355/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

355
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. decembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne materské školy“), základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne základné školy“), stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne stredné školy“), odborné učilištia, praktické školy a školské zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú uvedené v prílohe č. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 2 ods. 3 sa za slovo „proces“ vkladá čiarka a slová „jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla“.
5.
V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
pre špeciálne materské školy,“.
6.
V § 3 ods. 2 šiestej vete sa slová „1,5 %“ nahrádzajú slovami „7 %“ a slovo „osobné“ sa nahrádza slovom „prevádzkové“.
7.
V § 3 ods. 11 až 13 sa slová „§ 2 ods. 3“ nahrádzajú slovami „prílohy č. 2“.
8.
V § 3 odsek 17 znie:
„(17)
Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre príslušnú kategóriu škôl sa vypočíta ako súčin základného normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu škôl.“.
9.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Základný normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určí ako podiel finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a súčtu prepočítaných počtov žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu školy sa určí ako súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách tejto kategórie a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu školy.“.
10.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
11.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka
a)
školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom, okrem základnej školy, je 108 % zodpovedajúceho normatívu,
b)
základnej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom je 113 % zodpovedajúceho normatívu,
c)
základnej školy, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny, je 104 % zodpovedajúceho normatívu,
d)
školy v bilingválnom štúdiu je 125 % zodpovedajúceho normatívu.“.
Doterajšie odseky 3 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 19.
12.
V § 4 ods. 4 siedma veta znie: „Normatív na žiaka strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe,6) vzdelávajúceho sa
a)
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 5, 6, 9 až 19 prílohy č. 2 je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy alebo
b)
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 7 a 8 prílohy č. 2 je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.“.
13.
V § 4 ods. 6 úvodnej vete a § 6 ods. 6 druhej vete sa slová „a 17“ nahrádzajú slovami „až 18“.
14.
V § 4 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
žiak základnej školy započítava so zvýšeným koeficientom s hodnotou uvedenou v prílohe č. 7; hodnota zvýšeného koeficientu vychádza z počtu žiakov školy,“.
15.
V § 4 ods. 6 písmeno h) znie:
„h)
žiak strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe,6) vzdelávajúci sa
1.
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenej v bodoch 5, 6, 9 až 19 prílohy č. 2 započítava s koeficientom 0,6,
2.
v odbore vzdelávania zaradenom do kategórie škôl uvedenom v bodoch 7 a 8 prílohy
č. 2 započítava s koeficientom 0,8.“.
16.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 až 18 sa žiak
a)
školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom, okrem základnej školy, započítava s koeficientom 1,08,
b)
základnej školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským jazykom započítava s koeficientom 1,13,
c)
základnej školy, ktorý sa učí jazyk národnostnej menšiny, započítava s koeficientom 1,04,
d)
v bilingválnej forme štúdia započítava s koeficientom 1,25.“.
17.
V § 4 ods. 8 úvodnej vete sa slová „5 a 17“ nahrádzajú slovami „5, 17 a 18“.
18.
V § 4 sa vypúšťa odsek 18.
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.
19.
V § 6 ods. 2 sa číslo „17“ nahrádza číslom „18“.
20.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „školské hospodárstva a“.
21.
V § 7 ods. 3 prvej vete a ods. 5 prvej vete sa slová „d) až f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.
22.
V § 7 ods. 12 sa slovo „obvodnému“ nahrádza slovom „okresného“.
23.
V § 7 ods. 15 sa slovo „obvodnému“ nahrádza slovom „okresnému“.
24.
V § 7 ods. 17 a § 8 ods. 7 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „štyroch“.
25.
V § 7 ods. 18 a § 8 ods. 8 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „šiestich“.
26.
V nadpise § 9 a v § 9 ods. 6 sa slová „§ 7 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 4ae“.
27.
V § 9 ods. 8 prvej vete sa slovo „siedmeho“ nahrádza slovom „šiesteho“ a slová „písm. h)“ slovami „písm. f)“.
28.
V nadpise § 9a sa slová „ods. 9 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. b)“.
29.
V § 9a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 2 písm. b)“ a slová „alebo s nadaním“.
30.
V § 10 úvodnej vete a § 11 sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“.
31.
Nadpis prílohy č. 2 znie: Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej náročnosti, ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzkovej náročnosti“.
32.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty tepelnej náročnosti
Kategória zariadení s jednotným normatívom na teplo Rozsah dennostupňov Koeficient tepelnej náročnosti – KTN
1 Teplotné pásmo I. do 3 618 1,000
2 Teplotné pásmo II. 3 619 – 3 901 1,057
3 Teplotné pásmo III. 3 902 – 4 184 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 4 185 – 4 467 1,171
5 Teplotné pásmo V. 4 468 – 4 750 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 4 751 – 5 033 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 5 034 – 5 316 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. nad 5 316 1,400“.
33.
V prílohe č. 5 tabuľke č. 1 druhom bode sa vypúšťajú slová „školské hospodárstvo a“ a slová „školské hospodárstvo“.
34.
Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov podľa priemernej časovej náročnosti k jednotlivým výkonom na financovanie centier špeciálnopedagogického poradenstva
Skupina Druhy výkonov Koeficient
Kategória I
– do 15 minút
Kategória II
– 16 až 30
minút
Kategória III
– 31 až 60
minút
Kategória IV
– 61 až 120
minút
1. Priama činnosť s klientom 2,1 4,2 8,5 16,9
2. Metodická a nepriama činnosť s klientom 1 2 3 4“.
35.
V prílohe č. 13 sa vypúšťajú slová „písm. e) až s)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Robert Fico v. r.