353/2017 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

353
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.


Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 6/2017 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk/sluzby/publikacie-periodika/vestnik-mzp-sr.