45/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

45
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. februára 2017,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 166d ods. 4 a § 167o ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2016 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka je 10 000 eur.
§ 2
Dlžník je oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do 250 eur.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Robert Fico v. r.