39/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
ZÁKON
z 31. januára 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z., zákona č. 201/2007 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
2.
V § 12 písm. d) sa číslovka „20 000“ nahrádza číslovkou „50 000“.
3.
Za § 22 sa vkladá § 23, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017
Konania o registrácii cirkví alebo náboženských spoločností začaté do 28. februára 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 28. februára 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.
Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.