplne alebo čiastočne zo ziskov alebo z príjmov plynúcich zo zdroja v tomto druhom zmluvnom štáte.
Článok 12
Úroky
(1)
Úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Tieto úroky sa však môžu zdaniť aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu, ak je však skutočný vlastník úrokov rezidentom druhého zmluvného štátu, daň takto stanovená nepresiahne 10 % hrubej sumy úrokov.
(3)
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku úroky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte sú oslobodené od dane v tomto zmluvnom štáte za predpokladu, že ich príjemcom a skutočným vlastníkom je
a)
v Slovenskej republike
(i)
vláda Slovenskej republiky,
(ii)
miestne orgány,
(iii)
Národná banka Slovenska,
(iv)
Eximbanka SR (Exportno-importná banka Slovenskej republiky),
(v)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,
(vi)
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity;
b)
v Spojených arabských emirátoch
(i)
Centrálna banka Spojených arabských emirátov /Central Bank of the United ArabEmirates/,
(ii)
Investičný úrad Emirátov /Emirates Investment Authority/,
(iii)
Investičný úrad Abú Dhabí /Abu Dhabi Investment Authority/,
(iv)
Medzinárodná ropná investičná spoločnosť /International Petroleum Investment Company (IPIC)/,
(v)
Investičná rada Abú Dhabí /Abu Dhabi Investment Council/,
(vi)
Investičné spoločenstvo Dubaja /Investment Corporation of Dubai/,
(vii)
Národná energetická spoločnosť Abú Dhabí /Abu Dhabi National Energy Company (TAQA)/,
(viii)
Rozvojová spoločnosť Mubadala /Mubadala Development Company/,
(ix)
Sociálny fond Abú Dhabí /The Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund/,
(x)
Úrad sociálneho zabezpečenia a starobného dôchodku Abú Dhabí /The General Pension and Social Security Authority/,
a všetky ostatné inštitúcie, ktoré budú dohodnuté medzi oboma zmluvnými štátmi prostredníctvom výmeny listov.
(4)
Pojem „úroky“ použitý v tomto článku označuje príjmy z pohľadávok akéhokoľvek druhu zabezpečených alebo nezabezpečených záložným právom na nehnuteľnosť bez ohľadu na to, či poskytujú právo účasti na ziskoch dlžníka a najmä príjmy z vládnych cenných papierov a príjmy z obligácií alebo z dlhopisov vrátane prémií a výhier spojených s týmito cennými papiermi, obligáciami alebo dlhopismi. Úroky z omeškania ukladané za oneskorenú platbu sa nepovažujú za úroky na účely tohto článku.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa neuplatnia, ak skutočný vlastník úrokov, ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom majú úroky zdroj, podnikanie prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza a ak pohľadávka, z ktorej sa úroky platia, sa skutočne viaže na túto stálu prevádzkareň. V takomto prípade sa uplatnia ustanovenia článku 8.
(6)
Predpokladá sa, že úroky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak je platiteľ rezidentom tohto zmluvného štátu. Ak však osoba platiaca úroky bez ohľadu na to, či je alebo nie je rezidentom zmluvného štátu, má v zmluvnom štáte stálu prevádzkareň, v súvislosti s ktorou vznikol dlh, za ktorý sa úroky platia a tieto úroky idú na ťarchu tejto stálej prevádzkarne, potom sa predpokladá, že tieto úroky majú zdroj v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza táto stála prevádzkareň.
(7)
Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom úrokov alebo medzi nimi a treťou osobou suma úrokov vzťahujúca sa k pohľadávke, z ktorej sa úroky platia, presahuje sumu, ktorú by bol dohodol platiteľ so skutočným vlastníkom, keby takéto vzťahy neexistovali, uplatnia sa ustanovenia tohto článku len na túto naposledy uvedenú sumu. V tomto prípade časť platieb presahujúca túto sumu sa zdaní podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.
Článok 13
Licenčné poplatky
(1)
Licenčné poplatky majúce zdroj v jednom zmluvnom štáte a vyplácané rezidentovi druhého zmluvného štátu sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Tieto licenčné poplatky vyplácané spoločnosťou, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu, možno zdaniť v tomto zmluvnom štáte podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu, ak je však skutočný vlastník licenčných predpisov rezidentom druhého zmluvného štátu, daň takto stanovená nepresiahne 10 % hrubej sumy licenčných poplatkov.
(3)
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku, licenčné poplatky, ktoré majú zdroj v jednom zmluvnom štáte, budú oslobodené od dane v tomto zmluvnom štáte, za predpokladu, že ich príjemcom a skutočným vlastníkom je
a)
v Slovenskej republike
(i)
vláda Slovenskej republiky,
(ii)
miestne orgány,
(iii)
Národná banka Slovenska,
(iv)
Eximbanka SR (Exportno-importná banka Slovenskej republiky),
(v)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,
(vi)
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity;
b)
v Spojených arabských emirátoch
(i)
Centrálna banka Spojených arabských emirátov /Central Bank of the United Arab Emirates/,
(ii)
Investičný úrad Emirátov /Emirates Investment Authority/,
(iii)
Investičný úrad Abú Dhabí /Abu Dhabi Investment Authority/,
(iv)
Medzinárodná ropná investičná spoločnosť /International Petroleum Investment Company (IPIC)/,
(v)
Investičná rada Abú Dhabí /Abu Dhabi Investment Council/,
(vi)
Investičné spoločenstvo Dubaja /Investment Corporation of Dubai/,
(vii)
Národná energetická spoločnosť Abú Dhabí /Abu Dhabi National Energy Company (TAQA)/,
(viii)
Rozvojová spoločnosť Mubadala /Mubadala Development Company/,
(ix)
Sociálny fond Abú Dhabí /The Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund/,
(x)
Úrad sociálneho zabezpečenia a starobného dôchodku Abú Dhabí /The General Pension and Social Security Authority/,
a všetky ostatné inštitúcie, ktoré budú dohodnuté medzi oboma zmluvnými štátmi prostredníctvom výmeny listov.
(4)
Pojem „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu prijaté ako odplata za použitie alebo za právo na použitie akéhokoľvek autorského práva k literárnemu, umeleckému alebo vedeckému dielu vrátane kinematografických filmov a filmov alebo nahrávok pre televízne alebo rozhlasové vysielanie a inú reprodukciu obrazu a zvuku, akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, dizajnu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo postupu, softvéru, alebo za použitie alebo právo na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia vrátane lodí, lietadiel, železničných a cestných vozidiel a kontajnerov, alebo za informácie, ktoré sa vzťahujú na priemyselné, obchodné alebo vedecké skúsenosti.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa neuplatnia, ak skutočný vlastník licenčných poplatkov, ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte, v ktorom majú licenčné poplatky zdroj, podnikanie prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza a ak sa právo alebo majetok, za ktorý sa licenčné poplatky platia, skutočne viažu na túto stálu prevádzkareň. V takomto prípade sa uplatnia ustanovenia článku 8.
(6)
Predpokladá sa, že licenčné poplatky majú zdroj v zmluvnom štáte, ak je platiteľ rezidentom tohto zmluvného štátu. Ak však osoba platiaca licenčné poplatky bez ohľadu na to, či je alebo nie je rezidentom zmluvného štátu, má v zmluvnom štáte stálu prevádzkareň, v súvislosti s ktorou vznikla povinnosť platiť licenčné poplatky a tieto licenčné poplatky idú na ťarchu tejto stálej prevádzkarne, potom sa predpokladá, že tieto licenčné poplatky majú zdroj v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza táto stála prevádzkareň.
(7)
Ak v dôsledku osobitných vzťahov existujúcich medzi platiteľom a skutočným vlastníkom licenčných poplatkov alebo medzi nimi a treťou osobou suma licenčných poplatkov vzťahujúca sa na použitie, na právo alebo na informácie, za ktoré sa licenčné poplatky platia, presahuje sumu, ktorú by bol dohodol platiteľ so skutočným vlastníkom, keby takéto vzťahy neexistovali, uplatnia sa ustanovenia tohto článku len na túto naposledy uvedenú sumu. V tomto prípade časť platieb presahujúca túto sumu sa zdaní podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov s prihliadnutím na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.
Článok 14
Príjmy zo scudzenia majetku
(1)
Príjmy, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia nehnuteľného majetku uvedeného v článku 7, ktorý sa nachádza v druhom zmluvnom štáte, sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Príjmy, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia akcií spoločnosti, podielov v spoločnosti, v zvereneckom fonde alebo na majetku, môžu byť zdanené v druhom zmluvnom štáte, ak minimálne 50 % z hodnoty akcií tvorí priamo alebo nepriamo nehnuteľný majetok uvedený v článku 6, ktorý je umiestnený v tomto druhom zmluvnom štáte, okrem prípadov, keď sú akcie obchodované na uznávanej burze cenných papierov.
(3)
Príjmy zo scudzenia hnuteľného majetku, ktorý je časťou obchodného majetku stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, vrátane príjmov dosiahnutých zo scudzenia tejto stálej prevádzkarne (samej alebo spolu s celým podnikom), sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(4)
Príjmy zo scudzenia lodí, člnov alebo lietadiel, prevádzkovaných v medzinárodnej doprave, alebo hnuteľného majetku, ktorý slúži na prevádzku týchto lodí, člnov alebo lietadiel, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia podniku.
(5)
Príjmy zo scudzenia majetku iného, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4 tohto článku, podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom.
Článok 15
Príjmy zo závislej činnosti
(1)
Platy, mzdy a iné podobné odmeny plynúce rezidentovi jedného zmluvného štátu z dôvodu zamestnania podliehajú zdaneniu, s výnimkou ustanovení článkov 16, 18 a 19, len v tomto zmluvnom štáte, ak sa zamestnanie nevykonáva v druhom zmluvnom štáte. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa odmeny zaň prijaté zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Odmeny plynúce rezidentovi jedného zmluvného štátu z dôvodu zamestnania vykonávaného v druhom zmluvnom štáte, podliehajú zdaneniu, bez ohľadu na ustanovenia odseku 1, len v skôr uvedenom zmluvnom štáte, ak
a)
príjemca je prítomný v druhom zmluvnom štáte počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré nepresiahnu v úhrne 183 dní v akomkoľvek dvanásťmesačnom období, ktoré sa začína alebo končí v príslušnom zdaňovacom období, a
b)
odmeny sú vyplácané zamestnávateľom alebo v mene zamestnávateľa, ktorý nie je rezidentom druhého zmluvného štátu, a
c)
odmeny nejdú na ťarchu stálej prevádzkarne, ktorú má zamestnávateľ v druhom zmluvnom štáte.
(3)
Pojem „zamestnávateľ“ uvedený v odseku 2 písm. b) tohto článku označuje akúkoľvek osobu, ktorá dáva pokyny a príkazy spojené s výkonom práce a ktorá nesie riziko a zodpovednosť za výkon práce.
(4)
Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia tohto článku, odmeny plynúce z dôvodu zamestnania vykonávaného na palube lode alebo lietadla, prevádzkovaného v medzinárodnej doprave, sa môžu zdaniť len v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia podniku.
Článok 16
Tantiémy
Tantiémy a iné podobné platby, ktoré rezident jedného zmluvného štátu poberá ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorá je rezidentom druhého zmluvného štátu, sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
Článok 17
Umelci a športovci
(1)
Bez ohľadu na ustanovenia článkov 15 a 16, príjmy, ktoré poberá rezident jedného zmluvného štátu ako umelec, a to ako divadelný, filmový, rozhlasový alebo televízny umelec, alebo ako hudobník, alebo ako športovec z činností vykonávaných osobne v druhom zmluvnom štáte, môžu byť zdanené v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Ak príjmy z činností osobne vykonávaných umelcom alebo športovcom neplynú priamo tomuto umelcovi alebo športovcovi, ale inej osobe, môžu sa tieto príjmy bez ohľadu na ustanovenia článku 8 zdaniť v tom zmluvnom štáte, v ktorom umelec alebo športovec vykonáva svoju činnosť.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa neuplatnia na príjmy plynúce z činností vykonávaných v jednom zmluvnom štáte, ak návšteva tohto zmluvného štátu je úplne alebo prevažne financovaná z verejných prostriedkov druhého zmluvného štátu, jeho správneho celku alebo miestneho orgánu. V takomto prípade sa príjmy alebo zisky zdaňujú len v tom zmluvnom štáte, ktorého je umelec alebo športovec rezidentom.
Článok 18
Dôchodky
S výnimkou ustanovenia článku 19 ods. 3 a 4 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z dôvodu predchádzajúceho zamestnania rezidentovi zmluvného štátu podliehajú zdaneniu len v tomto zmluvnom štáte.
Článok 19
Štátna služba
(1)
Platy, mzdy a iné podobné odmeny, okrem dôchodkov vyplácané jedným zmluvným štátom alebo jeho správnym celkom, alebo miestnym orgánom fyzickej osobe za služby poskytované tomuto zmluvnému štátu alebo jeho správnemu celku, alebo miestnemu orgánu podliehajú zdaneniu len v tomto zmluvnom štáte.
(2)
Takéto platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak sú služby poskytované v tomto druhom zmluvnom štáte a fyzická osoba je rezidentom tohto druhého zmluvného štátu a
a)
je štátnym príslušníkom tohto druhého zmluvného štátu alebo
b)
sa rezidentom tohto druhého zmluvného štátu nestala len z dôvodu poskytovania týchto služieb.
(3)
Dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané z prostriedkov, ktoré vytvoril zmluvný štát alebo jeho správny celok, alebo miestny orgán, fyzickej osobe za služby poskytované tomuto zmluvnému štátu alebo jeho správnemu celku, alebo miestnemu orgánu, podliehajú zdaneniu len v tomto zmluvnom štáte.
(4)
Takéto dôchodky a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom zmluvnom štáte, ak je fyzická osoba rezidentom a štátnym príslušníkom tohto druhého zmluvného štátu.
(5)
Ustanovenia článkov 15, 16, 17 a 18 sa uplatňujú na platy, mzdy, dôchodky a iné podobné odmeny za služby poskytované v súvislosti s podnikaním vykonávaným niektorým zmluvným štátom alebo jeho správnym celkom, alebo miestnym orgánom.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5, sa podobným spôsobom vzťahujú na platy, mzdy, dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané vládnymi inštitúciami vykonávajúcimi funkcie vládnej povahy, ktoré v Spojených arabských emirátoch zahŕňajú Investičný úrad Emirátov, Investičný úrad Abú Dhabí, Investičnú radu Abú Dhabí, Rozvojovú spoločnosť Mubadala, Dôchodkový a sociálny fond Abú Dhabí, Všeobecný dôchodkový a sociálny úrad a Investičnú spoločnosť Dubaja, a v Slovenskej republike zahŕňajú EXIMBANKU SR, Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s., Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity a Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu.
Článok 20
Študenti
Platby, ktoré na účely svojho pobytu, štúdia alebo výcviku dostáva študent alebo učeň, ktorý je alebo bol bezprostredne pred svojím príchodom do jedného zmluvného štátu rezidentom druhého zmluvného štátu a ktorý sa zdržiava v skôr uvedenom zmluvnom štáte iba s cieľom štúdia alebo výcviku, sa nezdania v tomto skôr uvedenom zmluvnom štáte, ak takéto platby majú zdroj mimo tohto skôr uvedeného zmluvného štátu.
Článok 21
Iné príjmy
(1)
Príjmy rezidenta zmluvného štátu bez ohľadu na to, kde je ich zdroj, ktoré sa neuvádzajú v predchádzajúcich článkoch tejto zmluvy, podliehajú zdaneniu len v tomto zmluvnom štáte.
(2)
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa neuplatnia na príjmy, s výnimkou príjmov z nehnuteľného majetku definovaného v článku 7 ods. 2, ak ich príjemca, ktorý je rezidentom jedného zmluvného štátu, vykonáva v druhom zmluvnom štáte podnikanie prostredníctvom stálej prevádzkarne, ktorá sa tam nachádza a ak právo alebo majetok, za ktoré sa príjmy platia, sú skutočne spojené s touto stálou prevádzkarňou. V tomto prípade sa uplatnia ustanovenia článku 8.
(3)
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku príjmy rezidenta jedného zmluvného štátu, ktoré nie sú upravené v predchádzajúcich článkoch tejto zmluvy a ktoré plynú z druhého zmluvného štátu, sa môžu tiež zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
Článok 22
Zamedzenie dvojitého zdanenia
(1)
Ak rezident jedného zmluvného štátu poberá príjmy, ktoré sa môžu podľa ustanovení tejto zmluvy zdaniť v druhom zmluvnom štáte, skôr uvedený zmluvný štát povolí znížiť daň z príjmov svojho rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z príjmov zaplatenej v druhom zmluvnom štáte. Suma, o ktorú sa daň zníži, však nepresiahne tú časť dane z príjmov vypočítanej pred jej znížením, ktorá pripadá na príjmy, ktoré sa môžu zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.
(2)
Ak v súlade s akýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy, ktoré poberá rezident zmluvného štátu, sú oslobodené od dane v tomto zmluvnom štáte, tento zmluvný štát napriek tomu môže pri vypočítaní sumy dane na zvyšné príjmy tohto rezidenta vziať do úvahy tieto oslobodené príjmy.
Článok 23
Zásada rovnakého zaobchádzania
(1)
Štátni príslušníci jedného zmluvného štátu nepodliehajú v druhom zmluvnom štáte zdaneniu ani povinnostiam s ním súvisiacimi, ktoré sú iné alebo ťaživejšie ako zdanenie a s ním súvisiace povinnosti, ktorým podliehajú alebo môžu podliehať štátni príslušníci druhého zmluvného štátu, ktorí sú v rovnakej situácii najmä z hľadiska rezidencie. Toto ustanovenie sa bez ohľadu na ustanovenia článku 1 bude uplatňovať aj na osoby, ktoré nie sú rezidentmi žiadneho zo zmluvných štátov.
(2)
Zdanenie stálej prevádzkarne, ktorú má podnik jedného zmluvného štátu v druhom zmluvnom štáte, nemôže byť v tomto druhom zmluvnom štáte nepriaznivejšie ako zdanenie podnikov tohto druhého zmluvného štátu vykonávajúcich rovnaké činnosti. Toto ustanovenie sa nebude vykladať ako záväzok jedného zmluvného štátu, aby priznal rezidentom druhého zmluvného štátu osobné úľavy a zníženia daní z dôvodu osobného stavu alebo rodinných záväzkov, ktoré priznáva svojim vlastným rezidentom.
(3)
Okrem prípadov, keď sa uplatnia ustanovenia článku 10 ods. 1, článku 12 ods. 7 alebo článku 13 ods. 7, úroky, licenčné poplatky a iné úhrady platené podnikom jedného zmluvného štátu rezidentovi druhého zmluvného štátu sú na účely stanovenia zdaniteľných ziskov tohto podniku odpočítateľné za rovnakých podmienok, ako keby boli platené rezidentovi skôr uvedeného štátu. Obdobne, akékoľvek dlhy podniku jedného zmluvného štátu rezidentovi druhého zmluvného štátu sú na účely zdanenia majetku tohto podniku odpočítateľné za rovnakých podmienok ako keby ich dohodol rezident prvého zmluvného štátu.
(4)
Podniky jedného zmluvného štátu, ktorých majetok úplne alebo čiastočne vlastní alebo priamo alebo nepriamo ovláda jeden rezident alebo rezidenti druhého zmluvného štátu, nepodliehajú v skôr uvedenom zmluvnom štáte zdaneniu ani povinnostiam s ním súvisiacimi, ktoré sú iné, či ťaživejšie ako zdanenie a s ním spojené povinnosti, ktorým podliehajú alebo môžu podliehať iné podobné podniky skôr uvedeného štátu.
(5)
Ustanovenia tohto článku sa bez ohľadu na ustanovenia článku 2 uplatňujú na dane akéhokoľvek druhu a charakteru.
(6)
Ustanovenia tohto článku nebránia zmluvnému štátu v priznaní úľavy, odpočtu alebo oslobodenia spoločnostiam, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve jedného zo zmluvných štátov.
Článok 24
Procedúra vzájomnej dohody
(1)
Ak sa osoba domnieva, že opatrenia jedného alebo oboch zmluvných štátov vedú alebo budú viesť v jej prípade k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, môže nezávisle od opravných prostriedkov, ktoré poskytujú vnútroštátne právne predpisy zmluvných štátov, predložiť svoj prípad príslušnému orgánu zmluvného štátu, ktorého je rezidentom, alebo ak sa na prípad vzťahuje článok 23 odsek 1 príslušnému orgánu zmluvného štátu, ktorého je štátnym príslušníkom. Prípad musí byť predložený do troch rokov od prvého oznámenia o opatrení smerujúcom k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
(2)
Ak príslušný orgán považuje námietku za oprávnenú a ak sám nie je schopný nájsť uspokojivé riešenie, bude sa usilovať prípad vyriešiť vzájomnou dohodou s príslušným orgánom druhého zmluvného štátu tak, aby sa vylúčilo zdanenie, ktoré nie je v súlade s touto zmluvou. Dosiahnutá dohoda sa uplatní bez ohľadu na časové lehoty podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných štátov.
(3)
Príslušné orgány zmluvných štátov vynaložia úsilie vyriešiť vzájomnou dohodou ťažkosti či pochybnosti, ktoré môžu vzniknúť pri výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy. Môžu sa tiež vzájomne poradiť o zamedzení dvojitého zdanenia v prípadoch, ktoré neupravuje táto zmluva.
(4)
Príslušné úrady zmluvných štátov môžu medzi sebou komunikovať priamo, ako aj prostredníctvom spoločnej komisie zloženej z predstaviteľov príslušných úradov zmluvných štátov alebo ich zástupcov, na účel dosiahnutia dohody v zmysle predchádzajúcich odsekov.
Článok 25
Výmena informácií
(1)
Príslušné orgány zmluvných štátov si vymieňajú informácie, o ktorých sa predpokladá, že sú rozhodujúce na vykonávanie ustanovení tejto zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich dane každého druhu a charakteru, ktoré sú ukladané v mene zmluvných štátov alebo ich správnych celkov, alebo miestnych orgánov, ak zdanenie, ktoré upravujú, nie je v rozpore s touto zmluvou. Výmena informácií nie je obmedzená článkami 1 a 2.
(2)
Všetky informácie, ktoré zmluvný štát získa podľa odseku 1, sa považujú za daňové tajomstvo rovnako ako informácie získané podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto zmluvného štátu a poskytujú sa len osobám alebo orgánom (vrátane súdov a správnych orgánov), ktoré sa zaoberajú vyrubovaním alebo vyberaním daní, vykonávaním právnych predpisov alebo trestným stíhaním týkajúcim sa daní alebo rozhodovaním o odvolaniach vo vzťahu ku daniam uvedeným v odseku 1 alebo dohľadom nad týmito činnosťami. Tieto osoby alebo orgány použijú informácie len na uvedené účely. Tieto informácie sa môžu zverejňovať počas verejných súdnych konaní alebo v súdnych rozhodnutiach. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu byť informácie získané jedným zmluvným štátom použité na iné účely, pokiaľ tieto informácie môžu byť použité na takéto iné účely podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov a príslušný orgán zmluvného štátu poskytujúceho informácie udelil na takéto použitie súhlas.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa v žiadnom prípade nevykladajú tak, že niektorému zmluvnému štátu ukladajú povinnosť
a)
vykonať správne opatrenia v rozpore s právnymi predpismi a administratívnou praxou jedného alebo druhého zmluvného štátu,
b)
poskytnúť informácie, ktoré sa nedajú získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom správnom konaní jedného alebo druhého zmluvného štátu,
c)
poskytnúť informácie, ktoré by viedli k zverejneniu akékoľvek obchodného, hospodárskeho, priemyselného, komerčného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu, alebo informácie, ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom.
(4)
Ak jeden zmluvný štát žiada informácie podľa tohto článku, druhý zmluvný štát využije svoje opatrenia na získavanie informácií, aj keď druhý zmluvný štát informácie nepotrebuje na vlastné daňové účely. Povinnosť obsiahnutá v predchádzajúcej vete podlieha obmedzeniam uvedeným v odseku 3, ale v žiadnom prípade sa tieto obmedzenia nevysvetľujú tak, že umožňujú zmluvnému štátu zamietnuť poskytnutie informácií len preto, že on sám nemá záujem o takéto informácie.
(5)
V žiadnom prípade sa ustanovenia odseku 3 nevysvetľujú tak, že umožňujú jednému zmluvnému štátu zamietnuť poskytnutie informácií len preto, že požadovanými informáciami disponuje banka, iná finančná inštitúcia, splnomocnenec alebo osoba konajúca vo funkcii agenta alebo zmocneného zástupcu alebo preto, že sa týkajú majetkovej účasti v určitej osobe.
Článok 26
Členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov
Žiadne ustanovenia tejto zmluvy sa netýkajú daňových výsad, ktoré prislúchajú členom diplomatických misií alebo konzulárnych úradov podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo na základe ustanovení osobitných dohôd.
Článok 27
Obmedzenie výhod
(1)
Osoba, ktorá je rezidentom jedného zmluvného štátu a poberá príjem z druhého zmluvného štátu, bude mať podľa tejto zmluvy právo na úľavy zo zdanenia v druhom zmluvnom štáte, len ak takáto osoba je
a)
fyzická osoba,
b)
zmluvný štát alebo nižší správny útvar alebo miestny úrad tohto štátu.
Na účely tohto článku, nasledujúce inštitúcie sú považované za neoddeliteľnú súčasť vlády:
aa)
v Slovenskej republike
(i)
vláda Slovenskej republiky,
(ii)
miestne orgány,
(iii)
Národná banka Slovenska,
(iv)
Eximbanka SR (Exportno-importná banka Slovenskej republiky),
(v)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,
(vi)
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity;
bb)
v Spojených arabských emirátoch
(i)
Centrálna banka Spojených arabských emirátov /Central Bank of the United Arab Emirates/,
(ii)
Investičný úrad Emirátov /Emirates Investment Authority/,
(iii)
Investičný úrad Abú Dhabí /Abu Dhabi Investment Authority/,
(iv)
Medzinárodná ropná investičná spoločnosť /International Petroleum Investment Company (IPIC)/,
(v)
Investičná rada Abú Dhabí /Abu Dhabi Investment Council/,
(vi)
Investičné spoločenstvo Dubaja /Investment Corporation of Dubai/,
(vii)
Národná energetická spoločnosť Abú Dhabí /Abu Dhabi National Energy Company (TAQA)/,
(viii)
Rozvojová spoločnosť Mubadala /Mubadala Development Company/,
(ix)
Sociálny fond Abú Dhabí /The Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund/,
(x)
Úrad sociálneho zabezpečenia a starobného dôchodku Abú Dhabí /The General Pension and Social Security Authority/,
a ďalšie inštitúcie priamo alebo nepriamo vlastnené zmluvným štátom, ktoré môžu byť odsúhlasené medzi zmluvnými štátmi cez výmenu listov.
c)
zapojená do aktívneho vykonávania obchodu alebo podnikania v skôr uvedenom štáte (inej než v oblasti vykonávania alebo riadenia investícií, pokiaľ nejde o činnosti v bankovníctve alebo poisťovníctve vykonávané bankou alebo poisťovacou spoločnosťou) a príjem plynúci z druhého zmluvného štátu sa získal na základe tejto obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou,
d)
spoločnosť, ktorej hlavný druh akcií je v podstatnom rozsahu a pravidelne obchodovaný na uznanej burze cenných papierov alebo ktorá je v úplnom vlastníctve, priamo alebo nepriamo, rezidenta tohto zmluvného štátu, ktorého hlavný druh akcií je v prevažnom rozsahu a pravidelne obchodovaný na uznanej burze cenných papierov,
e)
subjekt, ktorý je neziskovou organizáciou (vrátane súkromnej nadácie) a ktorý je na základe tohto postavenia zvyčajne oslobodený od zdanenia príjmov v zmluvnom štáte, v ktorom je rezidentom, za predpokladu, že viac ako polovica skutočných vlastníkov, členov alebo účastníkov, pokiaľ takí sú, má podľa tohto článku v tejto organizácii právo na výhody plynúce z tejto zmluvy,
alebo
f)
osoba, ktorá spĺňa obe nasledujúce podmienky:
(i)
viac než 50 % skutočného vlastníckeho podielu na takejto osobe (alebo v prípade spoločnosti viac než 50 % počtu akcií akéhokoľvek druhu akcií spoločnosti) vlastnia priamo alebo nepriamo osoby, ktoré majú právo na výhody plynúce z tejto zmluvy podľa písmen a), b), d) alebo e), a
(ii)
nie viac ako 50 % hrubých príjmov takejto osoby sa použije priamo alebo nepriamo na splnenie záväzkov (vrátane záväzkov vzťahujúcich sa k úrokom alebo licenčným poplatkom) osobám, ktoré nemajú právo na výhody plynúce z tejto zmluvy podľa písmen a), b), d) alebo e).
(2)
Osobe, ktorá nemá právo na výhody vyplývajúce z tejto zmluvy podľa ustanovení odseku 1, však možno tieto výhody poskytnúť, ak tak určí príslušný úrad štátu, v ktorom majú príjmy zdroj.
(3)
Burzou cenných papierov sa na účely odseku 1 písm. d) sa rozumie
a)
v Spojených arabských emirátoch:
I.
Burza cenných papierov Abú Dhabí
II.
Finančný trh Dubaja
III.
Komoditná burza a burza zlata Dubaj
IV.
Nasdaq Dubai
V.
Globálny trh Abú Dhabí
b)
Burza cenných papierov Bratislava, a. s., a akákoľvek iná burza schválená štátnymi orgánmi
c)
akákoľvek iná burza cenných papierov umiestnená v niektorom zmluvnom štáte, ktorá bude dohodnutá medzi príslušnými orgánmi zmluvných štátov prostredníctvom výmeny listov.
(4)
Výraz „hrubé príjmy“ na účely odseku 1 písm. f) bodu (ii) znamená hrubé výnosy, alebo tam, kde sa podnik zaoberá činnosťou zahŕňajúcou spracovanie alebo výrobu tovaru, hrubé výnosy znížené o priame náklady na pracovnú silu a materiál, ktoré možno pripočítať takémuto spracovaniu alebo výrobe a ktoré sú alebo môžu byť platené z týchto príjmov.
Článok 28
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto zmluva bude ratifikovaná a ratifikačné listiny sa vymenia hneď ako to bude možné.
2.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi postupmi oboch zmluvných štátov a nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia neskoršieho oznámenia potvrdzujúceho, že boli splnené vnútroštátne právne postupy. Ustanovenia tejto zmluvy potom nadobudnú účinnosť v oboch zmluvných štátoch
a)
v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy vyplatené alebo pripísané od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom táto zmluva nadobudla platnosť,
b)
v prípade ostatných daní z príjmu a majetku, na dane, ktoré sa ukladajú za akékoľvek zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom táto zmluva nadobudla platnosť.
Článok 29
Ukončenie platnosti
Táto zmluva zostane v platnosti po dobu neurčitú, pokým ju niektorý zo zmluvných štátov nevypovie. Ktorýkoľvek zo zmluvných štátov môže zmluvu vypovedať diplomatickou cestou písomným oznámením o výpovedi najmenej šesť mesiacov pred koncom akéhokoľvek kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí najmenej piatich rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. V takom prípade sa táto zmluva prestane v oboch zmluvných štátoch vykonávať
a)
v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na príjmy vyplatené alebo pripísané od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo zaslané oznámenie o výpovedi,
b)
v prípade ostatných daní v akomkoľvek zdaňovacom období začínajúcom sa od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo zaslané písomné oznámenie o výpovedi.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.
Dané v Abú Dhabí 21. decembra 2015 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, v arabskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.


Za
Slovenskú republiku:

Robert Fico v. r.
Za
Spojené arabské emiráty:

Ubajd bin Hamid
al-Tájir v. r.
PROTOKOL
Pri podpise zmluvy medzi Spojenými arabskými emirátmi a Slovenskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov (ďalej len "zmluva"), podpísaní sa dohodli na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy
Článok 25 odsek 2 (výmena informácií)
S ohľadom na článok 25 je zrejmé, že výmena informácií na nedaňové účely môže byť výmena iba vtedy, ak sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
- existujúca medzinárodná zmluva medzi oboma krajinami o vzájomnej právnej pomoci;
- príslušný orgán žiadajúceho štátu by mal vymedziť príslušnému orgánu odovzdávajúceho štátu iné účely, na ktoré chce využívať informácie,
- určiť orgány, s ktorými žiadajúci štát zdieľa informácie o daniach pre nedaňové účely,
- v prípade, že zákony odovzdávajúceho štátu umožňujú takúto výmenu informácií pre nedaňové účely, a
- poskytujúci štát dá súhlas na takéto využitie.