356/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

356
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. decembra 2017,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004
Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 3 tabuľke č. 1 Hodnoty koeficientov šiesty riadok znie:

„6 Dieťa v školskom klube detí 6“.
2.
V prílohe č. 3 tabuľka č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Tabuľka č. 2 Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25
Počet detí v materskej
škole (materských
školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek
dieťaťa) o hodnotu
do 10 20,6
11 17,6
12 15
13 12,9
14 11
15 9,4
16 8
17 6,8
18 5,7
19 4,7
20 3,9
21 3,1
22 2,3
23 1,7
24 1,1
25 0,5“.
3.
V prílohe č. 3 sa vypúšťa tabuľka č. 3.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Robert Fico v. r.