359/2017 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

359
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. decembra 2017,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2017 Z. z.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
(v eurách mesačne)
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov
(v eurách mesačne)
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
(v eurách mesačne)
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl
(v eurách mesačne)
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)


Platové tarify
Platová trieda Platová trieda Platová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00