40/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

40
ZÁKON
z 31. januára 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „pracovná terapia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 109 ods. 4 nahrádzajú slovami „rozvoj pracovných zručností“ v príslušnom tvare.
2.
Slová „príprava na školskú dochádzku a školské vyučovanie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „príprava na školské vyučovanie“ v príslušnom tvare.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.“.
4.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života na účely tohto zákona je zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,1a) pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „inej“ a nad slovom „súdu“ sa vypúšťa odkaz „15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
6.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytovať sociálnu službu dieťaťu a poskytovať starostlivosť o dieťa podľa tohto zákona v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa a pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
7.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 26, 27, 29, 32, 32b a § 34 až 40 je povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1. Za odborného zamestnanca na účely prvej vety sa považuje zamestnanec, ktorý
a)
vykonáva alebo riadi vykonávanie odbornej činnosti podľa § 16,
b)
vykonáva obslužnú činnosť podľa § 17 v priamom styku s prijímateľom sociálnej služby alebo riadi vykonávanie tejto činnosti, alebo
c)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa § 18 v priamom styku s prijímateľom sociálnej služby alebo riadi vykonávanie tejto činnosti.“.
8.
V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b je povinný splniť požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim stravovania a pitný režim a na náležitosti prevádzkového poriadku v zariadení ustanovené osobitným predpisom.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.“.
Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.
9.
V § 9 ods. 12 sa za slová „uvedené v“ vkladajú slová „§ 32a, 32b,“.
10.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri poskytovaní sociálnej služby dieťaťu a pri poskytovaní starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona je poskytovateľ sociálnej služby povinný dodržiavať zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií a používať len také výchovné prostriedky a metódy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dieťa neponižujú, neurážajú, nezanedbávajú, vrátane nedbanlivostného zaobchádzania, alebo ktoré sa inak nedotýkajú dôstojnosti dieťaťa a neohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný rozvoj.“.
11.
V § 12 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3.
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4.
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
5.
služba včasnej intervencie,“.
12.
V § 12 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:
„1.
poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1.
zariadenie podporovaného bývania,
1.2.
zariadenie pre seniorov,
1.3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4.
rehabilitačné stredisko,
1.5.
domov sociálnych služieb,
1.6.
špecializované zariadenie,
1.7.
denný stacionár,“.
13.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ambulantná sociálna služba v zariadeniach uvedených v § 32b, 35, 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.“.
14.
V § 13 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Týždenná sociálna služba sa neposkytuje počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas týchto dní.“.
15.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4.“.
16.
V § 27 ods. 1 sa nad slovom „výchovy“ odkaz „15)“ nahrádza odkazom „1a)“.
17.
§ 31 a 32 vrátane nadpisov znejú:
㤠31
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
(1)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)
(2)
V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa
a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
3.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny, sa považujú najmä
a)
choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov,
b)
pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c)
narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.
(4)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby.
(5)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní.
§ 32
Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
(1)
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)
(2)
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa
a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
sociálne poradenstvo,
3.
ubytovanie na určitý čas,
4.
stravovanie,
5.
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
6.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
7.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
Za vážne dôvody podľa odseku 1 sa považujú dôvody uvedené v § 31 ods. 3 a vzatie do väzby alebo nástup do výkonu trestu odňatia slobody.“.
18.
Za § 32 sa vkladajú § 32a a 32b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠32a
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
(1)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase
a)
prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa,
b)
prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom.23e)
(2)
V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa
a)
poskytujú
1.
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2.
pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
3.
výchova,
b)
zabezpečuje záujmová činnosť.
(3)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ak ide o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, sa poskytuje
a)
do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom,
b)
jedným opatrovateľom detí najviac trom deťom; to neplatí, ak ide o súrodencov.
(4)
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia. Ak sa služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytuje ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia, poskytuje sa v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 1 písm. b) sa môže poskytovať ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia aj v prostredí, ktorým je priestor zamestnávateľa rodiča alebo zamestnávateľa fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, vyčlenený na zabezpečenie tejto starostlivosti o dieťa zamestnanca.
§ 32b
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(1)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
(2)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú
a)
bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b)
stravovanie,
c)
výchova.
(3)
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:
„23e) § 5 zákona č. 600/2003 Z. z.“.
19.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Spoločné ustanovenia pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi
(1)
Starostlivosť o dieťa na účely poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b je vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností alebo vykonávanie súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre poskytovaný druh sociálnej služby, primeraných veku dieťaťa a zdravotnému stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.
(2)
Starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b poskytuje opatrovateľ detí.
(3)
Sociálna služba uvedená v § 31, 32, 32a a 32b sa za zákonom ustanovených podmienok poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.“.
20.
V § 40 ods. 1 sa za slová „inej fyzickej osoby“ vkladajú slová „ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III“.
21.
V § 49 ods. 1 sa slová „ods. 18 a 19“ nahrádzajú slovami „ods. 19 a 20“.
22.
V § 51 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prílohy č. 4“.
23.
V § 63 ods. 4 sa slová „§ 31 až 41“ nahrádzajú slovami „§ 32, 32b až 41“ a za slovo „26,“ sa vkladajú slová „31, 32a,“.
24.
V § 65 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak právnym nástupcom poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je právnickou osobou zriadenou obcou, je táto obec.“.
25.
V § 65 ods. 6 písm. e) sa slová „ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 5 až 7“.
26.
V § 65 ods. 6 písm. f) sa za slová „ustanovené v“ vkladajú slová „§ 32b ods. 3,“.
27.
V § 66 ods. 1 písm. d) sa slová „a čas trvania poskytovania sociálnej služby, rozsah a miesto ich poskytovania,“ nahrádzajú slovami „poskytovania sociálnej služby, rozsah poskytovanej sociálnej služby, jej formu a miesto poskytovania sociálnej služby,“.
28.
V § 66 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
počet miest v zariadení,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
29.
V § 67a ods. 1 sa za slová „Neverejný poskytovateľ sociálnej služby“ vkladá čiarka a slová „ktorým je právnická osoba,“.
30.
§ 67a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, je povinný na účely podľa odseku 2 doručiť vyššiemu územnému celku prehľad o poskytovaní sociálnej služby a údaje podľa odseku 3 písm. d) až g) za predchádzajúci kalendárny rok do 15. júla príslušného kalendárneho roka.“.
31.
V § 74 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života“.
32.
V § 74 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,“.
33.
V § 74 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
d)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená e) až j).
34.
V § 74 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
sociálna služba v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.
zariadenie podporovaného bývania,
2.
zariadenie pre seniorov,
3.
zariadenie opatrovateľskej služby,
4.
rehabilitačné stredisko,
5.
domov sociálnych služieb,
6.
špecializované zariadenie,
7.
denný stacionár,“.
35.
V § 74 ods. 4 sa slová „písm. e) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. g) až j)“.
36.
V § 74 ods. 5 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. e) a f)“.
37.
V § 75 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 31“.
38.
V § 75 sa odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
o)
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.“.
39.
V § 75 ods. 8 sa na konci vypúšťajú slová „alebo ministerstvo podľa § 78a“.
40.
V § 75 ods. 13 sa slová „§ 31, 32 a § 34 až 42“ nahrádzajú slovami „§ 23b, 31, 32, 32a, 32b,
§ 33 až 42, § 47, 52, § 54 až 56“.
41.
V § 75 ods. 14 sa slová „§ 24a až 29, § 44 a 57“ nahrádzajú slovami „§ 24a až 24d, § 25 až 29, § 43 až 46, § 53, § 57 až 60“.
42.
V§ 78b ods. 4 písm. e) sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 8“.
43.
V § 78b odsek 7 znie:
„(7)
Za neobsadené miesto pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu
a)
neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
b)
neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená.“.
44.
V § 78b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Za neobsadené miesto pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa počas 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní
a)
neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b)
neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená, alebo
c)
poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.
45.
V § 80 písm. e) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 31“.
46.
V § 84 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Opatrovateľ detí podľa § 33a ods. 2 je fyzická osoba, ktorá má najmenej
a)
úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona, alebo
b)
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.“.
Doterajšie odseky 10 až 22 sa označujú ako odseky 11 až 23.
47.
V § 84 ods. 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
48.
V § 84 ods. 13 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
49.
V § 88 ods. 4 sa slová „16 a 17“ nahrádzajú slovami „17 a 18“.
50.
V § 90 ods. 8 písm. d) sa slovo „zrušení“ nahrádza slovom „odňatí“.
51.
V § 92 ods. 1 sa nad slovom „súdu“ vypúšťa odkaz „15)“.
52.
V § 94a ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b“.
53.
V § 94a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o dieťati žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b“.
54.
V § 94b ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o dieťati prijímateľa sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b“.
55.
V § 94b ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o dieťati žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b“.
56.
V § 94c ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o dieťati žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b“.
57.
V § 99 ods. 5 sa slovo „úhradu“ nahrádza slovom „odplatu“.
58.
V § 101 písm. b) sa slová „3 až 5“ nahrádzajú slovami „4 až 7“.
59.
V § 104 ods. 3 sa za slovo „32,“ vkladajú slová „32a, 32b,“ .
60.
V § 104 ods. 4 sa slová „§ 31 až 41,“ nahrádzajú slovami „§ 31, 32, § 33 až 41,“ a slová „§ 42 až 47,“ sa nahrádzajú slovami „§ 32a, 32b, § 42 až 47,“.
61.
Za § 110y sa vkladajú § 110z až 110ab, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom § 110z znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2017
§ 110z
(1)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32a ods. 1 písm. b) alebo § 32b, bude tieto činnosti poskytovať aj po 28. februári 2017 a nie je zapísaná do registra, je oprávnená tieto činnosti vykonávať bez splnenia podmienky zápisu do registra do oznámenia vykonania zápisu do registra alebo do právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do registra, ak do 31. decembra 2017 požiada o zápis do registra, inak do 31. decembra 2017; § 99 ods. 5 sa v tom prípade neuplatňuje.
(2)
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná podľa zákona účinného do 28. februára 2017 sa považuje za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 a službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa § 32a. Osoby, ktoré poskytovali pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života k 28. februáru 2017 na základe zápisu do registra a túto sociálnu službu budú poskytovať aj po 28. februári 2017, sú povinné zosúladiť podmienky na poskytovanie tejto sociálnej služby s § 31 a 32a do 31. decembra 2017.
(3)
Podmienka veku na účely poskytovania sociálnej služby podľa § 32b sa považuje za splnenú u dieťaťa, ktorému osoba na základe zmluvy, ktorej predmetom je starostlivosť o dieťa, k 28. februáru 2017 poskytovala túto starostlivosť v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b a túto starostlivosť bude táto osoba poskytovať tomuto dieťaťu aj po 28. februári 2017, a to do uplynutia platnosti tejto zmluvy, najneskôr do 31. decembra 2018. Platnosť zmluvy podľa prvej vety nemožno po 28. februári 2017 predĺžiť.
(4)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 32b ods. 3 najneskôr do 31. decembra 2019; ustanovenie § 65 ods. 6 písm. f) sa v tom prípade neuplatňuje. Osoba podľa prvej vety nie je oprávnená od 1. marca 2017 zvýšiť počet detí nad hranicu počtu detí ustanovenú v § 32b ods. 3.
(5)
Podmienka odbornej spôsobilosti podľa § 63 ods. 4 sa považuje za splnenú u fyzickej osoby, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, bude tieto činnosti poskytovať aj po 28. februári 2017 a ktorá získala úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. To sa rovnako vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, a ktorá získala úplne stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(6)
Osoba podľa odseku 1, ktorá je právnickou osobou, je povinná vypracovať a uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu podľa § 67a prvýkrát za kalendárny rok 2018. Osoba podľa odseku 1, ktorá je fyzickou osobou, je povinná predložiť vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 prvýkrát za kalendárny rok 2018.
(7)
Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytuje starostlivosť o dieťa u osoby podľa odseku 1 alebo je osobou podľa odseku 1 a bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú v § 84 ods. 10 do 31. decembra 2019. To sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a bude túto starostlivosť poskytovať aj podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Ak ide o fyzickú osobu podľa prvej vety alebo druhej vety, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutého vzdelania podľa § 84 ods.10, k 28. februáru 2017 dovŕšila vek najmenej 50 rokov, pred 1. marcom 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, považuje sa u tejto fyzickej osoby kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 10 za splnený.
(8)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1
a)
od 1. januára 2018, ak bola do 31. decembra 2017 zapísaná do registra,
b)
odo dňa zápisu do registra, ak nebola do 31. decembra 2017 zapísaná do registra.
(9)
Osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b, a bude ich poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu17) od 1. januára 2019.
§ 110aa
(1)
Poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý k 28. februáru 2017 na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje túto sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby a má ju poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinný prijímateľovi, ktorý po 28. februári 2017 nespĺňa podmienku stupňa odkázanosti na túto sociálnu službu podľa § 40, poskytovať túto sociálnu službu aj po 28. februári 2017 podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Platnosť zmluvy podľa prvej vety nemožno po 28. februári 2017 predĺžiť.
(2)
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári vydané do 28. februára 2017 fyzickej osobe, ktorá po 28. februári 2017 nespĺňa z dôvodu jej stupňa odkázanosti II podľa prílohy č. 3 podmienky na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári podľa zákona účinného od 1. marca 2017, stratí platnosť 1. marca 2017.
(3)
Obec, ktorá vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári fyzickej osobe uvedenej v odseku 2, je povinná bezodkladne písomne oznámiť tejto fyzickej osobe zánik platnosti tohto rozhodnutia a súčasne poskytnúť základné sociálne poradenstvo o možnostiach poskytovania iného druhu sociálnej služby. Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia podľa prvej vety, môže po 28. februári 2017 použiť obec alebo vyšší územný celok pri rozhodovaní o odkázanosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 na inú sociálnu službu na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na inú sociálnu službu.
(4)
Poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári, ktorý poskytuje sociálnu službu podľa zákona účinného do 28. februára 2017 a bude ju poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinný od 1. mája 2017 splniť maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1.
§110ab
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, okrem fyzickej osoby podľa § 110z ods. 1, predloží vyššiemu územnému celku údaje podľa § 67a ods. 7 prvýkrát za kalendárny rok 2016.“.
62.
V prílohe č. 1 sa tabuľka dopĺňa textom, ktorý znie:

„denný stacionár 6,0 80 %
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ambulantná sociálna služba 5,0 75 %“.
63.
V prílohe č. 2 písm. A časti III bode 3.4 prvom riadku s označením „Štandard“ sa slová „§ 31 až 41“ nahrádzajú slovami „§ 31, 32, § 33 až 41“.
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Zariadenia pre deti a mládež na účely tohto zákona sú:
a)
zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,27)
b)
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,27a)
c)
prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť28) starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b),
d)
prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť28) výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže,
e)
zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 27a znejú:
„27) § 27 ods. 2 a § 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
27a) § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2017 Z. z.“.
2.
Za § 63g sa vkladá § 63h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017
Prevádzkovateľ zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. e), ktorého priestory boli uvedené do prevádzky pred 1. marcom 2017, je povinný splniť povinnosti a požiadavky podľa § 24 a požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. i) do 31. augusta 2017.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.