38/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

38
ZÁKON
zo 14. februára 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorého účastníkom je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5a) alebo ktorého účastníkom je Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so Slovenskou republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,5b) a zmlúv týkajúcich sa burzových obchodov podľa osobitného predpisu,5c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:
„5a) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5c) Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
iný štát a jeho orgány,
e)
medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.