49/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

49
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 17. februára 2017 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 zo 16. januára 2017 uzatvorená medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2018 z 25. januára 2017 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2017 z 21. decembra 2016 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 10. februára 2017 uzatvorená medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 – 2018 z 31. januára 2017 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
6.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2016 – 2018 z 20. apríla 2016 uzatvorený 30. januára 2017 medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
7.
Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2 , Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 z 2. decembra 2016 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Lekárskym odborovým združením
a
Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.