42/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

42
ZÁKON
z 1. februára 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa za slovo „meradlá“ vkladá čiarka a slová „ostatné meradlá“.
2.
V § 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
kalibrácia meradla súhrn operácií uskutočňovaných s cieľom určenia vzťahu medzi hodnotou indikovanou meradlom a hodnotou určenou etalónom,“.
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená j) až n).
3.
V § 2 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
dočasná zabezpečovacia značka opravára zabezpečovacia značka, ktorá umožňuje používanie určeného meradla v čase od ukončenia opravy do jeho overenia,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
4.
V § 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ostatné meradlá“.
5.
§ 6 a 7 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Národné etalóny a ostatné etalóny
(1)
Národný etalón realizuje, uchováva a reprodukuje hodnoty príslušných jednotiek a stupnice hodnôt fyzikálnych a technických veličín na najvyššej metrologickej úrovni v Slovenskej republike a poskytuje základ správnosti a jednotnosti meraní na jej území. Národný etalón musí byť medzinárodne porovnaný alebo nadviazaný na medzinárodný etalón alebo na národný etalón iných štátov tak, aby sa zabezpečila porovnateľnosť meraní vykonaných v Slovenskej republike s meraniami v zahraničí.
(2)
Za tvorbu, rozvoj a uchovávanie národných etalónov zodpovedá úrad.
(3)
Za národný etalón možno vyhlásiť etalón realizovaný a uchovávaný Slovenským metrologickým ústavom (ďalej len „ústav“) alebo etalón realizovaný a uchovávaný inou právnickou osobou, ktorý spĺňa požiadavky na národný etalón. Uchovávaním etalónu sa rozumejú všetky úkony potrebné na zachovanie metrologických charakteristík etalónu v ustanovených medziach.
(4)
Odborným garantom fyzikálnej realizácie a technickej realizácie, medzinárodného porovnávania, uchovávania a odovzdávania hodnôt národných etalónov a ich stupníc na etalóny a iné meradlá je ústav alebo iná právnická osoba, ktorá národný etalón uchováva.
(5)
Národný etalón vyhlasuje a jeho vyhlásenie mení a zrušuje úrad na návrh ústavu.Vyhlásenie, zmenu vyhlásenia alebo zrušenie vyhlásenia národného etalónu uverejňuje úrad vo vestníku.
(6)
Dohľad nad rozvojom, uchovávaním a používaním národných etalónov vykonáva ústav.
(7)
Na ochranu národných etalónov možno zriadiť v okolí ich uchovávania ochranné pásmo podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Ostatné etalóny najvyššej metrologickej úrovne v Slovenskej republike v odboroch merania, v ktorých nie je národný etalón alebo ktoré sú mimo meracieho rozsahu národného etalónu, sa používajú na zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradiel.
(9)
Ak národný etalón realizuje a uchováva iná právnická osoba, je povinná oznámiť ústavu všetky úpravy, doplnenia a zmeny národného etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky.
(10)
Ústav pri dohľade ústavu nad národnými etalónmi môže od inej právnickej osoby, ktorá národný etalón realizuje a uchováva, požadovať všetky informácie a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na preukázanie metrologických a technických charakteristík, spôsobu uchovávania a používania národného etalónu. Iná právnická osoba, ktorá realizuje a uchováva národný etalón, musí pri dohľade ústavu umožniť vstup povereného zamestnanca ústavu do priestorov, v ktorých je národný etalón realizovaný a uchovávaný.
(11)
Podrobnosti o vyhlasovaní, rozvoji, uchovávaní, používaní, zmene vyhlásenia a zrušení vyhlásenia národných etalónov a vykonávaní dohľadu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 7
Certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály
(1)
Certifikovaný referenčný materiál je referenčný materiál certifikovaný ústavom. Certifikáciou sa potvrdzuje, že hodnota fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnej veličiny, ktorých je tento referenčný materiál nositeľom, sa získali postupom zabezpečujúcim nadväznosť certifikovaných hodnôt fyzikálnych veličín na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(2)
Certifikovaný referenčný materiál poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní a používa sa pri činnosti vyžadujúcej nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky fyzikálnej veličiny.
(3)
Za certifikovaný referenčný materiál môže ústav uznať aj referenčný materiál vyrobený v zahraničí.
(4)
Ústav pri certifikácii referenčného materiálu osvedčí hodnoty určených vlastností spolu s príslušnými neistotami. Ústav ku každému referenčnému materiálu pripojí certifikát a prevezme do úschovy vzorky certifikovaného referenčného materiálu.
(5)
Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál je certifikovaný referenčný materiál, pre ktorý úrad ustanoví požiadavky na jeho zloženie a požiadavky na hodnoty fyzikálnej veličiny alebo viacero hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je tento certifikovaný referenčný materiál nositeľom vo vzťahu k požiadavkám na meradlá, na ktorých overovanie alebo kalibráciu sa tento certifikovaný referenčný materiál používa.
(6)
Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál vyhlasuje a jeho vyhlásenie zrušuje úrad na návrh ústavu. Vyhlásenie certifikovaného referenčného materiálu a zrušenie jeho vyhlásenia uverejňuje úrad vo vestníku.
(7)
Vyhlásený certifikovaný referenčný materiál sa používa na overenie určeného meradla alebo na kalibráciu ostatného meradla podľa § 9 ods. 7. Ak neexistuje vyhlásený certifikovaný referenčný materiál, možno použiť certifikovaný referenčný materiál.
(8)
Ostatný referenčný materiál poskytuje základ jednotnosti a správnosti meraní v odboroch merania a meracích rozsahoch, v ktorých nie je certifikovaný referenčný materiál. Výrobca alebo dovozca, ktorý ostatný referenčný materiál uvádza na trh, je povinný v sprievodnej a technickej dokumentácii uviesť jeho metrologické charakteristiky a zdokumentovať zabezpečenie nadväznosti hodnôt fyzikálnych veličín, ktorých je tento ostatný referenčný materiál nositeľom.
(9)
Podrobnosti o certifikácii referenčných materiálov, vyhlásení certifikovaných referenčných materiálov, zrušení ich vyhlásenia a uznávaní referenčných materiálov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
6.
Nadpis § 8 znie: „Určené meradlá a ostatné meradlá“.
7.
V § 8 ods. 2 písm. d) sa na konci dopĺňa slovo „alebo“.
8.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „výpočtu“ vkladá slovo „ceny,“.
9.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ostatné meradlá podľa § 5 písm. c) sú všetky meradlá, ktoré nie sú národnými etalónmi, ostatnými etalónmi, certifikovanými referenčnými materiálmi, ostatnými referenčnými materiálmi a určenými meradlami.“.
10.
V § 9 odseky 5 až 8 znejú:
„(5)
Metrologickú kontrolu vykonáva ústav alebo právnická osoba určená úradom (ďalej len „určená organizácia“). Vo vymedzenom rozsahu metrologickú kontrolu vykonávajú aj podnikatelia alebo iné právnické osoby, ktoré boli rozhodnutím úradu autorizované podľa § 24 (ďalej len „autorizovaná osoba“).
(6)
Ústav, určená organizácia a autorizovaná osoba môžu požadovať od objednávateľa metrologickej kontroly príslušné materiály a technickú dokumentáciu o meradle v štátnom jazyku.6)
(7)
Ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitných predpisov6a) a nevykonáva sa určeným meradlom, musí sa vykonať určeným výrobkom6aa) alebo ostatným meradlom s vhodným meracím rozsahom na príslušný účel, o ktorého kalibrácii bol vydaný doklad a výsledky kalibrácie vyhovujú ustanoveným požiadavkám.
(8)
Kalibráciu meradiel podľa odseku 7 vykonáva
a)
ústav,
b)
určená organizácia,
c)
akreditované kalibračné laboratórium,
d)
oprávnená osoba podľa osobitného predpisu,6ab)
e)
spôsobilý subjekt podľa osobitného predpisu.6ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6aa, 6ab a 6ac znejú:
„6a) Napríklad zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
6aa) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z.
6ab) § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
6ac) § 35 ods. 3, § 54 ods. 3, § 73 a § 92 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z.“.
11.
V § 10 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Žiadosť o schválenie typu podáva ústavu výrobca určeného meradla z členského štátu Európskej únie, zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo zo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzavretú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“), alebo ním určený dovozca, alebo dovozca určeného meradla poverený výrobcom z iného štátu (ďalej len „žiadateľ o schválenie typu“).
(4)
Žiadosť o schválenie typu Európskych spoločenstiev pre daný typ meradla možno podať len v jednom členskom štáte. Kópiu žiadosti žiadateľ o schválenie typu súčasne zašle príslušným orgánom všetkých členských štátov.
(5)
Ústav môže požadovať od žiadateľa o schválenie typu poskytnutie potrebného počtu vzoriek určeného meradla, ako aj etalóny, pomôcky, materiál a súčinnosť zamestnancov žiadateľa o schválenie typu. Žiadateľ o schválenie typu je povinný uhradiť ústavu náklady spojené so schválením typu.
(6)
Ústav je oprávnený požadovať vzorku určeného meradla na uloženie v ústave ako doklad o schválení typu. Táto skutočnosť sa zaznamená v rozhodnutí o schválení typu. Namiesto vzorky určeného meradla možno uložiť ako doklad súčasť určeného meradla, výkres určeného meradla alebo model stupnice určeného meradla.“.
12.
V § 11 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ústav vydá na základe výsledkov posúdenia predloženej technickej dokumentácie, výsledkov technických skúšok vzoriek meradla a výsledkov posúdenia zhody typu meradla podľa osobitných predpisov6ad) rozhodnutie o schválení typu alebo rozhodnutie o neschválení typu. Schválenému typu meradla pridelí značku schváleného typu meradla (ďalej len „značka schváleného typu“).
(2)
Ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 1 do 120 dní od doručenia vzorky určeného meradla a úplnej technickej dokumentácie žiadateľom o schválenie typu. Ak ústav v určenej lehote nerozhodne, je povinný o tom upovedomiť žiadateľa o schválenie typu najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty na rozhodnutie a uviesť dôvod a čas, o ktorý predlžuje lehotu na rozhodnutie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:
„6ad) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.“.
13.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Určené meradlo uvedené na trh možno používať po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu naďalej, ak po uplynutí platnosti rozhodnutia o schválení typu neboli zmenené jeho metrologické vlastnosti, ak je určené meradlo v náležitom technickom stave a ak pri overení vyhovuje požiadavke najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu overenia. Ak požiadavka najväčšej dovolenej chyby nie je ustanovená, musí meradlo vyhovieť metrologickým charakteristikám, ktoré preukazujú jeho správnu funkciu.“.
14.
V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Za meradlo schváleného typu sa považuje aj určené meradlo, ktorého typ bol schválený podľa osobitného predpisu6ae) alebo na ktoré bol vydaný certifikát typu alebo certifikát návrhu podľa osobitných predpisov.6af)“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ae a 6af znejú:
„6ae) § 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
6af) Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, príloha č. 2 modul B a H1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu.“.
15.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev s obmedzením možno vydať po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov.“.
16.
V § 13 ods. 3 sa za slovo „môže“ vkladá slovo „rozhodnutím“.
17.
§ 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:
㤠15
Overenie určeného meradla
(1)
Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom, s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh určeného meradla. Ak daný druh určeného meradla schváleniu typu nepodlieha, overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh určeného meradla. Ak meradlo pri skúške nevyhovie technickým požiadavkám alebo metrologickým požiadavkám na daný druh určeného meradla, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá zamietací list. Ak meradlo nevyhovie pri overení a je označené platnou overovacou značkou, musí sa overovacia značka z meradla bezodkladne odstrániť.
(2)
Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie v dohodnutom termíne na základe písomnej objednávky, ktorú im podá výrobca, dovozca alebo používateľ meradla.
(3)
Ústav alebo určená organizácia môže so súhlasom úradu využiť na účely overenia výsledky skúšok vykonaných zahraničnou osobou, ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ktoré na daný druh určeného meradla vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(4)
Ak ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vykoná overenie určeného meradla mimo svojho pracoviska, môže požadovať od objednávateľa overenia určeného meradla, aby poskytol vhodnú miestnosť, skúšobné zariadenia, pomôcky a materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebný počet zamestnancov a zabezpečil všetky ostatné podmienky na vykonanie overenia.
(5)
Ak určené meradlo podlieha schváleniu typu, ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba môže od objednávateľa overenia požadovať aj rozhodnutie o schválení typu meradla.
(6)
O overení určeného meradla ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba vydá doklad o overení alebo meradlo označí overovacou značkou, alebo vydá doklad o overení a súčasne meradlo označí overovacou značkou. Ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba je povinná vydať doklad o overení, aj keď meradlo označí overovacou značkou, ak o to požiada objednávateľ overenia súčasne s objednávkou na overenie.
(7)
Platnosť overenia určeného meradla zaniká, ak
a)
uplynul čas jeho platnosti,
b)
je vykonaná oprava, zmena alebo úprava meradla, ktorá môže ovplyvniť jeho technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky,
c)
meradlo je poškodené tak, že mohlo stratiť niektorú technickú charakteristiku alebo metrologickú charakteristiku rozhodujúcu pre jeho overenie,
d)
je poškodená, pozmenená, odstránená alebo inak porušená overovacia značka alebo zabezpečovacia značka, alebo
e)
je zjavné, že meradlo stratilo požadované technické charakteristiky alebo metrologické charakteristiky, i keď nebola porušená overovacia značka.
(8)
Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(9)
Metódy skúšania pri overovaní jednotlivých druhov určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 16
Prvotné overenie
(1)
Prvotné overenie je overenie nového určeného meradla.
(2)
Prvotné overenie nového určeného meradla je povinný zabezpečiť výrobca meradla alebo dovozca meradla, ak ide o dovoz meradla.
(3)
Prvotné overenie nového určeného meradla, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môže vykonať len ústav alebo určená organizácia.
(4)
Prvotné overenie nového určeného meradla možno vykonať aj iným spôsobom než skúškou každého jednotlivého meradla.
(5)
Prvotne overené nové určené meradlo možno uvádzať na trh do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo prvotné overenie vykonané. Túto lehotu možno predĺžiť. Podrobnosti o lehotách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(6)
Ak sa prvotné overenie nevyžaduje, výrobca alebo dovozca na vlastnú zodpovednosť označí meradlo tohto druhu vyhovujúce určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám značkou schváleného typu pre určené meradlá nepodliehajúce prvotnému overeniu.
(7)
Za prvotne overené sa považuje aj určené meradlo uvedené na trh alebo do používania podľa osobitných predpisov.6d)
§ 17
Následné overenie
(1)
Následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo po vykonanej oprave meradla. Následné overenie je povinný si zabezpečiť používateľ určeného meradla formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej 30 dní pred skončením času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa § 15 ods. 7 písm. b) až e).
(2)
Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich opravy do ich overenia, ak ide o meradlo opravené na mieste jeho používania, pričom platnosť povolenia môže byť najviac 30 dní.
(3)
Používateľ určeného meradla môže určené meradlo používať podľa odseku 2, ak registrovaná osoba, ktorá také meradlo opraví, meradlo označí dočasnou zabezpečovacou značkou opravára a používateľ meradla do troch dní od vykonanej opravy doručí ústavu alebo určenej organizácii písomnú objednávku na následné overenie meradla. Meradlo označené dočasnou zabezpečovacou značkou opravára musí spĺňať technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh určeného meradla.
(4)
Ak sa určené meradlo preukázateľne prestalo používať na účel, na ktorý bolo zaradené do skupiny určených meradiel, následnému overeniu nepodlieha.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.“.
18.
V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
viesť evidenciu všetkých používaných určených meradiel a ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7 umožňujúcu jednoznačnú identifikáciu každého meradla s uvedením miesta jeho používania a dátumov jeho overenia alebo dátumov jeho kalibrácie,“.
19.
§ 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
určovať výšku platby podľa údajov zistených z platne overeného určeného meradla, ak sa také meradlo na meranie vyžaduje.“.
20.
V § 19 odseky 4 až 6 znejú:
„(4)
Ak je meradlo počas používania zaradené do skupiny určených meradiel, podlieha metrologickej kontrole. Podnikateľ alebo iná právnická osoba je povinná objednať jeho overenie najneskôr 90 dní od jeho zaradenia do skupiny určených meradiel. Podmienkou uvádzania na trh ďalších meradiel tohto typu môže byť aj schválenie typu. Ak typ tohto meradla nevyhovie určeným technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám, ústav typ neschváli a úrad prijme opatrenia na stiahnutie meradiel tohto typu z používania ako určeného meradla.
(5)
Ak pri používaní určeného meradla môžu byť poškodené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je táto oprávnená požiadať ústav alebo určenú organizáciu o zistenie chýb určeného meradla a vydanie dokladu o jeho výsledku.
(6)
Určené meradlo sa podľa odseku 5 považuje za vyhovujúce, ak jeho chyba neprekročí najväčšiu dovolenú chybu v používaní.“.
21.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Najväčšiu dovolenú chybu v používaní pre jednotlivé druhy určených meradiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
22.
V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa slová „sa vykoná“ nahrádzajú slovami „je meranie vykonávané“ a na konci sa vypúšťa dvojbodka.
23.
V § 21 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Spotrebiteľské balenie môže prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca pred uvedením na trh označiť značkou „e“ (ďalej len „označené spotrebiteľské balenie“), ak spĺňa požiadavky podľa tohto zákona. Spotrebiteľské balenie, ktoré tieto požiadavky nespĺňa, nesmie byť označené ani podobnou značkou, ktorá môže spotrebiteľa uviesť do omylu.
(4)
Spotrebiteľské balenie musí spĺňať požiadavky na množstvo výrobku.“.
24.
V § 21 ods. 5 až 7 sa slová „označené spotrebiteľské balenie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „spotrebiteľské balenie“ v príslušnom tvare.
25.
V § 21 odsek 10 znie:
„(10)
Druhy výrobkov a pre ne ustanovené hodnoty menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu označeného spotrebiteľského balenia a spotrebiteľského balenia, ako aj požiadavky na obaly klasifikované ako odmerné nádoby a metódy ich kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
26.
V § 22 ods. 6 sa za slová „označenie prevádzkovateľa baliarne“ vkladá čiarka a slová „osoby, ktorá nariadila balenie,“.
27.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Autorizácia
(1)
Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania. Autorizáciu udeľuje úrad na základe písomnej žiadosti. Písomná žiadosť a dokumentácia preukazujúca splnenie podmienok autorizácie podľa odseku 2 sa predkladajú úradu v štátnom jazyku.
(2)
Úrad autorizuje podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá
a)
vlastní technické vybavenie a má priestorové podmienky na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
b)
má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť používaných etalónov a meradiel,
c)
v prípade žiadosti na výkon overovania určených meradiel má akreditáciu podľa osobitného predpisu9) v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel,
d)
má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sama zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“), ktorý má spôsobilosť v oblasti metrológie podľa § 29; taká osoba môže byť zodpovedným zástupcom len pre jednu autorizovanú osobu,
e)
zamestnáva na odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, ďalšiu osobu, ktorá má platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný podľa § 29,
f)
má vytvorený a dokumentovaný systém práce, ktorý zabezpečuje trvalé dodržiavanie určených pracovných postupov pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom autorizácie,
g)
je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, objektivitu a nestrannosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných protokolov zo strany vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov,
h)
je schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
i)
je schopná prijímať nestranné rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov, opravárov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku jej činnosti prospech a nemá vydané platné rozhodnutie o registrácii podľa § 27,
j)
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby,
k)
nie je v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, ani nie je v likvidácii,
l)
používa pri overovaní meradla metódu merania s rozšírenou kombinovanou štandardnou neistotou (k = 2) nie väčšou ako jedna tretina najväčšej dovolenej chyby meradla a
m)
má vypracovanú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie podľa písmen a) až l).
(3)
Úrad preverí splnenie podmienok autorizácie. Súčasťou preverovania je posúdenie predpokladov žiadateľa na výkon činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a kontrola u žiadateľa o autorizáciu, ktorej súčasťou môže byť overenie určeného meradla alebo vykonanie konkrétneho merania žiadateľom. Posúdenie predpokladov, kontrolu u žiadateľa a vyhodnotenie overenia určeného meradla alebo vyhodnotenie vykonania konkrétneho merania vykonáva na základe poverenia úradu ústav alebo určená organizácia na náklady žiadateľa o autorizáciu. Zmenu a doplnenie dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok autorizácie podľa odseku 2 je žiadateľ o autorizáciu oprávnený predložiť najneskôr do dňa vykonania kontroly u žiadateľa o autorizáciu; na dokumentáciu predloženú žiadateľom o autorizáciu neskôr sa neprihliada.
(4)
Autorizácia sa neudeľuje na výkon overovania druhov určených meradiel, ktoré sa používajú pri meraniach podľa § 8 ods. 2 písm. a), okrem záznamových zariadení v cestnej doprave a meradiel používaných na meranie množstva vody, plynu, elektrickej energie a tepla.
(5)
Podrobnosti o autorizácii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.“.
28.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak úrad na základe rozhodnutia žiadateľovi o autorizáciu neudelí autorizáciu na výkon overovania určených meradiel alebo výkon úradného merania, môže žiadateľ podať žiadosť o autorizáciu najskôr po uplynutí 180 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neudelení autorizácie.“.
29.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
V rozhodnutí o autorizácii úrad uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia (ďalej len „osobné údaje“) zodpovedného zástupcu,
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, a
e)
zoznam predpisov, podľa ktorých autorizovaná osoba vykonáva činnosť, na ktorú je autorizovaná.“.
30.
V § 24 ods. 5 úvodná veta znie:
„Úrad rozhodnutím autorizáciu zmení alebo autorizáciu pozastaví, ak“.
31.
V § 24 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
autorizovaná osoba sa nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 25 ods. 1 písm. f) alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnávacom meraní nevyhovejú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
32.
V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad rozhodnutím zruší pozastavenie autorizácie, ak pominuli dôvody pozastavenia autorizácie.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
33.
V § 24 ods. 7 úvodná veta znie:
„Úrad autorizáciu rozhodnutím zruší, ak“.
34.
V § 24 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
smrťou, vyhlásením za mŕtveho alebo skončením pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, ak bezodkladne od rozhodujúcej skutočnosti autorizovaná osoba nepožiada o pozastavenie autorizácie podľa odseku 5 písm. e) alebo zmenu podmienok, na základe ktorých bola autorizovaná podľa § 25 ods. 1 písm. b),“.
35.
V § 24 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
36.
V § 24 odsek 10 znie:
„(10)
Oznámenie o vydaní rozhodnutia o autorizácii, rozhodnutia o zmene autorizácie, rozhodnutia o pozastavení autorizácie alebo rozhodnutia o zrušení autorizácie a oznámenie o zániku autorizácie, ak sa o zániku autorizácie úrad dozvedel, uverejňuje úrad vo vestníku.“.
37.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby
(1)
Autorizovaná osoba je povinná
a)
vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, s odbornou starostlivosťou v súlade s rozhodnutím o autorizácii,
b)
požiadať úrad o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola autorizovaná; zmena podmienok sa môže uplatňovať až po ich schválení úradom,
c)
udržiavať v aktuálnom stave dokumentáciu podľa § 23 ods. 2 písm. m),
d)
uviesť v dokladoch, ktoré vydáva, svoje obchodné meno a pripojiť k podpisu odtlačok pečiatky so svojím obchodným menom a s dodatkom „Autorizované metrologické pracovisko“ alebo „Úradné meranie“,
e)
uchovávať kópie vydaných dokladov a viesť ich evidenciu,
f)
zúčastniť sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní, ak tak určí úrad,
g)
vykonať skúšku určeného meradla v rozsahu skúšky pri overení pred zásahom do meradla a poskytnúť úradu údaje o jej výsledku, ak tak určí úrad,
h)
plniť podmienky autorizácie,
i)
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy skutočnosti zistené pri úradnom meraní, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie,
j)
odovzdať úradu rozhodnutie o autorizácii po skončení činnosti, ktorá je predmetom autorizácie, do 30 dní od skončenia činnosti.
(2)
Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť alebo sprostredkovať výkon overovania určeného meradla alebo výkon úradného merania a používať označenie a pečiatku podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Autorizovaná osoba je oprávnená zrušiť platnosť vydaného dokladu, ak zistí, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie.
(4)
Autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, na ktorú je autorizovaná, pre objednávateľa overenia určeného meradla alebo žiadateľa úradného merania, voči ktorému má postavenie ovládanej osoby.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 66a Obchodného zákonníka.“.
38.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Túto činnosť môže začať vykonávať po doručení rozhodnutia o registrácii podľa § 27. Písomná prihláška a dokumentácia, ktorou sa preukazuje splnenie podmienok registrácie podľa odseku 2, sa predkladá úradu v štátnom jazyku.“.
39.
V § 26 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nemá vydané platné rozhodnutie o autorizácii podľa § 24,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
40.
V § 26 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
má zástupcu zodpovedného za činnosť alebo je sám zástupcom zodpovedným za činnosť, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“), ktorý má platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29; taká osoba môže byť zástupcom len štyrom registrovaným osobám,“.
41.
V § 27 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
V rozhodnutí o registrácii podnikateľa (ďalej len „registrovaná osoba“) úrad uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
osobné údaje zástupcu,
d)
predmet a rozsah registrácie s uvedením technických špecifikácií činnosti, ktorá je predmetom registrácie, a
e)
obsah a tvar zabezpečovacej značky používanej opravárom, obsah a tvar dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo obsah a tvar značky montážnika, ak je to relevantné.
(3)
Úrad registráciu rozhodnutím zruší, ak
a)
registrovaná osoba prestala plniť podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2 a rozhodnutia o registrácii,
b)
registrovaná osoba zanikne,
c)
činnosť, ktorá je predmetom registrácie, je zrušená alebo
d)
registrovaná osoba opakovane poruší povinnosti podľa § 28.“.
42.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Povinnosti registrovanej osoby
Registrovaná osoba je povinná
a)
plniť podmienky registrácie,
b)
zabezpečiť, aby určené meradlo po oprave zodpovedalo schválenému typu a spĺňalo technické požiadavky a metrologické požiadavky,
c)
zabezpečiť, aby montáž určeného meradla zodpovedala schválenému typu a podmienkam schválenia typu podľa § 10,
d)
vykonať montáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla,
e)
zabezpečiť, aby označené spotrebiteľské balenie spĺňalo požiadavky podľa § 21,
f)
požiadať úrad o schválenie zmeny podmienok, na základe ktorých bola registrovaná; zmena podmienok sa môže uplatňovať až po ich schválení úradom,
g)
odovzdať úradu rozhodnutie o registrácii po skončení činnosti, ktorá je predmetom registrácie, ak nevykonáva činnosť podľa rozhodnutia o registrácii dlhšie ako jeden rok.“.
43.
V § 29 ods. 2 prvá veta znie:
„Spôsobilosť v oblasti metrológie overuje ústav v rozsahu podľa odseku 1 skúškou na náklady skúšanej osoby a osvedčuje ju vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie do 30 dní od úspešného vykonania skúšky.“.
44.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania
a)
vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti metrológie a zabezpečuje jej realizáciu,
b)
zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných vládnych metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a koordinuje účasť orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo fyzických osôb na plnení týchto úloh, ako aj úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv pre oblasť metrológie, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
vyhlasuje národné etalóny, mení a zrušuje ich vyhlásenie a vyhlasuje certifikované referenčné materiály a zrušuje ich vyhlásenie,
d)
určuje druhy určených meradiel, technické požiadavky a metrologické požiadavky na jednotlivé druhy určených meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly,
e)
rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb,
f)
rozhoduje o registrácii a vedie zoznam registrovaných osôb,
g)
usmerňuje činnosť v oblasti metrológie,
h)
uverejňuje vo vestníku vyhlásenie národných etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, schválené typy určených meradiel, oznámenia o autorizácii a povolenia o dočasnom používaní iných ako zákonných jednotiek,
i)
uverejňuje na webovom sídle úradu a na ústrednom portáli verejnej správy zoznam
1.
národných etalónov,
2.
vyhlásených certifikovaných referenčných materiálov,
3.
schválených typov určených meradiel,
4.
autorizovaných osôb,
5.
registrovaných osôb a
6.
laboratórií, ktoré vykonali prvotné overenie podľa § 37 ods. 5 písm. b),
j)
vytvára podmienky na výkon činností v oblasti metrológie,
k)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam ústavu a metrologického inšpektorátu.“.
45.
V § 33 ods. 1 sa slová „právnická osoba so sídlom v Bratislave.“ nahrádzajú slovami „právnická osoba zriadená úradom.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
46.
V § 33 ods. 3 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:
„a ostatných meradiel podľa § 9 ods. 7,“.
47.
V § 33 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
zhody skutočného obsahu s hodnotou menovitého množstva vopred určenou a vyznačenou na obale spotrebiteľského balenia.“.
48.
V § 33 ods. 4 sa za slovo „skúša“ vkladajú slová „alebo dá vyskúšať ústavu alebo určenej organizácii“.
49.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Inšpektor pozastaví balenie výrobkov do označeného spotrebiteľského balenia až do odstránenia nedostatkov a nesprávne zabalené výrobky zakáže uvádzať na trh, ak zistí, že prevádzkovateľ baliarne, osoba, ktorá nariadila balenie, alebo dovozca uvádza na trh označené spotrebiteľské balenie,
a)
ktorého menovité množstvo nezodpovedá hodnotám podľa osobitného predpisu,11a)
b)
ktorého skutočný obsah nespĺňa požiadavky na množstvo výrobku podľa osobitného predpisu,11a)
c)
ktoré nie je označené predpísanými údajmi o menovitom množstve výrobku alebo
d)
na ktorom nie je uvedený prevádzkovateľ baliarne, osoba, ktorá nariadila balenie, alebo
e)
dovozca; prevádzkovateľom baliarne môže byť prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa osobitného predpisu.11b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov.
11b) Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.“.
50.
V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vykonať kontrolný nákup.“.
51.
V § 36 ods. 1 sa slová „do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 200 eur do 10 000 eur“.
52.
V § 36 ods. 1 písm. a) sa za slovo „jednotky“ vkladajú slová „a ich symboly“.
53.
V § 36 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nepoužíva ostatné meradlo s dokladom o kalibrácii podľa § 9 ods. 7 alebo používa ostatné meradlo s nevhodným meracím rozsahom na daný účel,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).
54.
V § 36 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
opraví určené meradlo, vykoná montáž určeného meradla bez registrácie podľa § 26 ods. 1, neplní podmienky registrácie podľa § 26 ods. 2 alebo povinnosti registrovanej osoby podľa
§ 28,“.
55.
V § 36 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 19 ods. 2 písm. e),“.
56.
V § 36 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa slovo „prvotné“.
57.
V § 36 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nespĺňa požiadavky na spotrebiteľsky balený výrobok podľa § 21“.
58.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:
„o)
neurčuje výšku platby podľa § 19 ods. 2 písm. f),
p)
neodovzdá rozhodnutie o registrácii po skončení činnosti podľa § 28 písm. g) alebo
r)
neodovzdá rozhodnutie o autorizácii po skončení činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. j).“.
59.
V § 36 ods. 2 sa slová „do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 500 eur do 50 000 eur“.
60.
V § 36 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vykoná alebo sprostredkuje metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,“.
61.
V § 36 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
neplní podmienky autorizácie podľa § 23 ods. 2 alebo povinnosti autorizovanej osoby podľa § 25 ods. 1,“.
62.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
vykoná montáž určeného meradla bez predchádzajúceho súhlasu používateľa určeného meradla podľa § 28 písm. d),
i)
opakovane neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri metrologickom dozore alebo
j)
opakovane sťažuje alebo marí výkon metrologického dozoru.“.
63.
V § 36 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
64.
V § 36 sa vypúšťa odsek 8.
65.
V § 36a odsek 1 znie:
„(1)
Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší ustanovenia § 9 ods. 7, § 19 ods. 1 alebo § 19 ods. 2 spôsobom uvedeným v § 36 ods. 1 písm. a), c) alebo v § 36 ods. 1 písm. b), d) alebo i) pri meraniach súvisiacich s platbami v obchodných vzťahoch, ak je porušenie povinnosti spoľahlivo zistené a kontrolovaná osoba zaplatí pokutu na mieste v čase kontroly.“.
66.
V § 37 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Výsledky skúšok meradla na účely schválenia typu vykonané v členskom štáte sa uznávajú, ak je meradlo v tomto štáte vyrobené alebo uvedené na trh v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ak tieto výsledky zaručujú, že technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla sú v súlade s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami, ako vyžaduje právna úprava v Slovenskej republike, a ak tieto výsledky boli predložené ústavu. Vykonanie technických skúšok vzoriek meradla sa nevyžaduje. Ústav na základe žiadosti vydá rozhodnutie o schválení typu meradla na základe posúdenia predloženej dokumentácie.
(2)
Prvotné overenie nového meradla vykonané v členskom štáte sa uznáva na základe žiadosti za týchto podmienok:
a)
meradlo je vyrobené alebo uvedené na trh podľa právnych predpisov tohto štátu,
b)
meradlo má platné schválenie typu, ak sa schválenie typu vyžaduje, a
c)
v žiadosti je uvedené vyhotovenie a tvar značky prvotného overenia nového meradla.“.
67.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
68.
V § 37 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa primerane použijú, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu uplatňuje iný spôsob uvádzania meradiel na trh.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
69.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
70.
V § 37 ods. 5 písm. b) sa za slovo „overenie“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „nového meradla“.
71.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje na certifikáciu referenčného materiálu.“.
72.
V § 38 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2 úvodnej vete sa slová „orgánom Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „orgánom Európskej únie“ a slová „členským štátom Európskych spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovami „členským štátom“.
73.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa slová „Smerníc Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „smerníc Európskej únie“.
74.
§ 41a vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017.
(2)
Platnosť rozhodnutí úradu vydaných pred 1. marcom 2017 sa skončí uplynutím doby uvedenej v rozhodnutiach.
(3)
Platnosť dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie vydaných pred 1. marcom 2017 sa skončí uplynutím doby uvedenej v dokladoch.
(4)
Kalibračné laboratórium, ktoré k 1. marcu 2017 nie je akreditované, môže vykonávať kalibráciu ostatných meradiel, na ktorú sa vyžaduje od 1. marca 2017 akreditácia, do 31. decembra 2018 bez akreditácie, ak kalibračné laboratórium má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónov na národné etalóny, ostatné etalóny alebo na etalóny zahraničných subjektov s porovnateľnou metrologickou úrovňou.“.
75.
Za § 41a sa vkladajú § 41b a 41c, ktoré znejú:
㤠41b
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.20)
§ 41c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
76.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 142/2000 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21. 2. 1976) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4. 11. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
2.
Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3.1.1985), smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 10; Ú. v. ES L 357, 7.12.1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24. januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 34, 9. 2. 2000) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017 okrem § 23 ods. 2 písm. c) v čl. I 27. bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.